навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОХРАНАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат структурата, организацията и дейността на специализираното звено за охрана на органите на съдебната власт в Министерството на правосъдието, наричано по-нататък "охрана".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Освен функциите по чл. 36д от Закона за съдебната власт охраната осъществява и следните функции:
1. задържане и/или конвоиране на лица по разпореждане на орган на съдебната власт;
2. изпълнение на разпореждане на прокурора за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди;
3. организиране и осъществяване охраната на защитени лица.

Чл. 2. Дейността на охраната е организирана в Главна дирекция "Охрана" в Министерството на правосъдието.


Чл. 3. (1) Личният състав на Главна дирекция "Охрана" се назначава от министъра на правосъдието.
(2) Личният състав се състои от:
1. държавни служители, които могат да бъдат офицери, сержанти или граждански лица;
2. работници и служители по трудово правоотношение.
(3) За офицери и сержанти по ал. 2 се назначават служители, които пряко и непосредствено осъществяват охранителна и конвойна дейност.
(4) Званията се присвояват, както следва:
1. за офицерите - от министъра на вътрешните работи по предложение на министъра на правосъдието;
2. за сержантите - от министъра на правосъдието или от упълномощено от него лице.
(5) По отношение на личния състав на охраната се прилагат разпоредбите на чл. 20 - 20д от Закона за изпълнение на наказанията, както и съответните разпоредби на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за служебното положение на държавните служители, отнасящи се до приравнените длъжности на държавните служители - граждански лица в Главната дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и териториалните й служби.


Чл. 4. (1) Офицерите и сержантите от Главна дирекция "Охрана" носят униформено облекло по образец, цвят и с отличителни знаци, определени от министъра на правосъдието.
(2) Служителите от охраната при осъществяване на своята дейност удостоверяват това си качество със служебна карта по образец, утвърден от министъра на правосъдието.


Чл. 5. Министърът на правосъдието може да възлага допълнителни задачи за осъществяване на охрана на физически лица (пазачи, пропускари и извънщатни служители) или на юридически лица.


Чл. 6. (1) При осъществяване на своята дейност Главна дирекция "Охрана" взаимодейства със съответните служби на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, органите на съдебната власт и с други институции.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 7. При осъществяване на дейността си охраната може да употребява физическа сила, помощни средства и оръжие.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) (1) Условията и редът за използването на физическа сила, помощни средства и оръжие се определят съгласно разпоредбите на Закона за изпълнение на наказанията и Закона за Министерството на вътрешните работи.
(2) След използване на оръжие служителите на охраната изготвят писмен доклад по установения ред.

Част втора.
СТРУКТУРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"


Чл. 9. (1) Главна дирекция "Охрана" се ръководи от главен директор, който се подпомага от заместник главен директор.
(2) Дейността на Главна дирекция "Охрана" се организира в отдели, сектори и териториални звена.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Отделите в Главна дирекция "Охрана" са:
1. отдел "Бюро по защита", който:
а) осъществява дейността по защитата на застрашени лица;
б) осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи;
2. отдел "Охрана на сгради", който:
а) организира и осъществява охраната на всички съдебни сгради;
б) осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия;
в) осигурява охраната на следствените арести, освен ако министърът на правосъдието разпореди друго;
3. отдел "Призоваване, принудително довеждане и конвоиране", който:
а) съдейства на органите на съдебната власт при призоваване на лица, както и при съдебното изпълнение;
б) довежда принудително лица, когато това е постановено от орган на съдебната власт;
в) задържа лица с влязла в сила присъда или с мярка за неотклонение "задържане под стража" по разпореждане на орган на съдебната власт;
г) конвоира обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение "задържане под стража" или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода;
4. отдел "Информация и анализ", който:
а) организира кореспонденцията на Главна дирекция "Охрана" и контролира срокове по движение на преписките;
б) събира и обработва, систематизира, съхранява, анализира и оценява информацията, която постъпва в Главна дирекция "Охрана";
в) изготвя аналитични статистически справки и доклади;
г) подготвя приоритетите за информационното осигуряване на Главна дирекция "Охрана";
д) организира дейността, свързана с финансовото и материално-техническото обезпечаване на дирекцията;
е) проверява, анализира и контролира положения и отчетен извънреден труд на служителите от Главна дирекция "Охрана";
5. отдел "Режим и контрол, оперативно-дежурна част и човешки ресурси", който:
а) организира дейността по възникване, осъществяване и прекратяване на служебни и трудови правоотношения;
б) организира провеждането на първоначалното и текущо обучение на служителите;
в) организира отбранително-мобилизационната готовност на Главна дирекция "Охрана" и при кризи;
г) планира и организира осигуреността на Главна дирекция "Охрана" с въоръжение, защитни и помощни средства и контролира правилното им използване и съхранение;
д) събира, систематизира и анализира информация за посегателства спрямо обекти или лица, охранявани от Главна дирекция "Охрана";
е) оказва методическа помощ и контрол на началниците на териториалните звена за ограничаване и отстраняване на предпоставките за извършване на престъпни посегателства над обекти или лица, охранявани от Главна дирекция "Охрана";
ж) осъществява мероприятия по спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
з) осъществява контрол за спазване изискванията на нормативните актове, за изпълнение заповедите и разпорежданията на ръководството на Главна дирекция "Охрана" и Министерството на правосъдието.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Териториални звена на Главна дирекция "Охрана" са:
1. областни звена;
2. районни звена.
(2) Началниците на териториалните звена ръководят, организират и контролират цялостната дейност за изпълнение на функциите по чл. 1, ал. 2.

Част трета.
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОХРАНАТА

Глава първа.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОХРАНАТА НА СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ


Чл. 13. Охраната на сградите на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, на главния прокурор, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Министерството на правосъдието, Националната следствена служба, апелативните, окръжните и районните съдилища, прокуратури и следствени служби, както и на други сгради и помещения, свързани с дейността на съдебната власт, се осъществява от Главна дирекция "Охрана".


Чл. 14. (1) В съдебните сгради и помещения се допускат:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) съдиите, прокурорите и разследващите органи;
2. служителите на органите на съдебната власт и на Министерството на правосъдието;
3. адвокатите;
4. участниците в съдебния процес;
5. граждани за административно-правно обслужване;
6. граждани, желаещи да присъстват на съдебен процес.
7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) други лица.
(2) Лицата по ал. 1 удостоверяват самоличността си, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) съдиите, прокурорите, разследващите органи, служителите на органите на съдебната власт и служителите на Министерството на правосъдието - с валидна служебна карта по образци, определени съответно от председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главния прокурор, директора на Националната следствена служба, Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието;
2. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) адвокатите - с валидна адвокатска карта по образец, определен от Висшия адвокатски съвет и с годишна заверка от съответния адвокатски колектив;
3. участниците в съдебния процес - с лична карта и призовка;
4. гражданите - с лична карта и еднократен пропуск по образец, определен от ръководителя на съответния орган на съдебната власт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Органите по ал. 2 предоставят образец от издадени карти на Главна дирекция "Охрана", а адвокатските колективи - образец от годишния печат.
(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Административните ръководители по смисъла на Закона за съдебната власт и техните заместници, президентът, вицепрезидентът и омбудсманът на Република България, народните представители, министрите и заместник-министрите се допускат в съдебните сгради със служебна карта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) В случаите на ал. 2 охраната може да извършва допълнителна проверка по документ за самоличност, както и за наличие на общоопасни средства. Ако лицето откаже извършването на такава проверка, може да му бъде отказан достъп до съдебната сграда.

Глава втора.
ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА В СЪДЕБНИТЕ СГРАДИ И СИГУРНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ


Чл. 15. Главна дирекция "Охрана" предприема необходимите мерки, включително и технически, за запазване тайната на информацията при водене на процес при закрити врата.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) (1) Министърът на правосъдието по предложение на главния директор на Главна дирекция "Охрана" определя със заповед правила за охраната, вътрешния ред и сигурността на сградите на Министерството на правосъдието и със заповед, съгласувана с Висшия съдебен съвет, за сградите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, на главния прокурор, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба, Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието.
(2) Главният директор на Главна дирекция "Охрана" определя със заповед правила за охраната, вътрешния ред и сигурността на сградите на апелативни, окръжни и районни органи на съдебната власт по предложение на началника на областното звено за охрана.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) С правилата по чл. 16 се определят и:
1. зоните с ограничен достъп в съдебните сгради и помещения;
2. редът за внасяне и ползване на преносими свързочни и записващи устройства;
3. категориите лица, които имат право да носят оръжие в съдебните сгради и помещения;
4. редът за допускане на общоопасни средства в съдебните сгради и помещения.
(2) За осъществяване на контрол може да се въведе проверка и чрез електронни устройства.


Чл. 18. При осъществяване на външната охрана и обезпечаване на сигурността в съдебните сгради и в непосредствено прилежащите им територии охраната може да използва физическа сила, оръжия и помощни средства при условията на чл. 7 и 8.

Глава трета.
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОХРАНАТА НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2006 Г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) (1) Организирането и осъществяването на охраната на съдии, прокурори и следователи се осъществява по предложение на административните им ръководители със заповед на министъра на правосъдието или упълномощено от него лице.
(2) При неотложни случаи охраната се осигурява незабавно от съответното областно звено за охрана по разпореждане на главния директор на Главна дирекция "Охрана".


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Глава четвърта.
СЪДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРИ ПРИЗОВАВАНЕ НА ЛИЦА, КАКТО И ПРИ СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 21. (1) Охраната оказва съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на лица, както и при съдебното изпълнение, чрез отдел "Призоваване, принудително довеждане и конвоиране" към Главна дирекция "Охрана".
(2) Съдействието по ал. 1 охраната осъществява по искане на орган на съдебна власт в случаите на:
1. получаване на призовки от призованите;
2. установяване на адреси по адресна карта и чрез компютърни системи.


Чл. 22. Охраната по чл. 21 има задължение да запазва в тайна поверителната информация, свързана с призованите лица.

Глава пета.
ПРИНУДИТЕЛНО ДОВЕЖДАНЕ НА ЛИЦА, КОГАТО ТОВА Е ПОСТАНОВЕНО ОТ ОРГАН НА СЪДЕБНА ВЛАСТ


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Задържане и принудително довеждане се прилага по отношение на свидетели, обвиняеми, подсъдими или осъдени, за които има съответно разпореждане на орган на съдебна власт.
(2) Принудителното довеждане на лицата по ал. 1 се извършва в предвидените от закона случаи и е в срокове, които не нарушават правата и законните интереси на тези лица.
(3) При етапно конвоиране на принудително доведените лица се създава етапна организация за смяна на нарядите между конвойните звена по маршрута за придвижване, за да не се прекъсва конвоят и лицата по ал. 1 да не престояват в сградите на конвойните звена. Престояването е допустимо само ако се налага смяна на превозните средства или ако възникнат затруднения в графика на движение.
(4) Принудително доведените свидетели в сгради на конвойните звена не се настаняват в помещение заедно с други лица, задържани за извършени престъпления или нарушения на обществения ред.
(5) Принудителното довеждане се организира и извършва съобразно необходимото време за конвоирането до съответния краен пункт.


Чл. 24. Преди започване на принудителното довеждане конвойният наряд иска информация от съответните органи за лицето по чл. 23, ал. 1 относно предишни осъждания, полицейска регистрация дали лицето е обвиняемо или подсъдимо, както дали има данни за осуетяване от негова страна на предишни конвоирания.


Чл. 25. (1) Преди започване на конвоирането на лицето, подлежащо на принудително довеждане, се предявява разпореждането за принудително довеждане.
(2) След предявяване на разпореждането по ал. 1 ръководителят на конвойния наряд запознава лицето за принудително довеждане с изискванията към него.
(3) При продължително конвоиране конвоиращият може да препоръча на лицето за принудително довеждане да си вземе допълнително дрехи, пари и други необходими средства.
(4) Непосредствено преди започване на конвоирането багажът на лицето, подлежащо на принудително довеждане, се проверява обстойно.
(5) Принудителното довеждане се счита за изпълнено след предаването на конвоираното лице на съответен служител на органа на съдебна власт, поискал това принудително довеждане.

Глава шеста.
КОНВОИРАНЕ

Раздел I.
Условия и средства за осъществяване на конвойната дейност (Загл. отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) (1) Личният състав на Главна дирекция "Охрана" конвоира обвиняеми или подсъдими с мярка за неотклонение "задържане под стража", лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, или лица, по отношение на които има разпореждане за принудително довеждане.
(2) (В сила от 01.07.2006 г.) Конвоиране могат да извършват и служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", когато здравословното състояние на конвоирания налага това.
(3) (В сила от 01.07.2006 г.) Конвоиране по ал. 2 може да се осъществи и при други обстоятелства със съгласие или по искане на началника на областно звено "Охрана". В този случай разходите по конвоя, включително и за извънреден труд, са за сметка на съответното областно звено.
(4) При техническа невъзможност за осъществяване на конвойна дейност от Главна дирекция "Охрана" такава се осъществява от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" или от органите на МВР по искане на главния директор на Главна дирекция "Охрана". В този случай изплащането на разходите по конвоя е за сметка на Главна дирекция "Охрана" въз основа на ежемесечни справки от органите на МВР и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", предоставени най-късно до 25-о число на месеца.
(5) При екстрадиция транспортните средства, съставът на конвоя, мерките за изолация и охрана се определят със заповед на министъра на правосъдието съобразно времето и мястото на съставяне на протокола за предаване.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) (1) Етапната конвойна дейност на територията на Република България се осъществява с конвойни автомобили по два типови републикански конвойни маршрути. Вариантите на маршрутите се определят от главния директор на Главна дирекция "Охрана".
(2) Етапната конвойна дейност на територията на областта се осъществява с конвойни автомобили по два типови областни маршрути, определени от началника на съответното областно звено "Охрана" съобразно републиканските маршрути по ал. 1.
(3) Създаването, обработването и съхраняването на информация относно маршрутите и автомобилите по конвойната дейност се осъществява съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 28. Организацията и изпълнението на конвоиране се осъществяват по правила, определени от министъра на правосъдието по предложение на главния директор на Главна дирекция "Охрана".


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Директно се конвоират обвиняеми, подсъдими и осъдени лица за тежки умишлени престъпления с висока степен на обществена опасност, бременни жени, майки с деца, групи от по повече от 15 човека, когато времето за конвоиране не позволява конвоирането да се извърши етапно или при данни, че конвоят може да бъде осуетен.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) (1) На конвойните наряди могат да се възлагат и задачи за двупосочно (обратно) конвоиране, когато пътуването в двете посоки е с обща продължителност до 8 часа.
(2) При необходимост нарядът по ал. 1 се допълва със сили от звената, които са заявили конвоирането.
(3) Заявките за и между териториалните звена за етапно конвоиране, обратен конвой и допълнително предаване на лица за конвоиране се правят по ред и начин, определени със заповед на главния директор на Главна дирекция "Охрана".


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Изискванията към техническото оборудване на конвойните автомобили се определят от министъра на правосъдието.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) За осъществяване на дейността по конвоиране със заповед на министъра на правосъдието могат да се създават етапни конвойни бази.


Чл. 33. Конвоирането се извършва:
1. пеш;
2. със специализирани конвойни или други служебни автомобили;
3. с автобуси, обслужващи междуселищни маршрути;
4. с железопътен, въздушен или воден транспорт.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) Условията и редът за осъществяване на конвойната дейност, включително мерките за изолация и охрана, се определят в правила, издадени от министъра на правосъдието по предложение на главния директор на Главна дирекция "Охрана".


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел II.
Категории лица, подлежащи на конвоиране (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел III.
Организация на конвойната дейност в областните звена за охрана (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел IV.
Правомощия на длъжностните лица по осъществяване на конвойната дейност (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел V.
Управление на дейността на териториалните конвойни звена (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел VI.
Провеждане на инструктаж на конвойните наряди (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел VII.
Права и задължения на конвоиращите по време на наряд (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел VIII.
Контрол за изпълнението на конвойната дейност (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Раздел IX.
Отчетност на конвойната дейност (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Глава седма.
ОСИГУРЯВАНЕ ОХРАНА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ АРЕСТИ (ОТМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2006 Г.)


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Непосредствено прилежаща територия" е съответната територия и/или прилежаща инфраструктура на обекта или сградата, в която се осъществява контрол или пропускателен режим.
2. "Конвоиране" е принудително водене на едно или повече лица по определен маршрут от конвоен наряд на територията на Република България, съответно от и за други държави по разпореждане на съдебен орган.
3. "Етапно" е конвоирането чрез предаване на лица между конвойни наряди по един маршрут.
4. "Директно" е конвоирането, когато лицата се конвоират от един и същ наряд от началния до крайния пункт, независимо от прехвърлянето от едно превозно средство на друго.
5. "Етапни конвойни бази" са бази на Главна дирекция "Охрана" за престой на конвоирани лица за период не по-дълъг от 24 часа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До осигуряване на съответната численост за конвоиране дейността се осъществява от надзорния състав служители на областните звена "Следствени арести" и затворническите общежития на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието.


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2006 г.)


§ 4. Наредбата е съгласувана с Висшия съдебен съвет - Решение по протокол № 2 от 15 януари 2003 г.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 36д, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОХРАНАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2006 Г.)

§ 26. Параграф 15 относно чл. 26, ал. 2 и 3 влиза в сила от 1 юли 2006 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума