навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 34 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз (ЕС) за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за инвестиционни разходи в дейностите, посочени в приложение № 1.
(3) Списък на допустимите разходи по дейности се предоставя на кандидатите за подпомагане заедно с молбата за кандидатстване.

Чл. 2. Финансовата помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишното финансово споразумение между Европейския комисия от страна на Европейската общност и Република България по САПАРД.


Чл. 3. Финансовата помощ е в размер до 100 процента от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 процента се осигуряват от ЕС и 25 процента от държавния бюджет на Република България.


Чл. 4. Кандидатът не се подпомага по САПАРД, ако за същата инвестиция е подпомаган по други програми.


Чл. 5. (1) Минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) Максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 2 000 000 евро.
(3) При одобряване на инвестиционните разходи не се включва начисленият данък върху добавената стойност.


Чл. 6. (1) Един кандидат може да бъде подпомаган до не повече от 5 проекта, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 2 000 000 евро за периода на прилагане на програма САПАРД.
(2) За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащанията по предходния проект.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват общини от селските райони в страната, посочени в приложение № 2.
(2) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат за проект, ако:
1. е предложен от общината, на чиято територия ще се осъществява проектът;
2. няма отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.);
3. фигурира в общинския план за развитие на съответната община;
4. ще се осъществява на територията на селските райони на страната;
5. има положително становище от съответния областен съвет за регионално развитие относно социално-икономическата необходимост от проекта;
6. не води до създаване на значителни нетни приходи;
7. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) услугите и доставките, обекти на инвестицията, са с произход страните - членки на Европейския съюз, или от България, Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора и бивша Югославска република Македония.


Чл. 8. (1) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
(2) Инвестиционните разходи за подготовка на проекта, като разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на лицензи и патенти, за подготовка и/или изпълнение на проекта, пряко свързани с инвестицията, се възстановяват в размер до 12 на сто от общите допустими разходи по проекта.
(3) В случаите, когато се кандидатства с готов работен проект, се подпомагат до 50 на сто от допустимите разходи на изготвения работен проект.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)


Чл. 9. Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване или наем на земя и съществуващи сгради;
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) данъци, мита и вносни такси;
3. текущи разходи, включително разходи за поддръжка и наем;
4. лизинг;
5. закупуване на транспортни средства и специализирана техника;
6. банкови такси, такси по обезпечителни сделки, вкл. банкови гаранции и разходи, свързани с обслужване на банкови сметки;
7. разходи по чл. 8, ал. 2, които надвишават 12 на сто от общите допустими разходи по проекта;
8. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разходите и/или извършени плащания, свързани с предмета на инвестицията, направени преди датата на одобряване на проекта, с изключение на разходите по чл. 8, ал. 2;
10. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) плащане в натура или плащания в брой;
11. разходи, свързани с доставки на стоки и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните съгласно чл. 7, ал. 2, т. 7;
12. изграждане или подобряване на водоснабдителна или улична мрежа за частни лица;
13. изграждане или подобряване на канализационна мрежа за частни лица;
14. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.) разходи, направени преди датата на предоставяне правото на управление на средствата по мярката от страна на Европейската комисия - 1.IХ.2003 г.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 10. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в централното управление (ЦУ) на Държавен фонд "Земеделие" (ДФ "Земеделие"), изпълняващ функциите на Агенция "САПАРД", молба по образец, утвърден от изпълнителния директор на фонда, към която прилагат документите по приложения № 3 и 4.
(2) Молбата се подава лично от кмета на кандидатстващата община или упълномощено по съответния ред лице.


Чл. 11. (1) В едномесечен срок от получаването на документите по чл. 10, ал. 1 ДФ "Земеделие":
1. проверява заявените данни и посочените факти;
2. извършва проверка на място;
3. дава становище с предложение за одобряване или отхвърляне на проекта.
(2) Предложение за одобряване се прави, когато:
1. проектът отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора;
2. на проекта е направена оценка по критериите, посочени в приложение № 5;
3. в случай че след направената оценка по т. 2 проектите наберат еднакъв брой точки, но не могат всички да бъдат финансирани при условия на ограничен бюджет, те се класират в зависимост от готовността на кандидата да участва с договорен процент собствени средства.
(3) Когато при проверките по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 се установи непълнота на документите или неточност на заявените данни и посочените факти, ДФ "Земеделие" писмено уведомява кандидата, който в 10-дневен срок от датата на уведомяването може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(4) Срокът по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Когато кандидатът не отстрани установените непълноти или неточности в срока по ал. 3, както и при несъответствие с условията и критериите по ал. 2, т. 1 или при недостатъчен бюджет, ДФ "Земеделие" писмено уведомява кандидата за отхвърлянето на проекта.


Чл. 12. (1) Комисията за избор на проекти се назначава от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" и заседава най-малко веднъж на три месеца.
(2) Комисията за избор на проекти прави предложения за одобряване или отхвърляне на проектите до изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(3) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" взема решения за одобряване или отхвърляне на проектите.
(4) Кандидатът, чийто проект е отхвърлен, има право да кандидатства отново за подпомагане на същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 13. (1) След изтичане на срока по чл. 11, ал. 1, но не по-късно от пет месеца от приемане на документите по чл. 10, кандидатът получава уведомително писмо за одобряването или отхвърлянето на проекта.
(2) В срок 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо за одобряване на проекта кандидатът следва да се яви в ЦУ на ДФ "Земеделие" за сключване на договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Ако в срока по ал. 2 кандидатът не сключи договор, той губи право на подпомагане по одобрения проект и може да кандидатства отново за подпомагане на същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) След подписване на договора, в случаите когато кандидатът е представил "идеен проект" по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), кандидатът провежда процедура за възлагане на обществена поръчка за изработването на работен проект в съответствие със Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) При неизпълнение на ал. 1 разходите за подготовка на работния проект не се подпомагат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) След изготвянето на работен проект в изпълнение на ал. 1 кандидатът провежда процедура за възлагане на обществена поръчка за изработването на инвестиционния проект в съответствие със Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Общините по чл. 7, ал. 1 представят офертите, подадени от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, и договорите за изпълнение на строителство, доставки или услуги, които са сключени с изпълнителите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В офертите и договорите по ал. 4 се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите, когато кандидатът е сключил договор и представил работен проект по глава седма от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и са изпълнени изискванията на чл. 14, се провежда процедура за възлагане на изпълнението на инвестиционния проект в съответствие със Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
(2) При неизпълнение на ал. 1 договорът по чл. 13 се прекратява.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) Одобреният проект се изпълнява в рамките на срока, посочен в договора, който не може да надвишава 35 месеца.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 17. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция или на част от нея.
(2) Плащането на част от инвестицията се извършва само ако е посочено в инвестиционния проект, размерът на инвестицията надхвърля левовата равностойност на 700 000 евро и е одобрено от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".
(3) Допустими са две междинни плащания по ал. 2.


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За изплащане на финансовата помощ се кандидатства след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичането на срока по чл. 16.
(2) За изплащане на финансовата помощ кандидатът подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", и прилага документи, съгласно приложение № 6.
(3) Държавният фонд "Земеделие" може да изиска представянето и на други документи, извън посочените в приложение № 6, които са предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) В случаите, когато в документите по ал. 2 и 3 има непълноти или неточности, ДФ "Земеделие" писмено уведомява кандидата, който в срок, определен от ДФ "Земеделие", течащ от датата на уведомяването, може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.


Чл. 19. (1) Държавният фонд "Земеделие" изплаща финансовата помощ по проекта в срок три месеца от постъпване на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи направената инвестиция.
(2) Срокът за плащане по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" одобрява или отказва изплащането на финансовата помощ след извършване на проверка и анализ за установяване на фактическо и документално съответствие между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция и писмено уведомява ползвателя за окончателния размер на финансовата помощ или за отказа да му бъде изплатена. Агенция САПАРД отказва изцяло изплащането на финансовата помощ, включително и при наличието на повече от 50 % отклонение в стойността на реално извършените инвестиции спрямо одобрената по договор стойност.
(2) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят няма право да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.


Чл. 21. Държавният фонд "Земеделие" изплаща помощта по одобрения проект, ако ползвателят отговаря на условията на чл. 7, а извършените разходи са съгласно изискванията на чл. 9 на тази наредба.


Чл. 22. (1) Ползвателят на помощта е длъжен в продължение на 5 години:
1. да използва придобитите при изпълнение на одобрения проект активи по предназначение и на определеното в инвестиционния проект място;
2. да не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите при изпълнение на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност или по друг начин;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не са предадени на ДФ "Земеделие" при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен в двуседмичен срок след окончателното изплащане на финансовата помощ да постави на видно място табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с финансовата помощ на програма САПАРД.


Чл. 23. Държавният фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите и спазването на сроковете по чл. 22.


Чл. 24. (1) Ползвателите на помощта и техните доставчици са длъжни да съдействат и да предоставят исканата информация на упълномощените служители на ДФ "Земеделие", на оторизирани представители на Европейската комисия (ЕК) и на сертифициращия орган съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за реда за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 23 от 2002 г.).
(2) Служителите на ДФ "Земеделие", представителите на ЕК и на Сертифициращия орган се легитимират пред ползвателите на помощта и доставчиците и извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 25. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да застрахова активите - предмет на инвестицията, в полза на ДФ "Земеделие" за срок 5 години срещу застрахователните рискове, посочени в приложение № 9.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да подновява застрахователния договор по ал. 1 всяка година в срок до 31 януари. Застрахователната премия е за сметка на ползвателя на помощта.


Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на изискванията на чл. 22 и 24 ползвателят на помощта дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен, от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е начинът, по който се прилага определен приоритет от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 - 2006 г., като всяка мярка се състои от специфични цели и се финансира съгласно определен бюджет както от страна на Европейската общност, така и от страна на Република България.
2. "Значителни нетни приходи" са налице, когато разликата от нетната настояща стойност на генерираните от обекта приходи и нетната настояща стойност на оперативните разходи е по-голяма от 25 на сто от направените по проекта инвестиционни разходи.
3. "Подобряване" е реконструкция или ремонт на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
4. "Историческа сграда" е сграда, която с решение на общинския съвет е обявена за историческа.
5. "Курсът на обмяна за плащанията от страна на ДФЗ - Агенция "САПАРД" е курсът, определен в предпоследния работен ден на Европейската комисия от месеца, предхождащ месеца, през който разходът е бил вписан в сметките на ДФЗ - Агенция "САПАРД". Датата, на която е издадено платежното нареждане към ползвателя или упълномощеното от него лице, е датата, посочена в сметките.


§ 2. Документите, които се изискват по тази наредба, се представят на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) При вземане на решение за спиране на приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде публикувано най-малко 7 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и храните и да се постави на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и в областните дирекции "Земеделие и гори".


§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) При вземане на решение за започване приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 10 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и храните и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и в областните дирекции "Земеделие и гори"

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2006 Г.)

§ 2. Наредбата се прилага за одобрените проекти, по които има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към момента на влизането й в сила, след подписване на анекс.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)

§ 2. Наредбата се прилага за одобрените проекти, по които има сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към момента на влизането й в сила, след подписване на анекс.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.01.2007 г., с изключение на § 1 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерство/то на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието".

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2008 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерство/то на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2008 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 31 август 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Дейности, за които се предоставя финансовата помощ

1. Подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко селища в рамките на една община или две съседни общини.
2. Подобряване на пътищата, водещи към природни и исторически забележителности, както и към паметници на културата, ако те са разположени на територията на кандидатстващата община.
3. Подобряване на селскостопански пътища.
4. Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура, с изключение на проекти, свързани с изграждането на изкуствени водоеми и язовири, както и напоителни системи.


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)

Списък на селските райони по общини


Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев,
  Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог,
  Сандански, Сатовча, Симитли,
  Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко
  Търново, Несебър, Поморие,
  Приморско, Руен, Созопол, Средец,
  Сунгурларе, Царево.
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла,
  Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чиф-
  лик, Дългопол, Провадия, Суворово.
Велико Елена, Златарица, Лясковец,
Търново Павликени, Полски Тръмбеш,
  Стражица, Сухиндол.
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово,
  Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново
  село, Ружинци, Чупрене.
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй,
  Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово,
  Роман, Хайредин.
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна.
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - сел-
  ска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград,
  Момчилград, Черноочене.
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Не-
  вестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен,
  Троян, Угърчин, Ябланица.
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Въл-
  чедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
  Медковец, Чипровци, Якимово.
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград,
  Лесичево, Панагюрище, Пещера,
  Ракитово, Септември, Стрелча.
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир,
  Трън.
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия,
  Долни Дъбник, Кнежа, Искър, Левски,
  Никопол, Пордим, Червен бряг.
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим,
  Куклен, Лъки, Марица, Перущица,
  Първомай, Раковски, Родопи, Садово,
  Сопот, Стамболийски, Съединение,
  Хисаря.
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница,
  Самуил, Цар Калоян.
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили,
  Иваново, Сливо поле, Ценово.
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово,
  Кайнарджа, Ситово, Тутракан.
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица.
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Злато-
  град, Мадан, Неделино, Рудозем,
  Чепеларе.
София- Антон, Божурище, Ботевград, Годеч,
област Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
  Елин Пелин, Етрополе, Златица,
  Ихтиман, Копривщица, Костенец,
  Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец,
  Самоков, Своге, Сливница, Чавдар,
  Челопеч.
Стара Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Загора Мъглиж, Николаево, Опън, Павел баня,
  Раднево, Чирпан.
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово.
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово,
  Минерални бани, Свиленград, Симеонов-
  град, Стамболово, Тополовград,
  Харманли.
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица,
  Каолиново, Каспичан, Никола Козлево,
  Нови пазар, Смядово, Хитрино.
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа.


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.)

Общи документи за всички дейности

1. Молба за кандидатстване (по образец).
2. "Идеен проект" по глава 5 или "работен проект" по глава 7 от Наредба № 4 към ЗУТ (стандартна форма).
3. Баланс за последния отчетен период.
4. Оборотна ведомост за последния отчетен период.
5. Отчет за приходи и разходи за последния отчетен период.
6. Отчет за изпълнение на бюджета за последния отчетен период.
7. Разрешително за строеж в случай на кандидатстване с "работен проект".
8. Копие от положително решение за оценка на въздействието на проекта върху околната среда, издадено от Министерството на околната среда и водите, съответно от регионалната инспекция по околна среда и водите, при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда.
9. Решение на общинския съвет за кандидатстването на проекта за финансиране по САПАРД.
10. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Копие от одобрен общински план за развитие, в който е включен кандидатстващият за подпомагане по САПАРД проект.
11. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Положително становище от областния съвет за регионално развитие за социално-икономическата необходимост на проекта.
12. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Копие от лична карта на лицето, подаващо документите.
13. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Разписки и/или фактури, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта, в случай че са направени такива разходи.
14. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от кмета на общината.
15. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Тръжно досие съгласно Практическото ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България в съответствие с многогодишното финансово споразумение.
16. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Решение на комисията за земеделски земи (комисии към областните дирекции земеделие и гори) за промяна в предназначението на земеделски земи съгласно Закон за опазване на земеделските земи в случаите, когато това се налага.
17. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) Могат да бъдат представени и документ(и), доказващ(и), че в общината са започнати проекти по други програми за развитие.


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1

Специфични документи

1. За дейност: Подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко селища в рамките на една община или две съседни общини - документ, удостоверяващ собствеността на пътя.
2. За дейност: Подобряване на пътищата, водещи към природни и исторически забележителности, както и към паметници на културата, ако те са разположени на територията на кандидатстващата община:
а) копие от удостоверение, издадено от Националния институт за паметници на културата, че сградата/паметникът е включен/а в списъка на "паметниците на материалната култура" или становище на общинския съвет, определящ посочената в проекта сграда като историческа или като паметник на културата, или заповед от председателя на Комитета за опазване на природната среда, обявяващ историческата забележителност за защитена територия;
б) документ, удостоверяващ собствеността на пътя.
3. За дейност: Подобряване на селскостопанските пътища - документ, удостоверяващ собствеността на пътя.
4. За дейност: Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура, с изключение на проекти, свързани с изграждането на изкуствени водоеми и язовири, както и напоителни системи - съгласувателно писмо за ползване на водоизточник на етап предпроектиране в случай на ново строителство или увеличаване на капацитета при реконструкция, издадено от собственика на водоизточника.


Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2, т. 2


Критерии за оценка на проекти
 
Критерии Точки
  да не
1 2 3
Географското положение на общи- 40 0
ната - изостанал селски район    
съгласно приложение № 7    
Географското положение на община- 10 0
та - район с потенциал за развитие на    
туризма съгласно приложение № 8    
Обектът обслужва повече от едно 10 0
населено място    
Обектът обслужва крайно, изолирано 10 0
населено място    
В общината има завършени частни 10 0
проекти, подпомогнати по програма    
САПАРД    
В общината има проекти по други 10 0
програми за развитие    
Наличие на валиден работен проект 10 0
Общо 100 0


Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.)

Документи за плащане

1. Копие на становище за въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ (след изпълнение на проекта).
2. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не са представени от представител на общината.
3. Копие от лична карта на лицето, което подава документите за плащане.
4. Договор за строителство между кандидата и строителна компания.
5. Проектно-сметна документация според чл. 24, ал. 2, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията.
6. Разрешение за ползване, издадено от Дирекция за национален строителен контрол - протокол № 16.
7. Констативен акт за предаване на строежа от строителя на инвеститора - протокол № 19.
8. Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи.
9. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) Фактура или платежни нареждания и банкови извлечения от деня на извършване на плащането, доказващи плащане от страна на ползвателя и суифт.
10. Сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията (съдържащи конкретни характеристики на стоките, като търг. марка, модел, сериен номер, количество и т.н.).
11. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от митническа декларация за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
12. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Сертификати за движение на стоките (Евро 1) или декларация от одобрен износител върху фактурата за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
13. Сертификат за 72-часова проба в експлоатационни условия.
14. Застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на ДФ "Земеделие", покриваща рисковете, описани в договора между кандидата и ДФ "Земеделие".
15. Касова бележка/платежно нареждане и пълно банково извлечение за платена застрахователна премия.
16. Банкова гаранция за добро изпълнение в полза на ДФ "Земеделие" в случай на междинно плащане.


Приложение № 7

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

Списък на изостаналите селски райони


Област Община
Видин Белоградчик
  Бойница
  Брегово
  Грамада
  Димово
  Кула
  Макреш
  Ново село
  Ружинци
  Чупрене
Враца Борован
  Бяла Слатина
  Криводол
  Мизия
  Оряхово
  Роман
  Хайредин
Монтана Берковица
  Бойчиновци
  Брусарци
  Вълчедръм
  Вършец
  Георги Дамяново
  Медковец
  Чипровци
  Якимово
Велико Търново Елена
  Златарица
  Павликени
  Полски Тръмбеш
  Стражица
  Сухиндол
Габрово Дряново
  Трявна
Ловеч Априлци
  Летница
  Луковит
  Тетевен
  Угърчин
  Ябланица
Плевен Гулянци
  Долна Митрополия
  Долни Дъбник
  Искър
  Кнежа
  Левски
  Никопол
  Пордим
Русе Борово
  Бяла
  Ветово
  Две могили
  Иваново
  Сливо поле
Варна Аврен
  Аксаково
  Бяла
  Ветрино
  Вълчи дол
  Долни чифлик
  Дългопол
  Суворово
Добрич Генерал Тошево
  Добрич - селска
  Каварна
  Крушари
  Тервел
  Шабла
Разград Завет
  Кубрат
  Лозница
  Самуил
  Цар Калоян
Силистра Алфатар
  Главиница
  Дулово
  Кайнарджа
  Ситово
  Тутракан
Търговище Антоново
  Омуртаг
  Опака
Шумен Велики Преслав
  Венец
  Върбица
  Каолиново
  Каспичан
  Никола Козлево
  Нови пазар
  Смядово
  Хитрино
Бургас Камено
  Карнобат
  Малко Търново
  Созопол
  Средец
  Сунгурларе
Сливен Котел
  Нова Загора
  Твърдица
Ямбол Болярово
  Елхово
  Стралджа
  Тунджа
Кърджали Ардино
  Кирково
  Черноочене
Пазарджик Батак
  Брацигово
  Лесичово
  Стрелча
Пловдив Брезово
  Калояново
  Куклен
  Лъки
  Първомай
  Родопи
  Съединение
  Хисаря
Смолян Баните
  Борино
  Девин
  Чепеларе
Стара Загора Братя Даскалови
  Гурково
  Мъглиж
  Николаево
  Опан
  Павел баня
  Чирпан
Хасково Ивайловград
  Любимец
  Маджарово
  Минерални бани
  Симеоновград
  Стамболово
  Тополовград
  Харманли
Благоевград Белица
  Гърмен
  Сандански
  Сатовча
  Струмяни
  Хаджидимово
  Якоруда
Кюстендил Бобошево
  Кочериново
  Невестино
  Рила
  Сапарева баня
  Трекляно
Перник Брезник
  Земен
  Ковачевци
  Радомир
  Трън
София Годеч
  Горна Малина
  Драгоман
  Костенец
  Правец
  Самоков
  Сливница
  Чавдар
   
   


Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Общини и планински населени места с потенциал за развитие на селски туризъм

1. Списък на общините с потенциал за развитие на селски туризъм


   
Област Общини
Благоевград Банско (*а), Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич(а), Разлог, Сандански(а), Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Сунгурларе, Средец, Малко Търново, Царево, Приморско(а), Созопол(а),Поморие(а), Несебър(а),
  Айтос, Камено, Карнобат, Руен
Варна Аксаково, Аврен, Бяла, Долни чифлик, Дългопол, Вълчи дол, Белослав, Суворово, Провадия,
  Ветрино
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Кула, Чупрене, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Макреш, Ново село, Ружинци
Враца Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Шабла, Каварна, Балчик, Добрич-селска, Генерал Тошево, Крушари, Тервел
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Чипровци, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Лом,
  Медковец, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
  Стрелча
Перник Земен, Трън, Ковачевци, Брезник, Радомир
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Искър, Левски, Никопол, Пордим,
  Червен бряг
Пловдив Лъки, Хисаря, Карлово, Брезово, Калояново,Кричим,Куклен, Марица, Перущица, Първомай,
  Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение
Разград Цар Калоян, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил
Русе Бяла, Иваново, Сливо поле, Ветово, Борово, Две могили, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София област Копривщица, Етрополе, Костенец, Долна баня, Самоков(а), Своге, Антон, Божурище, Ботевград,
  Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Златица, Ихтиман, Костинброд, Мирково,
  Правец, Сливница, Чавдар
Стара Загора Павел баня, Братя Даскалови, Гурково, Мъглиж, Николаево, Опан, Чирпан
Търговище Омуртаг, Антоново, Опака, Попово
Хасково Минерални бани, Маджарово, Ивайловград, Тополовград, Стамболово, Любимец, Свиленград(а),
  Симеоновград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Върбица, Смядово, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,
  Хитрино
Ямбол Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа
   
___________________
(*а) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, местоположението, на които е в землището на общинския център, не са допустими за подпомагане по направление "Селски туризъм".

2. Списък на селищата от общините с потенциал за развитие на селски туризъм, които не са допустими за подпомагане по направление "Селски туризъм": к.к. Албена, к.к. Боровец, в.с. Дюни, в.с. Елените, к.к. Златни пясъци, Международен младежки център (Приморско), к.к. Пампорово, с. Свети Влас, с. Синеморец, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Слънчев Бряг, к.к. Чайка.

3. Списък на планинските населени места с потенциал за развитие на селски туризъм

  Планински населени места
Община Населено място
Благоевград с. Изгрев, с. Бело поле, с. Бистрица, с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Дъбрава, с. Еленово, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Марулево, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. Рилци, с. Селище, с. Логодаж, с. Церово
Велико Търново с. Белчевци, с. Бойчовци, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Горановци, с. Дойновци, с. Долни Дамяновци, с. Ивановци, с. Йовчевци, с. Кладни дял, с. Клъшка река, с. Лагерите, с. Мишеморков хан, с. Никюп, с. Пирамидата, с. Продановци, с. Радковци, с. Райковци, с. Самсиите, с. Сеймените, с. Семковци, с. Терзиите, с. Тодоровци, с. Цепераните, с. Цонковци
Враца с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
Габрово с. Ангелов, с. Баланите, с. Банковци, с. Бекриите, с. Богданчовци, с. Боженците, с. Бойновци, с. Бойчета, с. Борики, с. Бялково, с. Велковци, с. Ветрово, с. Влайчовци, с. Врабците, с. Вълков дол, с. Гайтаните, с. Геновци, с. Гледаци, с. Горнова могила, с. Дебел дял, с. Донино, с. Драганчетата, с. Езерото, с. Живко, с. Жълтеш, с. Здравковец, с. Зелено дърво, с. Иванили, с. Иванковци, с. Калчовци, с. Карали, с. Кметчета, с. Кози рог, с. Колишовци, с. Костадините, с. Костенковци, с. Малини, с. Междени, с. Мечковица, с. Моровеците, с. Музга, с. Овощарци, с. Орловци, с. Пейовци, с. Пенковци, с. Петровци, с. Попари, с. Пъртевци, с. Поток, с. Рачевци, с. Руйчовци, с. Свинарски дол, с. Седянковци, с. Сейковци, с. Солари, с. Спасовци, с. Стоманеците, с. Стойковци, с. Тодоровци, с. Тодорчета, с. Торбалъжите, с. Трапесковци, с. Трънито, с. Фърговци, с. Цвятковци, с. Читаковци, с. Чукилите, с. Чарково, с. Червена локва, с. Шипчените, с. Ясените
Кърджали с. Айрово, с. Багра, с. Бащино, с. Бели пласт, с. Бленика, с. Божак, с. Бойно, с. Болярци, с. Брош, с. Бяла поляна, с. Бялка, с. Велешани, с. Висока, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Воловарци, с. Върбенци, с. Главатарци, с. Глухар, с. Гняздово, с. Голяма бара, с. Горна крепост, с. Гъсково, с. Добриново, с. Долище, с. Долна крепост, с. Дъждино, с. Дъждовница, с. Дънгово, с. Енчец, с. Жинзифово, с. Житарник, с. Зайчино, с. Звезделина, с. Звезден, с. Звиница, с. Звъника, с. Звънче, с. Зелениково, с. Зимзелен, с. Зорница, с. Иванци, с. Илиница, с. Невестино, с. Калинка, с. Калоянци, с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокиче, с. Кокошане, с. Конево, с. Костино, с. Крайно село, с. Крин, с. Крушевска, с. Крушка, с. Кьосево, с. Лисиците, с. Лъвово, с. Люляково, с. Майсторово, с. Македонци, с. Мартино, с. Миладиново, с. Мост, с. Мургово, с. Мъдрец, с. Ненково, с. Опълченско, с. Орешница, с. Островица, с. Охлювец, с. Панчево, с. Пеньово, с. Пепелище, с. Перперек, с. Петлино, с. Повет, с. Прилепци, с. Пропаст, с. Пъдарци, с. Рани лист, с. Резбарци, с. Ридово, с. Рудина, с. Сватбаре, с. Севдалина, с. Седловина, с. Сестринско, с. Сипей, с. Скалище, с. Скална глава, с. Скърбино, с. Снежинка, с. Соколско, с. Соколяне, с. Солище, с. Срединка, с. Старо място, с. Стражевци, с. Страхил войвода, с. Стремово, с. Стремци, с. Татково, с. Тополчане, с. Три могили, с. Ходжовци, с. Царевец, с. Чеганци, с. Черешица, с. Черна скала, с. Черньовци, с. Чилик, с. Чифлик, с. Широко поле, с. Яребица, с. Ястреб
Дупница с. Бистрица, с. Грамаде, с. Делян, с. Дяково, с. Крайни дол, с. Крайници, с. Кременик, с. Тополница
Кюстендил с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов, с. Буново, с. Горановци, с. Горна Брестница, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно, с. Дворище, с. Дождевица, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Жиленци, с. Ивановци, с. Каменичка Скакавица, с. Коняво, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, с. Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. Ломница, с. Мазарачево, с. Вратца, с. Ново село, с. Полетинци, с. Раждавица, с. Раненци, с. Режинци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Таваличево, с. Црешново, с. Цървена ябълка, с. Цървеняно, с. Чудинци, с. Шипочано
Ловеч с. Абланица, с. Българене, с. Дъбрава, с. Лешница, с. Малиново, с. Стефаново
Перник с. Боснек, с. Вискяр, с. Големо Бучино, с. Кладница, с. Кралев дол, с. Лесковец, с. Люлин, с. Планиница, с. Радуй, с. Рударци, с. Селищен дол, с. Студена
Асеновград с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Изворово, с. Косово, с. Лясково, с. Мостово, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново
Сливен с. Било, с. Божевци, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Голямо Чочовени, с. Градско, с. Изгрев, с. Ичера, с. Мъсърлии, с. Новачево, с. Средорек
Смолян с. Алиговска, с. Арда, с. Баблон, с. Горна Арда, с. Букаците, с. Белев дол, с. Билянска, с. Бориково, с. Бостина, с. Буката, с. Виево, с. Влахово, с. Водата, с. Вълчан, с. Върбово, с. Габрица, с. Гела, с. Гоздевица, с. Горово, с. Градът, с. Гращица, с. Гудевица, с. Димово, с. Дунево, с. Еленска, с. Ельово, с. Заевите, с. Змиево, с. Чучур, с. Исьовци, с. Катраница, с. Киселичево, с. Кокорково, с. Кошница, с. Кремене, с. Кукувица, с. Кутела, с. Левочево, с. Липец, с. Лъка, с. Люлка, с. Магарджица, с. Милково, с. Могилица, с. Момчиловци, с. Мугла, с. Надарци, с. Орешица, с. Остри пазлак, с. Петково, с. Пещера, с. Писаница, с. Подвис, с. Полковник Серафимово, с. Попрелка, с. Потока, с. Река, с. Речани, с. Ровина, с. Селище, с. Сивино, с. Славейно, с. Сливово, с. Смилян, с. Соколовци, с. Солища, с. Средок, с. Стикъл, с. Стойките, с. Стража, с. Сърнино, с. Тикале, с. Требище, с. Турян, с. Търън, с. Ухловица, с. Фатово, с. Хасовица, с. Чамла, с. Чеплетен, с. Черешките, с. Черешово, с. Черешовска река, с. Чокманово, с. Широка лъка
Казанлък с. Горно Изворово, с. Енина, с. Ръжена, с. Средногорово, гр. Шипка, с. Ясеново
Стара Загора с. Борилово, с. Змейово, с. Казанка, с. Люляк, с. Лясково, с. Ново село, с. Остра могила, с. Пряпорец, с. Сулица
Хасково с. Широка поляна
   


Приложение № 9 към чл. 25, ал. 1

Списък на рисковете, които трябва да бъдат покрити със застрахователни полици

1. При застраховка на сгради, съоръжения и оборудване - пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, буря, ураган, градушка, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия, измокряния в резултат на авария на "ВиК", удар на ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него със застрахованото имущество, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба с взлом на машини и съоръжения.
2. При застраховка на указателни и маркировъчни знаци и табели - природни бедствия, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм).


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума