навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.01.2003 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 17 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.62 от 16 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2007г., попр. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2008г., отм. ДВ. бр.68 от 31 Август 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 1, т. 5 от заключителните разпоредби на Постановление № 182 от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси - ДВ, бр. 68 от 31 август 2010 г., в сила от 31.08.2010 г.


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) С наредбата се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Списъкът на опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Наредбата не се прилага за опасните химични вещества и препарати:

1. транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научноизследователска и развойна дейност.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Опасните химични вещества и препарати по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 "Изключения".


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества и препарати, определени в приложението, в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

1. името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) опасните химични вещества и препарати, които пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.


Допълнителни разпоредби

§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) По смисъла на наредбата "продукт за детска грижа" е всеки продукт, предназначен да подобри съня, почивката, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.


Заключителни разпоредби

§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението влизат в сила от 1 януари 2004 г.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2004 Г.)


§ 2. Навсякъде в наредбата думите "опасни химични вещества, препарати и продукти" се заменят с "опасни химични вещества и препарати".


§ 3. Навсякъде в приложението към чл. 1, ал. 2 думата "тегловни" се заменя с "масови", а думите "ветеринарномедицински препарати" - с "ветеринарномедицински продукти".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 69 ОТ 2002 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2004 Г.)


§ 5. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения или забрани за употреба и които са пуснати на пазара преди влизане в сила на разпоредбите на § 4, т. 3 - 11 и 19, остават на пазара до изчерпване на количествата.


§ 6. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 19, които влизат в сила от 15 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 24 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 03.03.2006 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2007 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 9 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)


§ 3. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2005/84/EO, 2005/59/EO, 2005/69/EO и 2005/90/ЕО и влиза в сила, както следва:

1. (попр. - ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) разпоредбите на § 1 и § 2, т. 2 - от 16 януари 2007 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 1 - 48 и 49 - от 15 юни 2007 г., а т. 50 - от 1 януари 2010 г.;

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 3 - 9 - от 24 август 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 22 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г.)


§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2006/139/EO и 2006/122/EО и влиза в сила, както следва:

1. Разпоредбата на § 1, т. 2 - от 30 септември 2007 г.

2. Разпоредбата на § 1, т. 5 - от 27 юни 2008 г.


§ 3. До 30 септември 2008 г. операторите на инсталации или тези, осъществяващи дейности - предмет на изключения по т. 5, буква "в" към т. 52 от приложението, са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за процесите по т. 5, буква "в" и количествата на перфлуорооктан сулфонатите (PFOS), употребявани и отделящи се в резултат на тези процеси.


§ 4. До 30 септември 2008 г. лицата, които притежават уреди за гасене на пожар с пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонати (PFOS), са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за наличните към момента на докладването количества от тази пяна.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДИ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)


§ 3. В § 3 от заключителната разпоредба на Постановление № 348 на Министерския съвет от 2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2007 г.; попр., бр. 9 от 2007 г.), се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "т. 3" се заменят с "т. 2".

2. Точка 2 се изменя:

"2. Разпоредбата на § 2, т. 1 - 48 и 49 - от 15 юни 2007 г., а т. 50 - от 1 януари 2010 г."

3. Точка 3 се отменя.

4. Точка 4 се изменя така:

"4. Разпоредбата на § 2, т. 3 - 8 - от 24 август 2007 г."


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2009 Г.)


§ 2. Постановлението въвежда допълнителна разпоредба на Директива на Комисията 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 г. (ОВ, L 257, 3.10.2007 г., стр. 13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 април 2009 г.


Приложение към чл. 1, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г., в сила от 03.03.2006 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., попр. - ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 03.04.2009 г.)


Вещество (CAS №), препарат, продукт Забрани Изключения
1 2 3
1. Полихлорирани бифенили РСВ Забранява се търговията и Допуска се употребата им до края на
(1336-36-3) с изключение на моно- употребата им. 2005 г. за електрическо оборудване
и дихлорирани бифенили   в условията на затворена система -
o Полихлорирани терфенили РCТ   трансформатори, резистори и ин-
(61788-33-8)   дуктори.
o препарати, вкл. отпадъчни масла,    
със съдържание на РСВ и РСТs    
по-високо от 0,005%    
2. Хлор-1-етилен (винил хлорид) Забранява се употребата му като  
  аерозол възпламенител за каквато  
  и да е употреба.  
3. Течни вещества или препарати, Забранява се употребата им във: Вещества и препарати, които
класифицирани като опасни съгласно o декоративни предмети, предназна- представляват опасност при вдиш-
Наредбата за реда и начина на класифициране, чени за светлинни или цветни ване и са етикетирани. R65 могат да
опаковане и етикетиране на химични вещества ефекти, напр. лампи, пепелници; се използват като гориво в декора-
и препарати, приета с Постановление № 316 на o фокуси и шеги; тивни лампи и да се пускат на пазара
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; o игри за един или повече участници в опаковки от 15 литра или по-мал-
изм. и доп., бр. 66 от 2004 г. и бр. 50 и 57 от 2005 г.) или предмети, предназначени да се ко, но не могат да съдържат:
  използват като такива, дори и с - оцветители, освен когато се изпол-
  декоративни цели. зват за фискални цели;
    - или ароматични вещества;
    - или и двете.
    Когато се използват в лампи,
    веществата и препаратите по
    горното изключение трябва
    да са етикетирани с
    неизличим надпис: "Лампите,
    пълни с тази течност, да се
    пазят далече от деца".
4. Трис (2,3-дибромпропил) фосфат Забранява се употребата му в текстилни  
(126-72-7) изделия, като облекла и бельо, пред-  
  назначени да влизат в контакт с кожата.  
5. Бензен (71-43-2) Забранява се употребата му във: Тази забрана не се отнася за:
  o играчки или части на играчки, в които o горива;
  концентрацията на бензена в свободно o вещества и препарати, предназна-
  състояние надвишава 5 мг/кг от теглото чени за промишлени процеси, при
  на играчката или на част от играчката; които емисиите на бензена не над-
  o вещества и препарати, в които кон- вишават приетите пределно допус-
  центрацията на бензена е равна или тими концентрации за атмосферен
  по-голяма от 0,1% от теглото им. въздух;
    o отпадъци съгласно Закона за
    управление на отпадъците.
6. Азбестови влакна Забранява се пускането на пазара  
6.1. Крокидолит (12001-28-4) и употребата на тези влакна и  
Амозит (12172-73-5) съдържащите ги продукти,  
Антофилит азбест (77536-67-5) когато са целенасочено добавени.  
Актинолит азбест (77536-66-4)    
Тремолит азбест (77536-68-6)    
6.2. Хризотил (12001-29-5) От 1 януари 2005 г. се забранява пус- Разрешава се пускането на пазара и употребата
  кането на пазара и употребата на тези на хризотилови влакна, предназначени за диа-
  влакна и съдържащите ги продукти, фрагми в съществуващи електролизни инсталации,
  когато са целенасочено добавени. до достигане края на експлоатационния им срок
    или до установяване на подходящи заместители,
    несъдържащи азбест, само при условие че са етике-
    тирани съгласно специфичните изисквания за
    етикетиране на азбестовите влакна от приложението.
    Употребата на продуктите, съдържащи азбестови
    влакна, посочени в т. 6.1 и 6.2, които са вече
    инсталирани и/или са в употреба преди 1 януари
    2005 г., остава разрешена до обезвреждането им или
    до достигане края на експлоатационния им срок.
7. Трис-азиридинил-фосфиноксид Забранява се употребата му в текстилни  
(5455-55-1) изделия, като облекло и бельо, предназ-  
  начени да влизат в контакт с кожата.  
8. Полибром бифенили (РВВ) Забранява се употребата им в текстилни  
(59536-65-1) изделия, като облекло и бельо, предназ-  
  начени да влизат в контакт с кожата.  
9. Сапун на прах и сапунени изделия Забранява се използването им в увесели- Могат да се използват при изработ-
(съдържащи сапонини), получени телни игри и предмети, предназначени ването на зловонни бомбички в ко-
от кората на сапунено дърво за такива цели, например прах за кихане, личества, ненадвишаващи 1,5 мл.
(Quillaja saponaria) зловонни бомбички.  
Прах от корените на растенията    
Helleborus viridis и Helleborus    
niger    
Прах от корени на бяла и черна    
чемерика (Veratrum album и    
Veratrum nigrum)    
Дървесен прах    
Бензидин и/или неговите производни    
о-нитробензалдехид (552-89-6)    
10. Амониев сулфид (12135-76-1) Забранява се използването им в увесели- Могат да се използват при изработ-
Амониев хидрогенсулфид телни игри и предмети, предназначени ването на зловонни бомбички в ко-
(12124-99-1) за такива цели, например прах за кихане, личества, ненадвишаващи 1,5 мл.
Амониев полисулфид (12259-92-6) зловонни бомбички.  
11. Летливи естери, производни на Забранява се използването им в увесели- Могат да се използват при изработ-
бромоцетни киселини: телни игри и предмети, предназначени ването на зловонни бомбички в ко-
Метил бромацетат (96-32-2) за такива цели, например прах за кихане, личества, ненадвишаващи 1,5 мл.
Етил бромацетат (105-36-2) зловонни бомбички.  
Пропил бромацетат    
Бутил бромацетат    
12. 2-нафтиламин и солите му Забранява се употребата им в концентра- Забраната не се отнася за отпадъци-
(91-59-8) ции, равни или по-големи от 0,1% от ма- те, съдържащи тези вещества, които
  сата на вещество или продукт, предназ- са обект на Закона за управление на отпадъците.
  начени за пускане на пазара.  
13. Бензидин и солите му Забранява се употребата им в концентра- Забраната не се отнася за отпадъци-
(92-87-5) ции, равни или по-големи от 0,1% от ма- те, съдържащи тези вещества, които
  сата на вещество или продукт, предназ- са обект на Закона за управление на отпадъците.
  начени за пускане на пазара.  
14. 4-нитробифенил Забранява се употребата им в концентра- Забраната не се отнася за отпадъци-
(92-93-3) ции, равни или по-големи от 0,1% от ма- те, съдържащи тези вещества, които
  сата на вещество или продукт, предназ- са обект на Закона за управление на отпадъците.
  начени за пускане на пазара.  
15. 4-аминобифенил и солите му Тези вещества и препарати не могат да  
(92-67-1) се продават на масовия потребител. На  
  опаковката на тези продукти трябва чет-  
  ливо и незаличимо да бъде изписан текс-  
  тът: "Само за професионална употреба".  
16. Оловни карбонати: Забранява се употребата им като вещества  
- неутрален безводен карбонат - и съставки на препарати, използвани като  
PbCO3 (598-63-0) бои, с изключение на тези, предназначени  
- триоловен-бикарбонат- за реставриране на произведения на из-  
дихидроксид 2PbCO3Pb(OH)2 куството и на исторически сгради  
(1319-46-6) и интериора им.  
17. Оловни сулфати Забранява се употребата им като вещества  
PbSO4 (7446-14-2) и съставки на препарати, използвани като  
PbxSO4 (15739-80-7) бои, с изключение на тези, предназначени  
  за реставриране на произведения на из-  
  куството и на исторически сгради и  
  интериора им.  
18. Живачни съединения Забранява се употребата им като вещества  
  и съставки на препарати, използвани за:  
  o обработка срещу обрастването с микро-  
  организми, растения или животни на:  
  корпуси на плавателни съдове; клет-  
  ки, салове, мрежи и други приспособ-  
  ления или оборудване, използвани  
  за развъждане на риби, миди и рако-  
  образни; потопени цялостно или час-  
  тично във вода приспособления и обо-  
  рудване;  
  o консервиране на дърво;  
  o обработка на промишлени води неза-  
  висимо от тяхната употреба;  
  o импрегниране на индустриални тъка-  
  ни и прежди, предназначени за голя-  
  мо натоварване.  
19. Живак Забранява се пускането на пазара на ба- Разрешава се употребата на батерии
  терии и акумулатори, съдържащи повече тип "копче" и батерии, изградени от
  от 0,0005% живак, включително на ба- клетки тип "копче", ако не съдър-
  терии и акумулатори, вградени в уреди. жат повече от 2% живак.
(В сила от 03.04.2009 г.)    
19а. Живак Забранява се пускане- Забраната по бук-
CAS то на пазара: ва "б", колона 2
№ 7439-97-6 а) в клинични термо- не се отнася за:
  метри за измерване на а) средствата за
  телесна температура; измерване, които
  б) в други средства за са произведени
  измерване, предназ- преди повече от
  начени за продажба 50 години към
  на масовия потреби- 3 октомври 2007 г.,
  тел (например мано- или
  метри, барометри, б) барометри (с из-
  сфигмоманометри, ключение на баро-
  термометри, различни метрите по сми-
  от клинични термо- съла на буква "а")
  метри за измерване на до 3 октомври
  телесна температура). 2009 г.
(В сила от 30.09.2007 г.)    
20. Арсенови съединения 1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба срещу обрастване с микроорганизми, растения или животни на: 1. Забраната по т. 3 от колона 2 не се отнася за вещества и препарати за консервиране на дървесина, които се употребяват в промишлени инсталации, работещи под вакуум или под налягане за
  а) корпуси на лодки; импрегниране на дървесина,
  б) клетки, салове, мрежи и други приспособления или оборудване, използвани за развъждане на риби, мекотели или ракообразни; ако са разтвори на неорганични съединения на мед, хром, арсен, тип С, и отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за
  в) всякакви частично или напълно потопени съоръжения или оборудване. защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
    Обработената по такъв начин
  2. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба при третиране на дървесина не може да се пуска на пазара, преди да бъде завършена фиксацията на консерванта.
  промишлени води, независимо  
  от тяхната употреба. 2. Дървесината, обработена с разтвори на мед, хром, арсен в
  3. Забранява се употребата им за консервиране на дървесина. Забранява се пускането на пазара на дървесина, обработена по този начин. промишлени инсталации, съгласно т. 1 може да бъде пусната на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората
  4. Забранява се употребата на обработената съгласно т. 1 от изключенията дървесина: и животните е осигурена структурната й цялост и контактът с кожата на масовия потребител по време на
  а) в жилищни сгради или домашни конструкции независимо от тяхното експлоатационния й период е малко вероятен, както следва:
  предназначение; а) като строителен материал
  б) за всякакви цели, когато има риск от многократен контакт с кожата; за строеж на обществени и селскостопански сгради, офис сгради и промишлени
  в) в морските води; помещения;
  г) за селскостопански цели, различни от подпори за обори, б) при мостове и строителство на мостове;
  и други цели съгласно т. 2 от изключенията; в) като строителен материал в сладководни области и води с
  д) за всякакви цели, когато обработената дървесина може ниска соленост, например кейове и мостове;
  да попадне в контакт с г) като шумови бариери;
  междинни и крайни продукти, предназначени за консумация д) за контрол при овладяване на лавините;
  от хора и/или животни. е) при преграждания и бариери за обезопасяване на магистрали;
    ж) като подпори от иглолистна дървесина при оградите на оборите за добитък;
    з) в структури за укрепване на почвите;
    и) като електропреносна мрежа и далекосъобщителни стълбове;
    к) като подземни железопътни траверси.
     
    3. При спазване изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.) всяка обработена дървесина, която се пуска на пазара, трябва да е индивидуално етикетирана със следния надпис върху етикета: "Само за професионални и промишлени инсталации и употреба, съдържа арсен". Освен това всяка дървесина, която се пуска на пазара в опаковки, трябва да е обозначена върху етикета също и с надпис: "Да се носят ръкавици при работа с тази дървесина. Да се носи защитна маска срещу прах и предпазни средства за очите при рязане или обработване на дървесината по друг начин. Отпадъците от обработената дървесина следва да бъдат третирани като опасни чрез разрешените начини за обезвреждане".
     
    4. Дървесина, обработена с арсенови съединения, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може да остане на пазара и да бъде употребявана до достигане края на експлоатационния й срок.
     
    5. Дървесина, обработена с мед, хром, арсен, тип С, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може:
    а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2;
    б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2.
     
    6. Дървесина, обработена с други типове разтвори на мед, хром, арсен, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г., може:
    а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2;
    б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2.
21. Органокалаени 1. Забранява се пускането им на пазара за  
  съединения   употреба като вещества и съставки на  
      препарати, действащи като биоциди в бои.  
    2. Забранява се пускането им на пазара или  
      употребата им като вещества и съставки  
      на препарати, действащи като биоциди,  
      за предпазване от обрастване с микро-  
      организми, растения и животни на:  
      - плавателни съдове с всякаква дължина,  
      предназначени за ползване в морски,  
      крайбрежни, естуарни и вътрешни вод-  
      ни пътища и езера;  
      - клетки, салове, мрежи и всякакви дру-  
      ги съоръжения и оборудване, използвани  
      за развъждане на риби, мекотели или ра-  
      кообразни;  
      - всякакви напълно или частично пото-  
      пени съоръжения или оборудване.  
    3. Забранява се употребата им като вещества  
      или съставки на препарати, предназна-  
      чени за третиране на промишлени води.  
22. Ди-m-оксо-ди-н- Забранява се пускането му на пазара Разрешава се употребата на DBB или
бутилкалаенхидрокси- като вещество или съставка на на препарати, съдържащи DBB, ако
боран (DBB) (C8H19BO3Sn) препарати в концентрация, равна или са предназначени за производство-
(75113-37-0) по-голяма от 0,1%. то на готов продукт, в който концен-
    трацията на DBB е по- малка от 0,1%.
23. Пентахлорфенол Забранява се употребата им в концент-  
(87-86-5) и солите и естерите му рация, равна или по-голяма от 0,1 масо-  
  ви %, във вещества и препарати,  
  пускани на пазара.  
  Не се разрешава пускането на пазара  
  на опаковки, по-малки от 20 литра и  
  за продажба на масовия потребител.  
24. Кадмий 1.1. Забранява се употребата му за оцве- Могат да се пускат на пазара про-
(7440-43-9) и съединенията му тяване на готови продукти, произведени дукти, произведени от вещества или
  от следните вещества и препарати: препарати по т. 1.1, оцветени с кад-
  o поливинил хлорид мий, ако съдържанието на кадмий
  o полиуретан (изразено като кадмий метал) е по-
  o полиетилен с ниска относителна малко от 0,01% от масата на плас-
  плътност тичния материал. Ограниченията по
  o целулозен ацетат т. 1.1 и 1.2 не се отнасят за продук-
  o целулозен ацетат бутират ти, които се оцветяват от съображе-
  o епоксидни смоли. ния за безопасност.
  Готовите продукти, произведени от посо-  
  чените по-горе вещества или препарати,  
  независимо от употребата им, не могат  
  да бъдат пуснати на пазара, ако съдържа-  
  нието на кадмий (изразено като кадмий  
  метал) надвишава 0,01%.  
  1.2. Забраната по т. 1.1 се отнася и за:  
  а) готови продукти, произведени от след-  
  ните вещества и препарати:  
  o меламин-формалдехидни смоли  
  o карбамид-формалдехидни смоли  
  o ненаситени полиестери  
  o полиетилен терефталат  
  o полибутилен терефталат  
  o прозрачен полистирен за масова  
  употреба  
  o армиран полиетилен  
  o акрилонитрил метилметакрилат  
  o високоустойчив полистирен  
  o полипропилен  
  б) бои.  
  В бои с високо съдържание на цинк оста-  
  тъчната концентрация на кадмий не тряб-  
  ва да надвишава 0,1%.  
  2. Забранява се употребата им за стаби- Ограниченията по т. 2 не се отнасят
  лизиране на изброените по-долу готови за готови продукти, при които от
  продукти, произведени от полимери съображения за безопасност се из-
  или съполимери на винилхлорид: ползват стабилизатори на кадмие-
  o опаковъчни материали (торби, кон- ва основа.
  тейнери, бутилки, похлупаци)  
  o канцеларски или училищни пособия  
  o сглобки (фитинги) за мебели  
  o дрехи и принадлежности към облекло-  
  то (включително ръкавици)  
  o настилки за подове, облицовки за стени  
  o импрегнирани, промазани и ламинира-  
  ни текстилни тъкани  
  o изкуствена кожа  
  o грамофонни плочи  
  o тръби, тръбопроводи и техните сглобки  
  (фитинги)  
  o въртящи се врати  
  o сухопътни превозни средства (външни  
  и вътрешни части)  
  o покрития от стоманени листове, изпол-  
  звани в строителството или в промиш-  
  леността  
  o изолации за електрически проводници.  
  Готовите продукти, произведени от по-  
  лимери или съполимери на винилхлорид,  
  стабилизирани със съдържащи кадмий  
  вещества, независимо от употребата им,  
  не могат да се пуснат на пазара, ако съ-  
  държанието на кадмий (изразено като  
  кадмий метал) надвишава 0,01% от маса-  
  та на полимера.  
  3. Забранява се нанасянето на кадми- Забраните по т. 3 не се отнасят за:
  ево покритие (метален кадмий) върху o продукти и съставки на продукти,
  метални повърхности в следните сек- използвани в аеронавтиката, кос-
  тори/приложения, както и пускането мическите технологии, минното
  на пазара на готови продукти, употре- дело, дълбоководните сондажи и
  бявани или произведени за: ядрения сектор, изискващи високи
  (а) оборудване и машини за: стандарти за безопасност, и в уст-
  o производство на храни ройствата за безопасност на пътни
  o земеделие и земеделски превозни средства,
  o изстудяване и замразяване подвижни жп съоръжения и плава-
  o отпечатване и подвързване на книги телни съдове
  (б) оборудване и машини за произ- o електрически контакти във всич-
  водство на: ки сектори, предвид надеждността,
  o стоки за бита която се изисква за апаратите, към
  o обзавеждане които те се инсталират.
  o санитарно-хигиенни материали  
  o инсталации за централно отопление и  
  климатици  
  (в) оборудване и машини за  
  производство на:  
  o хартия и картон  
  o текстил и облекла  
  (г) оборудване и машини за производство на:  
  o промишлено подемно-транспортно обо-  
  рудване и машини  
  o пътни и земеделски превозни средства  
  o подвижен жп състав  
  o плавателни съдове  
25. Монометил-тетрахлордифенил Забранява се пускането на пазара и упо- Тази забрана не се отнася за:
метан (76253-60-6) требата му, както и на съдържащите го o инсталации и машини, пуснати в
Търговско наименование: Угилек 141 продукти и препарати. експлоатация преди влизането
  Забранява се пускането на пазара "втора в сила на наредбата, които се оста-
  употреба" на монометил-тетрахлорди- вят в експлоатация до изтичането
  фенил метан, съдържащите го продукти, на експлоатационния им срок
  както и на машини и инсталации, които o поддръжка на вече действащи ин-
  съдържат това вещество. сталации и машини
    От съображения за защита на здра-
    вето на хората и опазване на окол-
    ната среда такива машини и инста-
    лации могат да бъдат забранени и
    преди изтичането на технологичния
    им срок.
26. Монометил-дихлордифенил метан Забранява се пускането на пазара и упо-  
Търговско наименование: требата му, както и на съдържащите го  
Угилек 121, Угилек 21 препарати и продукти.  
27. Монометил-дибром-дифенил Забранява се пускането на пазара и  
метан (99688-47-8 ) употребата му, както и на съдържащите  
  го препарати и продукти.  
28. Никел (CAS № 7440-02-0) и съединенията му 1. Забранява се употребата на тези вещества във всички предмети или 1. Изключения от т. 1 се допускат, когато нивото на отделяне
  аксесоари, които се поставят в продупчени уши или в други на никел от тези предмети е по-малко от 0,2 µg/cm2/седмица
  продупчени части на човешкото тяло. (граница на миграция).
  2. Забранява се употребата на тези вещества в предмети 2. Изключения от т. 2 се допускат за предмети, подобни на
  предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с изброените в т. 2, в случаите, когато са с покритие, което не
  кожата, като: съдържа никел, но позволява отделянето му от предметите,
  - обици; влизащи в директен и продължителен контакт с кожата.
  - огърлици, гривни и верижки, верижки за глезен, пръстени; Изключението се допуска само в случай че отделяното
  - капаци за ръчни часовници, каишки за часовници, части за затягане; количество никел не надвишава 0,5 µg/cm2/ сeдмица
  - занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се най-малко за период две години при нормална употреба на
  използват за дрехи, ако нивото на отделяне на никел от частите на тези предмета.
  продукти, които влизат в директен и продължителен онтакт с кожата, е  
  по-голямо от 0,5 µg/cm2/седмица. Забранява се пускаето на пазара на  
  тези предмети, освен ако отговарят на условията, посочени в изключения  
  1 и 2.  
  (В сила от 15.01.2005 г.)    
29. Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифици- Не могат да се употребяват в състава на Това ограничение не се прилага за:
  рани като канцерогенни, вещества и препарати, предназначени за - лекарствени продукти или
  категория 1 и/или ети- продажба на масовия потребител, в индиви- ветеринарномедицински продукти;
  кетирани поне като дуални концентрации, равни или по-високи от: - козметични продукти;
  токсични (Т) с рискови - концентрацията, определена в приложение - горива;
  фрази R 45 "Може да № 1 към Наредбата за класифициране, - минерални масла, предназначени за
  причини рак" или R 49 опаковане и етикетиране на опасни вещества употреба като горива в подвижни или
  "Може да причини рак и препарати, или стационарни горивни инсталации;
  при вдишване" и - концентрацията, определена в приложение - горива, продавани в затворени
  посочени във: № 12 към същата наредба, при липса на ог- системи (напр. втечнен газ в бутилки);
  - Списък 1 раничения в концентрациите, посочени в - бои за художници.
  "Канцерогенни вещест- приложение № 1 към същата наредба.  
  ва, категория 1" На опаковката на тези вещества и препарати  
  - Списък 2 задължително, четливо и незаличимо се  
  "Канцерогенни вещест- изписва текстът:  
  ва, категория 2" "Само за професионална употреба."  
  (В сила от 15.01.2005 г.)    
30. Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифици- Не могат да се употребяват в състава на ве- Тази разпоредба не се прилага за:
  рани като мутагенни, щества и препарати, предназначени за про- - лекарствени продукти или ветеринарно-
  категория 1 или 2 и дажба на масовия потребител, в индивидуал- медицински продукти;
  етикетирани с рискова ни концентрации, равни или по-високи от: - козметични продукти;
  фраза R 46 "Може да - концентрацията, определена в приложение - горива;
  причини наследствено № 1 към Наредбата за класифициране, - минерални масла, предназначени за
  генетично увреждане" опаковане и етикетиране на опасни вещества употреба като горива в подвижни или
  и посочени във: и препарати, или стационарни горивни инсталации;
  - Списък 3 - концентрацията, определена в приложение - горива, продавани в затворени системи
  "Мутагенни вещества, № 12 към същата наредба, при липса на ог- (напр. втечнен газ в бутилки);
  категория 1" раничения в концентрациите, посочени в - бои за художници.
  - Списък 4 приложение № 1 към същата наредба.  
  "Мутагенни вещества, На опаковката на тези вещества и препарати  
  категория 2" задължително, четливо и незаличимо се  
    изписва текстът:  
    "Само за професионална употреба."  
  (В сила от 15.01.2005 г.)    
31. Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифици- Не могат да се употребяват в състава на ве- Тази разпоредба не се прилага за:
  рани като токсични за щества и препарати, предназначени за про- - лекарствени продукти или ветеринарно-
  репродукцията, катего- дажба на масовия потребител, в индивидуал- медицински продукти;
  рия 1 или 2, етикетира- ни концентрации, равни или по-високи от: - козметични продукти;
  ни с рискова фраза R 60 - концентрацията, определена в приложение - горива;
  "Може да причини сте- № 1 към Наредбата за класифициране, - минерални масла, предназначени за
  рилитет" и/или R 61 опаковане и етикетиране на опасни вещества употреба като горива в подвижни или
  "Може да причини ув- и препарати, или стационарни горивни инсталации;
  реждане на неродено - концентрацията, определена в приложение - горива, продавани в затворени системи
  дете" и посочени във: № 12 към същата наредба, при липса на ог- (напр. втечнен газ в бутилки);
  - Списък 5 раничения в концентрациите, посочени в - бои за художници.
  "Токсични за репро- приложение № 1 към същата наредба.  
  дукцията, категория 1" На опаковката на тези вещества и препарати  
  - Списък 6 задължително, четливо и незаличимо се  
  "Токсични за репро- изписва текстът:  
  дукцията, категория 2" "Само за професионална употреба."  
32. Вещества и препарати, съдър- 1. Забранява се употребата на тези ве- 1. Разрешава се използването на тези
жащи едно или повече от след- щества и препарати за обработка на вещества и препарати за обработка
ните вещества: дървен материал. Забранява се пуска- на дърво в промишлени инсталации,
а) Креозот (8001-58-9) нето на пазара на дървен материал, при условие че те:
б) Креозот масло (61789-28-4) обработен по този начин. (а) съдържат бензо-а-пирен в кон-
в) Дестилати (каменовъглена смола) Забранява се употребата на обработен центрация, по-малка от 0,005%, или
нафталинови масла (84650-04-4) дървен материал съгласно (б) водноекстрахирани феноли в кон-
г) Креозот масло, аценафтенова изключения 1 и 2: центрация, по-малка от 3%.
фракция (90640-84-9) o в сгради за декоративни и други цели, Тези вещества и препарати могат да
д) Дестилати, висши (камено- независимо от предназначението им се пускат на пазара само в опаков-
въглена смола)(65996-91-0) (битови, обществени) ки с вместимост, равна или по-голя-
е) Антрациново масло (90640-80-5) o в играчки ма от 20 литра, и не могат да се
ж) Катранени киселини, въглищни, o в спортни площадки продават на масовия потребител.
нерафинирани (65996-85-2) o в паркове, градини, открити места за Опаковките им задължително се
з) Креозот, дървен (021-39-4) обществен отдих и други, при които маркират със следния четлив и не-
и) Нискотемпературно алкално има риск от контакт с кожата изличаващ се текст: "За употреба
катранено масло (122384-78-5) o в постройки и оборудване за градини само в промишлени инсталации".
  и паркове 2. Обработеният в съответствие с
  o при производството и обработката на изключението по т. 1 дървен мате-
  контейнери за развъдни цели и всякаква риал, който се пласира на пазара за
  преработка или производство на опаков- първи път, може да се използва
  ки или други материали, които могат само за професионална и промиш-
  да влязат в контакт или да замърсят из- лена употреба - напр. за жп линии,
  ходни, междинни или готови продукти, в електрически трансмисии и в
  предназначени за консумация от хора телекомуникациите, за огради, в
  и/или животни пристанища и водни пътища.
  o други материали, които могат да 3. Забраната не се отнася за вече
  замърсят изброените по-горе продукти. обработен дървен материал, пуснат
  на пазара за втора употреба.  
33. Хлороформ (67-66-3) Забранява се употребата им в концен- Тази забрана не се отнася за:
  трации, равни или по-големи от 0,1%, o лекарствени продукти или ветери-
34. Тетрахлор метан (56-23-5) във вещества и препарати, пускани на нарномедицински продукти
  пазара за масовия потребител или за o козметични продукти.
35. 1,1,2-трихлоретан (79-00-5) употреба с друга цел, като почистване При концентрации, равни или по-
  на повърхности или почистване на големи от 0,1%, опаковките на
36. 1,1,2,2-тетрахлоретан (79-34-5) платове. тези вещества и съдържащите ги
    препарати задължително се марки-
37. 1,1,1,2-тетрахлоретан (630-20-6)   рат със следния четлив и незаличим
    текст: "Само за професионална
38. Пентахлоретан (76-01-7)   употреба".
39. 1,1-дихлоретилен (75-35-4)    
40. 1,1,1-трихлоретан (71-55-6)    
41. Вещества, посочени в приложение № 1 към Забранява се пускането им на пазара  
Наредбата за реда и начина на класифициране, за масова употреба като вещества или  
опаковане и етикетиране на химични вещества препарати в аерозолна опаковка,  
и препарати, приета с Постановление № 316 на предназначена за развлекателни и  
Министерския съвет от 2002 г., класифицирани като декоративни цели, за:  
запалими или изключително запалими и етикетирани като o метален блясък, предназначен  
такива, или вещества, невключени в приложение № 1 към за декорация  
наредбата, но отговарящи на критериите за запалимост o изкуствен сняг и скреж  
съгласно приложение № 2 към наредбата, и временно o възглавнички за издаване на  
класифицирани и етикетирани като изключително запалими, неприлични шумове  
лесно запалими или запалими. o карнавални ленти  
  o имитация на екскременти  
  o свирки за празненства  
  o декоративни снежинки и пяна  
  o изкуствени паяжини  
  o бомбички с неприятна миризма  
  o други.  
  Опаковките на тези вещества и препара-  
  ти задължително се маркират със след-  
  ния четлив и неизличим текст: "Само за  
  професионална употреба".  
42. Хексахлоретан (67-72-1) Забранява се употребата му за производ-  
  ство или обработка на цветни метали.  
42а. Алкани, С10 - С13, Забранява се пускането им на пазара за  
  хлоро (късоверижни употреба като вещества, състави на други  
  хлорирани парафини) вещества или препарати в концентрации  
  КВХП по-високи от 1 %:  
    - за обработка на метали;  
    - за втечняване на мазнини при обработ-  
    ката на кожи.  
  (В сила от 15.01.2005 г.)    
43. Азобагрила 1. Забранява се употребата на азобагрила, До 1 януари 2005 г. забраните не се прила-
  Вещества, посочени във: които в резултат на редуктивно отделяне на гат за текстилни изделия, произведени от
  - Списък 7 една или повече азогрупи могат да освободят рециклирани влакна, ако източник на ами-
  "Ароматни амини" в крайните продукти или боядисани части от ните са остатъци от предишно боядисва-
  - Списък 8 тях един или повече от изброените в Списък 7 не на същите тъкани и ако амини,
  "Бои (Багрила)" ароматни амини в концентрации над 30 ppm, изброени в Списък 7, се отделят в
  - Списък 9 определени по методите от Списък 9. концентрации под 70 ppm.
  "Методи за изпитване" Забранява се употребата им в текстилни и  
    кожени изделия, които могат да влязат в  
    директен или продължителен контакт с  
    човешката кожа или устна кухина.  
    Забранява се употребата им във:  
    - облекла, постелки и спално бельо, хавлиени  
    кърпи, изкуствена коса, перуки, шапки, сал-  
    фетки и други санитарни материали, спални  
    чували;  
    - обувки, ръкавици, каишки за часовници,  
    ръчни чанти, портмонета/портфейли, куфар-  
    чета, тапицерия за мебели, аксесоари, носе-  
    ни около врата;  
    - текстилни или кожени играчки или  
    играчки с текстилни или кожени дрехи;  
    - прежда и тъкани, предназначени за  
    ползване от масовия потребител.  
    2. Забранява се пускането на пазара или  
    употребата на азобагрилата (като вещества  
    или съставки на препарати), посочени в  
    Списък 8, за боядисване на текстилни или  
    кожени изделия, когато концентрациите  
    им са по-високи от 0,1 масови %.  
44. Производни (деривати) на пентабромодифениловия 1. Забранява се пускането на пазара или употребата им До 31 март 2006 г. забраните, определени в т. 1 и 2, не се
  етер C12H5Br5O като вещества или съставки на вещества или препарати в прилагат при авиационните аварийни системи за евакуация.
    концентрации, по-високи от 0,1 масови %.  
    2. Забранява се пускането на пазара на предмети, ако те или  
    бавновъзпламеняващи се части от тях съдържат веществото  
    в концентрации, по-високи от 0,1 масови %.  
45. Производни (деривати) 1. Забранява се пускането на пазара или  
  на октабромодифени- употребата им като вещества или съставки  
  ловия етер на вещества или препарати в концентрации  
  C12H2Br8O по-високи от 0,1 масови %.  
    2. Забранява се пускането на пазара на про-  
    дукти, ако те или забавящи възпламеняването  
    части от тях съдържат веществото в кон-  
    центрации по-високи от 0,1 масови %.  
  (В сила от 15.01.2005 г.)    
46. Нонилфенол Забранява се пускането на пазара или упот- Забраната по т. 1 не се отнася за:
  C6H4(OH)C 9H19 ребата им като вещества или съставки на - контролирани затворени системи за сухо
  Нонилфенол препарати в концентрации, равни или по-ви- почистване, при които почистващата
  етилоксилат соки от 0,1 масови %, за следните цели: течност се рециклира или изгаря;
  (C2H4O)nC15H24O 1. Почистване на обществени сгради и промишлени инсталации; - почистващи системи със специални
    2. Битово почистване; функции, при които почистващата течност
    3. Обработка на текстилни изделия и кожа; се рециклира или изгаря.
    4. Емулгиране при дезинфекционни разтвори Забраната по т. 3 не се отнася за:
    в селското стопанство, използвани при доене; - обработка без изхвърляне в отпадъчните води;
    5. Обработка на метали; - системи със специални функции, при
    6. Производство на хартия и пулп (шлам); които използваната вода се подлага на
    7. Козметични продукти; предварителна обработка за пълно
    8. Други продукти за лична грижа; отстраняване на органичната фракция
    9. Коформуланти в пестициди и биоциди. преди биологичното третиране на от-
      падните води (отстраняване на мазнини от овча кожа).
      Забраната по т. 5 не се отнася за употреба
      в контролирани затворени системи, при
      които почистващата течност се рециклира или изгаря.
      Забраната по т. 8 не се отнася за спермициди.
      Забраната по т. 9 не се отнася за вече издадени разрешения
      за продукти за растителна защита или биоцидни препарати,
      съдържащи нонилфенол етоксилат като ко-формулант,
      преди влизането в сила на тази забрана. Издадените
      разрешения важат до изтичане на валидността им.
  (В сила от 15.01.2005 г.)    
47. Цимент и смеси, 1. Забранява се пускането на пазара и упот- Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят до
  съдържащи цимент ребата на цимент и смеси, съдържащи ци- пускането на пазара и употребата на
    мент, ако съдържанието на разтворим хром цимент и смеси, съдържащи цимент, в
    (VI) след хидратиране е по-високо от контролирани, затворени и напълно
    0,0002 % от общото сухо тегло на цимента. автоматизирани процеси, при които
    2. Върху опаковката на цимента и смесите, циментът и смесите, съдържащи цимент,
    съдържащи цимент, трябва да е поставена се обработват изцяло от машини и при
    четлива и незаличима информация за които няма възможност за контакт
    датата на опаковане, условията и периода с кожата.
    на съхранение, при които се запазват актив-  
    ността на редуциращия агент и съдържание-  
    то на хром (VI) под граничната концентра-  
    ция, посочена по-горе.  
48. (нова - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г.)    
  Толуен Забранява се пускането на пазара и  
  CAS № 108-88-3 употребата му като вещество или  
    съставка на препарати в концентра-  
    ция, равна или по-висока от 0,1 ма-  
    сови % в слепващи вещества и бои  
    в аерозолни опаковки за продажба  
    на масови потребители.  
49. (нова - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г.)    
  Трихлорбензен Забранява се пускането на пазара и Разрешава се употребата на
  CAS № 120-82-1 употребата му като вещество или трихлоробензен като:
    съставка на препарати в концентра- - междинен продукт при синтеза, или
    ция, равна или по-висока от - разтворител, който се добавя при
    0,1 масови %. реакции на хлориране в затворена
      система, или
      - в производството на 1,3,5-тринит-
      ро-2,4,6-триаминобензен (TATB)
50. (нова - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)    
  Полициклични ароматни 1. Забранява се пускането на пазара  
  въглеводороди (PAH) и употребата на масла, използвани  
  1. Бензо(а)пирен (BaP) като добавки при производството на  
  CAS № 50-32-8 гуми за превозни средства, или на  
  2. Бензо(e)пирен (BeP) части на гуми за превозни средства,  
  CAS № 192-97-2 ако те съдържат:  
  3. Бензо(а)антрацен (BaA) - повече от 1 mg/kg BaP, или  
  CAS № 56-55-3 - повече от 10 mg/kg от сумата на  
  4. Хризен (CHR) всички изброени PAH.  
  CAS № 218-01-9 Тези ограничения се считат за спа-  
  5. Бензо(b)флуорантeн (BbFA) зени, ако частта на полицикличните  
  CAS № 205-99-2 ароматни органични съединения  
  6. Бензо(j)флуорантeн (BjFA) (PCA) е по-малка от 3 масови %,  
  CAS № 205-82-3 измерено по стандарт на Петролния  
  7. Бензо(k)флуорантeн (BkFA) институт  
  CAS № 207-08-9 IP 346: 1998 (Определяне на РСА в  
  8. Дибензо (a,h) антрацен неизползвани машинни масла и  
  (DBAhA) петролни фракции, несъдържащи  
  CAS № 53-70-3 асфалтен-рефрактивен индекс метод  
    за екстракция на диметил сулфоксид),  
    която предвижда на всеки 6 месеца  
    или след всяка голяма оперативна  
    промяна, която от двете е по-рано,  
    производителят или вносителят да  
    контролират съответствието в гра-  
    ничните стойности на ВаР и посоче-  
    ните в списъка РАН, както и корела-  
    цията на измерените стойности с  
    частта на РСА.  
    2. Забранява се пускането на пазара Параграф 2 не се прилага за регенера-
    на гуми за превозни средства и реге- ти, ако тяхното вулканизиращо пок-
    нерати (гуми с подновена повърхност), ритие не съдържа масла, използвани
    произведени след 1 януари 2010 г., като добавки в концентрации, преви-
    ако те съдържат масла, използвани шаващи посочените в § 1.
    като добавки в количества, преви-  
    шаващи границите, посочени в § 1.  
    Тези граници се считат за спазени,  
    когато количеството на съединения-  
    та от вулканизиран каучук не преви-  
    шават границата от 0,35 % Bay про-  
    тона, като измерванията и изчисле-  
    нията са направени от ISO 21461  
    (Вулканизиран каучук - определяне  
    ароматността (съдържанието на аро-  
    матни съединения) на масла в съеди-  
    ненията от вулканизиран каучук).  
51. (нова - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)    
  Следните фталати (или Забранява се употребата им като ве-  
  друг CAS- и EINECS номера, щества или като съставки на препа-  
  отнасящи се за веществото): рати в концентрации, по-високи от  
    0,1 масови % от пластифицираните  
  бис (2-етилхексил) материали в детски играчки и про-  
  фталат (DEHP) дукти за детска грижа.  
  CAS № 117-81-7    
  EINECS № 204-211-0 Забранява се пускането на пазара на  
    детски играчки и продукти за детска  
  дибутил фталат (DBP) грижа, съдържащи тези фталати в  
  CAS № 84-74-2 концентрация, по-висока от посоче-  
  EINECS № 201-557-4 ната по-горе.  
       
  бензил бутил фталат (BBP)    
  CAS № 85-68-7    
  EINECS № 201-622-7    
51а. (нова - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)    
  Следните фталати (или Забранява се употребата им като ве-  
  друг CAS- и EINECS щества или като съставки на препа-  
  номера, отнасящи се за рати в концентрации, по-високи от  
  веществото): 0,1 масови % за пластифицираните  
    материали в детски играчки и про-  
  ди-"изононил" фталат (DINP) дукти за детска грижа, които могат  
  CAS № 28553-12-0 и 68515-48-0 да попаднат в устата на децата.  
  EINECS № 249-079-5 и 271-090-9    
    Забранява се пускането на пазара на  
  ди-"изодецил" фталат (DIDP) такива детски играчки и продукти за  
  CAS № 26761-40-0 и 68515-49-1 детска грижа, съдържащи тези фта-  
  EINECS № 247-977-1 и 271-091-4 лати в концентрация, по-висока от  
    посочената по-горе.  
  ди-n-октил фталат (DNOP)    
  CAS № 117-84-0    
  EINECS № 204-214-7    
  (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 27.06.2008 г.)    
52. Перфлу- орооктан сулфонати (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, 1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества или съставка на препарати в концентрация, равна или по-висока от 0,005 масови %. 1. Забраните по т. 1 и 2 от колона 2 не се отнасят за следните изделия, както и за веществата и препаратите, необходими за производството им:
  сол на метал   а) фоторезисти или
  (О-М+), халид, амид и други 2. Забранява се пускането им на пазара в полуготови антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси;
  производни, продукти или изделия или б) нанасяне на фотографски
  включително полимери) части от тях, ако концентрацията на покрития върху филми, хартия или печатни форми;
    перфлуорооктан сулфонати е равна или по-висока от 0,1 масови %, изчислена като отношение на масата на структурните или микроструктурните отделни части, които съдържат перфлуорооктан сулфонати, или в текстилни или други материали с покритие, ако количеството на перфлуорооктан сулфонати е равно или по-високо от в) вещества, потискащи образуването на мъгла при недекоративно твърдо хромиране (VI), и овлажнители, употребявани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития, при което количеството на отделяните в околната среда перфлуорооктан сулфонати e сведено до минимум чрез пълно прилагане на
    1 µg/m2 в материала с покритие. съответните най-добри налични техники, по смисъла на глава седма, раздел II от
    3. Забраните в т. 1 и 2 се прилагат, без да се нарушават Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
    изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на г) хидравлични флуиди за авиацията.
    Съвета от 31 март 2004 г. за детергентите (ОВ L 104, 8.04.2004). 2. Пяната за гасене на пожар, която съдържа перфлуорооктан сулфонати в концентрация, равна или по-висока от 0,005 масови % и е пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да бъде употребявана до 27 юни 2011 г.
       


Специфични изисквания за етикетиране на продуктите по т. 6 от приложението


1. Всички продукти, съдържащи азбест, или тяхната опаковка трябва да носят етикет, определен, както следва:

(а) етикетът, посочен на фигура 1, трябва да е с височина (Н) поне 5 см и ширина 2,5 см;

(б) етикетът се състои от две части:

- горната част (h1 = 40 % H) включва буквата "а" в бяло на черен фон;

- долната част (h2 = 60% H) включва стандартен текст в бяло и/или черно на червен фон, който да е ясно четлив;

(в) ако продуктът съдържа крокидолит, думите "съдържа азбест", използвани в стандартния текст, се заменят със "съдържа крокидолит/син азбест";

(г) ако етикетът е директно отпечатан върху продукта, достатъчно е надписът да бъде в един цвят, контрастиращ с цвета на фона.

2. Етикетът, посочен на фигура 1, се поставя в съответствие със следните правила:

а) на всяка от най-малките доставени единици;

б) ако продуктът има азбестосъдържащи съставки, достатъчно е само тези съставки да носят етикет; етикетът може да не се поставя, ако размерът на опаковката е малък или опаковката е неподходяща и това води до невъзможност етикетът да бъде поставен на компонента.

3. Етикетиране на опаковани продукти, съдържащи азбест:

3.1. Следната информация трябва да се отбележи ясно, четливо и незаличимо на етикета на опаковката на опакованите продукти, съдържащи азбест:

а) символът и съответните надписи за опасност в съответствие с това приложение;

б) трябва да бъдат приложени инструкции за безопасност в съответствие с изискванията на това приложение, доколкото те се отнасят до съответния продукт.

Когато допълнителна информация за безопасност се отбелязва на опаковката, това не трябва да засяга или да противоречи на изискванията, посочени в букви "а" и "б".

3.2. Етикетирането в съответствие с 3.1 се постига чрез:

- етикет, плътно залепен към опаковката, или

- прикрепен към опаковката етикет, или

- директно отпечатване върху опаковката.

3.3. Продуктите, съдържащи азбест, опаковани само в нестегнат полимерен амбалаж, се считат за опаковани продукти и се етикетират в съответствие с т. 3.2. Ако продуктите са разопаковани и пуснати на пазара неопаковани, за всяка от най-малките доставени единици се изпълняват изискванията за етикетиране съгласно т. 3.1.

4. Етикетиране на неопаковани продукти, съдържащи азбест.

За неопаковани продукти, съдържащи азбест, етикетирането в съответствие с т. 3.1 се постига чрез:

- етикет, плътно залепен към продукта, съдържащ азбест;

- прикрепен към продукта етикет;

- директно отпечатване върху продукта.

Ако горното изискване не може да се изпълни, например при малък размер на продукта, неподходящи свойства на продукта или технически затруднения, продуктът се разпространява, придружен с етикет, съгласно изискванията на т. 3.1.

5. За осигуряване на безопасност и хигиена при работа с продуктите, които в процеса на употреба могат да се обработват допълнително, етикетът, прикрепен към продукта, трябва да се придружава от подходящи за съответния продукт инструкции за безопасност, които да съдържат следното:

- да се работи по възможност на открито или в добре проветрявано място;

- за предпочитане е да се използват ръчни инструменти или нискооборотни инструменти, снабдени по възможност с подходящи устройства за улавяне на праха; ако се използват високоскоростни инструменти, те винаги трябва да са снабдени с такова устройство;

- по възможност да се прилага овлажняване преди рязане или пробиване;

- прахообразните отпадъци да се овлажняват и поставят в подходящи затворени съдове и да се обезвреждат безопасно.

6. Етикетът на всеки продукт, предназначен за домашна употреба, непридружен с инструкция по т. 5, и за който е възможно при употреба да започне да отделя азбестови влакна във въздуха, трябва да съдържа следната инструкция за безопасност: "Замени при износване".Списък 1 към т. 29 от приложението


(Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 24.08.2007 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 4 от 2008 г.)


Канцерогенни вещества категория 1


Вещество, група вещества Индекс № ЕC № CAS № Забележка
1 2 3 4 5
2-нафтиламин; b-нафтиламин 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8  
Aзбест 650-013-00-6   132207-33-1  
      132207-32-0  
      2172-73-5  
      77536-66-4  
      77536-68-6  
      77536-67-5  
Aрсенова киселина и нейните соли 033-005-00-1   няма  
Бензен 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E
Бензидин; 4,4' - диаминобифенил; бифенил - 4,4' 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5 E
илендиамин; 1,1' - бифенил - 4,4' - диамин        
Бис(хлорметил) етер 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1  
Бифенил-4-иламин; ксениламин; 4-аминобифенил 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1  
Винилхлорид; хлороетилен 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4  
Диарсенов пентоксид; арсенов (V) оксид 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2  
Диарсенов триоксид; арсенов (III) оксид 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3  
Диникелов триоксид 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3  
Ерионит 650-012-00-0   12510-42-8  
Никелов диоксид 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8  
Никелов монооксид 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1  
Никелов субсулфид (син. триникелов дисулфид) 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2  
Никелов сулфид 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7  
Оловен хидроген арсенат 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9  
Соли на 2-нафтиламин 612-071-00-0   -  
Соли на бензидин 612-070-00-5   -  
Соли на бифенил-4-иламин; соли на ксениламин; 612-073-00-1   -  
соли на 4-аминобифенил        
Хлормоетил метилетер; хлордиметилетер 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2  
Хромен (VI) триоксид 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E
Цинкови хромати, включително 024-007-003   -  
цинково-калиев хромат        
Катран, каменовъглен катран (вторичен продукт 648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2  
при газификацията на въглища; почти твърдо        
вещество; комплексна комбинация от ароматни        
въглеводороди, фенолсъдържащи компоненти,        
азотни основи и тиофен)        
Kатрани, каменовъглени, високотемпературни 648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6  
въглени катрани (продукт от кондензацията,        
получен от охлаждането при стайна темпера-        
тура на газифицирани при повече от 700°С        
въглища; черна вискозна течност, по-плътна        
от водата, състояща се преди всичко от ком-        
плексна смес на ароматни въглеводороди с        
кондензирани пръстени; възможно е да съдържа        
малки количества фенолсъдържащи съединения и        
ароматни азотни основи)        
Kатрани, от камени въглища, нискотемпературни 648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9  
каменовъглени смоли (кондензационен продукт,        
получен при охлаждането на стайна температура        
на газифицирани при по-малко от 700°С въглища;        
черна вискозна течност, по-плътна от водата,        
състояща се преди всичко от комплексна смес        
на ароматни въглеводороди с кондензирани        
пръстени; фенолсъдържащи съединения, ароматни        
азотни основи и техните алкилни деривати)        
Катрани, от кафяви въглища (дестилирани масла, 648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0 J
получени от кафявовъглен катран; състои се        
преди всичко от алифатни, нафтосъдържащи и        
ароматни въглеводороди с от един до три пръстена,        
техните алкилни деривати, хетероароматни        
съединения и феноли с един и два пръстена и с        
точка на кипене в областта от 150 ё 360°С)        
Нискотемпературни катрани от кафяви въглища 648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1  
(катрани, получени при нискотемпературно        
коксуване и нискотемпературна газификация        
на кафяви въглища; състоят се преди всичко        
от алифатни нафтосъдържащи и циклични ароматни        
въглеводороди, хетероароматни въглеводороди        
и циклични феноли)        
Кокс (каменовъглен катран), нискотемпературни 648-157-00-X   140203-12-9  
катранени смоли        
Кокс (каменовъглен катран), смесен с 648-158-00-5   140203-13-0  
нискотемпературни катранени смоли        
Kокс (каменовъглен катран), високотемпературен, 648-159-00-0   140413-61-2  
нискотемпературни катранени смоли        
Леки парафиносъдържащи нефтени дестилати; 649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0  
нерафинирани или леко рафинирани        
(комплексна комбинация от въглеводороди,        
получена чрез вакуумна дестилация на        
остатъци от дестилация на суров нефт;        
състои се от въглеводороди с дължина        
на въглеродната верига от С15 до С30,        
като се получава готов продукт с виско-        
зитет по-малко от 19сSt при 40°С; съдържа        
относително голяма част наситени алифатни        
въглеводороди, възникващи обикновено в        
тази област на дестилация на суров нефт)        
Тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати 649-051-00-6 265-052-0 46741-51-1  
(комплексна комбинация от въглеводороди,        
получена чрез вакуумна дестилация на оста-        
тъци от дестилация на суров нефт; състои се        
от въглеводороди с дължина на въглеродната        
верига от С20 до С50, като се получава        
готов продукт с вискозитет по-малко от 90сSt        
при 40°С; съдържа относително голяма част        
наситени алифатни въглеводороди)        
Леки парафиносъдържащи нефтени дестилати 649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2  
(комплексна комбинация от въглеводороди,        
получена чрез вакуумна дестилация на остатъци        
от дестилация на суров нефт; състои се от        
въглеводороди с дължина на въглеродната        
верига от С15 до С30, като се получава        
готов продукт с вискозитет по-малко от        
19сSt при 40°С; съдържа сравнително малко        
нормални парафини)        
Тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати 649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3  
(комплексна комбинация от въглеводороди,        
получена чрез вакуумна дестилация на остатъци        
от дестилация на суров нефт; състои се от        
въглеводороди с дължина на въглеродната        
верига от С20 до С50, като се получава        
готов продукт с вискозитет по-малко от        
19сSt при 40°С; съдържа сравнително малко        
нормални парафини)        
Тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обра- 649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3  
ботени с киселини (комплексна комбинация        
от въглеводороди, получена като рафинат        
вследствие използване на методи за обработка        
със сярна киселина; състои се от въглево-        
дороди с дължина на въглеродната верига        
от С20 до С50, като се получава готов        
продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt        
при 40°С; съдържа относително малко        
нормални парафини)        
Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обра- 649-055-00-8 265-118-9 74742-19-4  
ботени с киселини (комплексна комбинация        
от въглеводороди, получена като рафинат        
вследствие използване на методи за обработка        
със сярна киселина; състои се от въглево-        
дороди с дължина на въглеродната верига от        
С15 до С30, като се получава готов продукт        
с вискозитет, по-малък от 19сSt при 40°С;        
съдържа относително малко нормални парафини)        
Тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати, 649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7  
обработени с киселини (комплексна комбинация        
от въглеводороди, получена като рафинат        
вследствие използване на методи за обработка        
със сярна киселина; състои се преди всичко        
от наситени въглеводороди с дължина на въгле-        
родната верига най-вече в областта С20 до С50,        
като се получава готов продукт с вискозитет не        
по-малък от 19сSt при 40°С)        
Леки парафиносъдържащи нефтени дестилати, об- 649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8  
работени с киселини (комплексна комбинация        
от въглеводороди, получена като рафинат        
вследствие използване на методи за обработка        
със сярна киселина; състои се преди всичко        
от наситени въглеводороди с дължина на        
въглеродната верига най-вече в областта        
С15 до С30, като се получава готов продукт        
с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40°С)        
Тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати, 649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4  
химично неутрализирани (комплексна комбинация        
от въглеводороди, получена вследствие използване        
на метод за отстраняване на киселите вещества;        
състои се преди всичко от въглеводороди с дължина        
на въглеродната верига най-вече в областта С20 до        
С50, като се получава готов продукт с вискозитет        
не по-малък от 19сSt при 40°С; съдържа сравнително        
голямо количество алифатни въглеводороди)        
Леки и тежки парафиносъдържащи нефтени дес- 649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5  
тилати, химично неутрализирани (комплексна        
комбинация от въглеводороди, получена вследствие        
използване на метод за отстраняване на киселите        
вещества; състои се преди всичко от въглево-        
дороди с дължина на въглеродната верига най-        
вече в областта С15 до С30, като се получава        
готов продукт с вискозитет не по-малък от        
19сSt при 40°С)        
Тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати, хи- 649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3  
мично неутрализирани (комплексна комбинация        
от въглеводороди, получена вследствие изпол-        
зване на метод за отстраняване на киселите        
вещества; състои се преди всичко от въгле-        
водороди с дължина на въглеродната верига        
най-вече в областта С20 до С50, като се по-        
лучава готов продукт с вискозитет не по-малък        
от 19сSt при 40°С; съдържа сравнително малко        
нормални парафини)        
Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, химич- 649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4  
но неутрализирани (комплексна комбинация от        
въглеводороди, получена вследствие използване        
на метод за отстраняване на киселите вещества;        
състои се преди всичко от въглеводороди с дъл-        
жина на въглеродната верига най-вече в област-        
та С15 до С30, като се получава готов продукт        
с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40°С;        
съдържа сравнително малко нормални парафини)        
Бутан (съдържащ >= 0,1 % 601-004-01-8 203-448-7 (1) 106-97-8 (1) C, S
Бутадиен - 203-450-8) - (1)       Вж. приложение № 1 към
Изобутан (съдържащ >= 0,1 %       Наредбата за реда и начина
Бутадиен - 203-450-8) - (2)   200-857-2 (2) 75-28-5 (2) за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати
1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен 601-013-00-Х 203-450-8 106-99-0 D
        Вж. приложение № 1 към Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати
Триетил арсенат 601-067-00-4 427-700-2 15606-95-8  
Газове (нефтени), нефтен газ, горната фракция от депропанатор 649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K
за каталитично крекирана нафта, богат на С3 въглеводороди, несъдържащ киселини        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на каталитично крекирани въглеводороди и обработени за отстраняване на киселинно съдържащи примеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4, основно от С3 въглеводороди]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен крекер 649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен крекер, богат на С1-С5 въглеводороди 649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6, основно С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горна фракция от стабилизатор за каталитично полимеризирана нафта, богат на C2-4 въглеводороди 649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракционна стабилизация на каталитично полимеризирана нафта. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С6, основно от С2-4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен от каталитичен реформер, богат на С1-С4 въглеводороди 649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6, основно от С1-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилиране с С3-С5 олефин-парафини 649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K
[Съставна комбинация от олефинови и парафинови въглеводороди, с брой въглеродни атоми в интервала С3-С5, използвани като алкилиращо захранване. Температурата на околната среда надвишава обикновено критичната температура на тези комбинации]        
Газове (нефтени), нефтен газ, богат на С4 въглеводороди 649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитично фракциониране. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5, основно С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от деетанатор 649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на газови и бензинови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от етан и етилен]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от деизобутанатор 649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез атмосферна дестилация на бутан-бутиленов поток. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, изсушен чрез депропанатор, с повишено съдържание на пропен 649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от бензинови и газови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от пропилен с известно количество етан и пропан]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от депропанатор 649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на продукти от бензинови и газови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от депропанатор от пречистваща газова инсталация 649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4, основно пропан]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез Гирбатол-въвеждаща инсталация 649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, използвана като захранване в Гирбатол - инсталация за отстраняване на сероводород. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, от фракционатор за изомеризирана нафта, богат на С4, несъдържащ сероводород. 649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракциониране с обратна 649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K
дестилация от каталитично крекирано, пречистено масло и термично крекиран вакуум остатък        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекирано пречистено масло и термично крекиран вакуум остатък. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ от стабилизиращ абсорбер за каталитично крекирана нафта 649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизиране на каталитично крекирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез използване на каталитичен 649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K
крекер, каталитичен реформер и фракционатор комбиниран с хидродесулфуратор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на продукти от каталитичен крекинг, каталитичен реформинг и хидроделсулфуриращи процеси, обработена за отстраняване на киселинни примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен стабилизатор за каталитично реформирана нафта 649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на каталитично реформирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, наситен чрез газова инсталация за смесени потоци, богат на С4-въглеводороди 649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на първичен нафтен дестилат, дестилация на остатъчен газ, получен чрез стабилизатор за каталитично реформирана нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала C3-C6, основно бутан и изобутан]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, наситен чрез газова пречистваща инсталация, богат на С1-С2 въглеводороди 649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на дестилат от остатъчен газ, първичен нафтен дестилат, остатъчен газ от стабилизатор за каталитично реформирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5, основно метан и етан]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, вакуум остатъци от термичен крекер 649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез термичен крекинг на вакуумни остатъци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Въглеводороди, нефтен газ, нефтен дестилат, богат на C3-C4 въглеводороди 649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация и кондензация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5, основно в интервала С3 и С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен от първичен нафтен дестилат в условие на изключен дехексанатор 649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на първичен нафтен дестилат. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на изключен хидрокрекиращ депропанатор, богат на въглеводороди 649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от хидрокрекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4. Може да съдържа малки количества водород и сероводород]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на изключен стабилизатор за лек първичен нафтен дестилат 649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизирането на лек първичен нафтен дестилат. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С6]        
Остатъци (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилиращ сплитер, богат на С4-въглеводороди 649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K
[Комплексен остатък, получен чрез дестилация на потоци от различни пречистващи процеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С4-С5, основно бутан, с точка на кипене приблизително в интервала от -11,7 °C до 27,8 °C (11 °F до 82 °F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C1-C4 649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез термичен крекинг и абсорбционни процеси, както и чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4 и с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до -0,5 °C (-263 °F до 31 °F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C1-C4, сяропречистен 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработване на въглеводородните газове посредством сяропречистващ процес за превръщане на меркаптани или чрез отстраняване на киселиносъдържащи примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4, с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до -0,5 °C (-263 °F до 31 °F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ С1-С3 въглеводороди 649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, основно с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3, с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до -42 °C (-263 °F до -44 °F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ С1-С4 въглеводороди, фракции от дебутанатор 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K
Газове (нефтени), нефтен газ, С1-С5, влажни 649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт и/или чрез крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С5]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C2-C4 въглеводороди 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C3 въглеводороди 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилиращо захранване 649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез каталитичен крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции при изключен фракционен депропанатор 649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на долни фракции от депропанатора. Състои се основно от бутан, изобутан и бутадиен]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез пречистваща бленда 649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез различни процеси. Състои се основно от водород, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен крекинг 649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С2-С4 въглеводороди, сяропречистен 649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработване на нефтен дестилат посредством сяропречистващ процес за превръщането на меркаптани или за отстраняване на киселиносъдържащи примеси. Състои се основно от наситени и ненаситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4, с точка на кипене приблизително в интервала от -51 °C до -34 °C (-60 °F до -30 °F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез фракциониране на суров нефт 649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на суров нефт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен при изключен дехексанатор 649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на комбинирани нафтени потоци. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), получени в условие на изключен фракционен стабилизатор, за лек първичен бензинов дестилат 649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на лек първичен бензинов дестилат. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на изключен нафтен и десулфуриращ стрипер 649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез нафтен десулфуриращ процес, извлечена от нафтен продукт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен при каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат 649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се от метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), нефтен газ от втечнени горни фракции, от каталитичен крекер-сплитер 649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на потока в C3-C4 сплитер. Състои се основно от C3 въглеводороди]        
Газове (нефтени), нефтен газ от първичен дестилат, получен при изключен стабилизатор 649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на течността от първата колона, използвана при дестилация на суров нефт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез дебутанатор за каталитично крекирана нафта 649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми от С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, каталитично крекиран дестилат, получен чрез нафтен стабилизатор 649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционирането на каталитично крекирана нафта и дестилат. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, термично крекиран дестилат, получен чрез абсорбер за газьол и нафта 649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез разделянето на термичнокрекирани дестилати, нафта и газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен 649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K
стабилизатор за термично крекиране и чрез коксуване на нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на термично крекирани въглеводороди от коксуване на нефт. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ от паро-крекиран бутадиенов концентрат 649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от термичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горна фракция от каталитичен реформер 649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K
- стабилизатор за първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С2-С4]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C4-въглеводороди 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C1-C4-въглеводороди, богат на C3-въглеводороди 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез паро-крекер, богат на С3-въглеводороди 649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от паро-крекинг. Състои се основно от пропилен и малко пропан, с точка на кипене приблизително в интервала от -70 °C до 0 °C (-94 °F до 32 °F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, дестилат от паро-крекер, съдържа С4-въглеводороди 649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от паро-крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С4, основно 1-бутен и 2-бутен, съдържа също бутан и изобутен, с точка на кипене приблизително в интервала от -12 °C до 5 °C (10,4 °F до 41 °F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен, сяропречистен, С4-фракция 649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез подложена на сяропречистване втечнена петролна газова смес за окисляване на меркаптани или за отделяне на киселинни примеси. Състои се основно от С4 наситени и ненаситени въглеводороди]        
Рафинати (нефтени), нефтен газ, получени от парокрекирана С4 фракция, 649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H, K
получена чрез екстракция с амониев ацетат, съдържа мед, наситени и ненаситени С3-С5 въглеводороди, не съдържа бутадиен        
Газове (нефтени), пречистен газ, захранване за аминосистема 649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K
[Захранващ газ за аминосистема за отстраняване на сероводород. Състои се основно от водород. Може да съдържа въглероден монооксид, въглероден диоксид, сероводород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен хидродесулфуризатор на бензенова инсталация 649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K
[Отпадни газове, получени от бензенова инсталация. Състои се основно от водород. Може да съдържа въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С6, включително и бензен]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез бензенова рециклираща инсталация, богат на водород 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез рециклиране на газове от бензеновата инсталация. Състои се основно от водород с незначителни количества въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала от С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ от смесено масло, богат на водород и азот 649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на смесено масло. Състои се основно от водород и азот с малки количества въглероден монооксид, въглероден диоксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракции от стрипер за каталитично реформирана нафта 649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез стабилизиране на каталитично реформирана нафта. Състои се от водород и наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рециклиране на С6-С8 през каталитичен реформер 649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг на С6-С8 при захранване и рециклиране за стабилизиране на водорода. Състои се основно от водород, малки количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез каталитичен реформер на С6-С8 649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг на С6-С8 захранване. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5 и водород]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рециклиране на 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K
С6-С8 през каталитичен реформер, богат на водород        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез възвратен поток на С2 въглеводороди 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция на водород от газов поток, състоящ се основно от водород и малки количества азот, въглероден монооксид, метан, етан и етилен. Състои се основно от въглеводороди като метан, етан и етилен с малки количества водород, азот и въглероден монооксид]        
Газове (нефтени), пречистен газ, изсушен, подкиселен - получен чрез 649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K
изключена газ-концентрираща инсталация        
[Съставна комбинация от изсушени газове от газ-концентрираща инсталация. Състои се от водород, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез дестилация в газ-концентриращ реабсорбер 649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K
[Съставна комбинация въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени газови потоци в газ-концентриращ реабсорбер. Състои се основно от водород, въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен водороден абсорбер 649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез абсорбция на водород от обогатен водороден поток. Състои се от водород, въглероден монооксид, азот и метан с малки количества С2 въглеводороди]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород 649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K
[Съставна комбинация, отделена като газ чрез охлаждане на въглеводородни газове. Състои се основно от водород, незначителни количества въглероден монооксид, азот, метан и С2 въглеводороди]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рециклиране на смесено 649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K
и обогатено с водород масло, богат на водород и азот        
[Съставна комбинация, получена от рециклирано, обогатено на водород смесено масло. Състои се основно от водород и азот и незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород, получен чрез рециклиране 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K
[Съставна комбинация, получена от рециклирани реакторни газове. Състои се основно от водород и незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, обогатен с водород, получен чрез дообработващ реформер 649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K
[Съставна комбинация, получена от реформери. Състои се основно от водород и незначителни количества въглероден монооксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез реформинг и водороден обогатител 649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез реформинг на водородо-обогатителен процес. Състои се основно от водород, метан, етан и незначителни количества сероводород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород-метан, 649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K
получен чрез реформинг и водороден обогатител        
[Съставна комбинация, получена чрез реформинг на водород-обогатителен процес. Състои се основно от водород и метан с незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород, получен чрез 649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K
дообработване в реформинг и водороден обогатител        
[Съставна комбинация, получена чрез реформинг и водород-обогатителен процес. Състои се основно от водород с незначителни количества въглероден монооксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез термичен крекинг дестилация 649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез дестилация на продукти от термичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез каталитичен 649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K
крекер-рефракциониращ абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез рефракциониране на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез сепаратор за 649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K
каталитично реформирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез стабилизатор за 649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K
каталитично реформирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизация на каталитично реформирана нафта. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, крекиран дестилат, получен 649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K
чрез сепаратор-водород-обогатител        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обогатяване на крекирани дестилати с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от водород и наситени алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез хидродесулфуриращ 649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K
сепаратор за първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез хидродесулфуриране на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракции от стабилизатор за 649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K
каталитично реформиран първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и чрез фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се основно от водород, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен реформер, 649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K
при мигновено изпарение на изтичащ поток при високо налягане        
[Съставна комбинация, получена чрез мигновено изпаряване при високо налягане на изтичащия поток от реформинг реактор. Състои се основно от водород с различни незначителни количества метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен реформер, 649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K
при мигновено изпарение на изтичащ поток при ниско налягане        
[Съставна комбинация, получена чрез мигновено изпаряване при ниско налягане на изтичащия поток от реформинг реактор. Състои се основно от водород с незначителни количества метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключена пречистваща 649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K
маслена газова дестилация        
[Съставна комбинация, отделена чрез дестилация на газов поток, съдържащ водород, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6, или чрез крекиране на етан и пропан. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С2, водород, азот и въглероден монооксид]        
Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракциии от водород- 649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K
обогатител-депентанатор на бензенова инсталация        
[Съставна комбинация, получена чрез обогатяване на захранването от бензенова инсталация с водород в присъствие на катализатор, последвано от депентанизиране. Състои се основно от водород, етан и пропан с незначителни количества азот, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6. Може да съдържа следи от бензен]        
Газове (нефтени), пречистен газ, втечнени горни фракции от 649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K
каталитичен крекер - фракционатор получен при изключен вторичен абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на горни фракции от каталитичен крекинг във втечняващ каталитичен крекер. Състои се от водород, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С3]        
Нефтени продукти, пречистен газ 649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H, K
[Съставна комбинация, съдържаща основно водород с незначителни количества метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидрокрекиращ 649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K
сепаратор при ниско налягане        
[Съставна комбинация, получена чрез течно - парово разделяне на изтичащ поток, получен при хидрокрекинг. Състои се основно от водород и наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ 649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K
[Съставна комбинация, получена от различни процеси на нефтопречистване. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, продукти от платформер, 649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K
получени при изключен сепаратор        
[Съставна комбинация, получена чрез химичен реформинг на нафтените до ароматни въглеводороди. Състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K
депентанатор-стабилизатор за водород обогатен подкиселен керосин        
[Съставна комбинация, получена чрез стабилизация на обогатен с водород керосин в депентанатор. Състои се основно от водород, метан, етан и пропан с незначителни количества азот, сероводород, въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С4-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при мигновено 649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K
изпарение на обогатен с водород подкиселен керосин        
[Съставна комбинация, получена при мигновено изпарение и обогатяване на подкиселен керосин с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от водород и метан, незначителни количества азот, въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, дестилат, получен при 649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K
изключен десулфуриращ стрипер        
[Съставна комбинация, отделена от течния продукт на обединен десулфуриращ процес. Състои се от сероводород, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K
втечняващ каталитичен крекер        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на горната фракция от втечняващ каталитичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K
втечняващ каталитичен крекер и вторичен промивен абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез промиване на газова горна фракция от втечняващ каталитичен крекер. Състои се от водород, азот, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, тежък дестилат, получен при 649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K
изключен обогатител на водород и десулфуриращ стрипер        
[Съставна комбинация, отделена от течен продукт на тежък дестилат, в резултат на десулфуриране във водород-обогатител. Състои се от водород, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез фракциониране 649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K
на леки, крайни фракции и изключен стабилизатор        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на леки крайни фракции от платинени реактори на платформена инсталация. Състои се от водород, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при сурова дестилация 649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K
[Съставна комбинация, получена от първата кула, използвана при дестилация на суров нефт. Състои се от азот и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен катранен стрипер 649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на редуциран суров нефт. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен обединяващ стрипер 649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K
[Комбинация от водород и метан, получена при фракциониране на продукти от обединяваща инсталация]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез каталитичен 649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K
хидродесулфуриран нафтен сепаратор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез хидродесулфуриране на нафта. Състои се от водород, метан, етан и пропан]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез 649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K
хидродесулфуратор за първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация, получена чрез хидродесулфуриране на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен 649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H, K
порест абсорбер и при фракциониране на горна фракция от втечняващ каталитичен крекер и газьолов десулфуратор        
[Съставна комбинация, получена при фракциониране на продукти от втечняващ каталитичен крекер и газьолов десулфуратор. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез сурова 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K
дестилация и каталитичен крекинг        
[Съставна комбинация, получена чрез сурова дестилация и каталитичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, азот, въглероден монооксид, както и от парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K
диетаноламинов скрубер на газьол        
[Съставна комбинация, получена чрез десулфуриране на газьоли с диетаноламин. Състои се основно от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидродесулфуриране на газьол 649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез отделяне на течната фаза от изтичащия поток, в резултат на хидрираща реакция. Състои се основно от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидродесулфуриращо очистване на газьол 649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K
[Съставна комбинация от газове, получена чрез реформер и чрез устройство за пречистване от хидриращия реактор. Състои се основно от водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен 649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K
хидратор и мигновено изпаряване на изтичащ поток        
[Съставна комбинация от газове, получена чрез мигновено изпаряване на изтичащи потоци след реакция на хидриране. Състои се от водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен от остатъчна 649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K
нафта от парокрекинг при високо налягане        
[Съставна комбинация, получена като смес от некондензиращи порции от продукта след парокрекингов процес на нафта, както и от остатъчни газове, получени при подготовка на следващи продукти. Състои се основно от водород и парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5, с които природният газ може да бъде смесен]        
Газове (нефтени), пречистен газ, остатък, получен при 649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K
изключена инсталация за понижаване на вискозитета        
[Съставна комбинация, получена при вискозна редукция на остатъци в пещ. Състои се основно от сероводород, парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С3-С4 въглеводороди 649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K
[Съставна комбинация, получена чрез дестилация на продукти от крекинг на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми от С3-С4, основно пропан и пропилен с точка на кипене приблизително в интервала от -51 °C до -1 °C (-60 °F до 30 °F)]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, каталитично крекиран 649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K
дестилат, получен чрез каталитично крекиран нафтен фракционен абсорбер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично крекирани дестилати и каталитично крекирана нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен 649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K
стабилизатор за каталитично полимеризирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на продукти от полимеризация на нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен 649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K
стабилизатор за каталитично реформирана нафта, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на каталитично реформирана нафта след отстраняване на сероводород посредством обработване с амини. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, крекиран дестилат, 649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K
получен чрез стрипер-водород-обогатител.        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обогатяване на термичнокрекирани дестилати с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, първичен дестилат 649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K
от хидродесулфуратор, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично хидродесулфуриране на първични дестилати, обработени с амини за отстраняване на сероводород. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез каталитичен 649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K
крекинг на газьол в абсорбер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез газ 649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K
пречистваща инсталация        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез деетанатор 649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K
на газпречистваща инсталация        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, хидродесулфуриран 649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K
дестилат, получен чрез фракционатор за хидродесулфурирана нафта, не съдържа киселини        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на хидродесулфурирана нафта и дестилати от въглеводородни потоци, обработени за отстраняване на киселинни примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез вакуум 649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K
стрипер за хидродесулфуриран газьол, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделяща стабилизация на каталитично хидродесулфуриран вакуум газьол, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез стабилизатор 649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K
за лек първичен нафтен дестилат, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна дестилация на лек първичен нафтен дестилат, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез деетанатор 649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K
с пропан-пропилен алкилиращо захранване        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти при взаимодействие на пропан с пропилен. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез вакуум 649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K
хидродесулфуратор на газьол, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично хидродесулфуриране на вакуум газьол, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ, каталитично крекирани горни фракции 649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5 и точка на кипене приблизително в интервала от -48 °C до 32 °C (-54°F до 90°F)]        
Алкани, нефтен газ, съдържащ C1-С2 въглеводороди 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C2-С3 въглеводороди 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C3-С4 въглеводороди 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C4-С5 въглеводороди 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K
Горивни газове, нефтен газ 649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K
[Комбинация от леки газове. Състои се основно от водород и/или въглеводороди с ниска молекулна маса]        
Горивни газове, нефтен газ, получен от дестилати на суров нефт 649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K
[Съставна комбинация от леки газове, получени чрез дестилация на суров нефт и чрез каталитичен реформинг на нафта. Състои се от водород, въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С4 и точка на кипене приблизително в интервала от -217 °C до -12 °C (-423 °F до 10 °F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C3-С4 въглеводороди 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C4-С5 въглеводороди 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C2-С4 въглеводороди, 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K
богат на C3 въглеводороди        
Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен 649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С3-С7 и точка на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C (-40 °F до 176 °F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен, сяропречистен 649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез процес на сяропречистване на втечнена нефтена газова смес за превръщане на меркаптани или за отстраняване на киселинни примеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С7 и точка на кипене приблизително в интервала от -40 °C до 80 °C (-40 °F до 176 °F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С3-С4 въглеводороди, 649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K
богат на изобутан        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на наситени и ненаситени въглеводороди, обикновено с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6, основно бутан и изобутан. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С4, основно изобутан]        
Дестилати (нефтени), нефтен газ, съдържащ С3-С6 въглеводороди, 649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K
богат на пиперилен        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на наситени и ненаситени алифатни въглеводороди, основно с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6, основно пиперилени]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от бутанов сплитер 649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на бутанов поток. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми С3-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържа C2-С3 въглеводороди 649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично фракциониране. Състои се основно от етан, етилен, пропан и пропилен]        
Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции от депропанатор за 649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K
каталитично крекиран газьол, богат на С4 въглеводороди, не съдържа киселини        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекиран газьолов въглеводороден поток, обработен за отстраняване на сероводород и други киселинни компоненти. Състои се от въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5, основно С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции от дебутанатор за 649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K
каталитично крекирана нафта, богат на C3-5 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизация на каталитично крекирана нафта. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фракционен 649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H, K
стабилизатор за изомеризирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на продукти от изомеризирана нафта. Състои се от въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
         


Списък 2 към т. 29 от приложението


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 24.08.2007 г.)


Канцерогенни вещества категория 2

Вещество, група вещества Индекс № EC № CAS № Забележка
Берилий 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7  
Берилиеви съединения, с изключение на берилиеви, 004-002-00-2      
алуминиеви силикати        
Берилиев оксид 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E
Сулфалат (ISO) 2-хлоралилдиетилдитиокарбамат 006-038-00-4 202-388-9 95-06-7  
Диметилкарбамоил хлорид 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7  
Диазометан 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3  
Хидразин 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2 E
N,N-диметилхидразин 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7  
1,2-диметилхидразин 007-013-00-0 - 540-73-8 E
Соли на хидразин 007-014-00-6      
Изобутил нитрит 007-017-00-2 208-819-7 542-56-3 E
Хидразобензен; 1,2-дифенилхидразин 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7  
Хидразин бис (3-карбокси-4-хидроксибензенсулфонат) 007-022-00-X 405-030-1    
Хексаметилфосфоркисел-триамид; 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9  
хексаметилфосфорамид        
Диметил сулфат 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1 E
Диетилсулфат 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5  
1,3-пропансултон 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4  
Диметилсулфамоилхлорид 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1  
Калиев дихромат 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E
Амониев дихромат 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E
Натриев дихромат, анхидрат 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E
Натриев дихромат, дихидрат 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E
Хромоксихлорид, хромилдихлорид, хромилхлорид 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8  
Калиев хромат 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6  
Калциев хромат 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0  
Стронциев хромат 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2  
Хром-III-хромат, хром-хромат 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6  
Хром (VI) съединения, с изключение на бариев хромат 024-017-00-8 - -  
и съединения, отразени в приложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (което въвежда Анекс I на Директива 67/548/ЕЕС)        
Натриев хромат 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
Кобалтов дихлорид 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E
Кобалтов сулфат 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E
Калиев бромат 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2  
Кадмиев оксид 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0 E
Кадмиев флуорид 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
Кадмиев хлорид 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E
Кадмиев сулфат 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E
Кадмиев сулфид 048-010-00-4 215-147-8 1306-23-6 E
Кадмий (пирофорен) 048-011-00-X 231-152-8 7440-43-9 E
Изопрен (стабилизиран) 2-метил-1,3-бутадиен 601-014-00-5 201-143-3 78-79-5 D
Бензо[а]пирен; бензо[d,e,f]хризен 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8  
Бензо[а]антрацен 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3  
Бензо[b]флуорантен; бензо[e]ацефенантрилен 601-034-00-4 205-911-9 205-99-2  
Бензо[j]флуорантен 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3  
Бензо[k]флуорантен 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9  
Дибенз[а,h]антрацен 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3  
Хризен 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9  
Бензо[е]пирен 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2  
1,2-дибромоетан; етилен дибромид 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4 E
1,2-дихлороетан; етилен дихлорид 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2  
1,2-дибромо-3-хлоропропан 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8  
Брометилен 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2  
Трихлороетилен, трихлороетен 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6  
Хлоропрен (стабилизиран)        
2-хлоробута-1,3-диен 602-036-00-8 204-818-0 126-99-8 D, E
алфа -хлоротолуен; бензил хлорид 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E
алфа, алфа, алфа -трихлоротолуен; бензотрихлорид 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7  
1,2,3-трихлоропропан 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D
1,3-дихлоро-2-пропанол 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1  
Хексахлоробензен 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1  
1,4-дихлоробут-2-ен 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0 E
2,3-дибромопропан-1-ол;        
2,3-дибромо-1-пропанол 602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E
алфа, алфа, алфа, 4-тетрахлоротолуен        
р-хлоробензотрихлорид 602-093-00-9 226-009-1 5216-25-1 E
Етиленоксид; оксиран 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8  
1-хлоро-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин 603-026-00-6 203-439-8 106-89-8  
Пропиленов оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9  
Пропиленов оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
2,2'-биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5  
2,3-епоксипропан-1-ол; глицидол оксиранметанол 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E
Фенилглицидил етер; 2,3-епоксипропил фенил етер; 603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E
1,2-епокси-3-феноксипропан        
Стиреноксид; (епоксиетил) бензен; фенилоксиран 603-084-00-2 202-476-7 96-09-3  
Фуран 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
R-2,3-епокси-1-пропанол 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E
(R)-1-хлоро-2,3-епоксипропан 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9  
4-амино-3-флуорофенол 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1  
5-алил-1,3-бензодиоксол; сафрол 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7 E
3-пропанолид; 1,3-пропиолактон 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8  
4,4'-бис (диметиламино)бензофенон Кетон на Миклер 606-073-00-0 202-027-5 90-94-8  
Уретан (INN); етилкарбамат 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6  
Метилакриламидометоксиацетат 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0  
(съдържащ і 0,1 % акриламид)        
Метилакриламидоглюколат 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2  
(съдържащ >= 0,1 % акриламид)        
Оксиранметанол, 4-метилбензенсулфонат, (S)- 607-411-00-X 417-210-7 70987-78-9  
Акрилонитрил 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1 D, E
2-нитропропан 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9  
2,4-динитротолуен; динитротолуен, техническа 609-007-00-9 204-450-0 (1) 121-14-2 (1) E
степен (1);        
динитротолуен (2)   246-836-1 (2) 25321-14-6 (2)  
5-нитроаценафтен 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9  
2-нитронафтален 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5  
4-нитробифенил 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3  
Нитрофен (ISO); 2,4-дихлорофенил 4-нитрофенил етер 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5  
2-нитроанизол 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6  
2,6-динитротолуен 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E
2,3-динитротолуен 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E
3,4-динитротолуен 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E
3,5-динитротолуен 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E
Хидразин-три-нитрометан 609-053-00-X 414-850-9 -  
2,5-динитротолуен 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E
2-нитротолуен 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E
Азобензен 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E
Метил-ONN-азоксиметилацетат; метил азокси метилацетат 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1  
Динатриев-{5[(4'-((2,6-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-сулфо- 611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6  
фенил) азо) фенил) азо) (1,1'-бифенил)-4-ил)азо]        
салицилато(4-)}купрат(2-); (търговско наименование:        
C.l. Direct brown 95)        
4-о-толилазо-о-толуидин; 4-амино-2',3-диметилазобензен; 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3  
естествен гранат GBC основа; ААТ (о-аминоазотолуен)        
4-амино азобензен 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3  
Азо-оцветители на бензидинова основа 4,4'-диариазоби- 611-024-00-1 - -  
фенилови бои, с изключение на поименно описаните в приложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (което въвежда Анекс I на Директива 67/548/ЕЕС)        
Динатриев-4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо] 611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7  
[1,1'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)        
нафталин-2,7-дисулфонат (търговско наименование:        
C.l. Direct Black 38)        
Тетранатриев-3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)] 611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2  
бис[5-амино-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат]        
(търговско наименование: C.l. Direct Blue 6)        
Динатриев-3,3'-[[1,1'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)] 611-027-00-8 209-358-4 573-58-0  
бис[4-аминонафтален-1-сулфонат] (търговско наименование: C.l. Direct Red 28)        
4,4'-диарилазо-3,3'-диметоксибифенил-оцветители азо- 611-029-00-9 - -  
оцветители на базата на о-дианизидин, с изключение на поименно описаните в приложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (което въвежда Анекс I на Директива 67/548/ЕЕС)        
4,4'-диарилазо-3,3'-диметилбифенил-оцветители азо-оц- 611-030-00-4 - -  
ветители на базата на о-толидин, с изключение на поименно описаните в приложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (което въвежда Анекс I на Директива 67/548/ЕЕС).        
1,4,5,8-тетрааминоантрахинон (търговско наименование: 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8  
C.l. Disperse Blue 1)        
6-хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5- 611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9  
[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил        
(6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7- 611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2  
нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил)бис[(амино-1-        
метилетил)амониев]формиат        
Тринатриев [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2- 611-063-00-4 413-590-3 164058-22-4  
нафтилазо)-4''-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''алфа-тетраолато-О,О',О',О'''] мед (II)        
(метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)про- 611-099-00-0 401-500-5 -  
пил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридиндихлорид, дихидрохлорид        
Фенилхидразин [1] 612-023-00-9 202-873-5 [1] 100-63-0 [1] E
Фенилхидразинов хлорид [2]   200-444-7 [2] 59-88-1 [2]  
Фенилхидразин хидрохлорид [3]   248-259-0 [3] 27140-08-5 [3]  
Фенилхидразинов сулфат (2:1) [4]   257-622-2 [4] 52033-74-6 [4]  
2-метоксианилин о-анизидин 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0 E
3,3'-диметоксибензидин о-дианизидин 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4  
Соли на 3,3'-диметоксибензидин; соли на о-дианизидин 612-037-00-5      
3,3'-диметилбензидин; о-толуидин 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7  
4,4'-диаминодифенилметан; 4,4'-метилендианилин 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9 E
3,3'-дихлоробензидин; 3,3'-дихлоробифенил- 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1  
4,4'-илендиамин        
Соли на 3,3'-дихлоробензидин; соли на 3,3'-дихлороби- 612-069-00-X      
фенил-4,4'-илендиамин        
N-нитрозодиметиламин; Диметилнитрозоамин 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9 E
2,2'-дихлоро-4,4'-метилен-дианилин 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4  
4,4'-метилен-бис-(2-хлоро-анилин)        
Соли на 2,2'-дихлоро-4,4'-метилендианилин; соли на 612-079-00-4      
4,4'-метиленбис(2-хлороанилин)        
Соли на 3,3'-диметилбензидин; соли на о-толидин 612-081-00-5      
1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7  
4,4'-метиленди-о-толуидин 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0  
2,2'-(нитрозоимино)бисетанол 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7  
о-толуидин 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4  
Нитрозодипропиламин 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7  
4-метил-m-фенилендиамин 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7  
Толуен-2,4-диамониев сулфат 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7  
4-хлоранилин 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8  
Диаминотолуен, технически продукт - 612-151-00-5 246-910-3 (1) 25376-45-8 (1) E
смес от (2) и (3)     95-80-7 (2)  
Метил-фенилендиамин (1)   202-453-1 (2) 823-40-5 (3)  
4-метил-m-фенилен диамин (2)   212-513-9 (3)    
2-метил-m-фенилен диамин (3)        
4-хлоро-о-толуидин (1) 612-196-00-0 202-441-6 (1) 95-69-2 (1) E
4-хлоро-о-толуидин хидрохлорид (2)   221-627-8 (2) 3165-93-3 (2)  
2,4,5-триметиланилин (1) 612-197-00-6 205-282-0 (1)-(2) 137-17-7 (1) E
2,4,5-триметиланилин хидрохлорид (2)     21436-97-5 (2)  
4,4'-тиодианилин (1) и негови соли 612-198-00-1 205-370-9 (1) 139-65-1 (1) E
4,4'-оксидианилин (1) и негови соли 612-199-00-7 202-977-0 (1) 101-80-4 (1) E
р-аминофенил етер (1)        
2,4-диаминоанизол (1) 612-200-00-0 210-406-1 (1) 615-05-4 (1)  
4-метокси-m-фениленедиамин   254-323-9 (2) 39156-41-7 (2)  
2,4-диаминоанизол сулфат (2)        
N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-метилендианилин 612-201-00-6 202-959-2 101-61-1  
(търговско наименование: C.I. Basic Violet 3) с і 0,1 % 612-205-00-8 208-953-6 548-62-9 E
от кетона на Миклер (ЕС № 202-027-5)        
6-метокси-m-толуидин р-крезидин 612-209-00-X 204-419-1 120-71-8 E
Етиленимин, азиридин 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4  
2-метилазиридин; пропиленимин 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8 E
Каптафол (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N-(1,1,2,2-тетра- 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1  
хлороетилтио)фталимид        
Карбадокс (INN); метил-3-(хиноксалин-2-илметилен) 613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5  
карбазат-1,4-диоксид; 2-(метоксикарбонил-хидразонометил) хиноксалин1,4-диоксид        
Смес от: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5- 613-199-00-X 421-550-1    
(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион смес от олигомери на 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион        
Акриламид 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1  
Тиоацетамид 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5  
Смес от: 616-057-00-5 412-790-8    
N-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилоиламино метокси)-про-        
поксиметил]-2-метилакриламид;        
N-[2,3-бис-(2-метилакрилоиламинометокси)пропоксиме-        
тил]-2-метилакриламид;        
метакриламид;        
2-метил-N-(2-метилакрилоиламино        
метоксиметил)акриламид;        
N-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид        
Дестилати (каменовъглен катран), бензенова фракция; 648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2  
леко масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди с брой на въглеводородните атоми в интервала С4-С10, получена чрез дестилация на въглен катран приблизително в интервала от 80 до 160°C (175 до 320°F)]        
Катранени масла от кафяви въглища; леко масло 648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
[Дестилат от катрани на кафяви въглища, с точка на кипене приблизително в интервала от 80 до 250°C (176 до 482°F). Състои се основно от алифатни и ароматни въглеводороди и моноосновни феноли]        
Първични бензенови въглищни дестилати; леко масло- 648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J
редестилат, нискокипящо        
[Дестилати от леки масла, получени от коксови пещи при дестилация при <100°C (212°F). Състоят се основно от алифатни въглеводороди с дължина на веригата в интервала С4-С6]        
Дестилати (от каменовъглени катрани), бензенова фрак- 648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J
ция, богати на BTX; леко масло-редестилат, нискокипящо        
[Остатъчен продукт от дестилацията на суров бензен при разделянето на бензенови продукти. Състоят се основно от бензен, толуен, ксилен и с точка на кипене приблизително в интервала от 75 до 200°C (167°F до 392°F)]        
Ароматни въглеводороди с дължина на въглеводородна- 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J
та верига C6-С10, богати на C8; редестилати на леки масла с ниска температура на кипене        
Разтворител на нафта (въглищен); редестилати на леки 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J
масла с ниска температура на кипене        
Разтворител на нафта (въглищен), ксилен-стирен слоен; 648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
редестилати на леки масла със средна температура на кипене        
Разтворител на нафта (въглищен), съдържащ кумарон- 648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J
стирен; редестилати на леки масла със средна температура на кипене        
Нафтен (въглищен), остатъчен продукт от дестилация, 648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J
редестилати на леки масла с висока температура на        
кипене        
[Остатъчен продукт от дестилацията на повторно извлечен нефтен дестилат.        
Състои се основно от нафталин и продукти от кондензацията на инден и стирен]        
Ароматни въглеводороди с дължина на въглеводород- 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J
ната верига C8; редестилати на леки масла с висока температура на кипене        
Ароматни въглеводороди с дължина на въглеводород- 648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J
ната верига C8-С9; смоли - вторичен продукт от полимеризация; редестилати на леки масла с висока температура на кипене        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от изпаряването на разтворители във вакуум от полимеризирани въглеводородни смоли. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеводородната верига в интервала С8-С9, с точка на кипене приблизително в интервала от 120 до 215°C (248°F до 419°F)]        
Ароматни въглеводороди, C9-С12, бензенови дестилати; 648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
редестилати на леки масла с висока точка на кипене        
Остатъци от екстракция, бензенови фракции, алкални, 648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J
кисели екстракти; остатъчни продукти от екстракцията на редестилати на леки масла с ниска точка на кипене        
[Редестилат от основни и кисели катрани и получен дестилат от високотемпературни каменовъглени катрани, с точка на кипене приблизително в интервала от 90 до 160 °C (194 °F до 320 °F). Състои се основно от бензен, толуен и ксилен]        
Остатъци от екстракция (въглен катран), алкални бен- 648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J
зенови фракции, кисели екстракти; остатъчни продукти от екстракцията с ниска точка на кипене        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от редестилация на дестилати на високотемпературни въглени катрани (несъдържащи кисели и основни катрани). Състои се основно от заместени и незаместени едноядрени ароматни въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 85°C до 195°C (185°F до 383°F)]        
Остатъци от екстракция на леки масла (въглен катран), 648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
кисели бензенови фракции с ниска точка на кипене        
[Кисели утайки, вторични продукти от обогатяването на високотемпературни въглища със сярна киселина. Състои се основно от сярна киселина и органични съединения]        
Остатъци от екстракция (въглени), алкални дестилати; 648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J
Остатъци от екстракция на леки масла с ниска точка на кипене        
[Първа фракция от дестилацията на ароматни въглеводороди, богати на кумарон-, нефалин- и инден или промивни карбонови масла с точка на кипене значително под 145°C (293°F). Състои се основно от С7-С8 алифатни и ароматни въглеводороди]        
Остатъци от екстракция (въглени), алкални леки масла, 648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J
кисели екстракти, инденови фракции със средна точка на кипене        
Остатъци от екстракция (въглени), алкални леки масла, 648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
инденови нефтени фракции с висока температура на кипене        
[Дестилат от ароматни въглеводороди, богати на кумарон, нафталин и инден, утайки или смесени карбонови масла с точка на кипене приблизително в интервала от 155 до 180°C (311°F до 356°F). Състои се основно от инден, индан и триметилбензен]        
Нефтени разтворители (въглени); високотемпературни 648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J
Остатъци от екстракция на леки масла        
[Дестилат от високотемпературни въглени катрани, масла от коксови пещи или остатъци от алкални екстракти на въглищни катранови масла с приблизителна област на дестилация от 130 до 210°C (266°F до 410°F). Състои се основно от инден и други полициклични пръстенови системи, съдържащи един единствен ароматен пръстен. Възможно е да съдържа фенолни съединения и ароматни азотни основи]        
Дестилати (въглени катрани), леки масла, неутрални 648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J
фракции; високотемпературни остатъци от екстракция на леки масла        
[Дестилат от фракционна дестилация на високотемпературни въглени катрани. Състои се основно от алкилсубституирани ароматни въглеводороди с един пръстен и с точка на кипене приблизително в интервала от 135 до 210°C (275°F до 410°F). Възможно е да съдържа ненаситени въглеводороди, а също инден и кумарон]        
Дестилати (въглени катрани), леки масла, кисели 648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J
екстракти        
[Високотемпературни остатъци от екстракция на леки масла, това масло е комплексна смес от ароматни въглеводороди. Състои се основно от инден, нафталин, кумарон, фенол и о-, m- и p- крезол, с точка на кипене приблизително в интервала от 140 до 215°C (284°F до 419°F)]        
Дестилати (въглени катрани), леки масла, карбонови 648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J
масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при дестилация на въглен катран. Състои се от ароматни и други въглеводороди, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни съединения, дестилира приблизително в интервала от 150 до 210°C (302°F до 410°F)]        
Катранени, въглени и карбонови масла 648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J
[Дестилат от високотемпературни въглени катрани с област на дестилация от 130 до 250°C (266°F до 410°F). Състои се основно от нафаталин, алкилнафталини, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи]        
Екстрактни остатъци (въглени), алкални леки масла, 648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
кисели екстракти; остатъци от екстракция на карбонови масла        
[Масло, получено от кисела промивка на алкални промити карбонови масла за отстраняване на незначителни количества основни съединения (катранени основи). Състои се основно от инден, индан и алкилбензен]        
Екстрактни остатъци (въглени), алкални катранени 648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J
масла; остатъци от екстракция на карбонови масла        
[Остатъчен продукт от въглени катранени масла, получени от алкална промивка, напр. с воден разтвор на натриев хидроксид, след отстраняването на сурови катранени въглени киселини. Състои се основно от нафталини и ароматни азотни основи]        
Екстрактни масла (въглени), леки масла; кисел екстракт 648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J
[Воден екстракт, получен от кисела промивка на алкално промити карбонови масла. Състои се основно от кисели соли на различни ароматни азотни основи, включващи пиридин, хинолин и техните алкилни деривати]        
Пиридин, алкилни деривати сурови катранени основи 648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
[Съставна комбинация от полиалкилирани пиридини, получени от дестилация на въглени катрани или високотемпературни дестилати, получени от реакцията на амоняк с ацеталдехид, формалдехид или параформалдехид при температура над 150°C (302°F)]        
Катранени основи, въглени и пиколинови фракции; 648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J
дестилатни основи        
[Пиридинови основи с точка на кипене приблизително в интервала от 125 до 160°C (257 до 320°F), получени при дестилацията на неутрализирани кисели екстракти на основосъдържащи катранени фракции от дестилацията на каменовъглени катрани. Състои се основно от лутидинен и пиколинен]        
Катранени основи, въглени и лутидинови фракции; 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J
дестилатни основи        
Екстрактни масла (въглени), катранени основи, коли- 648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J
динови фракции; дестилатни основи        
[Екстракт, получен чрез кисела екстракция на основи от ароматосъдържащи масла на суров въглен катран, неутрализация и дестилация на основи. Състои се основно от колидинен, анилин, толуидиннен, лутидинен, ксилидинен]        
Катранени основи, въглени, колидинови фракции; дести- 648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
латни основи        
[Дестилатни фракции с точка на кипене приблизително в интервала от 181 до 186°C (356 до 367°F) и екстрахирани с киселини сурови основносъдържащи катранени фракции от дестилацията на каменовъглени катрани. Състои се основно от анилин и колидин]        
Катранени основи, въглени, анилинови фракции; дести- 648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J
латни основи        
[Дестилатни фракции с точка на кипене приблизително в интервала от 180 до 200°C, получени от сурови основи, при което се отстранява карболираното масло от дестилацията на въглени катрани. Състои се основно от анилин, колидин, лутидин и толуидин]        
Катранени основи, въглени, толуидинови фракции; дести- 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J
латни основи        
Нефтени дестилати, от алкеновото и алкиновото произ- 648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J
водство на пиролизни масла, смесени с високотемпературни въглени катрани, инденови фракции; редестилати        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от редестилация на фракционната дестилация на каменовъглени, високотемпературни катрани и остатъчни масла, възникнали при пиролизното производство на алкени и алкини от нефтени продукти или земен газ. Състои се основно от инден и с точка на кипене приблизително в интервала от 160 до 190°C (320 до 374°F)]        
Въглени дестилати, остатъчни продукти от въглени кат- 648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J
рани, пиролизни масла, нафталинови масла; редестилати        
[Редестилат, получен от фракционната дестилация на каменовъглени, високотемпературни катрани и пиролизни остатъчни масла с точка на кипене приблизително в интервала от 190 до 270°C (374 до 518°F). Състои се основно от субституирани динуклеарни ароматни съединения]        
Екстрактни въглени масла, остатъчни продукти от въг- 648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J
лени катрани, пиролизни масла, нафталинови масла,        
редестилати        
[Редестилати от фракционна дестилация на дефенолирано и очистено от основи метилнафталиново масло, получено от каменовъглени високотемпературни катрани и пиролизни остатъчни масла, с точка на кипене приблизително в интервала от 220 до 230°C (428 до 446°F). Състои се основно от несубституирани и субституирани динуклеарни ароматни въглеводороди]        
Екстрактни масла (въглени), остатъчни продукти от въг- 648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
лени катрани, пиролизни масла, нафталинови масла; редестилати        
[Неутрално масло, получено чрез деалкилизация и дефенолизация на масла, получени от дестилацията на високотемпературни и остатъчни пиролизни масла с точка на кипене приблизително в интервала от 225 до 255°C (437 до 491°F). Състои се основно от субституирани динуклеарни ароматни въглеводороди]        
Екстрактни масла (въглени), остатъчни продукти от въг- 648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J
лени катрани, пиролизни масла, нафталинови масла, редестилати        
[Остатъци от дестилацията на дефенолирани и деалкилирани метилнафталинови масла (от битумни въглени катрани и пиролизни остатъчни масла) с точка на кипене приблизително в интервала от 240 до 260°C (464 до 500°F). Състои се основно от субституирани динуклеарни и хетероциклични ароматни въглеводороди]        
Абсорбционни масла, бициклоароматни и хетероцик- 648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M
лични въглеводородни фракции; редестилат на промивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като редестилат от дестилацията на промивно масло. Състои се основно от ароматни въглеводороди с два пръстена и хетероциклични въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 260 до 290°C (500 до 554°F)]        
Дестилати (въглен катран), висши богати на флуор, 648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
редестилат на промивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при кристализацията на катранени масла. Състои се от ароматни и полициклични въглеводороди и основно от флуорен и някои аценафтени]        
Креозотно масло, аценафтенова фракция, редестилат на 648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 H
промивно масло, несъдържащ аценафтен        
[Масло след отстраняване на ацетонафтен чрез кристализационен процес от аценафтеновото масло, получено от каменовъглен катран. Състои се основно от нафталин и алкилнафталини]        
Въглени дестилати, тежки масла, тежки антраценови 648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1  
масла        
[Дестилат от фракционна дестилация на въглени катрани от каменни въглища с точка на кипене приблизително в интервала от 240 до 400°C (464 до 752°F). Състои се от три- и полинуклеарни въглеводороди и хетероциклични съединения]        
Антраценово масло, кисел екстракт; остатъци от екстрак- 648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
цията на антраценови масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди на безосновни фракции, получени от дестилацията на въглени катрани с точка на кипене приблизително в интервала от 325 до 365°C (617 до 689°F). Състои се основно от антрацен и фенантрен и техните алкилни деривати]        
Дестилати (въглен катран); тежко антраценово масло 648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M
[Дестилат от въглен катран с област на дестилацията от 100 до 450°C (212 до 842°F). Състои се основно от 2 до 4 съпътстващи кондензирани пръстенови ароматни въглеводороди, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи]        
Дестилати (въглен катран), смоли, тежки масла; тежко 648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M
антраценово масло        
[Дестилат от дестилацията на смола на битумни високотемпературни катрани. Състои се основно от 3 и полинуклеарни въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 300 до 470°C (572 до 878°F). Продуктът може да съдържа и хетероатоми]        
Дестилати (въглен катран), смоли, тежки масла; тежко 648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
антраценово масло        
[Масло, получено от кондензация на пари при топлинна обработка на смола. Състои се основно от ароматни съединения с 2 до 4 пръстена с точка на кипене в интервала от 200 до повече от 400°C (392°F до повече от 752°F)]        
Дестилати (въглен катран), тежки масла, пиренови фрак- 648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M
ции, тежко антраценово масло; редестилат        
[Редестилат от фракционна дестилация на смолни дестилати; с точка на кипене приблизително в интервала от 350 до 400°C (662 до 752°F). Състои се основно от 3 и полинуклеарни ароматни въглеводороди и хетероциклични съединения]        
Дестилати (въглен катран), смоли, тежки масла, пирено- 648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M
ви фракции, тежко антраценово масло; редестилат        
[Редестилат от фракционна дестилация на смолни дестилати с точка на кипене приблизително в интервала от 380 до 410°C (716 до 770°F). Състои се основно от 3 и полинуклеарни ароматни въглеводороди и хетероциклични съединения]        
Парафинови восъци (въглени), високотемпературни кат- 648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
рани от кафяви въглища, обработени с въглерод; екстракти от каменовъглени катрани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на катрани, получени чрез коксуване на кафяви въглища с активни въглища за отстраняване на следи от примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Парафинови восъци (въглени), високотемпературни кат- 648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M
рани от кафяви въглища,        
Обработени с въглерод; екстракти от каменовъглени катрани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на катрани, получени чрез коксуване на кафяви въглища с бентонит за отстраняване на следи от примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Смола 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M
Високотемпературна смола от въглен катран 648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2  
[Остатъчен продукт от дестилацията на високотемпературни въглени катрани. Твърдо черно вещество с точка на размекване приблизително в интервала от 30 до 180°C (86 до 356°F). Състои се основно от комплексна смес на 3 или повече съпътстващи кондензирани ароматни пръстенни въглеводороди]        
Високотемпературна смола от въглен катран; топлин- 648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
но обработена, смола        
[Остатъчен продукт от дестилацията на високотемпературни въглени катрани, обработен при високи температури. Твърдо черно вещество с точка на размекване приблизително в интервала от 80 до 180°C (176 до 356°F). Състои се основно от комплексна смес на 3 или повече съпътстващи кондензирани ароматни въглеводороди]        
Високотемпературна смола от въглен катран, вторична; 648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M
смолен редестилат        
[Остатъчен продукт от дестилацията на висококипящи фракции на високотемпературни каменовъглени катрани и/или смола от коксово масло и с точка на размекване в интервала от 140 до 170°C (284 до 392°F) според DIN 52025. Състои се основно от 3 полинуклеарни ароматни съединения, които могат да съдържат и хетероатом]        
Остатъчен продукт от смолна дестилация; редестилат 648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M
[Остатъчен продукт от фракционна дестилация на смолен дестилат с точка на кипене приблизително в интервала от 400 до 470°C (752 до 846°F). Състои се основно от полинуклеарни въглеводороди и хетероциклични съединения]        
Въглен високотемпературен катран, продукт от дестила- 648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
ционни и натрупани остатъчни продукти, твърдо вещество        
[Съдържащи кокс и пепел твърди остатъци, които са отделени при дестилацията и термичната обработка на каменовъглени високотемпературни катрани в дестилационните съоръжения и бункери. Състои се основно от въглерод и съдържа незначителни количества хетеросъединения, както и пепелни компоненти]        
Въглени катрани, остатъчен продукт от бункери; 648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M
твърдо вещество        
[Утайка, отделена от бункери за суров въглен катран. Състои се основно от въглен катран и специални вещества, съдържащи въглерод]        
Остатъчни високотемпературни въглени катрани 648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M
[Твърди вещества, образувани по време на коксуването на каменни въглища за производство на високотемпературен каменовъглен катран. Състои се основно от кокс и въглищни частички, а също и ароматни съединения и минерални субстанции]        
Високотемпературни въглени катрани с високо съдър- 648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
жание на твърдо вещество        
[Кондензационен продукт, получен при охлаждане до температура на околната среда на въглища, газифицирани при високи температури - повече от 700°C (1292°F) от въглища, отделящи газ. Състои се основно от комплексна смес на ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени с високо съдържание на твърди въглищни и подобни на кокс вещества]        
Твърди отпадъци, въглени катрани от коксуване на 648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M
смоли; твърд остатъчен продукт        
[Комбинация от отпадъци, възникнали при коксуването на каменовъглени смоли. Състои се основно от въглерод]        
Остатъчни въглищни продукти от екстракцията на 648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M
кафяви въглища        
[Остатъчен продукт от екстракцията на изсушени кафяви въглища]        
Парафинови восъци от високотемпературни катрани на 648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
кафяви въглища; екстракт от каменовъглени катрани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от лигнитна карбонатизация на катран, чрез кристализация с разтворител (обезмасляващ разтвор), чрез сяропречистване чрез адукционни методи. Състои се основно от въглеводороди с права и разклонена верига с дължина, по-голяма от С12]        
Парафинови восъци от високотемпературни катрани на 648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M
кафяви въглища, обработени с водород; екстракт от каменовъглени катрани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от лигнитна карбонатизация на катран, чрез кристализация с разтворител (обезмасляващ разтвор), чрез сяропречистване или чрез адукционни методи с водород съвместно с катализатор. Състои се основно от въглеводороди с права и разклонена верига с дължина, по-голяма от С12]        
Парафинови восъци от високотемпературни катрани на 648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
кафяви въглища, обработени със силициева киселина; екстракт от каменовъглени катрани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на катрани от коксуване на кафяви въглища със силициева киселина за премахване на следи от примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди с права и разклонена верига с дължина, по-голяма от С12]        
Нискотемпературни въглени катрани, дестилатни оста- 648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M
тъчни продукти; катранено масло със средна точка на кипене        
[Остатъци от фракционна дестилация на нискотемпературни въглени катрани с цел отстраняване на масла, с точка на кипене приблизително около 300°C (572°F). Състои се основно от ароматни съединения]        
Смоли от въглени нискотемпературни катрани; 648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M
остатъчни смоли        
[Комплексно черно твърдо или полутвърдо вещество, получено от дестилацията на нискотемпературни въглени катрани с точка на размекване приблизително в интервала от 40 до 180°C (104 до 356°F). Състои се основно от комплексна смес на въглеводороди]        
Смоли от въглени нискотемпературни катрани, окислени 648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
[Окислен остатъчен продукт, получен от продухването с въздух на нискотемпературни въглени катранени смоли при повишена температура с точка на размекване приблизително в интервала от 70 до 180°C (158 до 356°F). Състои се основно от комплексна смес на ароматни въглеводороди]        
Смоли от въглени нискотемпературни катрани, топлин- 648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M
но обработени, окислени смолни остатъци        
[Окислен остатъчен продукт, получен от топлинната обработка на нискотемпературни въглени катрани, комплексно черно твърдо или полутвърдо вещество с точка на размекване приблизително в интервала от 50 до 140°C (122 до 284°F). Състои се основно от комплексна смес на ароматни въглеводороди]        
Въглищни газови дестилати с кондензирани ароматни 648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M
пръстени; дестилат        
[Дестилат, получен от смес на въглени катрани и ароматни нефтени утайки с област на дестилация от 220 до 450°C (428 до 842°F). Състои се основно от ароматни въглеводороди с 3 или 4 кондензирани пръстена]        
Ароматни полициклични въглеводороди, С20-С28, смес 648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M
от въглени катранени смоли - полиетилен - полипропилен, получена чрез пиролиза; пиролизен продукт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от пиролизата на въглени катранени смоли - полиетилен - полипропилен. Състои се основно от полициклични ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С20 до С28 с точка на размекване в интервала от 100 до 220°C (212 до 428°F), според DIN 52025]        
Ароматни полициклични въглеводороди, С20-С28, смес 648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M
от въглени катранени смоли и полиетилен, получена чрез пиролиза, пиролизен продукт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от пиролизата на въглени катранени смоли и полиетилен. Състои се основно от полициклични ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига приблизително в интервала С20-С28 и има точка на размекване в интервала от 100 до 220°C (212 до 428°F), според DIN 52025]        
Ароматни полициклични въглеводороди, С20-С28, смес от 648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M
Въглени катранени смоли и полистирен, получена чрез пиролиза, пиролизен продукт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от пиролизата на въглени катранени смоли и полистирен. Състои се основно от полициклични ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С20-С28 с точка на размекване в интервала от 100 до 220°C (212 до 428°F), според DIN 52025]        
Смола от въглен катран - земен газ; остатъчен смолен 648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M
продукт        
[Остатък от дестилацията на смес от въглени катрани и ароматни нефтени продукти. Твърдо вещество с точка на размекване в интервала от 40 до 180°C (140 до 356°F). Състои се основно от комплексна смес на ароматни въглеводороди с 3 или повече кондензирани пръстени]        
Фенантрен, остатък от дестилация; тежко редестилира- 648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M
но антраценово масло        
[Остатък от дестилацията на суров фенантрен с точка на кипене приблизително в интервала от 340 до 420°C (644 до 788°F). Състои се основно от фенантрен, антрацен и карбазол]        
Дестилати (каменовъглен катран) от висши, несъдържа- 648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
щи флуор въглени катрани; редестилат на промивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от кристализация на катранено масло. Състои се основно от ароматни полициклични въглеводороди, като дифенил, дибензофуран и аценафтен]        
Остатъци (каменовъглен катран), дестилат от креозот- 648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 H
но масло, редестилат от промивно масло        
[Остатък от фракционна дестилация на промивно масло, с точка на кипене приблизително в интервала от 270 до 330°C Състои се основно от двуядрени ароматни и хетероциклени въглеводороди]        
Дестилати (въглищни), леко масло от коксовите пещи, 648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J, M
нафталиново масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при префракционирането (продължителна дестилация) на масла от коксови пещи. Състои се основно от нафталин, кумарон и инден с точка на кипене над 148°C (298°F)]        
Дестилати (каменовъглен катран), нафталинови масла 648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M
с ниско съдържание на нафталин; редестилати на нафталинови масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при кристализация на нафталиново масло. Състои се основно от нафталин, алкилнафталини и фенолни съединения]        
Дестилати (каменовъглен катран), нафталинови масла, 648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M
кристализирала първична луга; редестилати на нафталинови масла        
[Съставна комбинация от органични съединения, получени като филтрат от кристализацията на нафталинова фракция на въглен катран. Състои се основно от нафталин, тионафти и алкилнафталин, с точка на кипене приблизително в интервала от 200 до 230°C (392 до 446°F)]        
Остатъци (въглищни) от екстракция на въглища, 648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J, M
алкални нафталинови масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от алкалната промивка на нафталинови масла с цел отстраняване на фенолни съединения (катранени киселини). Състои се основно от нафталин и алкилнафталини]        
Остатъци (въглищни) от екстракция на въглища, алкал- 648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J, M
ни нафталинови масла с ниско съдържание на нафталини; остатъци от екстракт на нафталиново масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, останала след отделянето на нафталин от алкално промито нафталиново масло чрез кристализационни методи. Състои се основно от нафталин и алкилнафталини]        
Дестилати (каменовъглен катран) от нафталинови мас- 648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M
ла, несъдържащи нафталини, алкални екстракти; остатъци от екстракцията на нафталинови масла        
[Масло, оставащо след отделянето на фенолсъдържащите съединения от продухани нафталинови масла чрез алкална промивка. Състои се основно от нафталин и алкилнафталини]        
Остатъци (въглищни) от екстракция на алкални нафта- 648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M
линови масла, дестилати; остатъци от екстракцията на нафталинови масла        
[Дестилат от алкалната промивка на нафталиново масло с точка на дестилация приблизително в интервала от 180 до 220°C (356 до 428°F). Състои се основно от нафталин, алкилбензен, инден и индан]        
Дестилати (каменовъглен катран) от нафталинови масла, 648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J, M
метилнафталинови фракции; метилнафталиново масло        
[Дестилат от фракционната дестилация на високотемпературни въглени катрани. Състои се основно от субституирани ароматни въглеводороди с 2 пръстена и ароматни азотни основи с точка на кипене приблизително в интервала от 225 до 255°C (437 до 491°F)]        
Дестилати (каменовъглен катран) от нафталинови масла, 648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J, M
индолметилнафталинова фракция, метилнафталиново масло        
[Дестилат от фракционната дестилация на високотемпературни въглени катрани. Състои се основно от индол и метилнафталин с точка на кипене приблизително в интервала от 235 до 255°C (455 до 491°F)]        
Дестилати (каменовъглен катран) от нафталинови мас- 648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M
ла, кисели екстракти; остатъци от екстракцията на метилнафталинови масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени след отстраняване на основите от метилнафталиновата фракция при дестилацията на въглен катран. Състои се основно от 1(2)-метилнафталин, нафталин, диметилнафталин и бифенил с точка на кипене приблизително в интервала от 230 до 255°C (446 до 491°F)]        
Кисели (въглищни), несъдържащи катран екстрактни мас- 648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M
ла; остатъци от екстракцията на метилнафталинови масла        
[Остатъци от дестилацията на алкално промити нафталинови масла с точка на дестилация приблизително в интервала от 220 до 300°C (428 до 572°F). Състои се основно от нафталин, алкилнафталини и ароматни азотни основи]        
Кисели (въглищни), несъдържащи катран екстрактни 648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M
масла; остатъци от екстракцията на метилнафталинови масла        
[Екстрактно масло с точка на кипене приблизително в интервала от 220 до 265°C (428 до 509°F) от алкални въглени катрани - остатъчни продукти, получени чрез кисела промивка с водни разтвори на сярна киселина след дестилацията за отделяне на катранените основи. Състои се основно от алкилнафталини]        
Дестилати (каменовъглен катран) от бензенови фрак- 648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J, M
ции, дестилатни остатъци; промивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди от дестилацията на суров бензен (високотемпературен каменовъглен катран). Може да бъде течно вещество с точка на дестилация приблизително от 150 до 300°C (302 до 572°F) или твърдо, или полутвърдо вещество с точка на топене до 70°C (158°F). Състои се основно от нафталин и алкилнафталин]        
Креозотно масло, 648-098-00-X 292-605-3 90640-84-9 H
промивно масло,        
аценафтенова фракция        
Креозотно масло 648-099-00-5 263-047-8 61789-28-4 H
Креозотно масло, 648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 H
промивно масло висококипящ дестилат        
[Висококипяща дестилационна фракция, получена при високотемпературно коксуване на битумни въглища, допълнително пречистена за отстраняване излишъка от кристални соли. Състои се основно от креозотно масло с отстранени някои от нормални полиядрени ароматни соли - компоненти на дестилатите на каменовъгления катран. Не съдържа кристали приблизително при 5°C]        
Креозот 648-101-00-4 232-287-5 8001-58-9 H
Остатъци от екстракт (въглищни), остатък от екстрак- 648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 H
ционно промивно масло, креозот-маслена киселина        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при дестилация на каменовъглен катран, от фракция, несъдържаща основи, с точка на кипене приблизително в интервала от 250°C до 280 °C. Състои се основно от бифенили и изомерни дифенилнафталени]        
Антраценово масло, антраценова паста; фракция на 648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M
антраценово масло        
[Богато на антрацен твърдо вещество, получено чрез кристализацията и центрофугирането на антраценово масло. Състои се основно от антрацен, карбазол и фенантрен]        
Антраценово масло, с ниско съдържание на антрацен; 648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M
фракция на антраценово масло        
[Масло, оставащо след отделянето на богато на антрацен твърдо вещество (антраценова паста), получено чрез кристализация на антраценово масло. Състои се основно от 2-, 3- и 4-степенни ароматни съединения]        
Остатъци (каменовъглен катран) от дестилацията на 648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M
антраценово масло, фракция на антраценовото масло        
[Остатък от фракционната дестилация на суров антрацен, с точка на кипене приблизително в интервала от 340 до 400°C (644 до 752°F). Състои се основно от три- и полинуклеарни ароматни и хетероциклични въглеводороди]        
Антраценово масло, антраценова паста; фракция на 648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
антраценово масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди от дестилацията на антрацен, получен чрез кристализацията на антраценово масло от битумни високотемпературни катрани с точка на кипене приблизително в интервала от 330 до 350°C (626 до 662°F). Състои се основно от антрацен, карбазол и фенантрен]        
Антраценово масло, антраценова паста; фракция на 648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M
карбазол        
[Съставна комбинация от въглеводороди от дестилацията на антрацен, получен чрез кристализацията на антраценово масло от високотемпературни каменовъглени катрани с точка на кипене приблизително в интервала от 350 до 360°C (662 до 680°F). Състои се основно от антрацен, карбазол и фенантрен]        
Антраценово масло, антраценова паста, леки дестилати; 648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M
фракция на антраценово масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди от дестилацията на антрацен, получен чрез кристализацията на антраценово масло от битумни леки температурни катрани с точка на кипене приблизително в интервала от 290 до 340°C (554 до 644°F). Състои се основно от тринуклеарни ароматни съединения и техните дихидродеривати]        
Катранени масла, въглени нискотемпературни; 648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J, M
Катранени масла висококипящи        
[Дестилат от нискотемпературни въглени катрани. Състои се основно от въглеводороди, фенолсъдържащи съединения и ароматни азотни основи с точка на кипене приблизително в интервала от 160 до 340°C (320 до 644°F)]        
Феноли, амонячен разтвор, екстракт от луга; алкален 648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M
екстракт        
[Съставна комбинация от феноли с изобутилацетат, извлечен от амонячен разтвор, кондензиран при нискотемпературна газификация по-малко от 700°C (1292°F) на въглища. Състои се основно от комбинирана смес на едно- и двувалентни феноли]        
Дестилати (каменовъглен катран), леки масла, алкални 648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M
екстракти        
[Воден екстракт от карболово масло, получен при алкалната промивка с воден разтвор на натриев хидроксид. Състои се основно от алкални соли на различни фенолсъдържащи съединения]        
Екстракти от алкални катранени въглени масла 648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M
[Екстракт от катранено-въглено масло, получен при алкалната промивка с воден разтвор на натриев хидроксид. Състои се основно от алкални соли на различни фенолсъдържащи съединения]        
Дестилати (каменовъглен катран), нафталинови масла, 648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M
алкални екстракти        
[Воден екстракт от нафталиново масло, получен при алкалната промивка с воден разтвор на натриев хидроксид. Състои се основно от алкални соли на различни фенолсъдържащи съединения]        
Остатъци (въглищни) от екстракция на алкални катра- 648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M
нени масла, карбонатизирани, обработени с вар; сурови феноли        
[Продукт, получен при обработката на алкален екстракт от въглен катран с СО2 и СаО. Състои се основно от CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 и други органични и неорганични съединения]        
Катранени киселини от сурови кафяви въглища, сурови 648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J, M
феноли        
[Кисел алкален екстракт от дестилат от кафявовъглищни катрани. Състои се основно от фенол и хомолози на фенола]        
Катранени киселини от превръщането в газ на кафяви 648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M
въглища, сурови феноли        
[Съставна комбинация от органични съединения, получени от газификацията на кафяви въглища. Състои се основно от фенол и хомолози на фенола и С6-С10 хидроароматни феноли]        
Катранени киселини, остатък от дестилация на фенол 648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M
[Остатък от дестилацията на суров фенол от въглища. Състои се основно от феноли с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С10 с точка на размекване в интервала от 60 до 80°C (140 до 176°F)]        
Катранени киселини, фракция на метилфенол; фено- 648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M
лен дестилат        
[3 и 4 богати на метилфенол фракции на катранени киселини, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини]        
Катранени киселини, фракция на полиалкилфенол; 648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M
фенолен дестилат        
[Фракции на катранени киселини, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини с точка на кипене приблизително в интервала от 225 до 320°C (437 до 608°F). Състои се основно от полиалкилфеноли]        
Катранени киселини, фракция на ксиленол; фенолен 648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M
дестилат        
[Фракции на 2,4- и 2,5-богати на диметилфенол, кисели катранени фракции, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на сурови катранени киселини]        
Катранени киселини; фракции на етилфенол; фенолен 648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M
дестилат        
[Фракции на катранени киселини, богати на 3- и 4-етилфенол, получени при дестилация на нискотемпературни сурови въглищно-катранени киселини]        
Катранени киселини; фракции на 3,5-ксиленол; фрак- 648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M
ция на фенолен дестилат        
[Фракции, богати на 3,5-диметилфенол катранени киселини, получени при дестилация на нискотемпературни въглени катрани на катранени киселини]        
Катранени киселини, остатъчни дестилати; фенолен 648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M
дестилат        
[Остатъчен продукт от дестилацията на леки карболови масла приблизително в интервала от 235 до 355°C (481 до 697°F)]        
Катранени киселини, остатъчни крезилови; фенолен 648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M
дестилат        
[Остатък от сурови въглени катранени киселини, след отделянето на фенол, крезол, ксиленол и други висши високотемпературни феноли. Черно твърдо вещество с точка на топене над 80°C (176°F). Състои се основно от полиалкилфеноли, растителна смола, неорганични соли]        
Феноли, фенолни дестилати, С9-С11 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M
Катранени киселини, крезилни; фенолен дестилат 648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M
[Съставна комбинация от органични съединения, получени от кафяви въглища, с точка на кипене приблизително в интервала от 200 до 230°C (392 до 446°F). Състои се основно от феноли и пиридинови основи]        
Катранени киселини, кафяви въглища, С2-алкилфенолна 648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M
фракция; фенолен дестилат        
[Дестилат от окисляването на дестилати на кафявовъглищни катрани, с точка на кипене приблизително в интервала от 200 до 230°C (392 до 446°F). Състои се основно от m- и р- етилфеноли, а също и крезол и ксиленол]        
Екстрактни масла (въглищни), нафталинови масла; 648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M
кисел екстракт        
[Воден екстракт, получен от кисела промивка на алкални нафталинови масла. Състои се основно от кисели соли на различни ароматни азотни основи, съдържащи пиридин, хинолин и техните алкилни деривати]        
Основни катранени вещества, хинолинови деривати, 648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M
дестилатни основи        
Катранени основи, фракции на въглищни и хинолинови 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M
деривати, дестилатни основи.        
Катранени основи, остатъчни продукти от дестилация 648-132-00-9 274-544-0 92062-29-8 J, M
на въглища; дестилатни основи        
[Остатъци от дестилация на неутрализирани, екстрахирани с киселини основосъдържащи катранени фракции от дестилация на въглени катрани. Състои се основно от анилин, колидин, хинолин, хинолинови деривати и толуидин]        
Въглеводородни масла, ароматни, смесени с полиетилен 648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J, M
и полипропилен, пиролизирани, леки маслени фракции; топлинно обработени продукти        
[Масло, получено от топлинната обработка на смес полиетилен/полипропилен с въглена катранена смола или ароматни масла. Състои се основно от бензен и неговите хомолози, с точка на кипене приблизително в интервала от 70 до 120°C (158 до 248°F)]        
Въглеводородни масла, ароматни, смесени с полиетилен, 648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J, M
пиролизирани, леки маслени фракции; топлинно обработени продукти        
[Масло, получено от топлинната обработка на смес от полиетилен с въглена катранена смола или ароматни масла. Състои се основно от бензен и неговите хомолози, с точка на кипене приблизително в интервала от 70 до 120°C (158 до 248°F)]        
Въглеводородни масла, ароматни, смесени с полистирен, 648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J, M
пиролизирани, леки маслени фракции; топлинно обработени продукти        
[Масло, получено от топлинната обработка на смес полистирен с въглена катранена смола или ароматни масла. Състои се основно от бензен и неговите хомолози, с точка на кипене приблизително в интервала от 70 до 210°C (158 до 410°F)]        
Екстрактни остатъци (нефтени), алкални катранени 648-137-00-0 277-567-8 73665-18-6 J, M
масла, остатъци от нафталинова дестилация; екстракт от нафталинено масло-остатък        
[Остатъкът е получен от химически масла, екстрахирани след отделянето на нафталин чрез дестилация. Състои се основно от ароматни въглеводороди с 2 до 4 кондензирани пръстена и ароматни азотни основи]        
Креозотно масло, промивно масло, нискокипящ дестилат 648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 H
[Нискокипяща дестилационна фракция, получена чрез високотемпературно коксуване на битумни въглища, пречистена отново за отстраняване на излишъка от кристални соли. Състои се основно от креозотно масло с отстранени нормални полиядрени ароматни соли, съставна част на каменовъгления катранен дестилат. Не съдържа кристали приблизително при 38°С]        
Катранени киселини, крезилни, натриеви соли, 648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M
разтвори, екстракт от луга        
Екстрактни масла (въглищни), катранена основа; 648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M
киселинен екстракт        
[Екстракт от остатъци на алкална екстракция на въглени катранени масла, получен от кисела промивка, например с воден разтвор на сярна киселина, след дестилация за отстраняване на нафталин. Състои се основно от кисели соли на различни ароматни азотни основи, включващи пиридин, хинолин и техните алкилни деривати]        
Сурови въглищни катранени основи 648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M
[Реакционен продукт, получен от неутрализацията на екстракционни въгленокатранени основни масла с алкален разтвор, например воден разтвор на натриев хидроксид за отстраняване на основите. Състои се основно от органични основи, като ациридин, фенантридин, пиридин, хинолин и техните алкилни деривати]        
Въглени остатъци от екстракция с течни разтворители 648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M
[Кохезивен прах, съдържащ въглени минерални вещества и неразтворими въглища след течната екстракция на въглища с разтворител]        
Въглени течности от течна екстракция с разтворители 648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M
[Продукт, получен от филтрацията на въглищни минерални вещества и неразтворими въглища от разтвор на въглищен екстракт с течни разтворители. Черна, вискозна, комплексна комбинация от ароматни и частично хидрирани въглеводороди, ароматни азотни съединения, ароматни серни съединения, фенолсъдържащи и други ароматни кислородни съединения и техните алкилни деривати]        
Въглени течности от течна екстракция с разтворители 648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
[Като цяло продукт, несъдържащ разтворител, получен от дестилацията на разтворител от филтруван въглен екстрактен разтвор от разтваряне на въглища с течни разтворители. Черно полутвърдо вещество, което се състои основно от комплексна комбинация на ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени, ароматни азотни съединения, ароматни серни съединения, фенолсъдържащи и други ароматни кислородни съединения и техните алкилни деривати]        
Леки масла (въглищни) от коксови пещи; суров бензен 648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J
[Летлива органична течност, екстрахирана от газ, получен при високотемпературна газификация над 700°C (1292°F) на въглища. Състои се основно от бензен, толуен и ксилен, възможно е да съдържа незначителни количества въглеводороди]        
Дестилати (въглищни) от първична течна екстракция 648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
с разтворител        
[Течен продукт от кондензацията на пари, получен при разтварянето на въглища с течен разтворител с точка на кипене приблизително в интервала от 30 до 300°C (86 до 572°F). Състои се основно от частично хидрирани ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени, ароматни съединения, съдържащи кислород, азот и сяра, и техните алкилни деривати с дължина на въглеродната верига С4-С14]        
Дестилати (въглищни) от течна екстракция с разтвори- 648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J
тел, хидрокрекирани        
[Дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, получен от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция с точка на кипене приблизително в интервала от 30 до 300°C (86 до 572°F). Състои се основно от ароматни хидрирани въглеводороди и нафтенсъдържащи съединения и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С4-С14, ароматни съединения, съдържащи кислород, азот и сяра]        
Нефтен дестилат (въглищен) от течна екстракция с 648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J
разтворител, хидрокрекиран        
[Фракция на дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция с точка на кипене приблизително в интервала от 30 до 180°C (86 до 356°F). Състои се основно от ароматни хидрирани въглеводороди и нафтенсъдържащи съединения и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С4-С9, ароматни съединения, съдържащи кислород, азот и сяра, и хидрирани ароматни съединения]        
Бензин, въглен от течна екстракция с разтворител, хид- 648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J
рокрекиран нефт        
[Моторно гориво, получено чрез реформинг на обогатени нефтени фракции и на продукти от хидрокрекирането на въглен от течен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция с точка на кипене приблизително в интервала от 30 до 180°C (86 до 356°F). Състои се основно от ароматни и нафтенсъдържащи въглеводороди и техните алкилни деривати, алкил въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С9]        
Дестилати (въглищни) от течна екстракция с разтво- 648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
рител, хидрокрекирани, средни        
[Дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция с точка на кипене приблизително в интервала от 180 до 300°C (356 до 572°F). Състои се основно от ароматни съединения с два пръстена, ароматни хидрирани и нафтенсъдържащи съединения и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С9-С14, съединения, съдържащи кислород, азот и сяра]        
Дестилати (въглищни) от течна екстракция с разтво- 648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J
рител, хидрокрекирани, средни        
[Дестилат, получен от хидрокрекинг на въглен екстракт или разтвор, възникнал от течната екстракция с разтворител или чрез свръхкритични методи на газова екстракция с точка на кипене приблизително в интервала от 180 до 280°C (356 до 536°F). Състои се основно от ароматни съединения с два пръстена, ароматни хидрирани и нафтенсъдържащи съединения и техните алкилни деривати, алкани с дължина на въглеродната верига С9-С14, съединения, съдържащи кислород, азот и сяра]        
Леки масла (въглищни), получени чрез метод на полу- 648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J
коксуване        
[Летлива органична течност, получена от кондензиран газ, изтекъл след нискотемпературна (< 700°C (1292°F)) газификация на въглища. Състои се основно от въглеводороди С6-С10]        
Екстракти (нефтени), лек нафтенов дестилатен 649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6 H
разтворител        
Екстракти (нефтени), тежък парафинов дестилатен 649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7 H
разтворител        
Екстракти (нефтени), лек парафинов дестилатен 649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8 H
разтворител        
Екстракти (нефтени), тежък нафтенов дестилатен 649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6 H
разтворител        
Екстракти (нефтени), лек вакуум газьол разтворител 649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7 H
Въглеводороди с брой на въглеродните атоми в ин- 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8 H
тервала C26-55, обогатени с ароматни въглеводороди        
Остатъци (нефтени), тежки горивни масла 649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3  
[Комплексен остатък от свободна дестилация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеводородната верига повече от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Газьоли (нефтени), тежко вакуумно горивно масло 649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7  
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от вакуумна дестилация на остатъци от свободна дестилация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50. Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена с точка на кипене приблизително в интервала от 350 до 600°C (662 до 1112°F)]        
Дестилати (нефтени), тежко каталитично крекирано 649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3  
горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С15-С35. Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена с точка на кипене приблизително в интервала от 260 до 500°C (500 до 932°F)]        
Пречистени масла (нефтени), каталитично крекирано 649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4  
тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция при дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Хидрокрекирани остатъци (нефтени), тежко горивно 649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9  
масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция при дестилация на продукти от хидрокрекинг. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F)]        
Термично крекирани (нефтени) остатъци, тежко 649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6  
горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция при дестилация на продукти от термокрекинг. Състои се основно от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Термично крекирани (нефтени) дестилати, тежко горив- 649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7  
но масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термокрекинг. Състои се основно от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига С15-С36 с точка на кипене приблизително в интервала от 260°C до 480°C (500 до 896°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Газьоли (нефтени), обработени с водород вакуумни 649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2  
тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтени фракции с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С13-С50 с точка на кипене приблизително в интервала от 230°C до 600°C (446 до 1112°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Остатъци (нефтени), хидродесулфурирани, тежки горив- 649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5  
ни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтени фракции с водород в присъствие на катализатор, при условия за отделяне на органични серни съединения. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Газьоли (нефтени), хидродесулфурирани, тежки вакуум- 649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5  
ни горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при каталитични хидродесулфуриращи методи. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С20-С50 с точка на кипене приблизително в интервала от 350°C до 600°C (662 до 1112°F). Съдържа най- вероятно пет или повече тегловни % ароматни въглеводороди с кондензирани пръстени]        
Остатъци (нефтени), крекирани с пара, тежки горивни 649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1  
масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция от дестилацията на продукти, обработени с парови крекингови методи (включително и методи за производство на етилен). Състои се основно от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С14, с точка на кипене над 260°C (500°F). Съдържа най-вероятно пет или повече тегловни % ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Остатъци (нефтени), тежки горивни масла 649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2  
[Комплексен остатък от дестилацията на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С11, с точка на кипене над 200°C (392°F). Може да съдържа пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Пречистени масла (нефтени), хидродесулфурирани 649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6  
каталитично крекирани тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на каталитично крекирано очистено масло с водород с цел отстраняване на органичната сяра от сероводорода. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Дестилати (нефтени) хидродесулфурирани, средни, ката- 649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7  
литично крекирани тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на каталитично крекирани дестилати с водород за отстраняване на органичната сяра от сероводорода. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига основно в интервала С11-С30 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°C до 450°C (401 до 842°F). Съдържа сравнително голямо количество трициклични ароматни въглеводороди]        
Дестилати (нефтени) хидродесулфурирани, каталитич- 649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8  
но крекирани тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на тежки каталитично крекирани дестилати с водород за отстраняване на органичната сяра от сероводорода. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига от С15-С35 с точка на кипене приблизително в интервала от 260°C до 500°C (500 до 932°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Горивно масло, масла от остатъци на първичен нафтен 649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4  
дестилат, концентриран газьол, съдържащо голямо количество сяра, горивно масло        
Тежко горивно остатъчно масло 649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5  
[Течен продукт от различни процеси на рафинация, обикновено остатък. Съставът му е комплексен и варира]        
Остатъци (нефтени) от дестилацията на остатъци, об- 649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7  
работени при каталитичен реформер фракционатор;        
тежко горивно масло        
[Комплексен остатък от дестилацията на остатък, получен чрез каталитичен реформер фракционатор с точка на кипене над 399°C (750°F)]        
Остатъци (нефтени), тежки газьоли от коксуване и 649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1  
вакуумни газьоли, тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция при дестилацията на тежък коксов газьол и вакуумен газьол. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С13, с точка на кипене над 230°C (446°F)]        
Остатъци (нефтени), тежко горивно масло от пещ за 649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8  
коксуване, леки вакуумни        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция при дестилацията на тежък коксов газьол и лек вакуумен газьол. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С13, с точка на кипене над 230°C (446°F)]        
Остатъци (нефтени) леки вакуумни; тежко горивно масло 649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9  
[Комплексен остатък от вакуумната дестилация на остатъци от свободната дестилация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С13, с точка на кипене над 230°C (446°F)]        
Остатъци (нефтени) леки, парокрекирани; 649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9  
тежко горивно масло        
[Комплексен остатък от дестилация на продукти от паров крекинг. Състои се основно от ароматни и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С7, с точка на кипене приблизително в интервала от 101°C до 555°C (214 до 1030°F)]        
Горивно масло № 6, тежко горивно масло 649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4  
[Горивно масло с минимален вискозитет 900 SUS при температура 37,7°С (100°F) и максимален вискозитет 9000 SUS при температура 37,7°C (100°F)]        
Остатъци (нефтени), главна инсталация, с ниско 649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7  
съдържание на сяра, тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди с ниско съдържание на сяра, получено като остатъчна фракция при дестилацията на суров нефт от главна инсталация. Остатъчен продукт след отстраняване на остатъци на масла от концентриран газьол и отделянето на бензиновия и керосиновия слой]        
Газове (нефтени) от тежки горивни масла 649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4  
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от дестилацията на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С7-С35, с точка на кипене приблизително в интервала от 121 до 510°C (250 до 950°F)]        
Остатъци (нефтени), очистване на газ в скрубер, съдър- 649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1  
жащи кондензирани ароматни пръстени; тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция при дестилацията на вакуумни остатъци и продукти от термично крекиране. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20, с точка на кипене над 350°C (662°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани ароматни пръстена]        
Дестилати (нефтени), вакуумни нефтени остатъци, 649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1  
тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт]        
Остатъци (нефтени), подобни на смоли, парокрекирани, 649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2  
тежки горивни масла        
[Комплексен остатък от дестилацията на крекирани с пара нефтени остатъци]        
Дестилати (нефтени), средни вакуумни, 649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6  
тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С14-С42 с точка на кипене приблизително в интервала от 250 до 545°C (482 до 1013°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Дестилати (нефтени), леки вакуумни, тежки горивни 649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7  
масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С11-С35 с точка на кипене приблизително в интервала от 250 до 545°C (482 до 1013°F)]        
Дестилати (нефтени), тежки вакуумни, горивни масла 649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8  
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С15-С50 с точка на кипене приблизително в интервала от 270 до 600°C (518 до 1112°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Газьоли (нефтени) от хидродесулфурирани коксове 649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9  
при вакуум, тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез хидродесулфурирането на тежки изходни вещества от дестилационни продукти от коксови пещи. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С18-С44 с точка на кипене приблизително в интервала от 304 до 548°C (579 до 1018°F). Съдържа най-вероятно пет или повече % ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Остатъци (нефтени), дестилати от крекинг с пара, 649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3  
тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от продукцията на обогатени нефтени катрани чрез дестилация на катран, обработен чрез паров крекинг. Състои се основно от ароматни и други въглеводороди и органични серни съединения]        
Остатъци (нефтени) леки вакуумни, тежки горивни масла 649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4  
[Комплексен остатък от вакуумната дестилация на остатъци от дестилацията на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С24, с точка на кипене над 390°C (734°F)]        
Тежки горивни масла с високо съдържание на сяра 649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2  
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на суров нефт. Състои се основно от алифатни, ароматни и циклоалифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С25, с точка на кипене над 400°C (752°F)]        
Остатъци (нефтени) от каталитичен крекинг, тежки 649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7  
горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция от дестилацията на продукти, получени при каталитични крекингови методи. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С11, с точка на кипене над 200°C (392°F)]        
Дестилати (нефтени), средни каталитично крекирани, 649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7  
термично разградени, тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитични крекингови методи, при които се използва топлообменна течност. Състои се основно от въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 220 до 450°C (428 до 842°F). Възможно е да се съдържат органични серни съединения]        
Остатъчни масла (нефтени), тежки горивни масла 649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0  
[Съставна комбинация от въглеводороди, серни съединения и металсъдържащи органични съединения, получени като остатък от методи на рафиниране, фракциониране и крекинг. Получава се готов продукт с вискозитет, по-голям от 2 сSt. при 100°С]        
Термично обработени, крекирани с пара остатъци; 649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8  
тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при обработката и дестилацията на суров крекиран с пара нефт. Състои се основно от ненаситени въглеводороди, с точка на кипене над 180°C (356°F)]        
Дестилати (нефтени) хидродесулфурирани, средни; 649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8  
тежки горивни масла        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на нефтени изходни вещества с водород. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига С9-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 150 до 400°C (302 до 752°F)]        
Остатъци (нефтени), каталитичен реформер фракцио- 649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9  
натор; тежко горивно масло        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като остатъчна фракция чрез дестилация на продукти чрез каталитични методи. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С10-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 160 до 400°C (320 до 725°F). Съдържа най-вероятно пет тегловни % или повече ароматни въглеводороди с 4 до 6 кондензирани пръстена]        
Нефт, суров нефт 649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9  
[Съставна комбинация от въглеводороди. Състои се основно от алифатни, алициклични и ароматни въглеводороди. Възможно е да съдържа малки количества азот, кислород и серни съединения. Тази категория включва лек, среден и тежък нефт, а също и екстрактни масла от катрани. Въглеводородсъдържащи материали, изискващи за добиването си конверсия на нефтени рафинирани вещества, с големи химически промени, например минерални масла и течни въглени горива, несъдържащи се в тази дефиниция]        
Въглеводороди, C4-, несъдържащи 1,3-бутадиен и 649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K
изобутен, газове от преработката на нефт        
Копитно масло (нефтено), киселинно обработено 649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на копитно масло със сярна киселина. Състои се от въглеводороди с разклонена верига и дължина на въглеродната верига от С20-С50]        
Копитно масло (нефтено), органично, обработено с глина 649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени от обработката на копитно масло с природна или модифицирана глина, или получена от контактни и перколационни методи за отстраняване на следи от полярни съединения и съществуващи примеси. Състои се от въглеводороди с разклонена верига и дължина на въглеродната верига от С20-С50]        
Копитно масло (нефтено), обработено с въглерод 649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на копитно масло с активен въглен, с цел отстраняване на примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права верига и дължина на въглеродната верига, по-голяма от С12]        
Дестилати (нефтени), сяропречистени, средни; 649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтен дестилат чрез сяропречистване за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С9-С20 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°C до 345°C (302 до 653°F)]        
Газьоли (нефтени), обогатени с разтворители; 649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от екстракция с разтворители. Състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°C до 400°C (401 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), обогатени с разтворители, средни; 649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от екстракция с разтворители. Състои се от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С9-С20 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°C до 345°C (302 до 653°F)]        
Газьоли (нефтени), киселинно обработени; 649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 230°C до 400°C (446 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), киселинно обработени, средни; 649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С20, с точка на кипене приблизително в интервала от 205°C до 345°C (401 до 653°F)]        
Дестилати (нефтени), киселинно обработени, леки; 649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат по метод чрез въздействие със сярна киселина. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С9-С16 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°C до 290°C (302 до 554°F)]        
Газьоли (нефтени), химически неутрализирани; 649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при метод на обработка за отделяне на кисели вещества. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 230°C до 400°C (446 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), химически неутрализирани, 649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
средни; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката за отстраняване на кисели вещества. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С20 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°C до 345°C (401 до 653°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с глина, средни; 649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина посредством контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и налични примеси. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С9-С20 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°C до 345°C (302 до 653°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни; 649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°C до 400°C (401 до 752°F)]        
Газьоли (нефтени), хидродесулфурирани; 649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от нефт като основно вещество, обработено с водород за отстраняване на органичната сяра в сероводорода. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 230°C до 400°C (446 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), хидродесулфурирани, средни; 649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена основно от нефт, обработена с водород за отстраняване на органичната сяра в сероводорода. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°C до 400°C (401 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), остатък от каталитичен 649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N
реформинг фракционатор, висококипящи;        
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатък от каталитичен фракционатор, с точка на кипене приблизително в интервала от 343°C до 399°C (650 до 750°F)]        
Дестилати (нефтени), остатък от каталитичен реформинг 649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N
фракционатор, среднокипящи; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатък от каталитичен фракционатор, с точка на кипене приблизително в интервала от 288°C до 371°C (550 до 700°F)]        
Дестилати (нефтени), остатък от каталитичен реформинг 649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N
фракционатор, нискокипящи; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатък от каталитичен фракционатор, с точка на кипене под 288°C (550°F)]        
Дестилати (нефтени), силно рафинирани, средни; 649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция, при която са използвани следните етапи: филтриране, центрофугиране, открита дестилация, вакуумна дестилация, окисляване, неутрализация и обработка с глина. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С10-С20]        
Дестилати (нефтени), каталитично реформирани, 649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N
тежък ароматен концентрат; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на каталитично реформирани нефтени фракции. Състои се основно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С10-С16 с точка на кипене приблизително в интервала от 200°C до 300°C (392 до 572°F)]        
Газьоли, съдържащи парафини; газьол - неспецифициран 649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N
[Дестилат от редестилацията на комплексна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на остатъци от силна каталитична обработка на парафини с водород, с точка на кипене приблизително в интервала от 190°C до 330°C (374 до 594°F)]        
Газове (нефтени), пречистени с разтворители, тежък 649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N
хидродесулфуриран, газьол - неспецифициран        
Въглеводороди, С16-С20, обработени с водород, средни 649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
Дестилати, лек дестилат; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като първи поток от вакуумна дестилация на остатъци от обработката на среден дестилат с водород. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С20, с точка на кипене приблизително в интервала от 290°C до 350°C (554 до 662°F). Получава се готово масло с вискозитет 2 cSt при температура 100°C (212°F)]        
Въглеводороди, С12-С20, обработени с водород, парафин- 649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N
съдържащи, леки дестилати; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени като първи поток от вакуумна дестилация на остатъци от обработката на тежки парафини с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С12-С20 с точка на кипене приблизително в интервала от 230°C до 350°C (446 до 662°F). Получава се готово масло с вискозитет 2 cSt при температура 100°C (212°F)]        
Въглеводороди, С11-С17, леки нафтенсъдържащи, 649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
екстрахирани с разтворител; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от екстракцията на ароматни съединения от лек нафтенсъдържащ дестилат с вискозитет 2,2 cSt при температура 40°C (104°F). Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С17 с точка на кипене приблизително в интервала от 200°C до 300°C (392 до 572°F)]        
Газьоли, обработени с водород; газьол - неспецифициран 649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от редестилация на остатъци от обработка на парафини с водород в присъствието на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С17-С27 с точка на кипене приблизително в интервала от 330°C до 340°C (626 до 644°F)]        
Дестилати (нефтени), леки парафинсъдържащи, обра- 649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
ботени с въглерод; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с активен въглен, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С12-С28]        
Дестилати (нефтени), средни парафинсъдържащи, 649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N
обработени с въглерод; газьол- неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефт с активен въглен, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С36]        
Дестилати (нефтени), средни парафинсъдържащи, об- 649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N
работени с глина; газьол - неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефт с избелваща пръст за отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С36]        
Алкани, C12-С26, с права и разклонена верига 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N
Смазки; грес 649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С12-С50. Може да съдържа органични соли на алкални метали, алкалоземни метали и/или алуминиеви съединения]        
Мек восък (нефтен); парафинов гач 649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител (промивка с разтворител) или като дестилатна фракция от силна промивка с основи. Състои се от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С20]        
Парафинов гач (нефтен), киселинно обработен 649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат чрез обработката на нефтен - парафинов гач фракция чрез метод със сярна киселина. Състои се от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С20]        
Парафинов гач (нефтен), обработен с глина 649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен - парафин гач фракция чрез метод с естествена или модифицирана глина или чрез контактен или перколационен метод. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С20]        
Парафинов гач (нефтен), обработен с водород 649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от парафинов гач, обработен с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С20]        
Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се 649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция, депарафинирана с разтворител. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се, 649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Парафинов гач (нефтен), нискотопящ се, обработен с 649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N
Въглерод        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач с активен въглен, с цел отстраняване на следи от полярни части и примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Парафинов гач (нефтен), нискотопящ, обработен с глина 649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач с бентонит, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена въглеродна верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Парафинов гач (нефтен), нискотопящ, обработен със 649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
силициева киселина        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нискотопящ парафинов гач със силициева киселина, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди, с права и разклонена въглеродна верига и дължина на веригата, по-голяма от С12]        
Парафинов гач (нефтен), обработен с въглерод 649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен парафинов гач с активен въглен, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси]        
Петролатум; петролатум 649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като полутвърдо вещество при промивка на парафинсъдържащ маслен остатък. Състои се основно от наситени кристални и течни въглеводороди с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25]        
Петролатум (нефтен), окислен 649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N
[Съставна комбинация от органични съединения, основно карбонови киселини с високо молекулно тегло, получена чрез въздушно окисление на петролатум]        
Петролатум (нефтен), обработен с алуминиев оксид 649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на петролатум с Al2O3, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от наситени кристални и течни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С25]        
Петролатум (нефтен), обработен с водород 649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като полутвърдо вещество от промивка на парафинсъдържащи нефтени остатъци, обработени с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени микрокристални и течни въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20]        
Петролатум (нефтен), обработен с въглерод 649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтен петролатум с активен въглен, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20]        
Петролатум (нефтен), обработен със силициева киселина 649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен петролатум със силициева киселина, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С20]        
Петролатум (нефтен), обработен с глина 649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтен петролатум с избелваща пръст, с цел отстраняване на следи от полярни части и замърсяващи примеси. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С25]        
Бензин, природен; нефтен, нискокипящ 649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, отделена от природен газ чрез охладителни и абсорбционни методи. Състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала C4-C8 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°C до 120°C (-4 до 248°F)]        
Нефт, нискокипящ 649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
[Обогатени, частично обогатени или необогатени нефтени продукти, получени чрез дестилация на природен газ. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С6, с точка на кипене приблизително в интервала от 100°C до 200°C (212 до 392°F)]        
Лигроин; нефт, нискокипящ 649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от фракционна дестилация на нефт. Тази фракция е с точка на кипене приблизително в интервала от 20°C до 135°C (58 до 275°F)]        
Газове (нефтени), първичен тежък дестилат, нискокипящ 649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С12, с точка на кипене приблизително в интервала от 65°C до 230°C (149 до 446°F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен от първичен 649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P
нафтен дестилат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°C до 220°C (-4 до 428°F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен от лек първичен 649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
нафтен дестилат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт. Състои се основно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°C до 180°C (-4 до 356°F)]        
Нефтен разтвор, лек, алифатен; нискокипящ нефт 649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на суров нефт или природен бензин. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С10 и с точка на кипене приблизително в интервала от 35°C до 160°C (95 до 320°F)]        
Дестилати (нефтени), нефтен газ, получен от лек 649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P
първичен нафтен дестилат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С7 с точка на кипене приблизително в интервала от -88°C до 99°C (-127 до 210°F)]        
Бензин, паров, повторно извлечен; нефт нискокипящ 649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез охлаждане на газове от парови повторно извличащи системи. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°C до 196°C (-4 до 384°F)]        
Бензин, нефтен газ, получен от първичен нафтен 649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P
дестилат от главна инсталация; нискокипящ,        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от главна инсталация чрез дестилация на суров нефт с точка на кипене приблизително в интервала от 36,1°C до 193,3°C (97 до 380°F)]        
Газове (нефтени), непречистен от сяра нефт, нискокипящ 649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на нефтен поток по различни рафинационни методи. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 0°C до 230°C (25 до 446°F)]        
Дестилати (нефтени), лек първичен дестилат на бензин 649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P
от фракционен стабилизатор на горни фрракции; нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С6]        
Газове (нефтени), тежък първичен нафтен дестилат, 649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
ароматосъдържащ; нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилационен метод от суров петрол. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 130°C до 210°C (266 до 410°F)]        
Газове (нефтени), алкилат; нискокипящ нефт, 649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P
модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти на изобутан с моноолефинови въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С5. Състои се основно от наситени въглеводороди с разклонена верига и дължина на веригата в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 90°C до 220°C (194 до 428°F)]        
Газове (нефтени), тежък алкилат; нискокипящ нефт, 649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти на изобутан с моноолефинови въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С5. Състои се основно от наситени въглеводороди с разклонена верига и дължина на веригата в интервала С9-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°C до 220°C (302 до 428°F)]        
Газове (нефтени), лек алкилат; нискокипящ нефт, 649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P
модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти на изобутан с моноолефинови въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С5. Състои се основно от наситени въглеводороди с разклонена верига и дължина на веригата в интервала С7-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 90°C до 160°C (194 до 320°F)]        
Газове (нефтени), изомеризиран; нискокипящ нефт, 649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитична изомеризация на правоверижни парафинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6. Състои се основно от наситени въглеводороди, както и изобутан, изопентан, 2,2- диметилбутан, 2-метилпентан и 3-метилпентан]        
Газове (нефтени), лек, преработен с разтворител; 649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P
нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат чрез метод на екстракция с разтворител. Състои се основно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в инетрвала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°C до 190°C (95 до 374°F)]        
Газове (нефтени), тежък, преработен с разтворител; 649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P
нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат по метод на екстракция с разтворител. Състои се основно от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 90°C до 230°C (194 до 446°F)]        
Рафинати (нефтени), от каталитичен етиленгликолов 649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
реформер - водни обратно поточни екстракти; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от UDEX метод на екстракция в каталитичен реформинг поток. Състои се основно от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С9]        
Рафинати (нефтени), от реформер, сепарирани в Лурги- 649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P
инсталация; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от Лурги-разделителна инсталация. Състои се основно от неароматни въглеводороди с вариращи незначителни количества ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С8]        
Газове (нефтени), общ алкилат, съдържащ бутан; 649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P
нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на реакционни продукти на изобутан с моноолефинови въглеводороди, обикновено с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С5. Състои се от наситени въглеводороди, предимно с разклонени вериги и дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 и някои бутани, с точка на кипене приблизително в интервала от 35°C до 200°C (95 до 428°F)]        
Дестилати (нефтени), получени от паров крекинг на 649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
нефт, леки, обработени с разтворител, обработени с        
водород; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат по метод за екстракция с разтворител на обработен с водород лек дестилат от паров крекинг на нефт]        
Газове (нефтени), С4-С12 бутанов алкилат, богат на 649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P
изооктан; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от алкилиране на бутани. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12, богата на изооктан, с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 210°С (95 до 410°F)]        
Въглеводороди, обработени с водород леки нефтени 649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P
Дестилати, обогатени с разтворител; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на нефт, обработен с водород, следвана от екстракция с разтворители и дестилационни методи. Състои се основно от наситени въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 94°С до 99°С (201 до 210°F)]        
Газове (нефтени), изомеризиран, С6 фракция; 649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на каталитично изомеризиран бензин. Състои се основно от хексанови изомери, с точка на кипене приблизително в интервала от 60°С до 66°С (140 до 151°F)]        
Въглеводороди, С6-С7 от крекинг на нефт, обогатени с 649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P
разтворител; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от сорбцията на бензен от каталитично напълно хидратиран богат на бензен въглеводороден слой, възникващ дестилатно от перхидриран крекиран нефт. Състои се основно от парафинсъдържащи и нафтенсъдържащи въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С7 с точка на кипене приблизително в интервала от 70°С до 100°С (158 до 212°F)]        
Въглеводороди, богати на С6, обработени с водород леки 649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
нефтени дестилати, обогатени с разтворител; нискокипящ нефт, модифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на обработен с водород нефт, със следваща екстракция с разтворител. Състои се основно от наситени въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 65°С до 70°С (149 до 158°F)]        
Газове (нефтени), каталитично крекиран; нискокипящ 649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P
крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 65°С до 230°С (148 до 446°F). Съдържа относително голямо количество ненаситени въглеводороди]        
Газове (нефтени), лек каталитично крекиран; 649-290-00-6 265-056-2 624741-55-5 P
нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 190°С (-4 до 374°F). Съдържа относително голямо количество ненаситени въглеводороди]        
Въглеводороди, С3-С11, каталитично крекирани 649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
Дестилати; нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С11 с точка на кипене до 204°С (400°F)]        
Газове (нефтени), каталитично крекиран лек дестилат; 649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P
нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С1-С5]        
Дестилати (нефтени), получени от паров крекинг на нефт, 649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
Леки ароматни, обработени с водород; каталитично крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек дестилат от паров крекинг на нефт. Състои се основно от ароматни въглеводороди]        
Газове (нефтени), тежък каталитично крекиран сяро- 649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P
пречистен; нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при прилагането на сяропречистващ метод за конвертиране на меркаптани, или за отстраняване на примеси върху каталитично крекиран нефтен дестилат. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 60°С до 200°С (140 до 392°F)]        
Газове (нефтени), лек каталитично крекиран сяро- 649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
пречистен; нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при прилагането на сяропречистващ метод за конвертиране на меркаптани, или за отстраняване на киселинни примеси върху каталитично крекиран нефт. Състои се от въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 210°С (95 до 410°F)]        
Въглеводороди, С8-С12, каталитично крекирани, хими- 649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P
чески неутрализирани; нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на слой от каталитичен крекинг метод, подложен на алкална промивка. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 130°С до 210°С (266 до 410°F)]        
Въглеводороди, С8-С12, каталитично крекирани дести- 649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P
лати; нискокипящ крекинг нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 140°С до 210°С (284 до 410°F)]        
Въглеводороди, C8-C12, от каталитичен крекинг, хими- 649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
чески неутрализирани, сяропречистени, каталитичен крекинг-нефт, нискокипящи        
Газове (нефтени), лек, каталитично крекиран; 649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P
реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 190°С (95 до 374°F). Съдържа относително голямо количество ароматни въглеводороди с разклонена верига. Възможно е да съдържа десет или повече тегловни % бензен]        
Газове (нефтени), тежък, каталитично реформиран; 649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод. Състои се от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 90°С до 230°С (194 до 446°F)]        
Дестилати (нефтени), каталитично реформирани, 649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P
депентанизирани; реформиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод. Състои се основно от алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С6 с точка на кипене приблизително в интервала от -49°С до 63°С (-57 до 145°F)]        
Въглеводороди, C2-С6, C6-С8 каталитично реформирани, 649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P
реформат, нискокипящ        
Остатъци (нефтени), С6-8, каталитично реформирани; 649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
реформат, нискокипящ        
[Комплексен остатък от каталитичен реформинг на С6-С8. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С6]        
Газове (нефтени), лек, каталитично реформиран, 649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P
несъдържащ аромати; реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С8, с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 120°С (95 до 248°F). Съдържа относително голямо количество въглеводороди с разклонена верига, очистени от ароматни съставки]        
Дестилат (нефтен), каталитично реформиран първичен 649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P
нафтен дестилат; реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичен реформинг на първичен нефтен дестилат, със следващо фракциониране на общия поток. Състои се от наситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С6]        
Нефтени продукти, обогатени с водород реформати от 649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
каталитичен реформер; реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитични реформинг методи с използване на водород с точка на кипене приблизително в интервала от 27°С до 210°С (80°F до 410°F)]        
Нефтен дестилат - първа фракция, общ, реформиран; 649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P
реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 230°С (95°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), каталитично реформиран; реформат, 649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от каталитичен реформинг. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 30°С до 220°С (90°F до 430°F). Съдържа сравнително голямо количество ароматни въглеводороди с разклонена верига. Възможно е да съдържа 10 или повече обемни % бензен]        
Дестилати (нефтени), каталитично реформирани, обра- 649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P
ботени с водород, леки С8-12 ароматни фракции; реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от алкилбензени, получена от каталитичен реформинг на нефт. Състои се основно от алкилбензени, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 160°С до 180°С (от 320°F до 356°F)]        
Ароматни въглеводороди, C8, получени от каталитичен 649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P
реформинг, реформат, нискокипящ        
Ароматни въглеводороди, С7-С12, богати на С8; 649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от разделянето на платформсъдържащи фракции. Състои се основно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 (преди всичко С8). Възможно е да съдържа неароматни въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 130°С до 200°С (266 до 392°F)]        
Бензин, С5-С11, високооктанов, стабилизиран рефор- 649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P
миран; реформат, нискокипящ        
[Съставна високооктанова комбинация от въглеводороди, получена от каталитично дехидриране на основно нафтенсъдържащ нефт. Състои се основно от ароматни и неароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 45°С до 185°С (113 до 365°F)]        
Въглеводороди, С7-С12, богати на ароматни С>9, от 649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
реформинг на тежки фракции; реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от разделянето на платформатсъдържащи фракции. Състои се основно от неароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 120°С до 210°С (248 до 380°F) съдържа С9 и по-висши ароматни въглеводороди]        
Въглеводороди, С5-С11, богати на неароматни, от 649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P
реформинг на леки фракции; реформат, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от разделянето на платформсъдържащи фракции. Състои се основно от неароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 125°С (94 до 257°F), бензен и толуен]        
Копитно масло (нефтено), съдържащо силициева 649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
киселина; мек парафин        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на копитно масло със силициева киселина, с цел отстраняване на следи от съединения и замърсяващи примеси. Състои се от въглеводороди, с права верига и дължина на въглеродната верига по-голяма от С12]        
Газове (нефтени), първа фракция, лек термично 649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P
крекиран; нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термични крекинг. Състои се основно от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С8 с точка на кипене приблизително в интервала от -10°С до 130°С (14 до 266°F)]        
Газове (нефтени), тежък термично крекиран; 649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термични крекинг. Състои се основно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 65°С до 220°С (148 до 428°F)]        
Дестилати (нефтени), тежки ароматни; термично 649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P
крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термичен крекинг на етан и пропан. Тази висококипяща фракция се състои основно от С5-С7 ароматни въглеводороди, с някои ненаситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече С5. Възможно е да съдържа бензен]        
Дестилати (нефтени), леки ароматни; термично 649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P
крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от термичен крекинг на етан и пропан. Тази нискокипяща фракция се състои основно от С5-С7 ароматни въглеводороди, с някои ненаситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига най-вече С5. Възможно е да съдържа бензен]        
Дестилати (нефтени), нефтен рафинат, получен от пи- 649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
ролиза, бензинов отпадък; термично крекиран нефт,        
нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от пиролизно фракциониране при 816°С (1500°F) на нефт и рафинат. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига най-вече С9 с точка на кипене при 204°С (400°F)]        
Ароматни въглеводороди, С6-С8 нефтен рафинат, полу- 649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P
чен от пиролиза; термично крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от фракционна пиролиза на нефт и рафинат при 816°С (1500°F). Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С8, включително бензен]        
Дестилати (нефтени), термично крекирани нефт и 649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
газьол; термично крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на термично крекирани нефт и/или газьол. Състои се основно от олефинови въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С5 с точка на кипене приблизително в интервала от 33°С до 60°С (91 до 140°F)]        
Дестилати (нефтени), термично крекиран нефт и газьол, 649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P
съдържащи С5-димер; термично крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от екстрактна дестилация на термично крекиран нефт и/или газьол. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С5 и някои димерни С5 олефини с точка на кипене приблизително в интервала от 33°С до 184°С (91°F до 363°F)]        
Дестилати (нефтени), термично крекирани нефт и газьол, 649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P
екстрахирани; термично крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от екстрактна дестилация на термично крекирани нефт и/или газьол. Състои се основно от парафинсъдържащи и олефинсъдържащи въглеводороди, основно изоамилени като 2- метил-1-бутен и 2-метил-2-бутен, с точка на кипене приблизително в интервала от 31°С до 40°С (88°F до 104°F)]        
Дестилати (нефтени), леки термично крекирани, 649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
ароматни дебутанизирани; термично крекиран нефт,        
нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от термичен крекинг метод. Състои се основно от ароматни въглеводороди, преди всичко бензен]        
Газове (нефтени), лек, термично крекиран, сяро- 649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P
пречистен; термично крекиран нефт, нискокипящ        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от заместването на нефтен дестилат от високотемпературен крекинг на тежки нефтени фракции, получени при сяропречистване за конвертиране на меркаптани. Състои се основно от ароматни и олефинови съединения и наситени въглеводороди, с точка на кипене приблизително в интервала от 20°С до 100°С (68°F до 212°F)]        
Газове (нефтени), тежък, обработен с водород; нефт, 649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород, в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С13 с точка на кипене приблизително в интервала от 65°С до 230°С (149°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), лек, обработен с водород; нефт, 649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P
нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 190°С (-4°F до 374°F)]        
Газове (нефтени), хидродесулфуриран, лек; нефт, 649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен хидродесулфуриращ метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 190°С (-4°F до 374°F)]        
Газове (нефтени), хидродесулфуриран, тежък; 649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P
нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен хидродесулфуриращ метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 90°С до 230°С (194°F до 446°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, средни, 649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
средно кипящи; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти чрез метод за обработка с водород на междинен дестилат. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 127°С до 188°С (262°F до 370°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, 649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P
нискокипящи; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти чрез метод за обработка с водород на лек дестилат. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С9 с точка на кипене приблизително в интервала от 3°С до 194°С (37°F до 382°F)]        
Дестилати (нефтени), тежки, обработени с водород, 649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
дехексанизирана горна фракция на нефт; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти при метод за обработка с водород на тежък нефт. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С6 с точка на кипене приблизително в интервала от -49°С до 68°С (-57°F до 155°F)]        
Нефтени разтворители, леки ароматни, обработени с 649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P
водород; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработка на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 135°С до 210°С (275°F до 410°F)]        
Газове (нефтени), хидродесулфуриран, термично кре- 649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
киран, лек; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от фракционирането на хидродесулфуриран термично крекиран дестилат. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 23°С до 195°С (73°F до 383°F)]        
Газове (нефтени), лек, обработен с водород, съдържащ 649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P
циклоалкан; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на нефтена фракция. Състои се от алкани и циклоалкани с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 190°С (-4°F до 374°F)]        
Газове (нефтени), тежък, парокрекиран, хидриран; нефт, 649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P
нискокипящ, обработен с водород        
Газове (нефтени), общ, хидродесулфуриран; нефт, ниско- 649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
кипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен хидродесулфуриращ метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 30°С до 250°С (86°F до 482°F)]        
Газове (нефтени), лек, обработен с водород, паро- 649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P
крекиран; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция при пиролизен метод с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 190°С (95°F до 374°F)]        
Въглеводороди, С4-С12, от нефтен крекинг, обработени 649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
с водород; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от нефтен парокрекингов метод и следван от каталитично селективно хидриране. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 30°С до 230°С (86°F до 446°F)]        
Нефтени разтворители, леки, обработени с водород, наф- 649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P
тенсъдържащи; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от циклопарафин-съдържащи въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С7 с точка на кипене приблизително в интервала от 73°С до 85°С (163°F до 185°F)]        
Газове (нефтени), лек, парокрекиран, хидриран; нефт, 649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделянето и следващо хидриране на продукти от паров крекингов метод за производство на етилен. Състои се основно от наситени и ненаситени парафини, циклични парафини и циклични ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 50°С до 200°С (122°F до 392°F). Процентното съдържание на бензенови въглеводороди може да варира до 30 тегловни %, а като цяло могат да се съдържат незначителни количества сяра и окислени съединения]        
Въглеводороди, С6-С11, обработени с водород, деарома- 649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P
тизирани; нефтени, нискокипящи, обработени с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като разтворител от обработване с водород, с цел превръщането на ароматни съединения в нефтени чрез каталитично хидриране]        
Въглеводороди, С9-С12, обработени с водород, деарома- 649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P
тизирани; нефт, нискокипящ, обработен с водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като разтворител от обработване с водород, с цел превръщането на ароматни съединения в нефтени чрез каталитично хидриране]        
Стодарт-разтворител; нефтен, нискокипящ, 649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
неспецифициран        
[Безцветен, обогатен нефтен дестилат, очистен от гранив или неприятен мирис, с точка на кипене приблизително в интервала от 150°С до 205°С (300°F до 400°F)]        
Кондензат от природен газ; нефтен, нискокипящ, 649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P
неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, отделена като течност от природен газ в повърхностен сепаратор чрез остатъчна кондензация. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С20, течна при атмосферна температура и налягане]        
Природен нефтен газ, сурова течна смес; нефтена, ниско- 649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
кипяща, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, отделена като течност от природен газ в инсталация за рециклиране на газ чрез методи на охлаждане и абсорбция. Състои се от наситени алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С8]        
Газове (нефтени), лек, хидрокрекиран; нефт, ниско- 649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P
кипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от хидрокрекинг метод. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 180°С (-4°F до 356°F)]        
Газове (нефтени), тежък, хидрокрекиран; нефт, ниско- 649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
кипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от хидрокрекингов метод. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 65°С до 230°С (148°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), сяропречистен; нефт, ниско- 649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P
кипящ, неспецифциран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от отлагане на нефт при очистен метод за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели замърсяващи примеси. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от -10°С до 230°С (14°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), киселинно обработен; нефт, ниско- 649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
кипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод чрез въздействие със сярна киселина. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 90°С до 230°С (194°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), тежък, химически неутрализиран; 649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P
нефт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез метод за отстраняване на кисели вещества. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 65°С до 230°С (149°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), лек, химически неутрализиран; нефт, 649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез метод за отстраняване на кисели вещества. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 190°С (-4°F до 374°F)]        
Газове (нефтени), каталитично отстраняване; нефт, 649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично скъсяване на нефтени фракции. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 230°С (95°F до 446°F)]        
Газове (нефтени), лек, парокрекиран; нефт, ниско- 649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
кипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на продукти от паров крекинг метод. Състои се основно от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 190°С (-4°F до 374°F). Възможно е да съдържа 10 или повече обемни % бензен]        
Нефтени разтворители, леки, ароматни; нискокипящи, 649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P
неспецифицирани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на ароматни потоци. Състои се основно от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 135°С до 210°С (275°F до 410°F)]        
Ароматни въглеводороди С6-С10, киселинно обработени, 649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P
неутрализирани; нефтени, нискокипящи,        
неспецифицирани        
Дестилати (нефтени), С3-С5, богати на 2-метил-2-бутен; 649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
нефтени, нискокипящи, неспецифицирани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С5, основно изопентан и 3-метил-1-бутен. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С5, основно 2-метил-2- бутен]        
Дестилати (нефтени), полимеризирани парокрекирани 649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P
нефтени дестилати, С5-С12 фракции; нискокипящи, неспецифицирани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на полимеризирани парокрекирани нефтени дестилати. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С12]        
Дестилати (нефтени), парокрекирани нефтени дестила- 649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P
ти, С5-С12 фракции; нискокипящи, неспецифицирани        
[Съставна комбинация от органични съединения, получена при дестилация на продукти от паров крекинг метод. Състои се от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С12]        
Дестилати (нефтени), от паров крекинг, С5-С10 фракции, 649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
смесени с леки нефтени С5 фракции, получени при паров крекинг; нефтени, нискокипящи, неспецифицирани        
Екстракти (нефтени); студено-кисели, С4-С6; нефтени, 649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P
нискокипящи, неспецифицирани        
[Съставна комбинация от органични съединения, получена при екстракцията на наситени и ненаситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига С3-С6, основно пентани и амилени. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6, основно С5]        
Дестилати (нефтени), депентанизирани; нискокипящи, 649-363-00-2 270-771-8 68477-89-4 P
неспецифицирани        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен крекинг на газов поток. Състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6]        
Остатъци (нефтени), бутан от дъна на колонни пещи; 649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P
нискокипящи, неспецифицирани        
[Комплексен остатък от открита дестилация на бутанов поток. Състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6]        
Остатъчни масла (нефтени), от кули за дебутанизиране; 649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P
нефтени, нискокипящи, неспецифицирани        
[Комплексен остатък от открита дестилация на бутан-бутиленов поток. Състои се от алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6]        
Газове (нефтени), общ от коксова инсталация; 649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от течно коксуване. Състои се от ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С15 с точка на кипене приблизително в интервала от 43°С до 250°С (110°F до 500°F)]        
Газове (нефтени), парокрекиран, среден, ароматен; 649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P
нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от паров крекинг метод. Състои се от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 130°С до 220°С (266°F до 428°F)]        
Газове (нефтени), обработен с глина, общ първичен 649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P
нафтен дестилат, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на общ първичен нефтен дестилат с природна или модифицирана глина чрез перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсяващи примеси. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°C до 220°C (-4°F до 429°F)]        
Газове (нефтени), обработен с глина, лек първичен 649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
нефтен дестилат, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек първичен нефтен дестилат с природна или модифицирана глина чрез перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и замърсяващи примеси. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С10 с точка на кипене приблизително в интервала от 93°С до 180°С (200°F до 356°F)]        
Газове (нефтени), лек, парокрекиран, ароматен; 649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P
нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти чрез паров крекинг. Състои се от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С9 с точка на кипене приблизително в интервала от 110°С до 165°С (230°F до 329°F)]        
Газове (нефтени), лек, парокрекиран, очистен от бензен; 649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти чрез паров крекинг. Състои се от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 80°С до 218°С (176°F до 424°F)]        
Газове (нефтени), ароматсъдържащ; нефтен продукт, 649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P
нискокипящ, неспецифициран        
Пиролизен бензин, дебутанизиран; нефтен продукт, 649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на продукти от депропанизатор. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С5]        
Газове (нефтени), лек, сяропречистен; нефтен продукт, 649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез добиване на нефтен дестилат чрез сяропречистващи методи за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели замърсяващи примеси. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С6 с точка на кипене приблизително в интервала от -20°С до 100°С (-4°F до 212°F)]        
Природен газов кондензат; нефтен продукт, 649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, отделена и/или кондензирана от природен газ по време на транспорта и в устието на шахти, и/или събран по време на получаването, при допълването, при преноса и в шахти, в скрубери и разпределителни нефтопроводи. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С8]        
Дестилати (нефтени), от нефтен стрипер; нефтен 649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от стрипинг на продукти. Състои се от наситени, алифатни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С2-С6]        
Газове (нефтени), лек, каталитично реформирана несъ- 649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P
държаща аромати фракция; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, останала след отстраняването на ароматни съединения от каталитично реформирана лека фракция чрез селективен метод на абсорбция. Състои се от парафинсъдържащи и циклични съединения с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С8 с точка на кипене приблизително в интервала от 66°С до 121°С (151°F до 250°F)]        
Бензин; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран 649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена основно от парафини, циклопарафини, ароматни и олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С3 с точка на кипене приблизително в интервала от 30°С до 260°С (86°F до 500°F)]        
Ароматни въглеводороди, С7-С8, продукти от деалки- 649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P
лиране, дестилатни остатъци; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
Въглеводороди, С4-С6, депентанизирани, леки, ароматни 649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P
обработени с водород; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като първи поток от депентанизирана колона преди обработка с водород на ароматни пълнители. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6, основно пентани и пентени, с точка на кипене приблизително в интервала от 25°С до 40°С (77°F до 104°F)]        
Дестилати (нефтени), парокрекиран нефтен продукт от 649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
топлинен зокер, богати на С5; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на парокрекиран нефт от топлинен зокер. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6, основно С5]        
Екстракти (нефтени), каталитично реформирани, леки, 649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P
нефтени разтворители; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от екстракция с разтворител на каталитично реформирана нефтена фракция. Състои се от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С8 с точка на кипене приблизително в интервала от 100°С до 200°С (212°F до 392°F)]        
Газове (нефтени), лек, хидродесулфуриран, деаромати- 649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
зиран; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на хидродесулфурирани и деароматизирани леки нефтени фракции. Състои се от С7 парафини и циклопарафини, с точка на кипене приблизително в интервала от 90°С до 100°С (194°F до 212°F)]        
Газове (нефтени), лек, богат на С5, сяропречистен; 649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P
нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от нефтена фракция при сяропречистен метод за конвертиране на меркаптани или за отделяне на кисели замърсяващи примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С5, основно С5 с точка на кипене приблизително в интервала от -10°С до 35°С (14°F до 95°F)]        
Въглеводороди, С8-С11, от нефтен крекинг, толуенова 649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P
фракция; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на прехидриран нефт. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 130°С до 205°С (266°F до 401°F)]        
Въглеводороди, С4-С11, от нефтен крекинг, несъдържащи 649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
аромати; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от прехидриран нефтен крекинг след дестилатно отделяне на бензен и толуенсъдържащи въглеводородни слоеве и високо кипяща фракция. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 30°С до 205°С (86°F до 401°F)]        
Газове (нефтени), лека нефтена фракция от топлинен 649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P
зокер, парокрекирана; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от фракциониране на парокрекингов нефт след повторното извличане чрез топлинен метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С4-С6 с точка на кипене приблизително в интервала от 0°С до 80°С (32°F до 176°F)]        
Дестилати (нефтени), богати на С6; нефтен продукт, 649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на изходни нефтени вещества. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С7, основно С6 с точка на кипене приблизително в интервала от 60°С до 70°С (140°F до 158°F)]        
Пиролизен бензин, хидриран; нефтен продукт, ниско- 649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P
кипящ, неспецифициран        
[Дестилатна фракция от хидриране на пиролизен бензин, с точка на кипене приблизително в интервала от 20°С до 200°С (68°F до 392°F)]        
Дестилати (нефтени), парокрекирани, С8-С12 фракции, 649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P
полимеризирани леки дестилати; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на полимеризирани С8-С12 фракции от паров крекинг на нефтени дестилати. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С8-С12]        
Екстракти (нефтени), тежки нефтени разтворители, 649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
обработени с глина; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на тежък нефтсъдържащ екстракт с белилна пръст. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С18 с точка на кипене приблизително в интервала от 80°С до 180°С (175°F до 356°F)]        
Газове (нефтени), леки, парокрекирани, очистени от 649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P
бензен, термично обработени; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката и дестилацията на очистени от бензен леки парокрекирани нефтени дестилати. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С12 с точка на кипене приблизително в интервала от 95°С до 200°С (203°F до 392°F)]        
Газове (нефтени), леки, парокрекирани, термично об- 649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P
работени; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката и дестилацията на леки парокрекирани нефтени дестилати. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С6 с точка на кипене приблизително в интервала от 35°С до 80°С (95°F до 176°F)]        
Дестилати (нефтени), С7-С9, богати на С8, хидродесулфу- 649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
рирани, деароматизирани; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на лека нефтена фракция, хидродесулфурирана деароматизирана. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С7-С9, основно С8, парафини и циклопарафини с точка на кипене приблизително в интервала от 120°С до 130°С (248°F до 266°F)]        
Въглеводороди, С6-С8, хидрирани, деароматизирани 649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P
чрез сорбция, от рафинация на толуен; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена по време на сорбция на толуен от въглеводородна фракция на крекиран бензин, обработен с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С6-С8 с точка на кипене приблизително в интервала от 80°С до 135°С (176°F до 275°F)]        
Газове (нефтени), хидродесулфурирани от общо коксу- 649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
ване; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране от хидродесулфуриран коксов дестилат. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С11 с точка на кипене приблизително в интервала от 23°С до 196°С (73°F до 385°F)]        
Газове (нефтени), лек, сяропречистен; нефтен продукт, 649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P
нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от нефтен дестилат, подложен на сяропречистване за конвертиране на меркаптани или за отстраняване на кисели примеси. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С5-С8 с точка на кипене приблизително в интервала от 20°С до 130°С (68° F до 266 ° F)]        
Въглеводороди, С3-С6, богати на С5, парокрекирани дес- 649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
тилати; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на парокрекиран нефт. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С3-С6, основно С5]        
Въглеводороди, богати на С5, съдържащи дициклопен- 649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P
тадиен; нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилацията на продукти от паров крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига С5 и дициклопентадиен с точка на кипене приблизително в интервала от 30°С до 170°С (86 до 338°F)]        
Остатъци (нефтени), парокрекирани, леки, ароматни; 649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P
нефтен продукт, нискокипящ, неспецифициран        
[Съставна комбинация въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от парокрекингови или други методи, след отделяне на много леки продукти, като дава остатък съвместно с въглеводороди, с дължина на веригата, започваща с по-голям брой от С5. Състои се от ароматни въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С5 и точка на кипене над 40°С (104°F)]        
Въглеводороди, богати на С5, С5-С6; нефтен продукт, 649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P
нискокипящ, неспецифициран        
Въглеводороди, богати на C5-6, нефтен продукт, ниско- 649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P
кипящ, неспецифициран        
Ароматни въглеводороди, С8-С10; редестилат от леко 649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
масло, висококипящ        
Дестилати (нефтени), леки, каталитично крекирани; 649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С9-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°С до 400°С (302 до 752°F). Съдържа относително голямо количество бициклични ароматни въглеводороди]        
Дестилати (нефтени), средни, каталитично крекирани; 649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от каталитичен крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С30 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°С до 450°С (401 до 842°F). Съдържа относително голямо количество трициклични ароматни въглеводороди]        
Дестилати (нефтени), леки, термично крекирани; 649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилацията на продукти от термичен крекинг метод. Състои се от ненаситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С10-С22 с точка на кипене приблизително в интервала от 160°С до 370°С (320 до 698°F)]        
Дестилати (нефтени), леки, хидродесулфурирани, 649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5  
каталитично крекирани; крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на леки каталитично крекирани дестилати с водород за отстраняване на органичната сяра от сероводорода. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С9-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 150°С до 400°С (302 до 752°F). Състои се от относително високо количество бициклични ароматни въглеводороди]        
Дестилати (нефтени), леки, парокрекирани; 649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от многократна дестилация на продукти от паров крекинг метод. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С10-С18]        
Дестилати (нефтени), крекирани и парокрекирани; 649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на крекиран, парокрекиран дестилат и/или негови фракционни продукти. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала от С10 до полимери с ниска молекулна маса]        
Газьоли (нефтени), парокрекирани; крекинг газьол 649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4  
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от дестилация на продукти от паров крекинг метод. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С9 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°С до 400°С (400 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), средни, хидродесулфурирани, 649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6  
термично крекирани; крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на хидродесулфурирани термично крекирани дестилатни изходни вещества. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С11-С25 с точка на кипене приблизително в интервала от 205°С до 400°С (401 до 752°F)]        
Газьоли (нефтени), хидродесулфурирани, термично 649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9  
крекирани; крекинг газьол        
Остатъци (нефтени), хидрирани, парокрекирани 649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5  
Дестилати; крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като остатъчна фракция от дестилацията на обработени с водород парокрекирани дестилати. Състои се от въглеводороди, с точка на кипене приблизително в интервала от 200°С до 350°С (32 до 662°F)]        
Остатъци (нефтени), от парокрекингова дестилация; 649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като поток от колона при разделянето на остатъци от парокрекиран дестилат при висока температура, с точка на кипене приблизително в интервала от 147°С до 300°С (297 до 572°F) като се получава готово масло с вискозитет 18 cSt при 50°С]        
Дестилат (нефтен), лек, каталитично крекиран, 649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0  
термично разложен; крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилацията на продукти от каталитичен крекинг метод, който е използван като течност за трансфер на топлина. Състои се от въглеводороди с точка на кипене приблизително в интервала от 190°С до 340°С (374 до 644°F). Възможно е да съдържат органични серни съединения]        
Остатъци (нефтени), от парокрекиращ топлинен зокер; 649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като остатък от дестилацията на парокрекиран дестилат с точка на кипене приблизително в интервала от 150°С до 350°С (302 до 662°F)]        
Газьоли (нефтени) леки вакуум, термично крекирани, 649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5  
хидродесулфурирани; крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично дехидросулфуриране на термичен крекиран лек вакуум нефт. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С14-С20 с точка на кипене приблизително в интервала от 270°С до 370°С (518 до 698°F)]        
Дестилати (нефтени), хидродесулфурирани, средни, от 649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0  
коксуване; крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на хидродесулфурирани изходни вещества от коксов дестилат. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С12-С21, с точка на кипене приблизително в интервала от 200°С до 360°С (392 до 680°F)]        
Дестилати (нефтени), тежки, парокрекирани; 649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5  
крекинг газьол        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на парокрекирани тежки остатъци. Състои се от висши алкилирани тежки ароматни въглеводороди, с точка на кипене приблизително в интервала от 250°С до 400°С (482 до 752°F)]        
Дестилати (нефтени), тежки, хидрокрекирани; главна 649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L
съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилацията на продукти от хидрокрекинг метод. Състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С39 с точка на кипене приблизително в интервала от 260°С до 600°С (500 до 1112°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с разтворител, тежки, 649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L
парафинсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител. Състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С]        
Дестилати (нефтени), обработени с разтворител, леки, 649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
парафинсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат от метод за екстракция с разтворител. Състои се от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30, като се получава готово масло с вискозитет по- малък от 19 cSt при 40°С]        
Остатъчни масла (нефтени), деасфалтирани с разтво- 649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L
рители; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като разтворена фракция от разтворител от С3-С4 от деасфалтирането на остатък с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25 с точка на кипене над 400°С (752°F)]        
Дестилати (нефтени), рафинирани с разтворител, тежки, 649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат чрез метод на екстракция с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), рафинирани с разтворител, леки, 649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L
нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като рафинат чрез метод на екстракция с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Остатъчни масла (нефтени), обогатени с разтворител; 649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L
главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като неразтворима фракция от разтваряне при рафиниране с разтворител на остатък с полярен органичен разтворител като фенол или фурфурал. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25 с точка на кипене над 400°С (752°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с глина, парафин- 649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
съдържащи; главна съставна част на масло, неспеци-        
фицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Дестилати (нефтени), обработени с глина, леки, пара- 649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
финсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Остатъчни масла (нефтени), обработени с глина; глав- 649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L
на съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на остатъчни масла с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25 с точка на кипене над 400°C (752°F)]        
Дестилати (нефтени), обработени с глина, тежки, наф- 649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L
тенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), обработени с глина, леки, 649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и примеси. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, 649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L
нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствието на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, 649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, 649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L
парафинсъдържащи; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Дестилати (нефтени), обработени с водород, леки, 649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
парафинсъдържащи; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък с разтво- 649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L
рител, леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отстраняване на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация на разтворителя. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет по-малък от 19 cSt при 40°С]        
Остатъчни масла (нефтени), обработени с водород; 649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25 с точка на кипене над 400°С (752°F)]        
Остатъчни масла (нефтени), пречистени от восък с 649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L
разтворител; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделянето на въглеводороди с дълга разклонена верига от остатъчно масло чрез кристализация с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига по-голяма от С25 с точка на кипене над 400°С (752°F)]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък с разтвори- 649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L
тел, тежки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при отделянето на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък с разтвори- 649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
тел, леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при отделянето на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък с разтвори- 649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L
тел, тежки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при отделянето на нормални парафини от нефтена фракция чрез кристализация с разтворител. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С]        
Нафтенсъдържащи масла (нефтени), каталитично пре- 649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
чистени от восък, тежки; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Нафтенсъдържащи масла (нефтени), каталитично пре- 649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L
чистени от восък, леки; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Парафинови масла (нефтени), каталитично пречистени 649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
от восък, тежки; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С]        
Парафинови масла (нефтени), каталитично пречистени 649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L
от восък, леки; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С]        
Нафтенсъдържащи масла (нефтени), комплексно пре- 649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L
чистени от восък, тежки; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделянето на парафинови въглеводороди с права верига като твърдо вещество чрез обработване с карбамид. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава крайно масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Нафтенсъдържащи масла (нефтени), комплексно пре- 649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
чистени от восък, леки; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от каталитичен метод за пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко нормални парафини]        
Смазочни масла (нефтени), С20-50, обработени с водород, 649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L
неутрални, с висок вискозитет; главна съставна част        
на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и чрез разтваряне на деасфалтирани остатъци с водород в присъствие на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава крайно масло с вискозитет около 112 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Смазочни масла (нефтени), С15-С30, обработени с водо- 649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
род, неутрални от нефт; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол и тежък вакуумен газьол с водород в присъствие на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава крайно масло с вискозитет около 15 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Смазочни масла (нефтени), С20-50, обработени с водо- 649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
род, неутрални от нефт; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен газьол, тежък вакуумен газьол и чрез разтворители на деасфалтирани остатъци с водород в присъствие на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на пречистване от восък. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава готово масло с вискозитет около 32 cSt при 40°С. Съдържа относително голямо количество наситени въглеводороди]        
Смазочни масла; главна съставна част на масло, 649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от екстракция с разтворители и методи на пречистване от восък. Състои се от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С50]        
Дестилати (нефтени), комплексно пречистени от восък, 649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
тежки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при пречистване от восък на тежки, парафинсъдържащи дестилати. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50 като се получава крайно масло с вискозитет равен или по-голям от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко количество нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), комплексно пречистени от восък, 649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L
Леки, парафинсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при пречистване от восък на леки, парафинсъдържащи дестилати. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С12-С30 като се получава крайно масло с вискозитет равен или по-голям от 19 cSt при 40°С. Съдържа относително малко количество нормални парафини]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък чрез разтво- 649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
рител, тежки, парафинсъдържащи, обработени с глина; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на пречистен от восък парафинсъдържащ дестилат с неутрална или модифицирана глина или при контактен или перколационен метод. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50]        
Въглеводороди, С20-С50, пречистени от восък с разтво- 649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L
рител, тежки, парафинсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработка на тежък депарафинизиран дестилат с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50]        
Дестилати (нефтени), пречистени нефтени дестилати, 649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
пречистени от восък с разтворител, леки, парафинсъдържащи, обработени с глина; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на пречистен от восък лек парафинсъдържащ дестилат с природна или модифицирана глина или при контактен или перколационен метод. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък с разтвори- 649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L
тел, леки, парафинсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на пречистен от восък лек парафинсъдържащ дестилат с водород в присъствие на катализатор. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30]        
Остатъчни масла (нефтени), обработени с водород, пре- 649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L
чистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Остатъчни масла (нефтени), каталитично пречистени от 649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L
восък; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък, тежки, пара- 649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
финсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от интензивната обработка на пречистен от восък дестилат чрез хидриране в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С25-С39 като се получава крайно масло с вискозитет около 44 cSt при 50°С]        
Дестилати (нефтени), пречистени от восък, леки, пара- 649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L
финсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от интензивната обработка на пречистен от восък дестилат чрез хидриране в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С21-С29 като се получава крайно масло с вискозитет около 13 cSt при 50°С]        
Дестилати (нефтени), хидрокрекирани, рафинирани с 649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
разтворител, пречистени от восък; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от течни въглеводороди, получени при рекристализация на пречистени от восък, хидрокрекирани, рафинирани с разтворител нефтени дестилати]        
Дестилати (нефтени), обогатени с разтворител, леки, 649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L
нафтенсъдържащи, обработени с водород; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обработката на нефтена фракция с водород в присъствие на катализатор и отделяне на ароматни въглеводороди чрез екстракция с разтворител. Състои се основно от нафтенсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30 като се получава крайно масло с вискозитет между 13-15 cSt при 40°С]        
Смазочни масла (нефтени), С17-С35, екстрахирани с 649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L
разтворител, пречистени от восък, обработени с водород; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Смазочни масла (нефтени), хидрокрекирани чрез не- 649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L
ароматни разтворители, депарафинирани; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Остатъчни масла (нефтени), хидрокрекирани, обрабо- 649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
тени с киселина, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отстраняването на разтворител от парафини от дестилатен остатък, обработен с киселина, хидрокрекирани тежки парафини, с точка на кипене над 380°С (716 °F)]        
Парафинови масла (нефтени), пречистени от восък, 649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L
тежки, обогатени с разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от парафинсъдържащ, сяросъдържащ суров нефт. Състои се от обогатено с разтворител депарафинирано смазочно масло с вискозитет 65 cSt при 50°C]        
Смазочни масла (нефтени), основни масла, парафин- 649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L
съдържащи; главна съставна част на масло, неспеци-        
фицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от обогатяването на суров нефт. Състои се основно от ароматни, нафтенови и парафинсъдържащи вещества, като се получава крайно масло с вискозитет 23 cSt при 40°С]        
Въглеводороди, хидрокрекирани, пaрафинсъдържащи 649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L
дестилатни остатъци, пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, С20-С50, вакуум дестилат от хидриране 649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L
на остатъчно масло; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
Дестилати (нефтени), пречистени с разтворител, обрабо- 649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
тени с водород, тежки, хидрирани; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Дестилати (нефтени), обогатени с разтворител, леки, 649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L
хидрокрекирани; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез деароматизирането с разтворител на остатък от хидрокрекиран нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С18-С27 с точка на кипене приблизително в интервала от 370°С до 450°С (698 до 842°F)]        
Смазочни масла (нефтени), С18-40, пречистени от восък 649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
с разтворител, хидрокрекирани от дестилатни основи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез депарафиниране с разтворител на дестилатни остатъци от хидрокрекиран нефт. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С18-С40 с точка на кипене приблизително в интервала от 370°С до 550°С (698 до 1022°F)]        
Смазочни масла (нефтени), С18-40, пречистени от восък 649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L
с разтворител, хидрирани от рафинатни основи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез депарафиниране с разтворител на хидрирани рафинати от екстракция с разтворител на нефтен дестилат, обработен с водород. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С18-С40 с точка на кипене приблизително в интервала от 370°С до 550°С (698 до 1022°F)]        
Въглеводороди, С13-С30, богати на аромати, екстрахира- 649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L
ни с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, С16-С32, богати на аромати, екстрахира- 649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L
ни с разтворител, нафтенсъдържащи дестилати; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, С37-С68, пречистени от восък, деасфал- 649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L
тирани, обработени с водород вакуумни дестилатни остатъци; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, С37-С65, деасфалтирани, обработени с 649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L
водород вакуумни дестилатни остатъци; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Дестилати (нефтени), обогатени с разтворител, леки, 649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
хидрокрекирани; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с разтворител на дестилат от хидрокрекирани нефтени дестилати. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С18-С27 с точка на кипене приблизително в интервала от 370°С до 450°С (698 до 842°F)]        
Дестилати (нефтени), обогатени с разтворител, тежки, хид- 649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L
рирани; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с разтворител на хидриран нефтен дестилат. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С19-С40 с точка на кипене приблизително в интервала от 390°С до 550°С (734 до 1022°F)]        
Смазочни масла (нефтени), С18-С27, пречистени от восък 649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L
чрез разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, С17-С30, обработени с водород, деасфал- 649-515-00-8 308-661-7 97675-87-1 L
тирани с разтворител, леки остатъци от открита дестилация; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като първа фракция от вакуум дестилация на продукт от обработката с разтворител на деасфалтиран вакуумен остатък, обработен с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С17-С30 с точка на кипене приблизително в интервала от 300°С до 400°С. Получава се готово масло с вискозитет 4 cSt при 100°С (212°F)]        
Въглеводороди, С17-С40, обработени с водород, деасфал- 649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L
тирани с разтворител, дестилатни остатъци, леки вакуумни дестилати; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като първа фракция от вакуум дестилация на продукт от каталитична обработка с водород на деасфалтиран чрез разтворител вакуумен остатък с вискозитет 8 cSt при 100°С. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С17-С40 с точка на кипене приблизително в интервала от 300°С до 500°С (592 до 932°F)]        
Въглеводороди, С13-С27, екстрахирани с разтворител, 649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
Леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракцията на аромати от лек нафтенсъдържащ дестилат с вискозитет 9,5 cSt при 40°С. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С27 с точка на кипене приблизително в интервала от 240°С до 400°С (464 до 752°F)]        
Въглеводороди, С14-С29, екстрахирани с разтворител, 649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L
Леки, нафтенсъдържащи; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракцията на аромати от лек нафтенсъдържащ дестилат с вискозитет 16 cSt при 40°С. Състои се основно от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в интервала С14-С29 с точка на кипене приблизително в интервала от 250°С до 425°С (482 до 797°F)]        
Въглеводороди, С27-С42, деароматизирани; главна със- 649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L
тавна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, С17-С30, обработени с водород дестила- 649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L
ти, леки дестилати; главна съставна част на масло,        
неспецифицирана        
Въглеводороди, С27-С45, нафтенсъдържащи, вакуумни 649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
Дестилати; главна съставна част на масло, неспеци-        
фицирана        
Въглеводороди, C27-C45, деароматизирани, основна със- 649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L
тавна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, C20-C58, обработени с водород, основна 649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L
съставна част на масло, неспецифицирана        
Въглеводороди, C27-C42, нафтенсъдържащи, основна 649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L
съставна част на масло, неспецифицирана        
Остатъчни масла (нефтени), обработени с въглерод, 649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L
пречистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с активен въглен на очистени от восък с разтворител нефтени остатъчни масла с цел отстраняване на следи от полярни съединения и примеси]        
Остатъчни масла (нефтени), обработени с глина, пре- 649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
чистени от восък с разтворител; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката с белилна пръст на очистени от восък с разтворител нефтени остатъчни масла с цел отстраняване на следи от полярни съединения и примеси]        
Смазочни масла (нефтени), С25, екстрахирани с разтво- 649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L
рител, деасфалтирани, очистени от восък, хидрирани; главна съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на дестилатни вакуумни остатъци. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С25, като се получава готово масло с вискозитет в интервала от 32 cSt до 37 cSt при 100°С (212°F)]        
Смазочни масла (нефтени), С17-С32, екстрахирани с 649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
разтворител, очистени от восък, хидрирани; главна        
съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на остатъци от открита дестилация. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С17-С32, като се получава готово масло с вискозитет в интервала от 17 cSt до 23 cSt при 40°С (104°F)]        
Смазочни масла (нефтени), С20-С35, екстрахирани с 649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L
разтворител, очистени от восък, хидрирани; главна        
съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на остатъци от открита дестилация. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С35, като се получава готово масло с вискозитет в интервала от 37 cSt до 44 cSt при 40°С (104°F)]        
Смазочни масла (нефтени), С24-С50, екстрахирани с 649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
разтворител, очистени от восък, хидрирани; главна        
съставна част на масло, неспецифицирана        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител и хидриране на остатъци от открита дестилация. Състои се от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С24-С50, като се получава готово масло с вискозитет в интервала от 16 cSt до 75 cSt при 40°С (104°F)]        
Екстракти (нефтени), тежък нафтенсъдържащ дестила- 649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L
тен разтворител, ароматно концентриран; ароматен        
екстракт от дестилат (обработен)        
[Ароматен концентрат, получен чрез добавка на вода към тежък нафтенсъдържащ екстракт от дестилация с разтворител и екстрактен разтворител]        
Екстракти (нефтени), обогатени с разтворител, тежки, 649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L
парафинсъдържащи дестилатни разтворители; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от реекстракцията на тежък парафинсъдържащ дестилат, обогатен с разтворител. Състои се основно от наситени и ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50]        
Екстракти (нефтени), тежки, парафинсъдържащи 649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
Дестилати, очистени от асфалт чрез разтворител;        
ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от екстракция с разтворител на тежък парафинсъдържащ дестилат]        
Екстракти (нефтени), тежки, нафтенсъдържащи дести- 649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L
латни разтворители, обработени с водород; ароматен        
екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на тежък нафтенсъдържащ дестилиран екстракт от разтворител, обработен с водород в присъствието на катализатор. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50, като се получава готово масло с вискозитет не по-малък от 19 cSt при 40°С]        
Екстракти (нефтени), тежки, парафинсъдържащи дести- 649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
латни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на тежък парафинсъдържащ екстракт от разтворител, обработен с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С21-С33 с точка на кипене приблизително в интервала от 350°С до 480°С (662 до 896°F)]        
Екстракти (нефтени), леки, парафинсъдържащи дести- 649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L
латни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на лек парафинсъдържащ екстракт от разтворител, обработен с водород в присъствието на катализатор. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С17-С26 с точка на кипене прблизително в интервала от 280°С до 400°С (536 до 752°F)]        
Екстракти (нефтени), леки, парафинсъдържащи дести- 649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L
латни разтворители, обработени с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като екстракт от екстракцията с разтворител на среден парафинсъдържащ дестилатен разтворител, обработен с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С36]        
Екстракти (нефтени), лек, нафтенсъдържащ дестилатен 649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
разтворител, хидродесулфуриран; ароматен екстракт        
от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на екстракт от метод за екстракция с разтворител, с водород в присъствие на катализатор, в условия главно за отстраняване на серни съединения. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С30. Продуктът може да съдържа 5 или повече тегловни % ароматни въглеводороди с 4-6 кондензирани пръстена]        
Екстракти (нефтени), лек, парафинсъдържащ дестила- 649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L
тен разтворител, обработен с киселина; ароматен        
екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като фракция от дестилация на екстракт от екстракция с разтворител на леки парафинсъдържащи нефтени дестилати, подложени на серно-кисело обогатяване. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С32]        
Екстракти (нефтени), лек, парафинсъдържащ дестила- 649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
тен разтворител, хидродесулфуриран; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от екстракция с разтворител на лек парафинсъдържащ дестилат и обработка с водород за конвертиране на органичната сяра в сероводорода. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С40, като се получава готово масло с вискозитет около 10 cSt при 40°С]        
Екстракти (нефтени), лек, разтворител от вакуум газьол, 649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L
обработен с водород; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител от леки вакуумни нефтени газьоли и обработка с водород в присъствието на катализатор. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С30]        
Екстракти (нефтени), тежък, парафинсъдържащ 649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
дестилатен разтворител, обработен с глина; ароматен        
екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на нефтена фракция с природна или модифицирана глина при контактен или перколационен метод за отстраняване на следи от полярни съединения и примеси. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50. Продуктът може да съдържа 5 или повече тегловни % ароматни въглеводороди с 4-6 кондензирани пръстена]        
Екстракти (нефтени), тежък, нафтенсъдържащ дести- 649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L
латен разтворител, хидродесулфуриран; ароматен        
екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработката на изходни нефтени вещества с водород за конвертиране на органична сяра в сероводород, който се отделя. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С50, като се получава готово масло с вискозитет 19 cSt при 40°С]        
Екстракти (нефтени), тежък, очистен от восък чрез 649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
разтворител, парафинсъдържащ дестилатен разтвори-        
тел; хидродесулфуриран; ароматен екстракт от дестилат        
(обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена от очистени от восък с разтворител изходни нефтени вещества чрез обработка с водород за конвертиране на органичната сяра от сероводород. Състои се основно от въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С15-С50, като се получава готово масло с вискозитет, по-голям от 19 cSt при 40°С]        
Екстракти (нефтени), леки, парафинсъдържащи 649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L
дестилатни разтворители, обработени с въглерод;        
ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като фракция от дестилацията на екстракт, повторно извлечен чрез екстракция с разтворител от лек парафинсъдържащ нефтен дестилат, обработен с активен въглен, с цел отстраняване следи от полярни съединения и примеси. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С32]        
Екстракти (нефтени), леки, парафинсъдържащи 649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
дестилатни разтворители, обработени с глина;        
ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като фракция от дестилацията на екстракт, получен от екстракция с разтворител от лек парафинсъдържащ нефтен дестилат, обработен с белилна пръст, с цел отстраняване следи от полярни съединения и примеси. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С16-С32]        
Екстракти (нефтени), леки, вакуумни газьолни разтво- 649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L
рители, обработени с въглерод; ароматен екстракт        
от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител от лек вакуумен газьол, обработен с активен въглен, с цел отстраняване следи от полярни съединения и примеси. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С30]        
Екстракти (нефтени), леки, вакуумни газьолни разтво- 649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
рители, обработени с глина; ароматен екстракт от дестилат (обработен)        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция с разтворител от лек вакуумен газьол, обработен с белилна пръст, с цел отстраняване следи от полярни съединения и примеси. Състои се основно от ароматни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С13-С30]        
Копитно масло (нефтено), копитно масло 649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена като маслена фракция от методи с маслен разтворител или восъчна стопилка. Състои се основно от въглеводороди с разклонена верига с дължина на въглеродната верига в интервала С20-С50]        
Копитно масло (нефтено), обработено с водород; 649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L
копитно масло        
Рефракторни керамични влакна; влакна със специална 650-017-00-8     R
употреба, с изключение на тези, отразени в приложение I на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (което въвежда Анекс I на Директива 67/548/ЕЕС)        
[Изкуствени стъклени (силикатни) влакна с хаотична ориентация със съдържание на алкални и алкалоземни оксиди (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), по-малко или равно на 18 тегловни %]        
         


Списък 3 към т. 30 от приложението


Мутагенни вещества категория 1


Няма вещества, класифицирани в тази категория.


Списък 4 към т. 30 от приложението


(Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г., изм. и доп.- ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 24.08.2007 г.)


Мутагенни вещества категория 2


Вещество, група вещества Индекс № ЕC № CAS № Забележка
1,2-дибромо-3-хлоропропан 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8  
акриламид 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1  
бензо[а]пирен; бензо[d,e,f]хризен 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8  
диетилсулфат 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5  
етиленоксид; оксиран 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8  
етиленимин, азиридин 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4  
метилакриламидометоксиацетат 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0  
(съдържащ і 0,1 % акриламид)        
Метилакриламидоглюколат 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2  
(съдържащ і 0,1 % акриламид)        
Хексаметилфосфоркисел-триамид; 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9  
хексаметилфосфорамид        
Калиев дихромат 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E
Амониев дихромат 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E
Натриев дихромат, анхидрат 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E
Натриев дихромат, дихидрат 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E
Хромилдихлорид; хромоксихлорид 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8  
Калиев хромат 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6  
1,3,5-трис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин- 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9  
2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион; TGIC        
Натриев хромат 024-018-00-3 213-889-5 7775-11-3 Е
        Вж. приложение № 1 към Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати
Бутан [съдържащ і 0,1 % 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C,S
Бутадиен(203-450-8)] [1]       Вж. приложение № 1 към
Изобутан [съдържащ і 0,1 %   200-857-2 [2] 75-28-5 [2] Наред-бата за реда и начина
Бутадиен(203-450-8)] [2]       за класифициране, опаковане и етикетиранена съществуващи и нови химичнивещества и препарати
1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен 601-013-00-Х 203-450-8 106-99-0 D
        Вж. приложение № 1 към Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати
Пропиленов оксид; 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 Е
1,2-епоксипропан; Метилоксиран       Вж. приложение № 1 към Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати
1,3,5-трис-[(2S и 2R) - 616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 Е
2,3-епоксипропил]-1,3,5-триазин-       Вж. приложение № 1 към Наред-
2,4,6-(1H,3H,5H)-трион       бата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати
Кадмиев флуорид 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
Кадмиев хлорид 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E
2,2х-биоксиран; 1,2:3,4-диепоксибутан 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5  
Хромен (VI) триоксид 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E
Кадмиев сулфат 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E
Бензен 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E
2-нитротолуен 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E
4,4'-оксидианилин (1) и неговите соли; 612-199-00-7 202-977-0 (1) 101-80-4 (1) E
р-аминофенил етер (1)        
Карбендазим (ISO); 613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7  
Метил бензимидазол        
2-илкарбамат        
Беномил (ISO); 613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2  
Метил 1-(бутилкарбамоил)        
бензимидазол-2-илкарбамат        
Газове (нефтени), нефтен газ, горната фракция от 649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K
депропанатор за каталитично крекирана нафта, богат на С3 въглеводороди, несъдържащ киселини        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на каталитично крекирани въглеводороди и обработени за отстраняване на киселинно съдържащи примеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4, основно от С3 въглеводороди]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен 649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K
крекер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталитичен 649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K
крекер, богат на С1-С5 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6, основно С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горна фракция от стабили- 649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K
затор за каталитично полимеризирана нафта, богат на C2-4 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракционна стабилизация на каталитично полимеризирана нафта. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С6, основно от С2-4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен от каталитичен 649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K
реформер, богат на С1-С4 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6, основно от С1-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилиране 649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K
с С3-С5 олефин-парафини        
[Съставна комбинация от олефинови и парафинови въглеводороди, с брой въглеродни атоми в интервала С3-С5, използвани като алкилиращо захранване. Температурата на околната среда надвишава обикновено критичната температура на тези комбинации]        
Газове (нефтени), нефтен газ, богат на С4 въглеводороди 649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез дестилация на продукти от каталитично фракциониране. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5, основно С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от 649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K
деетанатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени при дестилацията на газови и бензинови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от етан и етилен]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от 649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K
деизобутанатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез атмосферна дестилация на бутан-бутиленов поток. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, изсушен чрез депропана- 649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K
тор, с повишено съдържание на пропен        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от бензинови и газови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от пропилен с известно количество етан и пропан]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от депро- 649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K
панатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на продукти от бензинови и газови фракции от каталитичен крекинг. Състои се основно от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от депро- 649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K
панатор от пречистваща газова инсталация        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4, основно пропан]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез Гирбатол- 649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K
въвеждаща инсталация        
[Съставна комбинация от въглеводороди, използвана като захранване в Гирбатол-инсталация за отстраняване на сероводород. Състои се от алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, от фракционатор за изо- 649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K
меризирана нафта, богат на С4, несъдържащ сероводород        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фрак- 649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K
циониране с обратна дестилация от каталитично крекирано, пречистено масло и термично крекиран вакуум остатък        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекирано пречистено масло и термично крекиран вакуум остатък. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ от стабилизиращ 649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K
абсорбер за каталитично крекирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизиране на каталитично крекирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез из- 649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K
ползване на каталитичен крекер, каталитичен реформер и фракционатор, комбиниран с хидродесулфуратор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на продукти от каталитичен крекинг, каталитичен реформинг и хидроделсулфуриращи процеси, обработена за отстраняване на киселинни примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фрак- 649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K
ционен стабилизатор за каталитично реформирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на каталитично реформирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, наситен чрез газова 649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K
инсталация за смесени потоци, богат на С4-въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на първичен нафтен дестилат, дестилация на остатъчен газ, получен чрез стабилизатор за каталитично реформирана нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала C3-C6, основно бутан и изобутан]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, наситен чрез газова 649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K
пречистваща инсталация, богат на С1-С2 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на дестилат от остатъчен газ, първичен нафтен дестилат, остатъчен газ от стабилизатор за каталитично реформирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродни атоми в интервала С1-С5, основно метан и етан]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, вакуум остатъци 649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K
от термичен крекер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез термичен крекинг на вакуумни остатъци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Въглеводороди, нефтен газ, нефтен дестилат, богат на 649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K
C3-C4 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация и кондензация на суров нефт. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5, основно в интервала С3 и С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен от първичен 649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K
нафтен дестилат в условие на изключен дехексанатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на първичен нафтен дестилат. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на изклю- 649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K
чен хидрокрекиращ депропанатор, богат на въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от хидрокрекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4. Може да съдържа малки количества водород и сероводород]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на изклю- 649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K
чен стабилизатор за лек първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизирането на лек първичен нафтен дестилат. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С6]        
Остатъци (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкили- 649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K
ращ сплитер, богат на С4-въглеводороди        
[Комплексен остатък, получен чрез дестилация на потоци от различни пречистващи процеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С4-С5, основно бутан с точка на кипене приблизително в интервала от -11,7°C до 27,8°C (11°F до 82°F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C1-C4 649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез термичен крекинг и абсорбционни процеси, както и чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4 с точка на кипене приблизително в интервала от -164°C до -0,5°C (-263°F до 31°F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C1-C4, сяропре- 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H, K
чистен        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработване на въглеводородните газове посредством сяропречистващ процес за превръщане на меркаптани или чрез отстраняване на киселинносъдържащи примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4 с точка на кипене приблизително в интервала от -164°C до -0,5°C (-263°F до 31°F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ С1-С3 въглево- 649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K
дороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, основно с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3, с точка на кипене приблизително в интервала от -164 °C до -42°C (-263°F до -44°F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ С1-С4 въглево- 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K
дороди, фракции от дебутанатор        
Газове (нефтени), нефтен газ, С1-С5, влажни 649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт и/или чрез крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С5]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C2-C4 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K
Въглеводороди        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C3 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K
Въглеводороди        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез алкилира- 649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K
що захранване        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез каталитичен крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции при 649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K
изключен фракционен депропанатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез фракциониране на долни фракции от депропанатора. Състои се основно от бутан, изобутан и бутадиен]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез пречиства- 649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K
ща бленда        
[Съставна комбинация, получена чрез различни процеси. Състои се основно от водород, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез каталити- 649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K
чен крекинг        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С2-С4 649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K
Въглеводороди, сяропречистен        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обработване на нефтен дестилат посредством сяропречистващ процес за превръщането на меркаптани или за отстраняване на киселинносъдържащи примеси. Състои се основно от наситени и ненаситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4 с точка на кипене приблизително в интервала от -51°C до -34°C (-60°F до -30°F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез фракциони- 649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K
ране на суров нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на суров нефт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен при изключен 649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K
дехексанатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на комбинирани нафтени потоци. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), получени в условие на изключен 649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K
фракционен стабилизатор, за лек първичен бензинов        
дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на лек първичен бензинов дестилат. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен в условие на 649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K
изключен нафтен и десулфуриращ стрипер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез нафтен десулфуриращ процес, извлечена от нафтен продукт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен при каталитичен 649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K
реформинг на първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена при каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се от метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), нефтен газ от втечнени горни 649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K
фракции, от каталитичен крекер-сплитер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на потока в C3-C4 сплитер. Състои се основно от C3 въглеводороди]        
Газове (нефтени), нефтен газ от първичен дестилат, 649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K
получен при изключен стабилизатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на течността от първата колона, използвана при дестилация на суров нефт. Състои се основно от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез дебутана- 649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K
тор за каталитично крекирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекирана нафта. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми от С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, каталитично кре- 649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K
киран дестилат, получен чрез нафтен стабилизатор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционирането на каталитично крекирана нафта и дестилат. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, термично крекиран 649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K
дестилат, получен чрез абсорбер за газьол и нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез разделянето на термичнокрекирани дестилати, нафта и газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез 649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K
фракционен стабилизатор за термично крекиране        
и чрез коксуване на нефт        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на термично крекирани въглеводороди от коксуване на нефт. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ от парокрекиран бута- 649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K
диенов концентрат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от термичен крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горна фракция от ката- 649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K
литичен реформер, стабилизатор за първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се от наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С2-С4]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C4-въглеводороди 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C1-C4-въглеводороди, 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K
богат на C3-въглеводороди        
Газове (нефтени), нефтен газ, получен чрез паро-крекер, 649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K
богат на С3-въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от паро-крекинг. Състои се основно от пропилен и малко пропан с точка на кипене приблизително в интервала от -70°C до 0° C (-94°F до 32°F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, дестилат от паро-крекер, 649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K
съдържа С4-въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от паро-крекинг. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С4, основно 1-бутен и 2-бутен, съдържа също бутан и изобутен с точка на кипене приблизително в интервала от -12°C до 5°C (10,4°F до 41°F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен, сяропречистен, 649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S
С4-фракция        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез подложена на сяропречистване втечнена петролна газова смес за окисляване на меркаптани или за отделяне на киселинни примеси. Състои се основно от С4 наситени и ненаситени въглеводороди]        
Рафинати (нефтени), нефтен газ, получени от парокре- 649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H, K
кирана С4 фракция, получена чрез екстракция с амониев ацетат, съдържа мед, наситени и ненаситени С3-С5 въглеводороди, не съдържа бутадиен        
Газове (нефтени), пречистен газ, захранване за амино- 649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K
система        
[Захранващ газ за аминосистема за отстраняване на сероводород. Състои се основно от водород. Може да съдържа въглероден монооксид, въглероден диоксид, сероводород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изклю- 649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K
чен хидродесулфуризатор на бензенова инсталация        
[Отпадни газове, получени от бензенова инсталация. Състои се основно от водород. Може да съдържа въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С6, включително и бензен]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K
бензенова рециклираща инсталация, богат на водород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез рециклиране на газове от бензеновата инсталация. Състои се основно от водород с незначителни количества въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала от С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ от смесено масло, 649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K
богат на водород и азот        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на смесено масло. Състои се основно от водород и азот с малки количества въглероден монооксид, въглероден диоксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракции от 649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K
стрипер за каталитично реформирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получени чрез стабилизиране на каталитично реформирана нафта. Състои се от водород и наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез реци- 649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K
клиране на С6-С8 през каталитичен реформер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг на С6-С8 при захранване и рециклиране за стабилизиране на водорода. Състои се основно от водород, малки количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез катали- 649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K
тичен реформер на С6-С8        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен реформинг на С6-С8 захранване. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5 и водород]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез реци- 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K
клиране на С6-С8 през каталитичен реформер, богат        
на водород        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез възвра- 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K
тен поток на С2 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез екстракция на водород от газов поток, състоящ се основно от водород и малки количества азот, въглероден монооксид, метан, етан и етилен. Състои се основно от въглеводороди като метан, етан и етилен с малки количества водород, азот и въглероден монооксид]        
Газове (нефтени), пречистен газ, изсушен, подкиселен - 649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K
получен чрез изключена газконцентрираща инсталация        
[Съставна комбинация от изсушени газове от газконцентрираща инсталация. Състои се от водород, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез дестила- 649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K
ция в газконцентриращ реабсорбер        
[Съставна комбинация въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени газови потоци в газ-концентриращ реабсорбер. Състои се основно от водород, въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот, сероводород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю- 649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K
чен водороден абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез абсорбция на водород от обогатен водороден поток. Състои се от водород, въглероден монооксид, азот и метан с малки количества С2 въглеводороди]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород 649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K
[Съставна комбинация, отделена като газ чрез охлаждане на въглеводородни газове. Състои се основно от водород, незначителни количества въглероден монооксид, азот, метан и С2 въглеводороди]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рецикли- 649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K
ране на смесено и обогатено с водород масло, богат на водород и азот        
[Съставна комбинация, получена от рециклирано, обогатено на водород смесено масло. Състои се основно от водород и азот и незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород, 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K
получен чрез рециклиране        
[Съставна комбинация, получена от рециклирани реакторни газове. Състои се основно от водород и незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, обогатен с водород, 649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K
получен чрез дообработващ реформер        
[Съставна комбинация, получена от реформери. Състои се основно от водород и незначителни количества въглероден монооксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез рефор- 649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K
минг и водороден обогатител        
[Съставна комбинация, получена чрез реформинг на водородообогатителен процес. Състои се основно от водород, метан, етан и незначителни количества сероводород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала на С3-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород-ме- 649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K
тан, получен чрез реформинг и водороден обогатител        
[Съставна комбинация, получена чрез реформинг на водородобогатителен процес. Състои се основно от водород и метан с незначителни количества въглероден монооксид, въглероден диоксид, азот и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, богат на водород, 649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K
получен чрез дообработване в реформинг и водороден обогатител        
[Съставна комбинация, получена чрез реформинг и водородобогатителен процес. Състои се основно от водород с незначителни количества въглероден монооксид и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез терми- 649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K
чен крекинг дестилация        
[Съставна комбинация, получена чрез дестилация на продукти от термичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез 649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K
каталитичен крекер-рефракциониращ абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез рефракциониране на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез 649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K
сепаратор за каталитично реформирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез 649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K
стабилизатор за каталитично реформирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизация на каталитично реформирана нафта. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, крекиран 649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K
дестилат, получен чрез сепаратор-водород-обогатител        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обогатяване на крекирани дестилати с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от водород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез хид- 649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K
родесулфуриращ сепаратор за първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез хидродесулфуриране на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с дължина на въглеродната верига в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракции от 649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K
стабилизатор за каталитично реформиран първичен        
нафтен дестилат        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитичен реформинг на първичен нафтен дестилат и чрез фракциониране на общия изтичащ поток. Състои се основно от водород, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен 649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K
реформер, при мигновено изпарение на изтичащ поток        
при високо налягане        
[Съставна комбинация, получена чрез мигновено изпаряване при високо налягане на изтичащия поток от реформинг реактор. Състои се основно от водород с различни незначителни количества метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изключен 649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K
реформер, при мигновено изпарение на изтичащ поток при ниско налягане        
[Съставна комбинация, получена чрез мигновено изпаряване при ниско налягане на изтичащия поток от реформинг реактор. Състои се основно от водород с незначителни количества метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключе- 649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K
на пречистваща маслена газова дестилация        
[Съставна комбинация, отделена чрез дестилация на газов поток, съдържащ водород, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6, или чрез крекиране на етан и пропан. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С2, водород, азот и въглероден монооксид]        
Газове (нефтени), пречистен газ, горни фракциии от 649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K
водород-обогатител- депентанатор на бензенова        
инсталация        
[Съставна комбинация, получена чрез обогатяване при захранването от бензенова инсталация с водород в присъствие на катализатор, последвано от депентанизиране. Състои се основно от водород, етан и пропан с незначителни количества азот, въглероден монооксид, въглероден диоксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6. Може да съдържа следи от бензен]        
Газове (нефтени), пречистен газ, втечнени горни фрак- 649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K
ции от каталитичен крекер-фракционатор, получен при изключен вторичен абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на горни фракции от каталитичен крекинг във втечняващ каталитичен крекер. Състои се от водород, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С3]        
Нефтени продукти, пречистен газ 649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H, K
[Съставна комбинация, съдържаща основно водород с незначителни количества метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидро- 649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K
крекиращ сепаратор при ниско налягане        
[Съставна комбинация, получена чрез течно-парово разделяне на изтичащ поток, получен при хидрокрекинг. Състои се основно от водород и наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ 649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K
[Съставна комбинация, получена от различни процеси на нефтопречистване. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, продукти от платфор- 649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K
мер, получени при изключен сепаратор        
[Съставна комбинация, получена чрез химичен реформинг на нафтените до ароматни въглеводороди. Състои се от водород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K
депентанатор-стабилизатор за водород обогатен подкиселен керосин        
[Съставна комбинация, получена чрез стабилизация на обогатен с водород керосин в депентанатор. Състои се основно от водород, метан, етан и пропан с незначителни количества азот, сероводород, въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С4-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при мигнове- 649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K
но изпарение на обогатен с водород подкиселен керосин        
[Съставна комбинация, получена при мигновено изпарение и обогатяване на подкиселен керосин с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от водород и метан, незначителни количества азот, въглероден монооксид и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С2-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, дестилат, получен при 649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K
изключен десулфуриращ стрипер        
[Съставна комбинация, отделена от течния продукт на обединен десулфуриращ процес. Състои се от сероводород, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K
втечняващ каталитичен крекер        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на горната фракция от втечняващ каталитичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, азот и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K
втечняващ каталитичен крекер и вторичен промивен абсорбер        
[Съставна комбинация, получена чрез промиване на газова горна фракция от втечняващ каталитичен крекер. Състои се от водород, азот, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, тежък дестилат, полу- 649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K
чен при изключен обогатител на водород и десулфуриращ стрипер        
[Съставна комбинация, отделена от течен продукт на тежък дестилат, в резултат на десулфуриране във водород-обогатител. Състои се от водород, сероводород и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез 649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K
фракциониране на леки, крайни фракции и изключен        
стабилизатор        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на леки крайни фракции от платинени реактори на платформена инсталация. Състои се от водород, метан, етан и пропан]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при сурова 649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K
дестилация        
[Съставна комбинация, получена от първата кула използвана при дестилация на суров нефт. Състои се от азот и наситени алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю- 649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K
чен катранен стрипер        
[Съставна комбинация, получена чрез фракциониране на редуциран суров нефт. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю- 649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K
чен обединяващ стрипер        
[Комбинация от водород и метан, получена при фракциониране на продукти от обединяваща инсталация]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез 649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K
каталитичен хидродесулфуриран нафтен сепаратор        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез хидродесулфуриране на нафта. Състои се от водород, метан, етан и пропан]        
Остатъчен газ (нефтен), пречистен газ, получен чрез 649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K
хидродесулфуратор за първичен нафтен дестилат        
[Съставна комбинация, получена чрез хидродесулфуриране на първичен нафтен дестилат. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю- 649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H, K
чен порест абсорбер и при фракциониране на горна фракция от втечняващ каталитичен крекер и газьолов десулфуратор        
[Съставна комбинация, получена при фракциониране на продукти от втечняващ каталитичен крекер и газьолов десулфуратор. Състои се от водород и въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез сурова 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K
дестилация и каталитичен крекинг        
[Съставна комбинация, получена чрез сурова дестилация и каталитичен крекинг. Състои се от водород, сероводород, азот, въглероден монооксид, както и от парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен при изключен 649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K
диетаноламинов скрубер на газьол        
[Съставна комбинация, получена чрез десулфуриране на газьоли с диетаноламин. Състои се основно от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми С1-С5]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидро- 649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K
десулфуриране на газьол        
[Съставна комбинация, получена чрез отделяне на течната фаза от изтичащия поток, в резултат на хидрираща реакция. Състои се основно от сероводород, водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С3]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез хидро- 649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K
десулфуриращо очистване на газьол        
[Съставна комбинация от газове, получена чрез реформер и чрез устройство за пречистване от хидриращия реактор. Състои се основно от водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен чрез изклю- 649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K
чен хидратор и мигновено изпаряване на изтичащ поток        
[Съставна комбинация от газове, получена чрез мигновено изпаряване на изтичащи потоци след реакция на хидриране. Състои се от водород и алифатни въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), пречистен газ, получен от остатъчна 649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K
нафта от парокрекинг при високо налягане        
[Съставна комбинация, получена като смес от некондензиращи порции от продукта след парокрекингов процес на нафта, както и от остатъчни газове, получени при подготовка на следващи продукти. Състои се основно от водород и парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5, с които природният газ може да бъде смесен]        
Газове (нефтени), пречистен газ - остатък, получен при 649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K
изключена инсталация за понижаване на вискозитета        
[Съставна комбинация, получена при вискозна редукция на остатъци в пещ. Състои се основно от сероводород, парафинови и олефинови въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С3-С4 649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K
Въглеводороди        
[Съставна комбинация, получена чрез дестилация на продукти от крекинг на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми от С3-С4, основно пропан и пропилен с точка на кипене приблизително в интервала от -51°C до -1°C (-60°F до 30°F)]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, каталитично кре- 649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K
киран дестилат, получен чрез каталитично крекиран        
нафтен фракционен абсорбер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично крекирани дестилати и каталитично крекирана нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фрак- 649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K
ционен стабилизатор за каталитично полимеризирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на продукти от полимеризация на нафта. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез фрак- 649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K
ционен стабилизатор за каталитично реформирана нафта, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на каталитично реформирана нафта след отстраняване на сероводород посредством обработване с амини. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, крекиран дестилат, 649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K
получен чрез стрипер-водород-обогатител        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез обогатяване на термичнокрекирани дестилати с водород в присъствие на катализатор. Състои се основно от наситени въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, първичен дестилат 649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K
от хидродесулфуратор, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично хидродесулфуриране на първични дестилати, обработени с амини за отстраняване на серовород. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез ката- 649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K
литичен крекинг на газьол в абсорбер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг на газьол. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез газ- 649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K
пречистваща инсталация        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез 649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K
деетанатор на газпречистваща инсталация        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от смесени въглеводородни потоци. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, хидродесулфуриран 649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K
дестилат, получен чрез фракционатор за хидродесулфурирана нафта, не съдържа киселини        
[Съставна комбинация от въглеводороди, чрез фракциониране на хидродесулфурирана нафта и дестилати от въглеводородни потоци, обработени за отстраняване на киселинни примеси. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез 649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K
вакуум стрипер за хидродесулфуриран газьол, не        
съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез отделяща стабилизация на каталитично хидродесулфуриран вакуум газьол, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез ста- 649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K
билизатор за лек първичен нафтен дестилат, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна дестилация на лек първичен нафтен дестилат, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез 649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K
деетанатор с пропан-пропилен алкилиращо захранване        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на реакционни продукти при взаимодействие на пропан с пропилен. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез вакуум 649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K
хидродесулфуратор на газьол, не съдържа сероводород        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез каталитично хидродесулфуриране на вакуум газьол, обработен с амини за отстраняване на сероводород. Състои се основно от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С6]        
Газове (нефтени), нефтен газ, каталитично крекирани 649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K
горни фракции        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитичен крекинг. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5 с точка на кипене приблизително в интервала от -48°C до 32°C (-54°F до 90°F)]        
Алкани, нефтен газ, съдържащ C1-С2 въглеводороди 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C2-С3 въглеводороди 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C3-С4 въглеводороди 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K
Алкани, нефтен газ, съдържащ C4-С5 въглеводороди 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K
Горивни газове, нефтен газ 649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K
[Комбинация от леки газове. Състои се основно от водород и/или въглеводороди с ниска молекулна маса]        
Горивни газове, нефтен газ, получен от дестилати 649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K
на суров нефт        
[Съставна комбинация от леки газове, получени чрез дестилация на суров нефт и чрез каталитичен реформинг на нафта. Състои се от водород, въглеводороди с брой на въглеродните атоми основно в интервала С1-С4 с точка на кипене приблизително в интервала от -217 °C до -12°C (-423°F до 10°F)]        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C3-С4 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K
Въглеводороди        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C4-С5 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K
Въглеводороди        
Въглеводороди, нефтен газ, съдържащ C2-С4 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K
Въглеводороди, богат на C3 въглеводороди        
Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен 649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на суров нефт. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми, основно в интервала С3-С7, и точка на кипене приблизително в интервала от -40°C до 80°C (-40 °F до 176 °F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, втечнен, сяропречистен 649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез процес на сяропречистване на втечнена нефтена газова смес за превръщане на меркаптани или за отстраняване на киселинни примеси. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С7 с точка на кипене приблизително в интервала от -40°C до 80°C (-40 °F до 176 °F)]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ С3-С4 649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K
Въглеводороди, богат на изобутан        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на наситени и ненаситени въглеводороди, обикновено с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6, основно бутан и изобутан. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С4, основно изобутан]        
Дестилати (нефтени), нефтен газ, съдържащ С3-С6 649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K
Въглеводороди, богат на пиперилен        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на наситени и ненаситени алифатни въглеводороди основно с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6. Състои се от наситени и ненаситени въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С6, основно пиперилени]        
Газове (нефтени), нефтен газ, горни фракции от 649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K
бутанов сплитер        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на бутанов поток. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми С3-С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, съдържащ C2-С3 649-207-00-3 270-751-9 68477-80-5 H, K
Въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез дестилация на продукти от каталитично фракциониране. Състои се основно от етан, етилен, пропан и пропилен]        
Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции от 649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K
депропанатор за каталитично крекиран газоьл, богат        
на С4 въглеводороди, не съдържа киселини        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракциониране на каталитично крекиран газьолов въглеводороден поток, обработен за отстраняване на сероводород и други киселинни компоненти. Състои се от въглеводороди с брой на въглеродните атоми С3-С5, основно С4]        
Газове (нефтени), нефтен газ, долни фракции от дебу- 649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K
танатор за каталитично крекирана нафта, богат на        
C3-5 въглеводороди        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез стабилизация на каталитично крекирана нафта. Състои се от алифатни въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С3-С5]        
Остатъчен газ (нефтен), нефтен газ, получен чрез 649-210-00-X 69-628-2 68308-08-7 H, K
фракционен стабилизатор за изомеризирана нафта        
[Съставна комбинация от въглеводороди, получена чрез фракционна стабилизация на продукти от изомеризирана нафта. Състои се от въглеводороди, с брой на въглеродните атоми в интервала С1-С4]        
         


Списък 5 към т. 31 от приложението


(Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 24.08.2007 г.)


Токсични за репродукцията вещества категория 1


Вещество, група вещества Индекс № ЕC № CAS № Забележка
1 2 3 4 5
оловен хексафлуорсиликат 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6  
оловен ацетат 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6  
Оловни алкили 082-002-00-1 ­ ­ А, Е
оловен азид 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9  
оловен хромат 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6  
Оловни съединения, с изключение на изброените в 082-001-00-6 ­ ­ А, Е
приложението към чл. 1, ал. 2 на наредбата (Анекс I        
на Директива 2005/90/ЕС)-1,5        
оловен ди(ацетат) 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2  
оловен 2,4,6-тринитрорезорциноксид; оловен стифнат 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0