навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НАЗЪМ ХИКМЕТ"

Издаден от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., попр. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" .

Чл. 2. Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на културата, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище Разград.


Чл. 3. Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.


Чл. 4. Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" е с предмет на дейност: създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване елементите на турската идентичност - език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различните култури.


Чл. 5. Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" се основава на принципите на демократизма и свободата в творческите процеси и равнопоставеността на всички субекти, ангажирани със създаване, разпространение и съхраняване на музикалната култура.

Раздел II.
Устройство и управление


Чл. 6. (1) Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" се ръководи от директор.
(2) Директорът се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(3) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет", като:
1. представлява Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет";
3. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите, определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания, изработва правилник за вътрешния трудов ред, изготвя характеристики на всички работници и служители в театъра и вътрешни правила за работна заплата;
4. осъществява взаимодействието и координацията на Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" с държавните органи и културни организации;
5. сключва договорите за финансиране на проекти и други инициативи, утвърждава начините и формите за отчитане на реализираната дейност и контролира изпълнението им.


Чл. 7. В рамките на утвърдената численост на персонала Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" определя самостоятелно своята структура.

Раздел III.
Основни функции и задачи


Чл. 8. Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет":
1. организира и осъществява музикални, танцови, театрални и други изяви на своите състави и изпълнители съобразно репертоарните задачи и годишните работни програми на института, като се грижи за осигуряването на високо художествено равнище на изявите им;
2. участва в организирането и провеждането на музикални, драматични, танцови и други изяви, свързани с празници, годишнини, фестивали, концерти, конкурси и др.;
3. организира и осъществява спектакли и програми в областта на музикалното, драматичното и танцовото изкуство, адресирани към детската и младежката аудитория;
4. стимулира и се грижи за пропагандиране и разпространение на музикалното, танцовото и театралното творчество и изпълнителско изкуство в духа на съхраняване на елементите на турската идентичност, търпимостта и диалога между различните култури;
5. осъществява самостоятелно спектаклова музикална, танцова и драматична дейност на своите състави и изпълнители в страната и в чужбина.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 9. (1)Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" се финансира от:
1. бюджета на Министерство на културата;
2. (попр. - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) община Разград въз основа на сключен договор за смесено финансиране;
3. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми и др.;
4. спонсорство, дарения и други от български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Средствата се разходват за:
1. издръжка на театъра;
2. финансово обезпечаване на дейности, пряко свързани с функциите на театъра;
3. капиталови разходи.

Раздел V.
Организация на работата


Чл. 10. Организацията на труда в Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет", разпределението на работното време, конкретните права и задължения и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание § 1 от Постановление № 124 на Министерски съвет от 2003 г. за създаване на държавни културни институти.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на театъра.


§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума