навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР "БОРИС ХРИСТОВ"

Издаден от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Музикален център "Борис Христов" (МЦ "Борис Христов").

Чл. 2. Музикалният център "Борис Христов" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 3. Музикалният център "Борис Христов" се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.


Чл. 4. Музикалният център "Борис Христов" е с предмет на дейност: осъществяване на репетиционно-образователна дейност в курсове, вокално-майсторски класове и други форми за усъвършенстване на талантливи млади певци; организиране на публично-концертна дейност на талантливи млади певци, участници в курсовете и майсторските класове, студенти в Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" и на специализанти в Българската музикална академия в Рим; поддържане на библиотечен фонд с литературни произведения, нотен материал и звуконосители с изпълнения на Борис Христов; съхраняване и представяне на вещи, ползвани от Борис Христов.


Чл. 5. Дейността на МЦ "Борис Христов" се основава на принципите на демократизма и свободата в творческите процеси и равнопоставеността на всички субекти, ангажирани със създаване, разпространение и съхраняване на музикалната култура.

Раздел II.
Устройство и управление


Чл. 6. (1) Музикалният център "Борис Христов" се ръководи от директор.
(2) Директорът се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(3) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на МЦ "Борис Христов", като:
1. представлява МЦ "Борис Христов" пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на МЦ "Борис Христов";
3. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите, определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания, изработва Правилник за вътрешния трудов ред, изготвя характеристики на всички работници и служители в центъра и вътрешни правила за работна заплата;
4. осъществява взаимодействието и координацията на МЦ "Борис Христов" с държавните органи и културни организации;
5. сключва договорите за финансиране на проекти и други инициативи, утвърждава начините и формите за отчитане на реализираната дейност и контролира изпълнението им.


Чл. 7. В рамките на утвърдената численост на персонала МЦ "Борис Христов" определя самостоятелно своята структура.

Раздел III.
Основни функции и задачи


Чл. 8. Музикален център "Борис Христов":
1. подпомага развитието на млади музикални таланти; поощрява и утвърждава младите музикални дарования (приоритетно - в оперното музикално-изпълнителско изкуство) за формиране на професионалните им качества и за изграждане на артистичната им кариера;
2. популяризира и съхранява чрез дейности и изяви делото на Борис Христов, както и превръщането на МЦ "Борис Христов" в културно средище;
3. организира провеждането на национални и международни прояви - майсторски класове, концерти, конкурси, участия във фестивали и др.;
4. инициира създаването на стипендии, награди и др.;
5. осъществява контакти и сътрудничество с други културни институти и организации, колективи и творци от страната и в чужбина;
6. работи за спазване на Закона за авторското право и сродните му права;
7. осъществява и други функции и задачи, възложени от министъра на културата или по съответния законов ред.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 9. (1) Музикален център "Борис Христов" се финансира от:
1. бюджета на Министерство на културата;
2. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми и др.;
3. спонсорство, дарения и други от български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Средствата се разходват за:
1. издръжка на центъра;
2. финансово обезпечаване на дейности, пряко свързани с функциите на центъра;
3. капиталови разходи.

Раздел V.
Организация на работата


Чл. 10. Организацията на труда в МЦ "Борис Христов", разпределението на работното време, конкретните права и задължения и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание § 1 от Постановление № 102 на Министерски съвет от 2003 г. за създаване на държавен културен институт Музикален център "Борис Христов".


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на центъра.


§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума