навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

Необнародван


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Глава първа

Общи положения
Чл. 1. С правилника се определят организацията и редът на дейност на Регионалната митническа дирекция - Пловдив, наричана по-нататък "дирекцията", както и функциите на нейните административни звена.Чл. 2. (1) Дирекцията е административно звено в структурата на Агенция "Митници" със седалище Пловдив.
(2) Дирекцията е третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към Агенция "Митници".
Чл. 3. (1) Дирекцията е структурирана в Регионално митническо управление - Пловдив и митници в Пловдив и Свиленград.
(2) Регионалното митническо управление е организирано в обща администрация, специализирана администрация и Инспекторат.

Глава втора

Правомощия на директора на Регионалната митническа дирекция - Пловдив
Чл. 4. (1) Директорът на Регионалната митническа дирекция -Пловдив наричан по-нататък "директорът", ръководи и представлява дирекцията.
(2) При осъществяване на своите функции директорът се подпомага от заместник-директор.
Чл. 5. (1) Директорът:
1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на дирекцията, както и връзките й с другите административни звена в Агенция "Митници" и с други органи и организации на регионално ниво;
2. отговаря за провеждането на политиката на Агенция "Митници" и за спазването на задължителните указания на ръководството на агенцията в цялостната дейност на дирекцията;
3. представлява дирекцията и Регионалното митническо управление - Пловдив;
4. ръководи пряко дейността на Регионалното митническо управление;
5. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства на дирекцията;
6. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията, в рамките на предоставените му правомощия;
7. издава индивидуални административни актове в рамките на
своите правомощия;
8. изпълнява други функции, възложени му с нормативен акт или с акт на директора на Агенция "Митници".
(2) В отсъствие на директора, той се замества от зам. директора или от определен с негова заповед служител, предварително съгласувана с директора на Агенция "Митници" съдържаща определен обем от правомощия.

Глава трета

Инспекторат
Чл. 6. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на директора на Агенция "Митници" и осъществява контрол върху дейността на дирекцията.
(2) Инспекторатът:
1. извършва комплексни, тематични и целеви проверки за спазване на митническото законодателство;
2. предоставя констатациите от извършените проверки и предлага мерки за отстраняване на нарушенията;
3. следи за предприетите действия за отстраняване на слабостите и нарушенията, констатирани при проверките;
4. осъществява дейности по предотвратяването, разкриването и борбата с корупцията в дирекцията;
5. осъществява превантивна дейност за предотвратяване и недопускане на дисциплинарни нарушения в дирекцията;
6. изпълнява и други задачи, възложени от директора на Агенция "Митници";

Глава четвърта

Структура и функции на административните звена в Регионалното митническо управление – Пловдив

Раздел I
Общи положения
Чл. 7. Регионалното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на регионалната митническа дирекция митници, извършва митническа дейност и осигурява информационното обслужване на митниците и на Централното митническо управление.
Чл. 8. (1) Общата и специализираната администрация в Регионалното митническо управление - Пловдив са организирани в отдели.
(2) Структурата и числеността на персонала в регионалното митническо управление се определят от директора на Агенция "МИТНИЦИ".

Раздел II
Обща администрация
Чл. 9. Общата администрация в Регионалното митническо управление - Пловдив е организирана в:
1. отдел "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";
2. отдел "Административно, правно и информационно обслужване".
Чл. 10. Отдел "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":
1. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване и материално-техническото снабдяване на Регионалното митническо управление - Пловдив;
2. участва в планирането и управлението на финансовите средства на дирекцията;
3. разработва обобщен проект за бюджета на дирекцията;
4. изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване разпределението на бюджетните кредити на четвъртостепенните разпоредители в дирекцията;
5. предлага за утвърждаване от директора задължителни указания във връзка с уеднаквяване на практиката в дирекцията по въпросите на финансово-стопанската дейност и управлението на собствеността;
6. обобщава, анализира и отчита пред дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" при Централното митническо управление всички данни, необходими за изискваните справки и отчети, касаещи дейността на включените в тяхната структура митнически учреждения относно:
а/ плана и изпълнението на бюджета;
б/ приходи за Републиканския бюджет;
в/ финансово-счетоводната дейност
7. отчита, контролира и анализира извършените разходи от съответните митници, динамиката на техните показатели и тяхната целесъобразност;
8. осъществява методическо ръководство в отчетността на митниците в структурата на дирекцията и прилагането на финансовото законодателство;
9. организира и контролира текущото изпълнение на утвърдения от директора на Агенция "Митници" бюджет;
10. изготвя периодични отчети и годишния отчет и баланс на дирекцията и ги представя в Централното митническо управление;
11. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на имуществото, предоставено на дирекцията;
12. организира дейността по събирането и отчитането на приходите от митните сборове за републиканския бюджет;
13. организира контрола на плащанията на митните сборове, съгласно изискванията на чл. 80 от Закона за митниците, касаещи компетенцията на отдела;
14. участва в разработването, разяснява и следи за правилното прилагане на методическите указания на Централното митническо управление по събирането и отчитането на приходите от митни сборове и други държавни вземания, събирани от митническите органи;
15. обобщава, анализира и представя за одобрение ежемесечните справки на взетите под отчет митни сборове и други държавни вземания;
16. контролира отчитането на обезпеченията с парични депозити и банкови гаранции;
17. упражнява превантивен, текущ и последващ вътрешно финансов контрол на митниците в структурата на дирекцията;
18. отговаря за ведомствената охрана.
Чл. 11. Отдел "Административно, правно и информационно обслужване":
1. организира и осъществява цялостното правно обслужване на дирекцията;
2. предлага за утвърждаване от директора задължителни указания във връзка с уеднаквяване на практиката в дирекцията в областта на административната, правната и информационната дейност;
3. оказва правна помощ при вземането на решения по възникването, обезпечаването, погасяването, възстановяването, опрощаването и принудителното събиране на публични държавни вземания, възложени за администриране на администрацията в дирекцията;
4. оказва правна помощ при прилагане на митническото законодателство и на другите нормативни актове, в които са посочени задължения и отговорности за митническите органи;
5. осъществява по административен или по съдебен ред защитата на държавните интереси по спорове, по които страна са митническите. учреждения и извършва процесуалното им представителство;
6. изготвя правни становища по представени за съгласуване проекти на актове и договори във връзка с дейността на регионалното митническо управление;
7. подготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността и функциите на учрежденията, включени в структурата на дирекцията, поставени от юридически или физически лица, и по обжалвани административни актове по митнически въпроси;
8. подпомага директора на дирекцията за спазване на Закона за административното производство, Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и на други нормативни актове, уреждащи дейността на администрацията;
9. организира и осъществява деловодната дейност, осигурява съхраняването и отчетността на документите и кореспонденцията;
10. следи за осигуряването на необходимите за дирекцията човешки ресурси при спазването на специфичните изисквания за длъжностите и работните места;
11. съхранява служебните и трудови досиета на служителите и ги поддържа в съответствие с изискванията на закона;
12. организира, координира и контролира спазването на правилата за безопасност и охрана на труда;
13. осъществява връзките и координацията на дирекцията с Националния учебен център за разработване на регионалната стратегия за квалификация на митническите служители и организира провеждането на свързаните с това курсове, следи за ефективността им и прави оценка на постигнатите резултати;
14. участва в квалификацията на митническите служители в дирекцията, организира провеждането на свързаните с това курсове, следи за ефективността им и оценява постигнатите резултати;
15. участва в организацията на всички форми и дейности на обучение, осъществявани от регионалния учебен център;
16. провежда информационната политика на дирекцията и връзките с обществеността в съответствие с информационната политика на Агенция "Митници";
17. координира информационната дейност в митниците, включени в структурата на дирекцията.

Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 12. Специализираната администрация в Регионалното митническо управление е организирана в:
1. отдел "Митнически режими и процедури";
2. отдел "Тарифна политика";
3. отдел "Последващ контрол";
4. отдел "Митническо разузнаване и разследване";
5. отдел "Митническа статистика и автоматизация";
6. отдел "Регионална митническа лаборатория".
Чл. 13. Отдел "Митнически режими и процедури":
1. осъществява координация и контрол върху дейността на митниците в структурата на дирекцията и дава методически указания по прилагане на митническите режими и процедури;
2. участва в работни групи по инициатива и съвместно с централното митническо управление относно прилагане на митническата политика в областта на митническите режими и направления, данъците при внос на стоки, износа и вноса на левове, чуждестранна валута в наличност, благородни метали и скъпоценни камъни, наричани за краткост "митнически режими и процедури";
4. поддържа база от, данни на дирекцията в областта на митническите режими и процедури;
5. администрира дейности във връзка с:
а/ общи гаранции при транзит на територията на регионалната митническа дирекция;
б/ разрешенията за откриване и управление на определени митнически складове;
6. осъществява координация и контрол върху дейността на митническите учреждения, включени в структурата на дирекцията по прилагане на нормативните и административните актове, касаещи компетенциите на отдела;
7. участва в дейността по квалификацията на митническите служители и икономическите оператори.
Чл. 14. Отдел "Тарифна политика":
1. осъществява координация и контрол върху дейността на митниците в структурата на дирекцията в областта на тарифната политика;
2. контролира действията на митниците в структурата на дирекцията по прилагането на тарифните и нетарифните мерки, ограничения и забрани при внасянето, изнасянето и транзитирането на стоките; приемането и определянето на митническата стойност, използването на представените доказателства за произхода на стоките при внос, издаването и заверяването на сертификати на база предоставени доказателства от износителя, касаещи произхода на стоките, митническите облекчения и разрешенията за по-благоприятно тарифно третиране на стоките;
З. осигурява информационно митническите учреждения в структурата на дирекцията в областта на тарифното класиране, нетарифните мерки, ограничения и забрани, митническата стойност, произхода на стоките, прилагането на валутните курсове за митнически цели и на митническите облекчения;
4. подготвя становища по прилагане на митническото законодателство в областта на тарифното класиране на стоките, определянето на митническата стойност, произхода на стоките, митническите облекчения и прилагането на нетарифните мерки;
5. изготвя проекти на решения и дава становища по постъпили жалби от вносители срещу действия на митническите учреждения в структурата на дирекцията, по ръководените от отдела функции;
6. оказва съдействие при осъществяване на контрола относно тарифното класиране, приемането и определянето на митническата стойност, както и спазването на процедурите при издаване на сертификати за произход Е11К 1;
7. извършва обобщени анализи на получаваните от отдели "Тарифна политика" в териториалните митнически управления към дирекцията месечни справки за определяната митническа стойност на стоките;
8. праща в Централното митническо управление събираната информация за определяната митническа стойност на стоките;
9. събира, обобщава и изпраща в Централното митническо управление информация по постъпили искания от фирми за разрешителни "одобрени износители" по смисъла на протоколите за произхода към споразуменията за свободна търговия;
10. обобщава, анализира и изпраща в Централното митническо управление постъпили искания от митниците в структурата на дирекцията, относно автентичността на приложените към ЕАД документи;
11. координира дейността по осъществяване на последващ контрол от митниците в структурата на дирекцията, в изпълнение на поетите задължения от Република България относно автентичността на доказателствата за произход и процедурите по издаването и заверяването на сертификатите за движението на стоките EUR 1, даващи право за преференциално тарифно третиране на стоките;
12. събира данни и изготвя информационен масив за стоките с висока степен на риск по отношение на митническата стойност и тарифното класиране и подпомага митниците в структурата на дирекцията при управлението на риска;
13. организира и участва в професионалната подготовка на митническите служители от региона в областта на тарифното класиране, митническата стойност, произхода на стоките и митническите облекчения.
Чл. 15. Отдел "Последващ контрол":
1. Организира, ръководи и контролира извършването на последващ контрол от специализираните административни звена в дирекцията, както и извършва проверки на всякакви документи на място при декларатора, при всяко лице, свързано пряко или косвено с операции по митническите режими и направления, включително и на последващите търговски действия със стоките, за:
А/ точното прилагане на законодателството и предотвратяване на митническите и валутни нарушения и престъпления против митническия режим;
Б/ установяване законосъобразността на извършените операции при митническата контролна дейност и истинността на вписаните данни;
В/ проверка на определените размери на дължимите и заплатените митни сборове и други държавни вземания, събирани от митническите органи;
Г/ спазването на външнотърговския режим.
2. Координира сътрудничеството между административните звена за последващ контрол с другите държавни органи на регионално ниво.
3. Прави анализи и оценки на констатациите от извършените проверки за последващ контрол.
4. Изготвя проекти на решения по констатациите от проверката.
6. Организира и ръководи методите и технологията за извършване на отделните проверки.
7. Организира регистър на проверяваните обекти в региона за създаване и постоянно попълване на база данни.
8. Изготвя проекти за годишни планове за последващ контрол и отчети за изпълнението а плана.
9. Организира статистика и архив на извършените проверки в региона и на предадените на отдел "Митническо разузнаване и разследване" преписки, когато при проверките са констатирани незаконосъобразно действия, митнически нарушения и престъпления, както и за по-нататъшните действия на митническите органи до приключване на преписките.
Чл. 16. (1) Отдел "Митническо разузнаване и разследване":
1. организира, координира, ръководи и контролира дейността на митническите учреждения на територията на дирекцията при констатиране на митнически и валутни нарушения.
2. осъществява дейност по установяване на административни нарушения и налагането на административни наказания;
3. осъществява разследването на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;
4. организира и ръководи предприемането на действията по надзор и задържане на стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост, от митническите учреждения на територията на дирекцията;
5. осъществява контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки с възможна двойна употреба;
6. събира, обработва, анализира и съхранява информацията във връзка с дейността на Центровете за контрол на транзита, на акцизните стоки и на митническата стойност и тарифното класиране;
7. планира проверки или разпорежда извършването на проверки на територията на дирекцията;
8. осигурява взаимодействието с органите на следствието, прокуратурата и съда;
9. осигурява взаимодействието с органите на Министерство на вътрешните работи в съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за митниците;
10. контролира продажбата на изоставени в полза на държавата стоки;
11. осигурява взаимодействие между отдела и Агенцията за държавни вземания относно продажбата на отнети в полза на държавата стоки и принудителното събиране на публични държавни вземания;
12. прави предложения във връзка с техническото обезпечаване дейността на отдела;
13. участва в дейността по квалификацията на митническите служители с оглед дейността на отдела.
(2) В отдела функционира Регионален център по предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори, като:
А/ организира и координира дейността по събиране, обработка и разпространение на информация в областта на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори на регионално ниво;
Б/ осъществява взаимодействие и обмен на информация с другите регионални центрове по предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори;
В/ подпомага отдел "Митническо разузнаване и разследване на наркотрафика" в Централното митническо управление при координиране и провеждане на международни и национални операции за предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори;
Г/ контролира изпълнението на Правилата за гледане, обучение и ползване на митнически кучета за търсене на наркотици;
Д/ координира сътрудничеството и оперативното взаимодействие с другите правоприлагащи органи на регионално ниво;
Е/ участва в обучението и повишаването на квалификацията на служителите в административните звена за борба с наркотрафика в митниците, както и базовата подготовка на митническия състав на дирекцията по проблемите на борбата с наркотрафика;
Ж/ осъществява периодичен преглед на нуждите от материално-техническото и информационно обезпечаване на дейността и прави мотивирани предложения за тяхното осигуряване на регионално ниво;
3/ отчита дейността на отдела и на митниците към дирекцията във връзка с борбата с наркотрафика.
Чл. 17. Отдел "Митническа статистика и автоматизация":
1. организира, ръководи и контролира информационното осигуряване на дирекцията;
2. организира, ръководи и контролира внедряването на нови информационни, комуникационни и управленски технологии;
3. следи за състоянието на програмно-техническото осигуряване;
4. осъществява координация, наблюдение и надзор върху дейността на митниците в структурата на дирекцията и дава методически указания във връзка с митническата статистика и автоматизация;
5. планира и организира изпълнението на информационните проекти и техните промени;
6. проучва информационните потребности на дирекцията, извършва анализи и предлага на дирекция "Митническа статистика и автоматизация" при Централното митническо управление проекти за развитие на информационните системи в регионалната дирекция;
7. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата статистика на регионално ниво и изготвя информации и анализи, които представя по тримесечия в дирекция "Митническа статистика и информация" при Централното митническо управление;
8. осъществява методическото ръководство на архивирането на специфичните митнически документи в дирекцията;
Чл. 18.. (1) Отдел "Регионална митническа лаборатория":
1. осъществява връзките и координацията на своята дейност с дейността на дирекция "Централна митническа лаборатория" при Централното митническо управление и с дейността на специализираната администрация в митниците, включени в структурата на дирекцията;
2. изследва, анализира и идентифицира стоки за целите на митническия надзор и контрол;
3. изследва, анализира и идентифицира стоки за нуждите на класирането им в номенклатурата на Митническата тарифа;
4. изследва, анализира и идентифицира стоки, които са обект на специални мерки, включително и нетарифни , съобразно действащото законодателство;
5. оказва експертна, научно-техническа помощ на регионалната митническа администрация чрез изготвяне на становища и предоставяне на необходимата информация;
6. събира, обработва, систематизира и съхранява документи и специализирана научно-техническа информация, свързана с предмета на дейността;
7. усвоява, разработва и внедрява стандартни, нови, модифицирани и алтернативни методи за изследване, анализи и индентификация на стоките;
8. осигурява, съхранява и изготвя стандартни образци и еталони;
(2) Когато регионалната митническа лаборатория не разполага с необходимия инструментариум и специалисти за извършване на дейностите по т. 2, 3, 4 и 5, пренасочва обектите за изпитване или за експертна оценка в Централната митническа лаборатория или друга регионална митническа лаборатория.
(3)Регионалната митническа лаборатория координира и отчита своята дейност пред Централната митническа лаборатория и директора на Регионалната дирекция чрез изготвяне на тримесечни и годишни отчети.

Глава пета

Митници

Раздел I
Общи положения
Чл. 19. (1) Митниците са структурирани в териториално митническо управление и митнически бюра и митнически пунктове.
(2) Митническите бюра и пунктове в митниците в Регионална митническа дирекция - Пловдив са посочени в приложението.
Чл. 20. Териториалното митническо управление организира, ръководи, контролира и отчита дейността на включените в структурата на митницата митнически бюра и митнически пунктове и заедно с тях е основен изпълнител на митническия надзор и контрол.
Чл. 21. (1) Общата и специализираната администрация в митницата са организирани в отдели.
(2) Структурата и числеността на персонала в териториалните митнически управления и в митническите бюра и пунктове се определят от директора на Агенция "Митници".

Раздел II
Началник на митница
Чл. 22. (1) Митницата се ръководи и представлява от началник.
(2) При осъществяване на своите функции, началникът се подпомага от двама заместник-началници.
(3) Началникът на митницата:
1. ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на функциите на митницата, както и връзките й с другите административни звена и организационни структури в дирекцията;
2. отговаря за провеждането на политиката на Агенция "Митници" и за спазването на задължителните указания на ръководството на агенцията и на директора в цялостната дейност на митницата;
3. представлява митницата и териториалното митническо управление;
4. ръководи пряко дейността на териториалното митническо управление;
5. следи за точното и ефективно прилагане на нормативните актове в дейността на митницата;
6. планира, разпределя и контролира разходването на бюджетните средства, предоставени на митницата;
6. организира управлението на имуществото, предоставено на митницата;
7. изпълнява други функции, възложени му с нормативен акт или с акт на директора на Агенция "Митници".
(4) Функциите на началника в негово отсъствие се изпълняват от един от заместник-началниците.

Раздел III
Обща администрация
Чл. 23. Общата администрация:
1. осъществява връзките и координацията на дейността на митницата с отделите в общата администрация в дирекцията;
2. организира и осъществява финансово-счетоводното обслужване и материално-техническото снабдяване на митницата;
3. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на имуществото, предоставено на митницата;
4. осъществява правно обслужване на дейността на митницата и процесуално представителство на митницата;
5. организира дейността по безопасност и охрана на труда в митницата;
6. организира и осъществява деловодната дейност в митницата;
7. провежда информационната политика на митницата и връзките с обществеността в съответствие с информационната политика на Агенция "Митници".

Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 24. Специализираната администрация:
1. осъществява връзките и координацията на дейността на митницата със специализираната администрация в Регионалното митническо управление;
2. осъществява на територията на митницата:
- митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България;
- извършва специфични действия като проверки на стоки, на транспортни, търговски, счетоводни и други документи на физически и юридически лица, на превозни средства, на багажи и на други пратки и стоки, пренасяни през държавната граница, и други подобни действия за осигуряване спазването на митническото законодателство и на другите нормативни актове, приложими за стоките под митнически надзор;
- осъществява събирането на митните сборове и другите държавни вземания;
- осъществява прилагането на административно наказателните разпоредби, както и разследвания в случаите, при условия и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Раздел V
Организация на работата на Регионалната митническа дирекция
Чл. 25. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Регионалната митническа дирекция, изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие с нормативните актове в Република България и съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 26. Писмената кореспонденция с Централно митническо управление и други ведомства се осъществява от директора на Регионалната митническа дирекция.
27. (1) Работното време на служителите от Регионалното митническо управление при петдневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 11 ал. 3 от Закона за митниците и чл. 11 от Закона за администрацията.
§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на Регионална митническа дирекция Пловдив.


СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8 АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РМД

СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПРИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" СЪГЛАСНО ЧЛ. 20/ 21 АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА РМД
Приложение към чл. 19, ал. 2

Митнически бюра и пунктове в митниците в Регионална митническа дирекция - Пловдив

Митница Пловдив
1. Териториално митническо управление
2. Митническо бюро в Казанлък
3. Митническо пункт на Летище Пловдив
4. Митническо бюро на Международния пловдивски панаир
5. Митнически бюро в Пазарджик
6. Митнически бюро в Свободна зона Пловдив
7. Митнически бюро в Смолян
8. Митнически бюро в Карлово
9. Митнически бюро в Стара Загора

Митница Свиленград
1. Териториално митническо управление
2. Митническо бюро в Димитровград
3. Митническо пункт в ж. п. гара Свиленград
4. Митническо пункт в Капитан Андреево
5. Митническо пункт в Ново село
6. Митнически бюро в Свободна зона Свиленград
7. Митнически бюро в Хасково


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума