навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ

В сила от 01.10.2003 г.
Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) техническите изисквания, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители), наричани общо изисквания за качество, на които трябва да съответстват течните горива, произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани, съхранявани и/или използвани в Република България;
2. оценяването и удостоверяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество;
3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) условията, редът и начинът за контрол на качеството на течните горива след тяхното производство, при внос - след освобождаване от митнически контрол, при разпространението и/или съхранението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни инсталации.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на наредбата се прилагат за течни горива от нефтен или биологичен произход и техните смеси:
1. автомобилни бензини;
2. горива за дизелови двигатели;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) биодизел;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели;
6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) горива за извънпътна техника и трактори;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) корабни горива: леки корабни дизелови горива, корабни дизелови горива, корабни остатъчни горива, горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течните горива по ал. 1, които подлежат на преработка в рафинерии или са предназначени за преработка преди окончателното им изгаряне;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течни горива, предназначени за научни изследвания и изпитвания;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които извършват спасителни операции;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, употребявани от кораби в аварийно състояние, при условие че във възможно най-кратък срок са предприети мерки за отстраняване на аварията, както и мерки за предотвратяване или намаляване на емисиите от изгарянето на горивото;
5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) течни горива, употребявани от кораби, които използват одобрени методи за намаляване на емисиите;
6. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, произведени в страната и предназначени за износ, включително за износ в корабните товарни танкове;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол;
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за нуждите на авиацията, корабоплаването и железопътния транспорт, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изключението по ал. 2, т. 4 не се прилага, ако собственикът или капитанът на кораба са причинили аварията умишлено или поради небрежност.


Чл. 3. Течните горива се пускат на пазара само когато не застрашават здравето на хората, околната среда, техническата изправност на превозните средства и инсталациите, в които се използват, и когато е осигурена защитата на потребителите.


Чл. 4. (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят, гарантират и оценят съответствието им с изискванията за качество.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Течните горива при пускането им на пазара, разпространението, транспортирането, съхранението и използването им се придружават от декларацията за съответствие.
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които разпространяват, транспортират, съхраняват и/или използват течни горива в местата по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с течни горива, които съответстват на изискванията за качество, придружени са с декларация за съответствие на всяка партида и са с наименования и предназначение, определени в чл. 6 и § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА


Чл. 6. Течните горива трябва да отговарят на следните изисквания за качество:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) автомобилни бензини съгласно приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) горива за дизелови двигатели съгласно приложение № 2;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) биодизел съгласно приложение № 3;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление съгласно приложение № 4;
5. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели съгласно приложение № 5;
6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) горива за извънпътна техника и трактори съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg;
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) корабни горива:
а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 0,1 % (m/m);
б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 1,5 % (m/m);
в) корабни остатъчни горива марка ISO-F съгласно приложение № 7;
г) (нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg.
8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива съгласно приложение № 8;
9. (предишна т. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива съгласно определението по § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:
а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) до 3,0 % (m/m) - до 31 декември 2011 г.;
б) до 1,0 % (m/m) - от 1 януари 2012 г.;
10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (ММТ) в автомобилните бензини е:
а) до 6 mg манган на литър - до 31 декември 2013 г.;
б) до 2 mg манган на литър - от 1 януари 2014 г.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) (1) Като алтернатива на изискванията за качеството на корабните горива, определени в чл. 6, т. 7, се разрешава използването на методи за намаляване на емисиите от кораби, плаващи под всякакво знаме, които се намират в пристанищата на Република България, във вътрешните морски води, в териториалното море и в изключителната икономическа зона, наричани "морските пространства на Република България", ако са спазени следните изисквания:
1. корабите, използващи методи за намаляване на емисиите, трябва да постигат трайни намаления на емисиите на серен диоксид, които са поне еквивалентни на намаленията, които могат да се постигнат чрез използването на корабни горива, съответстващи на изискванията за качество; еквивалентните норми на емисиите са определени в приложение № 11, таблица 1;
2. методите за намаляване на емисиите съответстват на критериите, определени в приложение № 11, таблица 2.
(2) Като алтернатива за намаляване на емисиите се насърчава корабите на котва или на кей да използват електрозахранване от брега.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Методите за изпитване, посочени в приложенията към чл. 6, имат установена точност. За резултатите от отделните изпитвания се прилагат критериите на БДС EN ISO 4259.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО


Чл. 8. Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара.


Чл. 9. (1) Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество се извършва след изпитване на представителна проба от всяка партида течно гориво.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Вземането на проби от резервоари и тръбопроводи е съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Изпитванията на взетите проби от течни горива се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА "БСА") или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА "БСА".
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Протоколите от изпитване трябва да съдържат позоваване на предоставената акредитация.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат течни горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдържанието на декларацията за съответствие е посочено в приложение № 9.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съхраняват декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да предоставят декларацията за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като задължително вписват в нея количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение, съхранение, използване, датата и номера на документа за експедиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата, които разпространяват течни горива на пазара, включително крайните разпространители, са длъжни да извършват тази дейност с течни горива, които съответстват на посоченото в декларацията за съответствие, съгласно наименованията по чл. 6, предназначението им по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба и обявените от тях търговски марки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Лицата по ал. 1 и 4 са длъжни да поставят в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):
1. на видно място - информация за вида на течното гориво, изискванията за качество, на които отговаря горивото, и декларация за съответствие на разпространяваната партида;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) върху дозиращата помпа или съд, използван за разпространяване на течно гориво, се поставя следната информация:
а) маркировка за наименованието на вида течно гориво и търговската му марка;
б) съдържание на биоетанол в автомобилните бензини, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;
в) съдържание на биодизел в горивата за дизелови двигатели, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;
г) етикет за съдържание в автомобилните бензини на металната добавка ММТ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Етикетът по ал. 5, т. 2, буква "г" е с размери и шрифт, позволяващи отчетливо виждане и лесно разчитане, и съдържа следния текст: "Съдържа метални добавки".

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА


Чл. 13. (1) Контролът на качеството на течните горива, наричан по-нататък "контрола", се извършва, за да се установи спазването на изискванията за качество на течните горива, пуснати на пазара, и да се предотврати разпространението и използването им, когато не отговарят на тези изисквания.
(2) Контролът се извършва чрез проверки, които включват:
1. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) проверка на маркировката и информацията по чл. 12, ал. 5.
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) проверка на документите, които придружават течните горива;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) вземане на проби от течните горива и изпитване на взетите проби;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) експертиза на резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им.
5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) налагане на принудителни административни мерки.
(3) Проверките по ал. 2 се извършват планово и по сигнали на физически и юридически лица.


Чл. 14. Контролът се осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН чрез Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" (ГД "ККТГ");
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) оправомощените със заповед на председателя на ДАМТН длъжностни лица на ГД "ККТГ" - за дейностите по чл. 30б, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; изм., бр. 102 от 2001 г.).


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" извършват контрол:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) на резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) в петролни бази и терминали;
3. в бензиностанции от колонките за зареждане;
4. от подвижни цистерни за превоз на течни горива.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" при извършване на контрола:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) изискват декларацията за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 или копие от нея от лицата, които пускат на пазара, транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, включително крайните разпространители;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) изискват и изземват заверени копия от митническа декларация, документ за експедиция, както и тези по чл. 30б, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЧАВ.
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) вземат безвъзмездно проба от течното гориво;
4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) съставят протокол в 3 екземпляра за резултата от проверката на документите и вземането на проба, към който се прилагат документите по т. 1 и 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) предават взетите проби от течни горива за изпитване в акредитирана подвижна или подвижна и стационарна, или стационарна лаборатория.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Контролът на борда на корабите, които посещават и/или оперират в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, за качеството на корабните горива и за замърсяването на въздуха в съответствие с еквивалентните норми на емисиите, определени в приложение № 11, таблица 1, се осъществява от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") длъжностни лица.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" при извършване на контрола:
1. изискват разписката за доставеното гориво;
2. изискват Информационен лист за безопасност на веществата (Material Safety Data Sheet) съгласно препоръките, определени в Резолюция MSC.282.(86);
3. проверяват попълването на корабните дневници, в които задължително се вписват всички операции по смяна на горивото;
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) периодично и с достатъчна честота вземат представителна проба от корабното гориво при неговата доставка, като се спазват изискванията на "Ръководство за вземане на проби от течни горива за определяне съответствието им с изискванията на изменения Анекс VI към МАРПОЛ", прието с Резолюция MEPC. 182 (59) на Международната морска организация, или от горивните танкове на кораба в присъствието на капитана на кораба и/или друг офицер от корабния екипаж;
5. за корабите, снабдявани с горива в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, изискват и декларацията за съответствие;
6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) предават взетата проба от корабното гориво в акредитирана лаборатория за изпитване. При изпитването се използва "Процедура за проверка на горивото въз основа на горивни проби", установена в Допълнение VI към Анекс VI към МАРПОЛ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) След изпитване на пробата от корабното гориво в акредитирана лаборатория ИА "МА" получава протокол от изпитването, който изпраща в ГД "ККТГ". В срок един работен ден след получаването на протокола ГД "ККТГ" издава констативен протокол за съответствие на корабното гориво с изискванията за качество с оглед предприемане на последващи действия от ИА "МА" в съответствие с действащото законодателство за замърсяване на въздуха от кораби.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Ако при извършване на контрола се установи, че корабното гориво не отговаря на изискванията на наредбата, длъжностните лица от ИА "МА" имат право да изискат от кораба:
1. да представи данни за действията, извършени за постигане на съответствие на горивото;
2. да представи доказателства, че е направил опит за закупуване на корабно гориво, което е в съответствие с изискванията на наредбата, в зависимост от планирания маршрут на пътуването;
3. да представи доказателства, че е направил опит за намиране на алтернативни източници на корабно гориво, но въпреки положените усилия такова гориво не е предлагано за закупуване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) От кораба не се изисква да се отклонява от планирания маршрут на пътуването или да забавя неоправдано пътуването си, за да осигури корабно гориво, което е в съответствие с изискванията на наредбата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Ако корабът представи информацията, посочена по ал. 3, длъжностните лица от ИА "МА" определят последващите действия по реда на наредбата и ЗЧАВ, включително могат да вземат решение за непредприемане на мерки.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Съдържанието на разписката за доставеното гориво е съгласно приложение № 10.
(7) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на кораба, когато горивата не съответстват на изискванията на наредбата. Когато горивата съответстват на изискванията на наредбата, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Пробите от течни горива от резервоари и тръбопроводи се вземат съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Проби от течни горива от бензиноколонки се вземат от дюзата (накрайника на ръкохватката на дозиращата помпа) директно в еднолитрови метални съдове за еднократна употреба с помощта на удължител, непозволяващ разплискване, до запълване на около 85 на сто от съда.
(2) Преди вземането на пробата съдовете за еднократна употреба се промиват със съответното гориво.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пробите по ал. 1 и по чл. 17 се вземат в присъствието на собственика или ръководителя или служител на проверявания обект, който поставя печат, дата и подпис върху протокола за проверка и вземане на проба и етикетите им.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Общото количество на взетата проба по чл. 17 или 18 от всеки вид гориво е не повече от 6,5 l, което се отбелязва в протокола за проверка и вземане на проба.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Съдовете с взетата проба по чл. 17 или 18 се разделят на съдове с контролни и арбитражни проби, което се отбелязва на етикета на всеки съд.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) Съдовете с контролните проби се затварят, етикетират, пломбират с еднократна пластмасова пломба с шестцифрен номер и лого "ГД "ККТГ" и с персоналния номер на пломбажните клещи на длъжностното лице, което е взело пробата, и се транспортират за изпитване в акредитирана лаборатория.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Съдовете с арбитражните проби се обработват съгласно ал. 2, като върху запушалката се поставя стикер с печата и подписа на длъжностното лице, взело пробата, и печат, дата и подпис на лицата по чл. 18, ал. 3 и се транспортират за съхранение в арбитражното отделение на ГД "ККТГ".


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Пробите от автомобилни бензини се вземат в предварително охладени съдове и се транспортират, като се вземат мерки за охлаждането им.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Взетите контролни проби се изпитват в подвижни или в подвижни и стационарни, или само в стационарни акредитирани лаборатории при спазване изискването на чл. 30ж ЗЧАВ.
(2) За резултатите от изпитването по ал. 1 се издава протокол от изпитване в 3 оригинални екземпляра, от които един за акредитираната лаборатория и два за ГД "ККТГ".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица предават за изпитване в акредитирана подвижна лаборатория един съд от контролната проба, а останалите съдове от контролната проба изпращат за следващо изпитване в стационарна акредитирана лаборатория, определена от ГД "ККТГ".
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Въз основа на протокола от изпитването от акредитирана подвижна лаборатория ГД "ККТГ" изготвя експертно заключение за съответствието на горивото с изискванията за качество.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Когато с експертно заключение се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество, копия от експертното заключение заедно с протокола от изпитване, издаден от акредитираната подвижна лаборатория, се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в 3-дневен срок от изготвянето на експертното заключение.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Когато след изпитване в подвижна лаборатория се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество по даден/и показател/и, изпитването по този/тези показател/и се повтаря в акредитирана стационарна лаборатория.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) В срок 3 работни дни от получаване на протоколите от изпитване от акредитираната стационарна лаборатория, но не по-късно от 15 работни дни от вземането на пробите, ГД "ККТГ" изготвя констативен протокол със заключение за съответствието на горивото с изискванията за качеството.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Копия от констативния протокол заедно с протокола от изпитване се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в срок 3 работни дни от изготвянето на констативния протокол.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При оспорване на резултатите от изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 8 да поиска арбитражната проба да бъде изпитана по арбитражните методи за изпитване по съответните показатели за нейна сметка в друга акредитирана от Българската служба по акредитация лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни.
(10) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) За провеждане на арбитражни изпитвания се определят не повече от две дати за една и съща или за две различни лаборатории.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Длъжностните лица на ГД "ККТГ" издават задължително предписание за временно спиране пускането на пазара, разпространението и/или използването на течното гориво, когато:
1. не се представи декларация за съответствие;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на декларацията за съответствие не отговаря на изискванията съгласно приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 и на чл. 12, ал. 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) в резултат на изпитването в акредитирана подвижна лаборатория и с експертно заключение се установи, че течното гориво не отговаря на някое от изискванията за качество по чл. 6.
(2) Предписанията по ал. 1 се налагат и чрез поставяне на удостоверителни знаци на местата по чл. 15. Видът на удостоверителните знаци и начинът на поставянето им се определят със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Когато в резултат на изпитването в подвижна или стационарна лаборатория и с експертното заключение или с констативния протокол се установи, че горивото съответства на изискванията за качество, предписанията по ал. 1, т. 1 и 2 се отменят.
(4) Когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключение в констативния протокол е установено съответствие с изискванията за качество на проба, за която е установено несъответствие с изискванията за качество в подвижната лаборатория, предписанието по ал. 1, т. 3 се отменя.


Чл. 23а. (1) (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишен текст на чл. 23а, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" нареждат прекратяване на операциите по бункероване при липса на декларация за съответствие и разписка за доставеното гориво или в случаите, когато декларацията за съответствие и разписката не отговарят на съдържанието на приложения № 9 и 10.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат само за кораби, които използват доставените горива в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) В случаите по ал. 1 ИА "МА" предприема последващи действия по реда на наредбата.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за забрана на пускането на пазара, разпространението, съхранението и/или използването на течни горива, когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключението на констативния протокол е установено, че горивото не съответства поне на едно от изискванията за качество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Принудителната административна мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са я приложили, когато след провеждане на арбитражно изпитване и изготвяне на експертиза е установено съответствие с изискванията за качество.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за изтегляне на течни горива от пазара, когато:
1. резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество не е оспорен;
2. когато резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество е оспорен и резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното несъответствие.
(2) В срок един месец от датата на издаденото предписание лицето, на което е издадено предписанието, е длъжно да изтегли течното гориво и да представи в ГД "ККТГ" документи, доказващи изтеглянето му.
(3) Изтегляне на горивото от пазара може да се извърши и преди предприемане на действия по ал. 1 по постъпило писмено искане от засегнатата страна.


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива без декларация за съответствие са за сметка на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва течни горива независимо от получените резултати от изпитването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на лицата, които пускат, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, когато те не съответстват на изискванията по наредбата. Когато течните горива съответстват на изискванията, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Разходите по ал. 1 и 2 се възлагат на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва горива, с наказателното постановление за съответното административно нарушение и се заплащат доброволно или се събират принудително по реда, предвиден за санкциите по наказателните постановления.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Стойността на горивото, взето за изпитване, е за сметка на лицата, които пускат на пазара, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) При установяване на нарушенията по чл. 34, 34а, 34б, 34в и 34г ЗЧАВ длъжностните лица по чл. 30б, ал. 1 ЗЧАВ съставят акт за административно нарушение на виновните лица и след връчването му по реда на Закона за административните нарушения и наказания или по реда на чл. 43а, ал. 2 ЗЧАВ незабавно го изпращат на председателя на ДАМТН за издаване на наказателно постановление.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) Контролните органи са длъжни:
1. да не разгласяват информацията, която представлява служебна или търговска тайна, станала им известна при и по повод осъществяването на контролната дейност, както и да не я използват извън предназначението и;
2. да се легитимират със служебна карта при извършването на контролната дейност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Автомобилен бензин" е нискокипящ нефтопродукт, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване за задвижване на превозни средства и включен в тарифни номера 2710 12 45 и 2710 12 49 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Газьол" е течно гориво, получено от нефт, с изключение на корабно гориво, от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират до 250°С и от което най-малко 85 % обемни (включително загубите) дестилират до 350°С по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86) и е включено в тарифни номера 2710 19 47 и 2710 20 17 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Гориво за дизелови двигатели" е течно гориво, получено от нефт, използвано за задвижване на самоходни превозни средства, включено в тарифни номера 2710 19 43 и 2710 20 11 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
3а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел" е смес от метилови естери на мастни киселини от растителен и животински произход, чийто състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14214, и е предназначен за използване в дизелови двигатели или за прибавяне към гориво за дизелови двигатели.
3б. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел за отопление" е смес от метилови естери на мастни киселини (FAME) от растителен или животински произход, чиито състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14213 и в концентрация на FAME минимум 96,5 % е предназначен за използване в специално пригодени за целта стационарни горивни инсталации или за прибавяне към горива от нефтен произход, предназначени за използване в стационарни горивни инсталации. Получените смеси трябва да съответстват на изискванията за качество за горива от нефтен произход.
3в. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци и предназначен за използване в бензинови двигатели или за прибавяне към автомобилни бензини.
3г. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Биомаса" е биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Корабно гориво" е течно гориво, получено от нефт, предназначено за корабни двигатели, включително горивата марка ISO-F, определени в ISO 8217, както и всяко течно гориво, получено от нефт, предназначено за използване на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и плавателни съдове за отдих.
4а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Леко корабно дизелово гориво" е корабно гориво с характеристики, попадащи в границите на марките DMX, DMA и DMZ от таблица № 1 на ISO 8217, с изключение на посочената в стандарта стойност за съдържанието на сяра.
4б. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Корабно дизелово гориво" е корабно гориво с характеристики, попадащи в границите на марката DMB от таблица № 1 на ISO 8217, с изключение на посочената в стандарта стойност за съдържанието на сяра.
4в. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Корабно остатъчно гориво" е корабно гориво, което съдържа остатъчни продукти от процесите на дестилация и отговаря на международните норми за пламна температура на такива горива.
5. "Газьол за промишлени и комунални цели" е:
а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) газьол, дефиниран по т. 2 и различен по предназначение от т. 3 и 4, включен в тарифен номер 2710 19 47 по Комбинираната номенклатура на ЕС, или
б) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) течно гориво, получено от първична или вторична преработка на нефт или нефтени фракции, предназначено за изгаряне в стационарни, промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане.
5а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Горива за извънпътна техника и трактори" са течни горива, получени от нефт, предназначени за двигатели с компресионно запалване за извънпътна техника и трактори, включени в тарифен номер 2710 19 43 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Котелно гориво" е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифен номер 2710 19 64 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Тежко гориво" е течно гориво, получено от нефт, различно от дефинираните в т. 2, 3 и 4, включено в тарифни номера 2710 19 62 и 2710 19 64 по Комбинираната номенклатура на ЕС, което поради границите си на дестилация попада в категорията на тежките масла, предназначени за използване като гориво в стационарни инсталации, и от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250°C по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да бъде проведена по БДС EN ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86), продуктът също се категоризира като тежко гориво.
8. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Комбинирана номенклатура на ЕС" е номенклатура на стоките, приета с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
9. "Партида" е количество от един вид или марка течно гориво, еднородно по качествените си показатели, произведено по една и съща технология, съхранявано в един или повече резервоари и съпроводено с един документ за изпитване.
10. "Представителна проба" е проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който се взема проба.
10а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Контролна проба" е пробата, която се изпраща в акредитирана лаборатория за изпитване с цел установяване съответствието на течното гориво с изискванията за качество.
10б. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Арбитражна проба" е пробата, съхранявана от ГД "ККТГ" за срок 6 месеца от датата на пробовземането и предвидена за арбитражни изпитвания в случаи на оспорване на резултатите.
11. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на продукта по отношение на технологията за производство, предназначението, нормираните стойности на показателите, методите за изпитване и др.
12. "ASTM метод" са методите, заложени в изданието за стандартни дефиниции и спецификации за петролни и смазочни продукти от 1976 г. на Американското общество за изпитвания и материали (ASTM).
13. "Горивна инсталация" е техническо съоръжение, в което горивото се окислява с цел използване на получената топлина.
14. "Използване на течни горива" е изгаряне на течно гориво в стационарни горивни инсталации.
15. "Вносител" е всеки, който пръв е придобил право на собственост върху внасяните горива на митническата територия на Република България или е посредничил за придобиването на такива права.
16. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) "Разпространение на течни горива" е движението на течните горива по веригата от производител, съответно от вносител, включително до крайния разпространител в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 ЗЧАВ.
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Извънпътна техника" е техниката съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).
18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)
18а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Трактор" е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).
19. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) "Краен разпространител" е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция с цел зареждане на горивните резервоари на моторните превозни средства на потребителите, включително на собствени моторни превозни средства.
20. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "МАРПОЛ (MARPOL)" е Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. и с Протокол от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).
21. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Анекс VI към МАРПОЛ" е анексът, озаглавен "Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби", добавен към МАРПОЛ с Протокола от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).
22. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Зони за контрол на емисиите на серни оксиди" са морски зони, определени като такива от Международната морска организация (IMO) съгласно Анекс VI към МАРПОЛ.
23. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Пътнически кораб" е кораб съгласно § 1а, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; посл. изм. и доп., бр. 108 от 2006 г.).
24. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Редовни рейсове" са серия от плавания на пътнически кораб според публикувано разписание, предназначени да обслужват трафика между едни и същи две или повече пристанища или серия от плавания от и до едно и също пристанище без междинни престои.
25. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Кораб на котва или на кей" е кораб, който е безопасно швартован или е на котва в пристанище на Република България, докато се товари, разтоварва или домува, включително времето, през което не е зает с товарни операции.
26. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г.) "Кораб, плаващ по вътрешните водни пътища" е кораб съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.).
26а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) "Плавателен съд за отдих" е плавателен съд съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.).
27. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) "Метод за намаляване на емисиите" е всеки монтиран на кораб възел, материал, устройство, апарат или друга процедура, алтернативно гориво или метод за осигуряване на съответствие, използван като алтернатива на нискосернистите корабни горива, отговарящи на изискванията на наредбата, който е приложим, нормативно определен и подлежащ на проверка.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ, L 350, 28.12.1998 г., стр. 58), изменена с Директива 2000/71/ЕО на Комисията от 7 ноември 2000 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на измервателните методи, определени в приложения I, II, III и IV към Директива 98/70/ЕО (ОВ, L 287, 14.11.2000 г., стр. 46); изменена с Директива 2003/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 2003 г. (ОВ, L 76, 22.03.2003 г., стр. 10); изменена с Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ, L 140, 5.06.2009 г., стр. 88); изменена с Директива 2011/63/ЕС на Европейската комисия от 1 юни 2011 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 98/70/ЕО (ОВ, L 147, 2.06.2011 г., стр. 15); изменена с Директива 2014/77/ЕС на Комисията от 10 юни 2014 г. за изменение на приложения I и II към Директива 98/70/ЕО (ОВ, L 170, 11.06.2014 г., стр. 62); изменена с Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239, 15.09.2015 г., стр. 1);
2. Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (ОВ, L 132, 21.05.2016 г., стр. 58).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2003 г.

§ 4. Отменя се Наредба № 17 от 2 ноември 1999 г. за норми за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ, бр. 97 от 1999 г.).

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) Необходимите стандартизационни документи, идентични на съответните европейски, международни, ASTM и други стандартизирани методи за изпитване, посочени в приложенията на чл. 6, се разработват и въвеждат като български стандарти при условията и по реда на Закона за националната стандартизация до края на 2006 г. Измененията в методите за изпитване след 1 януари 2007 г., свързани с техническия прогрес, се прилагат след въвеждането им като български стандарти.

§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 09.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) Всяка година до 30 юни Министерството на околната среда и водите съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Националния статистически институт на базата на прилагането на изискванията на тази наредба и на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/253 на Комисията от 16 февруари 2015 година за определяне на правилата относно вземането на проби и докладването съгласно Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива (ОВ, L 41, 17.02.2015 г., стр. 55), съответно на Директива (ЕС) 2016/802, изготвя годишен доклад до Европейската комисия с обобщени национални данни за качеството на течните горива, влизащи в обхвата на директивата, за предходната календарна година. Форматът на доклада се определя от Европейската комисия.

§ 6а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2018 г., в сила от 31.07.2018 г.) Всяка година до 31 август Министерството на околната среда и водите съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Националния статистически институт на базата на прилагането на изискванията на тази наредба и на БДС EN 14274:2013 "Автомобилни горива. Оценяване качеството на бензина и горивото за дизелови двигатели. Система за мониторинг на качеството на горивата (FQMS)", съответно на Директива 98/70/ЕО, изготвя годишен доклад до Европейската комисия с обобщени национални данни за качеството на течните горива, влизащи в обхвата на директивата, за предходната календарна година. Форматът на доклада се определя от Европейската комисия.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) До 1 септември 2014 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара, а крайните разпространители осъществяват продажбата в бензиностанции на автомобилни бензини с максимално съдържание на кислород 2,7 % (V/V) и максимално съдържание на етанол 5 % (V/V). Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка, с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото, съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "б".

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Посоченото в таблица 2 на приложение № 1 допустимо превишение на налягането на парите през летния период за автомобилни бензини, съдържащи биоетанол, се прилага само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната среда и водите уведомява чрез Българската петролна и газова асоциация за решението на Европейската комисия лицата, които пускат течни горива на пазара.

§ 9. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишен § 8 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара на течни горива, които съответстват на изискванията за качество, посочени в наредбата, преди определените в нея срокове не противоречи на разпоредбите и.

§ 10. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара, включително крайното разпространение, на горива за дизелови двигатели, които съдържат над 7 % (V/V) метилови естери на мастни киселини (FAME), не противоречи на изискванията на наредбата. Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "в".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2005 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата думите "българските стандарти, въвеждащи EN ISO 3170 и EN ISO 3171" се заменят с "БДС EN ISO 3170:2003 и БДС EN ISO 3171:2003", думата "инспектори" се заменя с "длъжностни лица", а думите "приложение № 10" се заменят с "приложение № 7".

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ


(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА НА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, 76 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2014 Г.)

§ 31. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 23.10.2014 г.) (1) Методите за намаляване на емисиите, които попадат в приложното поле на Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2009 г.; попр., бр. 44 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2010 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г. и бр. 104 от 2013 г.), подлежат на одобряване по реда на наредбата.
(2) Методите за намаляване на емисиите, извън тези по ал. 1, подлежат на одобряване съгласно процедурата, посочена в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяване на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ, L 324, 29.11.2002 г.), като се вземат под внимание:
1. указанията на Международната морска организация;
2. резултатите от изпитванията на нови методи за намаляване на емисиите;
3. ефектите върху околната среда, включително постижимите намаления на емисиите, и въздействията върху екосистемите в пристанища, разположени в заливи или речни устия;
4. възможностите за мониторинг и проверка.

§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "а" за съдържание на сяра в леките корабни дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, на котва и на кей в морските пристанища на Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 23.10.2014 г.) На екипажите на тези кораби се предоставя достатъчно време, за да извършат всички необходими операции за промяна на използваното гориво възможно най-скоро след заставането на котва или на кей и най-късно преди отплаването, като в корабните дневници се записва времето за промяна на използваното гориво.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 23.10.2014 г.) Изискването на ал. 1 не се прилага към горивата, използвани от кораби с публично разписание, на котва или на кей до два часа; към кораби на котва, които изключват двигателите си и използват електричество от брега.

§ 33. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 23.10.2014 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "б" за съдържание на сяра в корабните дизелови горива се прилага до 1 януари 2020 г. към горивата, използвани от пътнически кораби, плаващи под българско знаме извън зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, обслужващи редовни рейсове до или от пристанища в Европейския съюз, плаващи под всякакво знаме, които се намират в морските пространства на Република България.
(2) До 31 декември 2014 г. максималното съдържание на сяра в корабните горива, използвани от кораби, плаващи под българско знаме в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, е 1,0 % (m/m), а от 1 януари 2015 г. - 0,1 % (m/m). Изискването се прилага и за кораби, плаващи под българско знаме, които са започнали пътуването си извън Европейския съюз.
(3) Изискването на приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква "в" за съдържание на сяра в корабните остатъчни горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, включително кораби, които са започнали пътуването си извън Европейския съюз, които се намират в морските пространства на Република България.

§ 34. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 28 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА, УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ТЕХНИЯ КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2011 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕТО, РАЗХОДВАНЕТО, ОТЧИТАНЕТО И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2018 Г.)

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 14, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., и на § 5 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2018 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

Таблица 1

Показатели(7) Единици за измерване Гранични стойности(1) Методи за изпитване(9)
    минимум максимум  
1 2 3 4 5
Октаново число по изследователски метод, RON(8)   95,0(2) - БДС ЕN ISO 5164(3)
Октаново число по моторен метод, MON   85,0(2) - БДС ЕN ISO 5163(3)
Съдържание на олово mg/l - 5 БДС ЕN 237
Плътност при 15°С kg/m3 720,0 775,0 БДС ЕN ISO 3675
        БДС ЕN ISO 12185(4)
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС ЕN ISO 20846(4)
        БДС ЕN ISO 20884(4)
        БДС EN ISO 13032
Стабилност на окисление min 360 - БДС ЕN ISO 7536
Съдържание на смоли (промити с разтворител) mg/100 ml - 5 БДС ЕN ISO 6246
Корозия на медна пластина (3 h при 50°С) клас 1   БДС ЕN ISO 2160
Външен вид прозрачен и светъл визуална проверка
Съдържание на въглеводородни групи:        
а) алкени % (V/V) - 18,0 БДС ЕN 15553
б) арени % (V/V) - 35,0 БДС EN ISO 22854(4)
Съдържание на бензен % (V/V) - 1,00 БДС EN 12177
        БДС EN 238(12)
        БДС EN ISO 22854(4)
Съдържание на кислород % (m/m) - 3,7(18) БДС EN 1601
        БДС EN 13132
        БДС EN ISO 22854(4)
Съдържание на кислородсъдържащи съединения:        
а) метанол (добавят се стабилизиращи агенти) % (V/V) - 3,0 БДС EN 1601(4*)
б) етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)(10) % (V/V) - 10,0(18) БДС EN 13132
в) изопропилов алкохол % (V/V) - 12,0 БДС EN ISO 22854(4)
г) изобутилов алкохол % (V/V) - 15,0  
д) третичен бутилов алкохол % (V/V) - 15,0  
е) етери (с 5 или повече С-атоми) % (V/V) - 22,0  
ж) други кислородсъдържащи(11) % (V/V) - 15,0  
Налягане на парите, VР kPa      
Клас А(5), (15)   45,0 60,0(13) БДС EN 13016-1
Клас С(6), (16)   50,0 80,0  
Дестилационни характеристики:       БДС ЕN ISO 3405(14)
а) при 70°С се изпаряват, Е70 % (V/V)      
Клас А(5), (15)   22,0 50,0  
Клас С(6), (16)   24,0 52,0  
б) при 100°С се изпаряват, Е100 % (V/V)      
Клас А(5)   46,0 72,0  
Клас С(6)   46,0 72,0  
в) при 150°С се изпаряват, Е150 % (V/V)      
Клас А(5)   75,0 -  
Клас С(6)   75,0 -  
г) край на кипене, FBP °С - 210  
д) остатък от дестилацията % (V/V) - 2  
Индекс на летливост(17) (10VP+7E70)     1064(18)  
Съдържание на манган mg/l - 2 БДС EN 16135
        БДС EN 16136
______________________
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да се интерпретират на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.
(2) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228. Стойността на октановото число не може да е по-ниска от стойността за обявената марка.
(3) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади корекционният коефициент 0,2.
(4) Арбитражен метод.
(4*) Арбитражен метод само при определяне на метанол.
(5) Клас А - лято, от 16 април до 15 октомври.
(6) Клас С - зима, от 16 октомври до 15 април.
(7) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.
(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228:2013. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 228:2013, ако може да се докаже, че те дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.
(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(10) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.
(11) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази, определена в БДС EN 228:2013.
(12) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.
(13) Стойността се отнася за бензини, несъдържащи биоетанол. За бензини, съдържащи биоетанол, към стойността се добавя допустимото превишение на налягането на парите през летния период от таблица 2. Виж § 8 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.
(14) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
(15) Преходен период "зима - лято" - от 16 април до 31 май, не важи за производители и вносители.
(16) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители и вносители.
(17) Прилага се само за периода 16 октомври - 15 април.
(18) Виж § 7а от преходните и заключителните разпоредби на наредбата.

  Таблица 2
Съдържание Допустимо
на биоетанол превишение на
(% V/V) налягането на
  парите (kPa ) (1)
0 0
1 3,7
2 6,0
3 7,2
4 7,8
5 8,0
6 8,0
7 7,9
8 7,9
9 7,8
10 7,8

(1) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Стойностите, посочени в таблицата, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.
Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол между стойностите, посочени в таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и под междинната стойност.


Приложение № 2 към чл. 6, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

Горива за дизелови двигатели


Показатели(7) Единици за измерване Гранични стойности(1) Методи за изпитване(9)
    минимум максимум  
1 2 3 4 5
Цетаново число(8)   51,0 - БДС EN ISO 5165(2)
        БДС EN 15195
        БДС EN 16144
Цетанов индекс   46,0 - БДС EN ISO 4264
Плътност при 15°С kg/m3 820,0 845,0 БДС EN ISO 3675(2)
        БДС EN ISO 12185
Полициклични арени % (m/m) - 8,0 БДС EN 12916(7)
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС EN ISO 20846(2)
        БДС EN ISO 20884(2)
        БДС EN ISO 13032
Пламна температура °С над 55 - БДС EN ISO 2719
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация) % (m/m) - 0,30 БДС EN ISO 10370
Съдържание на пепел % (m/m) - 0,01 БДС EN ISO 6245
Съдържание на вода mg/kg - 200 БДС EN ISO 12937
Общо количество онечиствания mg/kg - 24 БДС EN 12662
Корозия на медна пластина (3 h при 50°С) клас 1   БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление g/m3 - 25 БДС EN ISO 12205
  h 20 - БДС EN 15751
Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°С µm - 460 БДС EN ISO 12156-1
Вискозитет при 40°С mm2/s 2,00 4,50 БДС EN ISO 3104
Дестилационни характеристики:        
а) % (V/V) дестилирали до 250°С % (V/V) - < 65 БДС EN ISO 3405(10)
б) % (V/V) дестилирали до 350°С % (V/V) 85 - БДС EN ISO 3924(12)
в) 95 % (V/V) дестилирали до °С - 360  
Гранична температура на филтруемост CFPP:       БДС ЕN 116
а) клас А(3) °C - 5  
б) клас Е(4), (11) °C - минус 15  
Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(5) % (V/V) - 7,0 БДС EN 14078
Съдържание на манган(13) mg/l - 2 pr EN 16576
         
____________________________
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да се интерпретират на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.
(2) Арбитражен метод.
(3) Клас А - лято, от 16 април до 15 октомври.
(4) Клас Е - зима, от 16 октомври до 15 април.
(5) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10 от преходните и заключителните разпоредби.
(6) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при пускането на горивата на пазара и задължително се докладват в Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и на Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС.
(7) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС EN 12916.
(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590:2014. Може да се използват други методи за изпитване вместо тези, посочени в БДС EN 590:2014, ако може да се докаже, че дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като методите, които заменят.
(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(10) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември, не важи за производители и вносители.
(12) Стандартът позволява превръщането на резултатите в еквивалентни на тези, получени по БДС EN ISO 3405.
(13) Определянето на показателя се извършва след разработване на методология за изпитване.


Приложение № 3 към чл. 6, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


Биодизел - Метилови естери на мастни киселини (FAME)
 
Показатели Единици за Гранични стойности(1) Методи за
  измерване минимум максимум изпитване(10)
1 2 3 4 5
Съдържание на естери % (m/m) 96,5(2) - БДС EN 14103
Плътност при 15°С(3) kg/m3 860 900 БДС EN ISO 3675(4)
        БДС EN ISO 12185
Вискозитет при 40°С(6) mm2/s 3,50 5,00 БДС EN ISO 3104
Пламна температура °C 120 - БДС EN ISO 3679(4)
        БДС EN ISO 2719
Цетаново число(5) - 51,0 - БДС EN ISO 5165
Гранична температура на филтруемост °С     БДС ЕN 116
- ниво А(7)     5  
- ниво Е(8), (11)     минус 15  
Съдържание на вода mg/kg - 500 БДС EN ISO 12937
Киселинно число mg KOH/g - 0,50 БДС EN 14104
Йодно число g l/100 g - 120 БДС EN 14111
Съдържание на метилов естер на линоленова киселина % (m/m) - 12,0 БДС ЕN 14103
Съдържание на метанол % (m/m) - 0,20 БДС EN 14110
Съдържание на моноглицериди % (m/m) - 0,80 БДС EN 14105
Съдържание на диглиглицериди % (m/m) - 0,20 БДС EN 14105
Съдържание на триглицериди % (m/m) - 0,20 БДС EN 14105
Свободен глицерол % (m/m) - 0,02 БДС EN 14105(4)
        БДС EN 14106
Общ глицерол % (m/m) - 0,25 БДС EN 14105
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС EN ISO 20846
        БДС EN ISO 20884
Общо количество онечиствания mg/kg - 24 БДС EN 12662
Корозия на медна пластина (3 h при 50°С) клас   1 БДС EN ISO 2160
Стабилност на окисление 110°С h 6,0 - БДС EN 14112
Съдържание на сулфатна пепел % (m/m) - 0,02 БДС ISO 3987
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)(9) % (m/m) - 0,30 БДС EN ISO 10370
Метали от I група (Na+K) mg/kg - 5,0 БДС EN 14108
        БДС EN 14109
        БДС EN 14538(4)
Метали от II група (Ca+Mg) mg/kg - 5,0 БДС EN 14538
Съдържание на фосфор mg/kg - 4,0 БДС EN 14107

(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на триглицериди, на свободен глицерол и на метали I група (Na + K) не отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.
(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са присадки.
(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен интервал от 20°C до 60°C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в приложение С на БДС EN 14214. В случай на спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се извършва при 15°C.
(4) Арбитражен метод.
(5) В случай на спор за определяне на цетаново число може да се използват алтернативни методи, при условие че тези методи произлизат от серия познати методи и имат прецизност, установена съгласно БДС EN ISO 4259, която е най-малко равна на прецизността на сравнителния метод. Резултатът от изпитването при използване на алтернативен метод трябва също да има съответствие с резултата, получен при използване на стандартния метод.
(6) Ако граничната температура на филтруемост през студен филтър (CFPP) е равна или по-ниска от минус 20°C, вискозитетът, определен при минус 20°C, няма да надвишава 48 mm2/s. В този случай БДС EN ISO 3104 се прилага без данните за прецизност поради ненютоновото поведение в двуфазната система.
(7) Ниво А - лято от 16 април до 15 октомври.
(8) Ниво Е - зима от 16 октомври до 15 април.
(9) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от дестилация.
(10) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 31 октомври - не важи за производители и вносители.


Приложение № 4 към чл. 6, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 4 към чл. 6, т. 5, буква "а", изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


Биодизел за отопление - Метилови естери на мастни киселини (FAME)
 
Показатели Единици за Гранични стойности(1) Методи за
  измерване минимум максимум изпитване(7)
1 2 3 4 5
Съдържание на естери % (m/m) 96,5(2) - БДС EN 14103
Плътност при 15°С(3) kg/m3 860 900 БДС EN ISO 3675(4)
        БДС EN ISO 12185
Вискозитет при 40°С(7) mm2/s 3,50 5,00 БДС EN ISO 3104
Пламна температура °C 120 - БДС EN ISO 3679(4)
        БДС EN ISO 2719
Температура на течливост °С - минус 10 БДС ISO 3016
- зимен период (1 октомври - 15 март)        
Съдържание на вода mg/kg - 500 БДС EN ISO 12937
Киселинно число mg KOH/g - 0,50 БДС EN 14104
Йодно число g I/100 g - 130 БДС EN 14111
Ненаситени метилови естери (? 4 двойни връзки)(6) % (m/m) - 1  
Съдържание на моноглицериди % (m/m) - 0,80 БДС EN 14105
Съдържание на диглиглицериди % (m/m) - 0,20 БДС EN 14105
Съдържание на триглицериди % (m/m) - 0,20 БДС EN 14105
Свободен глицерол % (m/m) - 0,02 БДС EN 14105(4)
        БДС EN 14106
Съдържание на сяра mg/kg - 10,0 БДС EN ISO 20846(4)
        БДС EN ISO 20884
Общо количество онечиствания mg/kg - 24 БДС EN 12662(8)
Стабилност на окисление 110°С h 4,0 - БДС EN 14112
Съдържание на сулфатна пепел % (m/m) - 0,02 БДС ISO 3987
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) (5) % (m/m) - 0,30 БДС EN ISO 10370
Специфична топлина на изгаряне (долна) MJ/kg 35   СТ на СИВ 3965 ISO 1928

(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС EN ISO 4259.
В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на триглицериди и на свободен глицерол не отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.
(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са присадки.
(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен интервал от 20°C до 60°C. Корекции на температурата се правят съгласно формулата, дадена в приложение В на БДС EN 14213. В случай на спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се извършва при 15°C.
(4) Арбитражен метод.
(5) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от дестилация.
(6) Разработва се подходящ метод за изпитване.
(7) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(8) БДС EN 12662 се използва до разработване на по-подходящ метод за изпитване.


Приложение № 5 към чл. 6, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 5 към чл. 6, т. 5, буква "б", изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 5 към чл. 6, т. 6, букви "а" и "б", отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


Газьоли за промишлени и комунални цели
 
Показатели Единици за измерване Норми(1) Методи за изпитване(2)
1 2 3 4
Фракционен състав     БДС EN ISO 3405(3)
- 10 % дестилират при температура °С не по-ниска от 180  
- 75 % дестилират при температура °С не по-висока от 360  
Кинематичен вискозитет при 40°С mm2/s 2,0 - 7,0 БДС EN ISO 3104
Температура на замръзване °С не по-висока от минус 10 БДС 1751
- зимен период (1 октомври - 15 март)      
Пламна температура в затворен тигел °С не по-ниска от 60 БДС EN ISO 2719
Сяра % (m/m) не повече от 0,1 БДС EN ISO 8754
Вода % не повече от 0,05 БДС ISO 3733
Коксов остатък % не повече от 0,15 БДС ISO 6615
      БДС ISO 10370
Механични примеси % не повече от 0,1 СТ на СИВ 2876
      БДС EN 12662
Специфична топлина на изгаряне (долна) MJ/kg не по-ниска от 41,868 СТ на СИВ 3965
      ISO 1928
Пепел % не повече от 0,02 БДС EN ISO 6245

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.
(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.


Приложение № 6 към чл. 6, т. 7, букви "а" и "б"

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 6 към чл. 6, т. 6, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 6 към чл. 6, т. 6, буква "в", отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)


Корабни дестилатни горива
 
Показатели Единици за измерване Марка ISO-F Методи за изпитване(3)
    Граници DMX DMA DMZ DMB  
1 2 3 4 5 6 7 8
Вискозитет при 40°C mm2/s мin 1,40 2,00 3,00 2,00 БДС EN ISO 3104
    max 5,50 6,00 6,00 11,0  
Плътност при 15°C kg/m3 max - 890,0 890,0 900,0 БДС EN ISO 3675(7)
              БДС EN ISO 12185
Цетаново число - min 45 40 40 35 БДС EN ISO 5165(2)
Сяра % (m/m) max 0,1 0,1 0,1 1,5 БДС EN ISO 8754
              БДС EN ISO 14596
Пламна температура °C min 43 60 60 60 БДС EN ISO 2719
Съдържание на сероводород (8) mg/kg max 2,00 2,00 2,00 2,00 IP 570
Киселинно число mg KOH/g max 0,5 0,5 0,5 0,5 ASTM D664
Обща утайка при горещо филтруване % (m/m) max - - - 0,10 (4) ISO 10307-1
Окислителна стабилност g/m3 max 25 25 25 25(5) ISO 12205
Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) % (m/m) max 0,30 0,30 0,30 - ISO 10370
Коксов остатък (микрометод) % (m/m) max - - - 0,30 ISO 10370
Температура на помътняване °C max -16 - - - ISO 3015
Температура на течливост (горна)(10)             БДС ISO 3016
- зима(1) °C max - 6 - 6 - 6 0  
- лято(1) °C max 0 0 0 6  
Външен вид   светла прозрачна течност(9) визуално
Съдържание на вода % (V/V) max - - - 0,3(4) БДС ISO 3733
Пепел % (m/m) max 0,010 0,010 0,010 0,010 БДС EN ISO 6245
Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°С(6) µm max 520 520 520 520(5) БДС EN ISO 12156-1

(1) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21 октомври.
(2) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в същата област може да се използва БДС EN ISO 4264 за определяне чрез изчисляване.
(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(4) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, се предприема изпитване по този показател.
(5) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, не се предприема изпитване по този показател.
(6) Определянето по този показател се извършва само за горива със съдържание на сяра, по-ниско от 500 mg/kg.
(7) Арбитражен метод.
(8) В сила от 1 юли 2012 г.
(9) При наличие на мътна и непрозрачна проба се провежда изпитване за съдържание на вода по метода на БДС EN ISO 12937, като водното съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.
(10) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните северни и южни географски ширини.
(11) (зал. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)


Приложение № 7 към чл. 6, т. 7, буква "в"

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., предишно Приложение № 7 към чл. 10, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 7 към чл. 6, т. 7, отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)


Корабни остатъчни горива
 
Показатели Единици Гра- Марка ISO-F Методи за
  за из- ни- RMA RMB RMD RME RMG RMK изпитване(1)
  мерване ци 10(2) 30 80 180 180 380 500 700 380 500 700  
Вискозитет при 50°С mm2/s(3)   10,00 30,00 80,00 180,0 180,0 380,0 500,0 700,0 380,0 500,0 700,0 БДС EN ISO 3104
Плътност при 15°С kg/m3 max 920,0 960,0 975,0 991,0 991,0 1010,0 БДС EN ISO 3675(4)
                  БДС EN ISO 12185
Изчислителен ароматен въглероден индекс - max 850 860 860 860(5) 870 870(5)  
Сяра(11) % (m/m) max 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 БДС EN ISO 8754(4)
                  БДС EN ISO 14596
Пламна температура °C min 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 БДС EN ISO 2719
Съдържание на сероводород(6) mg/kg max 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 IP 570
Киселинно число mg KOH/kg max 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ASTM D 664
Обща утайка % (m/m) max 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ISO 10307-2(7)
Коксов остатък (микрометод) % (m/m) max 2,5 10,00 14,00 15,00 18,00 20,00 ISO 10370
Температура на течливост (горна)(8)                 БДС EN ISO 3016
Зима(9) °C max 0 0 30 30 30 30  
Лято(9) °C max 6 6 30 30 30 30  
Съдържание на вода % (V/V) max 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 БДС EN ISO 3733
Пепел % (m/m) max 0,040 0,070 0,070 0,070 0,100 0,150 БДС EN ISO 6245
Ванадий mg/kg max 50 150 150 150 350 450 IP 501, IP 470
Натрий mg/kg max 50 100 100 50 100 100 IP 501(4), IP 470
Алуминий плюс селиций mg/kg max 25 40 40 50 60 60 IP 501(4), IP 470, ISO 10478
Отработени масла(10) калций и цинк или калций и фосфор mg/kg -             IP 501(4), IP 470, IP 500

(1) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(2) Замества DMC.
(3) 1 mm2/s = 1 cSt.
(4) Арбитражен метод.
(5) Когато плътността е около или близко до максималната стойност, измененията в кривата "вискозитет - температура" са в по-тесни граници.
(6) Граничните стойности са в сила от 1 юли 2012 г.
(7) Арбитражният метод е "Възможна обща утайка".
(8) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните северни и южни географски ширини.
(9) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21 октомври.
(10) Горивото не трябва да съдържа отработени масла. Съдържанието на отработени масла в горивото се определя, когато комбинацията в съдържанието на металите калций, цинк и фосфор е над следните количества: "калций > 30 и цинк > 15" или "калций > 30 и фосфор > 15".
(11) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.) Стойността на показателя от 1 януари 2020 г. е 0,5 % (m/m). Горива с по-високо съдържание на сяра от посоченото в приложението могат да се употребяват само от кораби, които използват одобрени методи за намаляване на емисиите и работят при затворен режим.


Приложение № 8 към чл. 6, т. 8

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., ново - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 8 към към чл. 10, ал. 2, отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


Котелни горива
 
Показатели Единици за Норма за мярка(1) Методи за
  измерване КГС КГТ изпитване(4)
1 2 3 4 5
Кинематичен вискозитет mm2/s не повече от 59 не повече от 115 БДС EN ISO 3104
при 80°С (съответстващ °Е)   не повече от 8 не повече от 15 БДС 1766
Сяра        
- нискосернисто % (m/m) не повече от 1,0 не повече от 1,0 БДС 8428
- високосернисто % (m/m) не повече от 3,0(2), (5) не повече от 3,0(2), (5) БДС EN ISO 8754
Вода и утайки % не повече от 1,0 не повече от 1,0 БДС 15862
Пламна температура в °С не по-ниска от 90 не по-ниска от 110 БДС EN ISO 2592
отворен тигел       СT на СИВ 1496
Температура на замръзване °С не по-висока от 25 (3) не по-висока от 25 БДС 1751
Плътност при 20°С g/сm3 - не повече от 1,015 БДС EN ISO 3675
Специфична топлина на MJ/kg не по-ниска от 40,2 не по-ниска от 39,8 СT на СИВ 3965
изгаряне (долна)       ISO 1928
Пепел % не повече от 0,10 не повече от 0,14 БДС EN ISO 6245
Водоразтворими киселини и основи - отсъствие отсъствие БДС 5252

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO 4259.
(2) Стойността на показателя от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m).
(3) За нискосернисто се допуска не повече от 40°С.
(4) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.
(5) Преходен период от 1 януари до 31 март 2012 г. - не важи за производители и вносители.


Приложение № 9 към чл. 10, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., ново - ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., Приложение № 9 към чл. 16б, ал. 3, отм., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
№ ............от ..................г.
 
Производител/вносител .............................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)
представляван от ................................................................................................................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата ................................................................................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон, факс, е-mail)
Декларирам, че: ................................................................................................................................................................................................................................................
1. Течното гориво ................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)*
от партида .........................................................................................................................................................................................................................................................
в количество ........................................................... тона
съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
2. Горивото е изпитано за съответствие в ........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
....................................................................................
(протокол № ...............от ............ г.)
3. Течното гориво .............................................................................................................................................................................................................................................
в количество .......................................................... тона, предоставено за разпространение и/или използване на ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)
е от партида ...................................................................................................................................................................................................................................................
съответствието на която е декларирано в т. 1.**
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
 
.......................................................................................................................
(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)
 
*Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. горива за извънпътна техника и трактори; 7. леко корабно дизелово гориво - марка ISO-F; 8. корабно дизелово гориво - марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива - марка ISO-F; 10. горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих; 11. котелни горива; 12. тежки горива.
** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.
 


Приложение № 10 към чл. 16б, ал. 3

(Приложение № 10 към чл. 10, ал. 2, отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г., ново - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)


BUNKER DELIVERY NOTE
 
1. Name and IMO number of receiving ship ...........................................................................................................................................................................................................................
2. Port ............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Date of commencement of delivery .................................................................................................................................................................................................................................
4. Name, address and phone number of marine fuel oil supplier ......................................................................................................................................................................................................
5. Product name(s) ...................................................................................................................................................................................................................................................
6. Quantity (metric tons) .............................................................................................................................................................................................................................................
(tested in accordance with ISO 3675)
7. Density at 15°C (kg/m3) ..........................................................................................................................................................................................................................................
(tested in accordance with ISO 8754)
8. Sulphur content (% m/m) ..........................................................................................................................................................................................................................................
I, the undersigned, ........................................................................,
declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation 14(1)/14(4) and Regulation 18(1) of Annex VI of the MARPOL Convention.
 
Signature for the Signature for the
receiving ship: fuel oil supplier:
...................................... .......................................
Stamp Stamp
   


Приложение № 11 към чл. 6а

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 24.10.2014 г.)

Таблица 1

ЕКВИВАЛЕНТНИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Максимални допустими стойности за съдържанието на сяра в корабните горива, определени в чл. 6, т. 7, и съответстващите им норми за емисии:


Максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива (тегловни проценти - % m/m) Съотношение на емисиите на SО2 (изразени в милионни части - ррm) спрямо емисиите на СО2 (изразени в обемни проценти - % v/v)
3,50 151,7
1,50 65,0
1,00 43,3
0,50 21,7
0,10 4,3
   
Забележки:
1. Използването на съотношението на емисиите се прилага само при използване на получени от нефт дестилатни или остатъчни горива.
2. В обосновани случаи, когато съдържанието на СО2 е намалено чрез системата за пречистване на отработени газове (ЕGС), съдържанието на СО2 може да се измери на входа на системата за ЕGС, при условие че точността на този метод може да бъде категорично доказана.

Таблица 2

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Методите за намаляване на емисиите, посочени в чл. 6а, съответстват най-малко на критериите за използване, според това доколко са приложими:

Метод за намаляване на емисиите Критерии за използване
Смесване на корабното гориво с изпаряващите се количества втечнен природен газ (boil-off gas) Решение 2010/769/ЕС на Комисията от 13 декември 2010 г. за формулиране на критерии за прилагането в танкери за втечнен природен газ на алтернативни технологични методи вместо използването на нискосернисти корабни горива, отговарящи на изискванията на чл. 46 от Директива 1999/32/ЕО на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива, изменена с Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съдържанието на сяра в корабните горива (ОВ, L 328, 14.12.2010 г.).
Системи за пречистване на отработени газове Резолюция на МЕРС. 184(59), приета на 17 юли 2009 г.
  "Промивната вода от системите за пречистване на отработени газове, които използват химикали, добавки, препарати и съответни химикали, създадени намясто", посочени в точка 10.1.6.1 от Резолюция МЕРС. 184(59), не се изхвърля в морето, включително в намиращи се в заливи пристанища, пристани и речни устия, освен ако операторът на кораба докаже, че изхвърлянето на тази промивна вода няма значителни отрицателни въздействия и не поражда рискове за здравето на човека и околната среда. Ако използваният химикал е сода каустик, достатъчно е промивната вода да отговаря на критериите, предвидени в Резолюция МЕРС. 184(59), и нейното рН да не надвишава 8,0.
Биогорива Използването на биогорива по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 65 от 2014 г.), които отговарят на съответните стандарти CEN и ISO.
  Смесите от биогорива и корабни горива трябва да съответстват на нормите за максимално допустимо съдържание на сяра, определени в чл. 6, т. 7 от наредбата.
   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума