навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЛИЦАТА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за кандидатстване на лицата за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), създаден към Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
2. редът за създаване и поддържане на регистъра по т. 1.

Чл. 2. Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) може да се извършва само от експерти, регистрирани по реда на тази наредба.

Раздел II.
Процедура по регистрация


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) За вписване в публичния регистър по чл. 1, т. 1 кандидатстват български и чуждестранни физически лица, които подават до министъра на околната среда и водите писмено заявление, подписано собственоръчно.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена, единния граждански номер, домашен/служебен адрес, предпочитан адрес, телефон и адрес на електронна поща за кореспонденция с лицето;
2. елементите на оценката (ЕО и ОВОС), посочени в приложение № 1, за които лицето заявява, че притежава компетентност;
3. искане за вписване като ръководител на колектив - по желание на кандидата;
4. опис на документите, които се прилагат към заявлението.
(3) Към заявлението по ал. 1 кандидатите прилагат:
1. копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавър за експерт и магистър за ръководител на колектив или приравнени към тях образователни степени) и от приложението към нея за изучаваните дисциплини;
2. документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 83, ал. 4 ЗООС, съобразно заявената компетентност по ал. 2, т. 2;
3. в случаите по ал. 2, т. 3 - документите по ал. 3, т. 2 и документи, доказващи практиката в извършване на ЕО и ОВОС в качеството на експерт или ръководител на колектив в най-малко 10 (десет) доклада за ЕО и ОВОС, за които има издадено положително становище по чл. 84 ЗООС или положително решение по ОВОС по чл. 94 и § 10, ал. 3 ЗООС от съответния компетентен орган; в случаите, когато компетентен орган за вземане на решение по ОВОС или издаване на становище по ЕО за посочените в заявлението доклади е регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), се прилага писмена справка от съответната РИОСВ за участието на експерта или ръководителя в цитираните доклади за ЕО и ОВОС;
4. документ за платена такса по чл. 71 ЗООС.
(4) Заявлението по ал. 1 не се завежда в деловодството на МОСВ, когато представените документи не съответстват на описа по ал. 2, т. 4.


Чл. 4. (1) Заявлението за регистрация се разглежда в 14-дневен срок.
(2) При констатиране на пропуски в подаденото заявление и приложенията към него на кандидата за вписване в публичния регистър се дава едномесечен срок за отстраняването им, считано от датата на получаване в МОСВ на обратната разписка.
(3) В срока по ал. 1 не се включва времето за допълване на заявлението, изискано по ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) В случаите, в които подаденото заявление и приложенията към него отговарят на изискванията на ЗООС и на наредбата, кандидатът по чл. 3 се вписва в публичния регистър с тези от заявените елементи на оценката (ЕО и ОВОС), посочени в приложение № 1 на наредбата, за които е доказано изпълнение на изискванията по чл. 83, ал. 4 ЗООС.
(5) Министърът на околната среда и водите издава удостоверение за вписване в регистъра в два еднообразни екземпляра, валидно 5 години.
(5а) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) След изтичане на срока на валидност на удостоверението по ал. 5 се подава заявление за ново вписване в публичния регистър по реда на чл. 3.
(6) За всеки вписан в регистъра експерт се съставя досие, което съдържа най-малко информацията по приложение № 2.
(7) На кандидата по чл. 3 се отказва вписване в регистъра, когато:
1. не е предоставил някой от необходимите документи или не е отстранил пропуските в подадените документи в срока по ал. 2;
2. не отговаря на изискванията по чл. 83, ал. 4 ЗООС.
(8) В случаите по ал. 7 министърът на околната среда и водите издава мотивиран писмен отказ и уведомява заявителя с обратна разписка.
(9) Отказът за вписване в регистъра по ал. 8 не отменя правото за повторно кандидатстване по общия ред.

Раздел III.
Промени в регистрацията


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) При промяна на някои от обстоятелствата по чл. 3, ал. 2, т. 1 регистрираният експерт уведомява Министерството на околната среда и водите чрез писмено заявление за отразяване на настъпилите промени в публичния регистър.
(2) Промените в регистъра се вписват в 7-дневен срок.

Раздел IV.
Подновяване на регистрацията


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.)

Раздел V.
Изключване от публичния регистър


Чл. 7. (1) Със заповед на министъра на околната среда и водите от публичния регистър се изключват експертите, за които са налице обстоятелствата по чл. 83, ал. 5 ЗООС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) След изтичане на срока по чл. 83, ал. 8 ЗООС изключените експерти по ал. 1 могат да кандидатстват за ново вписване по реда на чл. 3.
(3) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на Закона за Върховния административен съд.

Раздел VI.
Публичен регистър на експертите, извършващи ЕО и ОВОС


Чл. 8. Към Министерството на околната среда и водите се създава и поддържа публичен регистър на експертите, извършващи ЕО и ОВОС.


Чл. 9. (1) МОСВ поддържа регистъра по чл. 8 в електронен вид.
(2) Регистърът съдържа информацията по приложение № 2.
(3) Информацията в регистъра подлежи на ежемесечна актуализация.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез страницата на Министерството на околната среда и водите в Интернет и на място в сградите на МОСВ и РИОСВ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) По смисъла на тази наредба "елементи на оценката" са описаните и оценяваните елементи в докладите за ЕО и ОВОС съобразно чл. 81, ал. 5 и чл. 86, ал. 3, т. 6 ЗООС.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 10 на Закона за опазване на околната среда и отменя заповед № РД-305 от 18.V.2001 г. (ДВ, бр. 59 от 2001 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПРОДАЖБАТА ИМ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.)

Елементи на оценката (ЕО и ОВОС)

1. Качество на атмосферния въздух
2. Климатични фактори
3. Вредни физични фактори:
3.1. шум;
3.2. вибрации;
3.3. вредни лъчения.
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Води:
4.1. повърхностни;
4.2. подземни;
5. Опасни вещества
6. Отпадъци, в т. ч.:
6.1. битови, производствени и строителни;
6.2. опасни отпадъци.
7. Радиоактивни отпадъци
8. Земни недра:
8.1. геоложка среда;
8.2. подземни природни богатства.
9. Почви
10. Ландшафт и природни обекти
11. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Архитектурно и археологическо наследство
11а. (нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Културно-историческо наследство
12. Растителен свят
13. Животински свят
14. Въздействия върху човека:
14.1. социална и социално-икономическа оценка;
14.2. здравна оценка.
15. Моделиране на въздействието върху околната среда.


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 6
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.)

Информация, съдържаща се в досието на всеки вписан в регистъра експерт


*1. Досие вх. №  
2. Трите имена на кандидата  
*3. ЕГН (за български физи-  
  чески лица)  
4. Държава (гражданство) -  
  за чуждестранни физически  
  лица  
*5. Домашен адрес  
*6. Служебен адрес  
7. Предпочитан адрес за корес-  
  понденция, тел., e-mail  
8. Завършено висше образова-  
  ние (степен и специалност);  
  научна степен и звание -  
  ако са посочени от експерта  
9. № и дата на регистрация  
10. Ръководител на колектив  
  (№ и дата на регистрация)  
11. Елементи на оценката, за  
  които е издадено удостове-  
  рението  
12. Промени в регистрацията  
  (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.)  
13. Ново вписване по чл. 4, ал. 5а  
14. Констатирани нарушения,  
  извършени от експерта  
15. Изключване от регистъра  
  (№ и дата на заповедта),  
  обжалване  
16. Ново вписване по чл. 7, ал. 2  
* - Полета, които няма да бъдат публикувани в Интернет страницата на МОСВ


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума