навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И КЪМ ДЕТСКИТЕ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

В сила от 01.01.2004 г.
Приета с ПМС № 66 от 18.03.2003 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 25 Март 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките и етикетирането на храните на зърнена основа и на детските храни, предназначени да задоволят специфичните хранителни потребности на кърмачета и малки деца в добро здраве, наричани по-нататък "детските храни".
(2) Храните по ал. 1 са предназначени за консумация от кърмачетата в периода на отбиване от кърмене и от малки деца като допълнение към основната диета и/или за постепенната им адаптация към обичайната храна на възрастните хора.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Наредбата не се прилага за храните за кърмачета - предмет на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2009 г., бр. 84 от 2013 г., бр. 28 от 2014 г., бр. 71 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.).


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Не се допускат за продажба детски храни, които не отговарят на изискванията на наредбата и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/35 от 29 юни 2013 г.).


Чл. 4. Детските храни на зърнена основа са:
1. храни на зърнена основа, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с мляко или с други подходящи течности;
2. храни на зърнена основа с добавен високобелтъчен продукт, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с вода или с друга подходяща течност, която не съдържа белтък;
3. макаронени изделия, които се консумират след приготвяне във вряща вода или в друга подходяща течност;
4. сухари и бисквити, които са годни за консумация директно или след добавка на мляко, вода или друга подходяща течност.
Чл. 5. (1) Съставът на храните по чл. 4 трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 1.
(2) Съставът на детските храни, различни от храните по чл. 4, трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 2.


Чл. 6. Детските храни трябва да се произвеждат от хранителни съставки, за които общоприети научни данни са доказали, че са подходящи за задоволяване на специфичните хранителни потребности на кърмачета и малки деца.


Чл. 7. При производството на детски храни могат да се добавят само хранителните вещества съгласно приложение № 3.


Чл. 8. (1) Детските храни не трябва да съдържат вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на кърмачетата и малките деца.
(2) Количеството на пестицидни остатъци в детските храни не трябва да надвишава 0,01 mg/kg готова за директна консумация или приготвена по указанията на производителя храна. Количеството на пестицидните остатъци се определя по стандартизирани общоприети методи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) Специфичните максимални нива на количеството остатъци от някои пестициди или пестицидни метаболити в детски храни се определят съгласно приложение № 3а.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) Не се допуска използването на пестицидите, определени в приложение № 3б, при селскостопански продукти, предназначени за производство на детски храни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) За целите на държавния контрол пестицидите, определени във:
1. таблица 1 на приложение № 3б, не се считат за използвани, ако количеството остатъци от пестициди не е по-голямо от 0,003 mg/kg продукт; това ниво се приема за граница за количествено определяне на използваните аналитични методи;
2. таблица 2 на приложение № 3б, не се считат за използвани, ако количеството остатъци от пестициди не е по-голямо от 0,003 mg/kg продукт; това ниво подлежи на периодично преразглеждане в зависимост от данните за замърсяването на околната среда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) Количеството остатъци от пестициди, определено в ал. 5, се отнася за продукта - готов за консумация или възстановен съгласно указанията на производителя.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) Максимално допустимите количества на витамини, минерали и микроелементи в детските храни се определят съгласно приложение № 4.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Етикетирането на детските храни се извършва по реда на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 383 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.).


Чл. 10. (1) При етикетирането на детските храни се обявяват задължително и следните данни:
1. възрастта, от която е подходящо да започне да се консумира храната, като тази възраст не може да бъде по-малка от 4 месеца;
2. информация за наличието или липсата на глутен в храната в случаите, когато тази храна е предназначена за консумация от деца под 6-месечна възраст;
3. енергийната стойност, изразена в kJ и kcal, и съдържанието на белтъци, мазнини и въглехидрати като количество на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт;
4. средното количество на всеки минерал и на всеки витамин съобразно специфичните им нива съгласно приложения № 1 и 2 на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт;
5. инструкция за начина на приготвяне на храната, когато е необходимо, и забележка относно важността за спазване на тази инструкция.
(2) Възрастта, от която е подходящо да започне да се консумира храната, се определя на базата на състава, консистенцията и други специфични качества на детската храна.
(3) При етикетирането на детските храни могат да се обявяват и следните данни:
1. средно количество хранителни вещества съгласно приложение № 3 на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт, когато това не се изисква по ал. 1, т. 4;
2. съдържание на минерали и витамини, изразено като процент от референтните стойности съгласно приложение № 5 на 100 g или 100 ml от продукта във вида, в който се продава, а където е подходящо - и за определено количество от готовия за консумация продукт; информацията се обявява, при условие че съдържанието на минерали и витамини е най-малко 15 на сто от референтните стойности съгласно приложение № 5;
3. за детските храни, предназначени за консумация от 4-месечна възраст, забележка, че храната е подходяща за употреба от тази възраст, освен ако лекар или фармацевт е препоръчал друго.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Кърмачета" са деца под 12 месеца.
2. "Малки деца" са деца от 12 месеца до 3 години.
3. "Остатъци от пестициди" са остатъци в детските храни от продукти за растителна защита, включително техните метаболити или продукти от тяхното разграждане или реакция.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) (1) С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ, L 339/16 от 6 декември 2006 г.).
(2) С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се извършва от органите на официалния контрол по Закона за храните.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2004 г.) Забранява се продажбата на детски храни, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 3 и 4, след 6 март 2005 г.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 4

Изисквания към състава на детските храни на зърнена основа

1. Съдържание на зърнени продукти
Детските храни на зърнена основа са приготвени предимно от един или повече видове смлян зърнен продукт и/или нишестени кореноплодни.
Количеството на зърнените продукти и/или нишестените кореноплодни не трябва да бъде по-малко от 25 на сто от сухото вещество на крайната смес.

2. Белтъци
2.1. За храните по чл. 4, т. 2 и 4 съдържанието на белтъци трябва да бъде не повече от 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcаl).
2.2. За храните по чл. 4, т. 2 добавеният белтък трябва да бъде не по-малко от 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcаl).
2.3. За бисквитите по чл. 4, т. 4, приготвени чрез добавяне на високобелтъчни храни и представени като такива, добавеният белтък трябва да бъде не по-малко от 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcаl).
2.4. Химическият индекс на добавения белтък трябва да бъде равен най-малко на 80 на сто от индекса на референтния белтък (казеина, както е посочен в т. 2.5), или енергийно-белтъчният коефициент на белтъка в сместа трябва да бъде равен най-малко на 70 на сто от коефициента на референтния белтък. Добавката на аминокиселини е допустима единствено с цел повишаване на хранителната стойност на белтъчната смес и само в съотношения, необходими за тази цел.
2.5. Аминокиселинен състав на казеина в g/100 g белтък:


аргинин - 3,7
цистин - 0,3
хистидин - 2,9
изолевцин - 5,4
левцин - 9,5
лизин - 8,1
метионин - 2,8
фенилаланин - 5,2
треонин - 4,7
триптофан - 1,6
тирозин - 5,8
валин - 6,7

3. Въглехидрати
3.1. В случаи, когато се добавя захароза, фруктоза, глюкоза, глюкозен сироп или мед към храните по чл. 4, т. 1 и 4:
а) количеството добавени въглехидрати от тези източници трябва да бъде не повече от 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcаl);
б) количеството на добавената фруктоза трябва да бъде не повече от 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcаl).
3.2. В случаи, когато се добавя захароза, фруктоза, глюкозен сироп или мед към храните по чл. 4, т. 2:
а) количеството на добавените въглехидрати от тези източници трябва да бъде не повече от 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcаl);
б) количеството на добавената фруктоза трябва да бъде не повече от 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcаl).

4. Мазнини
4.1. В храните по чл. 4, т. 1 и 4 съдържанието на мазнини трябва да бъде не повече от 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcаl).
4.2. В храните по чл. 4, т. 2 съдържанието на мазнини трябва да бъде не повече от 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcаl). Ако съдържанието на мазнини надхвърля 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcаl):
а) съдържанието на лауринова киселина трябва да бъде не повече от 15 на сто от общото съдържание на мазнини;
б) съдържанието на миристинова киселина трябва да бъде не повече от 15 на сто от общото съдържание на мазнини;
в) съдържанието на линолева киселина (като глицериди = линолеати) трябва да бъде не по-ниско от 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcаl) и не повече от 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcаl).

5. Минерали
5.1. Натрий
Допуска се добавяне на натриеви соли към детски храни на зърнена основа само по технологични съображения.
Съдържанието на натрий в детски храни на зърнена основа трябва да бъде не повече от 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcаl).
5.2. Калций
5.2.1. В храните по чл. 4, т. 2 съдържанието на калций трябва да бъде не по-малко от 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcаl).
5.2.2. В храните по чл. 4, т. 4, произведени с добавка на мляко (млечни бисквити) и представяни като такива, количеството калций трябва да бъде не по-малко от 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcаl).

6. Витамини
6.1. За детските храни на зърнена основа количеството тиамин трябва да бъде не по-малко от 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcаl).
6.2. За храните по чл. 4, т. 2 съдържанието на витамини А и D трябва да отговаря на следните изисквания:

  На 100 kJ На 100 kcаl
  мини- макси- мини- макси-
  мум мум мум мум
Витамин А 14 43 60 180
(mg РЕ)(1)        
Витамин D 0,25 0,75 1 3
(mg)(2)        

(1) РЕ = всички транс ретинол еквиваленти.
(2) Като холекалциферол, от който 10 µg = 400 МЕ витамин D.
Тези ограничения се отнасят и за други детски храни на зърнена основа, ако в тях са добавени витамини А и D.
Забележка. Изискванията се отнасят за хранителните вещества в продукта, готов за консумация и пуснат в този вид на пазара или възстановен съгласно инструкциите на производителя.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 и чл. 10, ал. 1, т. 4

Изисквания към състава на детските храни, различни от храните на зърнена основа

1. Белтъци
1.1. В случаите, когато месо, риба, субпродукти или други традиционни източници на белтък са единствените съставки, обявени в наименованието на храната:
а) общото количество на обявените месо, риба, субпродукт или други традиционни белтъчни източници трябва да съставлява не по-малко от 40 на сто от масата на готовата храна;
б) всяко от количествата на обявените месо, риба, субпродукт или друг традиционен източник на белтък трябва да съставлява не по-малко от 25 на сто от общата маса на обявените белтъчни източници;
в) общото количество белтък от обявените източници трябва да бъде не по-малко от 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcаl).
1.2. В случаите, когато месото, рибата, субпродуктът или други традиционни източници на белтък, самостоятелно или в комбинация, се обявяват на първо място в името на храната, независимо дали тя е представена, или не е представена като ястие:
а) общото количество на обявените месо, риба, субпродукт или други традиционни белтъчни източници трябва да съставлява не по-малко от 10 на сто от масата на готовата храна;
б) всяко от количествата на обявените месо, риба, субпродукт или друг традиционен източник на белтък трябва да съставлява не по-малко от 25 на сто от общата маса на обявените белтъчни източници;
в) белтъкът от обявените източници трябва да бъде не по-малко от 1 g/100 kJ (4 g/100 kcаl).
1.3. В случаите, когато месото, рибата, субпродуктът или други традиционни източници на белтък, самостоятелно или в комбинация, се обявяват, но не на първо място, в името на храната, независимо дали тя е представена, или не е представена като ястие:
а) общото количество на обявените месо, риба, субпродукт или други традиционни белтъчни източници трябва да съставлява не по-малко от 8 на сто от масата на готовата храна;
б) всяко от количествата на обявените месо, риба, субпродукт или друг традиционен източник на белтък трябва да съставлява не по-малко от 25 на сто от общата маса на обявените белтъчни източници;
в) белтъкът от обявените източници трябва да бъде не по-малко от 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcаl);
г) общото количество белтък в продукта от всички източници трябва да бъде не по-малко от 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcаl).
1.4. В случаите, когато сирене е обявено заедно с други съставки в наименованието на неподсладена храна, независимо дали храната е представена, или не е представена като ястие:
а) белтъкът с произход от млечния продукт не трябва да е по-малко от 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcаl).
б) общото количество на белтъка в храната от всички източници трябва да бъде не по-малко от 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcаl).
1.5. В случаите, когато храната е представена в етикета като ястие, но не е обявено съдържание на месо, риба, субпродукт или други традиционни източници на белтък в наименованието на продукта, общото количество на белтъка в продукта от всички източници трябва да бъде не по-малко от 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcаl).
1.6. Изискванията по т. 1.1 - 1.5 включително не се отнасят за сосовете, представени като добавка към ястие.
1.7. Подсладените храни, в наименованието на които са обявени като първа или единствена съставка млечни продукти, трябва да съдържат млечен белтък не по-малко от 2,2 g/100 kcаl. За всички останали подсладени храни не важат изискванията по т. 1.1 - 1.5 включително.
1.8. Добавянето на аминокиселини е разрешено само с цел подобряване на хранителната стойност на белтъка в храната и само в съотношения, необходими за тази цел.

2. Въглехидрати
Количествата на общите въглехидрати в плодови и зеленчукови сокове и нектари и в ястия само от плодове и десерти не трябва да бъдат повече от:
а) 10 g/100 ml - за зеленчукови сокове и напитки на зеленчукова основа;
б) 15 g/100 ml - за плодови сокове и нектари и напитки на плодова основа;
в) 20 g/100 g - за ястия само от плодове;
г) 25 g/100 g - за десерти;
д) 5 g/100 g - за други немлечни напитки.

3. Мазнини
3.1. За храните, отнасящи се към т. 1.1:
В случаите, когато месо или сирене са единствените съставки или се обявяват на първо място в наименованието на храната, общото количество мазнини в храната от всички източници трябва да бъде не повече от 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcаl).
3.2. За всички други храни общото количество мазнини в храната от всички източници трябва да бъде не повече от 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcаl).

4. Натрий
4.1. Крайното съдържание на натрий в храната трябва да бъде не повече от 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcаl) или не повече от 200 mg/100 g. При условие че сиренето е единствената съставка, обявена в наименованието на продукта, крайното съдържание на натрий в храната трябва да бъде не повече от 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcаl).
4.2. Соли на натрия не трябва да се добавят към продукти на плодова основа и десерти освен по технологични причини.

5. Витамини
5.1. Витамин С
В плодов сок, нектар или зеленчуков сок крайното съдържание на витамин С в продукта трябва да бъде не по-малко от 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcаl) или не по-малко от 25 mg/100 g.
5.2. Витамин А
В зеленчукови сокове крайното съдържание на витамин А в продукта не трябва да бъде по-малко от 25 µg РЕ/100 kJ (100 µg РЕ/100 kcal).
Витамин А не трябва да се добавя към други детски храни.
5.3. Витамин D
Витамин D не трябва да се добавя към детски храни.
Забележка. Изискванията се отнасят за хранителните вещества в продукта, готов за консумация и пуснат в този вид на пазара или приготвен съгласно инструкциите на производителя.


Приложение № 3 към чл. 7 и чл. 10, ал. 3, т. 1

Хранителни вещества, които могат да се добавят при производство на детски храни

1. Витамини
Витамин А
Ретинол
Ретинил ацетат
Ретинил палмитат
Бета каротин
Витамин D
Витамин D2 (=ергокалциферол)
Витамин D3 (=холекалциферол)
Витамин В1
Тиамин хидрохлорид
Тиамин мононитрат
Витамин В2
Рибофлавин
Рибофлавин-5'-фосфат, натриева сол
Ниацин
Никотинамид
Никотинова киселина
Витамин В6
Пиридоксин хидрохлорид
Пиридоксин-5-фосфат
Пиридоксин дипалмитат
Пантотенова киселина
D-пантотенат, калциева сол
D-пантотенат, натриева сол
Декспантенол
Фолат
Фолиева киселина
Витамин В12
Цианкобаламин
Хидроксикобаламин
Биотин
D-биотин
Витамин С
L-аскорбинова киселина
Натриев L-аскорбат
Калциев L-аскорбат
6-палмитил-L-аскорбинова киселина (аскорбил палмитат)
Калиев аскорбат
Витамин К
Филохинон (фитоменадион)
Витамин Е
D-алфа токоферол
DL-алфа токоферол
D-алфа токоферол ацетат
DL-алфа токоферол ацетат

2. Аминокиселини
L-аргинин и неговите хидрохлориди
L-цистин и неговите хидрохлориди
L-хистидин и неговите хидрохлориди
L-изолевцин и неговите хидрохлориди
L-левцин и неговите хидрохлориди
L-лизин и неговите хидрохлориди
L-цистеин и неговите хидрохлориди
L-метионин
L-фенилаланин
L-треонин
L-триптофан
L-тирозин
L-валин

3. Други
Холин
Холин хлорид
Холин цитрат
Холин битартрат
Инозитол
L-карнитин
L-карнитин хидрохлорид

4. Соли на минерали и микроелементи
Калций
Калциев карбонат
Калциев хлорид
Калциеви соли на лимонената киселина
Калциев глюконат
Калциев глицерофосфат
Калциев лактат
Калциев оксид
Калциев хидроксид
Калциеви соли на ортофосфорната киселина
Магнезий
Магнезиев карбонат
Магнезиев хлорид
Магнезиеви соли на лимонената киселина
Магнезиев глюконат
Магнезиев оксид
Магнезиев хидроксид
Магнезиеви соли на ортофосфорната киселина
Магнезиев сулфат
Магнезиев лактат
Магнезиев глицерофосфат
Калий
Калиев хлорид
Калиеви соли на лимонената киселина
Калиев глюконат
Калиев лактат
Калиев глицерофосфат
Желязо
Железен (II) цитрат
Железен (III) амониев цитрат
Железен (II) глюконат
Железен (II) лактат
Железен (II) сулфат
Железен (II) фумарат
Железен (III) дифосфат (железен (III) пирофосфат)
Елементно желязо (карбонилно + електролитно + хидроген-редуцирано)
Железен (III) захарат
Натриево железен (III) фосфат
Железен карбонат
Мед
Мед-лизин комплекс
Меден карбонат
Меден цитрат
Меден глюконат
Меден сулфат
Цинк
Цинков ацетат
Цинков цитрат
Цинков лактат
Цинков сулфат
Цинков оксид
Цинков глюконат
Манган
Манганов карбонат
Манганов хлорид
Манганов цитрат
Манганов глюконат
Манганов сулфат
Манганов глицерофосфат
Йод
Натриев йодид
Калиев йодид
Калиев йодат
Натриев йодат


Приложение № 3а към чл. 8, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 55 от 2004 г.)

Специфични максимални нива на количествата остатъци от някои пестициди или пестицидни метаболити в детски храни


Химично наименование Максимално
на веществото остатъчно
  ниво (mg/kg)
Кадусафос 0,006
Деметон-S-метил/деметон-S-метил  
сулфон/оксидеметон-метил (поотдел-  
но или в комбинация, изразена като  
деметон-S-метил) 0,006
Етопрофос 0,008
Фипронил (комбинация от фипронил  
и фипронил-десулфинил, изразена  
като фипронил) 0,004
Пропинеб/пропиленетиурея (комбина-  
ция от пропинеб и пропиленетиурея) 0,006


Приложение № 3б към чл. 8, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 55 от 2004 г.)

Пестициди, чиято употреба е забранена при селскостопански продукти, предназначени за производството на детски храни


Таблица 1
Химично наименование на веществото
 
Дисулфотон (комбинация от дисулфотон,
дисулфотон-сулфоксид и дисулфотон сулфон,
изразена като дисулфотон)
Фенсулфотион (комбинация от фенсулфотион,
неговия кислороден аналог и техните сулфони,
изразена като фенсулфотион)
Фентин, изразен като трифенилкалаен катион
Халоксифоп (комбинация от халоксифоп,
неговите соли и естери, включително
техните съединения, изразена като халоксифоп)
Хептахлор и трансхептахлор епоксид,
изразени като хептахлор
Хексахлорбензен
Нитрофен
Ометоат
Тербуфос (комбинация от тербуфос, неговия
сулфоксид и сулфон, изразена като тербуфос)
Таблица 2
Химично наименование на веществото
 
Алдрин и диелдрин, изразени като диелдрин
Ендрин".


Приложение № 4 към чл. 8а

(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2004 г.)

Максимално допустими количества на витамини, минерали и микроелементи в детските храни


Хранителни Максимално количество
  вещества
1 2
Витамин А 180(1) (mg РЕ)
Витамин E 3 (mg a-TE)
Витамин С 12,5/25(2)/125(3) (mg)
Тиамин 0,25/0,5(4) (mg)
Рибофлавин 0,4 (mg)
Ниацин 4,5 (mg ЕН)
Витамин В6 0,35 (mg)
Фолиева киселина 50 (mg)
Витамин В12 0,35 (mg)
Пантотенова киселина 1,5 (mg)
Биотин 10 (mg)
Калий 160 (mg)
Калций 80/180(5)/100(6) (mg)
Магнезий 40 (mg)
Желязо 3 (mg)
Цинк 2 (mg)
Мед 40 (mg)
Йод 35 (mg)
Манган 0,6 (mg)
(1) - в съответствие с разпоредбите на приложения
№ 1 и 2;
(2) - стойностите са приложими за храни, обогате-
ни с желязо;
(3) - стойностите са приложими за храни на плодо-
ва основа, плодови сокове, нектари и зеленчу-
кови сокове;
(4) - стойностите са приложими за детските храни
на зърнена основа;
(5) - стойностите са приложими за храните, посоче-
ни в чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2;
(6) - стойностите са приложими за храните, посоче-
ни в чл. 4, ал. 1, т. 4.

Забележка. Изискванията се отнасят за хранителните вещества в продукта, готов за консумация и пуснат в този вид на пазара или приготвен съгласно инструкциите на производителя. Изключение от това правило правят калият и калцият, стойностите за които се отнасят за продукта във вида, в който се продава.


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3, т. 2

Референтни стойности при обявяване на хранителна информация при етикетирането на детските храни


Хранителни Референтни стойности
вещества при етикетиране
Витамин А 400 (mg)
Витамин D 10 (mg)
Витамин С 25 (mg)
Тиамин 0,5 (mg)
Рибофлавин 0,8 (mg)
Ниацин еквивалент 9 (mg)
Витамин В6 0,7 (mg)
Фолиева киселина 100 (mg)
Витамин В12 0,7 (mg)
Калций 400 (mg)
Желязо 6 (mg)
Цинк 4 (mg)
Йод 70 (mg)
Селен 10 (mg)
Мед 0,4 (mg)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума