навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 18 ЮНИ 2002 Г. ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към качеството на пресните повърхностни води, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване, тяхното категоризиране и условията за измерване, вземане на проби и изпитване на показателите, посочени в приложение № 1.
(2) Наредбата се прилага за всички води от повърхностни водоизточници, които се подават за питейно-битови цели чрез водоразпределителна мрежа.

Чл. 2. Наредбата не се отнася за подземните и солените води, за водите, които осигуряват минимално допустимия отток в реките, и за водите от мъртвия обем на язовирите.

Раздел II.
Категоризиране и изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване


Чл. 3. (1) За целите на наредбата повърхностните води се разпределят съгласно определените гранични стойности в три категории: А1, А2 и А3, за които се прилагат съответните стандартни методи за обработка, посочени в приложение № 2.
(2) Категориите А1, А2 и А3 отговарят на различно качество повърхностни води съобразно физически, химически и микробиологични показатели, които са определени в приложение № 1. По радиологични показатели повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).


Чл. 4. (1) Повърхностни води, чиито качества по физични, химични и микробиологични показатели са по-неблагоприятни от задължителните стойности на категория А3, не могат да се използват за получаване на питейна вода.
(2) При изключителни обстоятелства и липса на възможност за алтернативно водоснабдяване Министерството на здравеопазването съгласувано с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава разрешение за ползване на повърхностни води по ал. 1, при условие че се прилагат подходящи методи за обработка, в това число и смесване на води, които да осигурят привеждане стойностите на показателите до изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


Чл. 5. (1) В срок до една година от обнародване на наредбата басейновите дирекции със съдействието на регионалните органи на Държавния санитарен контрол (ДСК) на основата на съществуващите данни и на принципа на речния басейн извършват категоризация на водите от повърхностните водоизточници, които се използват за питейно-битово водоснабдяване.
(2) За извършване на категоризацията водоснабдителните организации предоставят на органите по ал. 1 необходимата информация относно използваните от тях или предвиждани да бъдат използвани повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, включително наличните данни за качеството на водите им.
(3) При необходимост в зависимост от данните от извършвания мониторинг в началото на всяка година се извършва актуализация на категорията на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от съответните водоизточници.


Чл. 6. (1) Определените в приложение № 1 препоръчителна и/или задължителна стойност на показателите се отнасят за всички пунктове за вземане на проби. В конкретни случаи могат да бъдат определени индивидуални стойности на показатели за отделни пунктове във връзка с разпоредбите на чл. 8, ал. 2 и чл. 9.
(2) Предвид разпоредбите на чл. 8, ал. 1, когато освен задължителни стойности за някои показатели от приложение № 1 са определени и препоръчителни стойности, последните трябва да се считат за определящи с оглед запазването на съществуващо по-добро от изискванията на съответната категория от приложение № 1 качество на повърхностните води.


Чл. 7. (1) Изискванията към качеството на водите във връзка с чл. 6 се считат за изпълнени, ако водата във всеки пункт за вземане на проби отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, при указаната честота на вземане на пробите и изпитване в приложение № 3, при равномерно разпределение на пробите през годината и ако са изпълнени следните условия:
1. деветдесет и пет процента съответствие със стойностите в приложение № 1 на резултатите от изпитването на пробите за показателите, за които са определени задължителни стойности;
2. деветдесет процента съответствие на резултатите от изпитването на пробите във всички останали случаи;
3. в случаите, когато има съответно 5 и 10% несъответствие с установените стойности: a) отклонението не превишава с повече от 50% определената стойност за показателя, с изключение на микробиологичните показатели, рН, температура и разтворен кислород; б) отклонението не представлява опасност за здравето на населението; в) резултатите от последователно взети проби с честота съгласно приложение № 3 не се отклоняват от определените стойности за показателите.
(2) Отклоненията от определените по чл. 6 стойности на показателите не се вземат под внимание при изчисляване на процентите по ал. 1, когато те са резултат на наводнения и други природни бедствия, както и на необичайни метеорологични условия.


Чл. 8. (1) Изпълнението на мерките за постигане изискванията за качество на водата, определени с наредбата, не трябва да води пряко или косвено до влошаване на съществуващото качество на повърхностните води.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Директорите на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и басейновите дирекции за конкретни случаи с оглед запазване на съществуващо по-добро от изискванията на съответната категория от приложение № 1 качество на повърхностните води могат да предлагат по-строги стойности за показателите от изискванията на наредбата, както и допълнителни показатели, невключени в приложение № 1. Решението се взема от министъра на здравеопазването след съгласуване с министъра на околната среда и водите въз основа на обстоен преглед на данни от предходен мониторинг и информация за постоянни или потенциални източници на замърсяване.


Чл. 9. (1) Ако не представляват опасност за здравето, отклонения от разпоредбите на наредбата се допускат:
1. в случаи на наводнения и други природни бедствия;
2. за показатели, отбелязани в приложение № 1 със символа (*), в случаи, свързани с необичайни метеорологични и конкретни географски условия;
3. в случаи на доказано естествено обогатяване на водата с определени вещества, водещо до отклонение от съответната стойност на показателите от категории А1, А2 и А3 на приложение № 1;
4. за показатели от приложение № 1, отбелязани със символа (**), в случаите на повърхностни води от плитки езера или непроточни водни обекти с дълбочина до 20 м, с доказан период на водообмен, по-малък от една година, и в които не се заустват отпадъчни води.
(2) Органите на ДСК допускат ползването на вода с отклонения в случаите по ал. 1, когато няма риск за здравето, и определят мерки и условия за безопасно ползване на водата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За всеки конкретен случай на изключение от изискванията на наредбата във връзка с ал. 1 и 2 РЗИ предварително информират Министерството на здравеопазването за наличните обстоятелства, причина/и за отклонението, срок за допускане на отклонението и предвиждани мерки за опазване на човешкото здраве при ползване на водата.

Раздел III.
Контрол и мониторинг


Чл. 10. (1) Басейновите дирекции и органите на ДСК в съответствие с изискванията на чл. 6 и 11 осъществяват контрол съобразно правомощията си за спазване изискванията на наредбата за всички повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на страната, както и за трансграничните водни течения, предназначени за добиване на вода за питейни нужди.
(2) Органите по ал. 1 са длъжни да предприемат необходимите мерки за подобряване състоянието на околната среда в териториите със значение за формиране качеството на водите на повърхностни водни обекти, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Басейновите дирекции със съдействието на РЗИ изготвят дългосрочни регионални програми, предвиждащи конкретни действия и срокове, базирани на плановете за управление на речните басейни, за подобряване качеството на околната среда, включително повърхностните води и особено на попадащите в категория А3. Предвижданите действия и срокове следва да са съобразени с техническите и икономическите възможности за тяхното постигане, както и с необходимостта от водни количества от всяка една категория.
(4) В Националния водностопански план и/или в националните програми по чл. 151, т. 2, буква "г" от Закона за водите задължително се предвиждат цели, аналогични на посочените в ал. 3, за осъществяване на приоритети от национално значение. Сроковете за постигане на тези цели не могат да бъдат по-дълги от 10 години.


Чл. 11. (1) Басейновите дирекции извършват мониторинг на физичните и химичните показатели по приложение № 1 (№ 1 - 42).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регионалните здравни инспекции извършват мониторинг на микробиологичните показатели по приложение № 1 (№ 43 - 46).
(3) Водоснабдителните организации извършват собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (ДВ, бр. 95 от 2000 г.), като провеждат или възлагат извършването на мониторинга по показателите на приложение № 1 на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от водоизточниците, които използват. Лабораторните изпитвания за целта се извършват в собствени или се възлагат на акредитирани лаборатории.
(4) Мониторингът се провежда съгласно определените в чл. 6 и 7 изисквания с цел да се осигури постоянна и системна информация за състоянието и качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
(5) В изпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 компетентни органи съвместно разработват програми за мониторинг на повърхностните води, които са съобразени с изискванията на чл. 12 и 13 и отчитат специфичните регионални условия. Обемът и съдържанието на програмата за мониторинг се определят със заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
(6) Водоснабдителните организации могат да се включват в разработването и изпълнението на програмите по ал. 5 при писмено изразено желание от тяхна страна.


Чл. 12. (1) Сравнителните методи за измерване на показателите и параметрите "граница на откриваемост", "възпроизводимост" и "точност", на които трябва да отговарят методите, са посочени в приложение № 4.
(2) Изпитването на взетите проби вода обхваща посочените в приложение № 5 групи показатели и се извършва по препоръчаните в приложение № 4 методи.


Чл. 13. (1) Минималният брой взети проби и изпитвания за всеки пункт по всеки един показател не трябва да бъде по-малък от посочените в приложение № 3.
(2) Честотата на вземането на проби трябва да е равномерно разпределена през годината, така че да осигурява представителна информация за качествата на водата.
(3) Пробите от повърхностни води трябва да са представителни за качествата на водата в точката за вземане на проби - предвид разпоредбите на чл. 7, ал. 2.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато наблюдението върху повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, покаже въз основа на убедителни данни от предходни изследвания, че стойностите на някои показатели са значително по-добри от определените в приложение № 1, басейновите дирекции и РЗИ със съвместно решение могат да намалят честотата на вземане на проби и изпитване за тези показатели.
(2) В случаите по ал. 1, ако няма източници на замърсяване и риск от влошаване качеството на водата, както и при води с по-добро качество от изискванията за категория А1 на приложение № 1, органите по ал. 1 преценяват необходимостта от системни анализи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Басейновите дирекции и РЗИ съвместно уведомяват Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването за взетите решения във връзка с ал. 1 и 2, като прилагат подробна обосновка.


Чл. 15. Съдовете за вземане на проби, консервантът или методът за консервиране на част от пробата за изпитване на един или повече показатели, превозването и съхранението на пробите, както и подготовката им за изпитване не трябва да водят до значими разлики в резултатите от изпитванията.

Раздел IV.
Информация и отчети


Чл. 16. (1) Басейновите дирекции и регионалните органи на ДСК обменят данните от провеждания от тях мониторинг за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
(2) Басейновите дирекции съвместно с регионалните органи на ДСК изготвят обобщен годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в речните басейни в обхвата на съответния район за басейново управление на водите.
(3) Водоснабдителните организации могат да участват в обмена на данните от провеждания мониторинг и да се включват в изготвянето на докладите по ал. 2 при писмено изразено желание от тяхна страна.
(4) Обемът и съдържанието на доклада по ал. 2 се определя със съвместна заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.
(5) Докладите по ал. 2 се изпращат ежегодно в Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, които съвместно изготвят тригодишен обобщен национален доклад. Докладът подлежи на публикуване от Министерството на околната среда и водите в рамките на една година след края на отчетния период. Първият доклад се изготвя за периода 2002 - 2004 г.


Чл. 17. Органите и организациите по чл. 16 са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до обективна и актуална информация за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 18. Министерството на околната среда и водите събира и анализира информацията за случаите по чл. 4, ал. 2 за допуснатите отклонения по реда на чл. 9, по прилагането на чл. 8, ал. 2 и чл. 14 и може да предоставя събраната информация и обобщения национален доклад по чл. 16, ал. 5, когато това се налага за изпълнение на задължения на Република България по международни договори в тази област.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Водоснабдителни организации" са търговски дружества по водоснабдяване и канализация или друга структура, която експлоатира водоснабдителна система.
2. "Пункт за вземане на проба" е мястото, от което се взема водата преди отвеждането й към съоръженията за обработка.
3. "Естествено обогатяване" е процес, при който без антропогенна намеса водата във водния обект се насища с вещества, съдържащи се в почвата.
4. "Сравнителен метод за измерване" е указание за принципа на измерването или кратко описание на начина за определяне стойностите на показателите.
5. "Граница на откриваемост" е минималната стойност на изследвания показател, която може да бъде установена чрез съответния метод.
6. "Възпроизводимост" е диапазонът, в който попадат 95% от резултатите от измерванията на една и съща проба с един и същ метод.
7. "Точност" е разликата между действителната стойност на изследвания показател и средната стойност при експериментални условия.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 4 във връзка с чл. 189 от Закона за водите и чл. 20 от Закона за народното здраве.


§ 3. Инструкции и указания по прилагане на наредбата дават съвместно министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването.


§ 4. В срок 5 години от влизане в сила на наредбата могат да се прилагат БДС за методи за изпитване на повърхностни води, които не отговарят на посочените в приложение № 4 изисквания.


§ 5. За показателите от приложение № 1 - екстрахируем органичен хлор - общо, полициклични ароматни въглеводороди, екстрахируеми с хлороформ вещества, общ органичен въглерод и остатъчен органичен въглерод след флокулация и мембранна филтрация (5 µm) ТОС, разпоредбите на наредбата се прилагат от 1 януари 2007 г.


§ 6. Водоснабдителните организации са длъжни да изградят съответните съоръжения за прилагане на необходимите подходящи методи за обработка на повърхностните води съгласно приложение № 2 в срок до 1 януари 2007 г.


§ 7. Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от басейновите дирекции и органите на ДСК съобразно техните правомощия по реда на Закона за водите и Закона за народното здраве и правилника за неговото прилагане.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 127. Навсякъде в текста на Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.) думите "хигиенно-епидемиологични инспекции", "хигиенно-епидемиологичните инспекции" и "ХЕИ" се заменят съответно с "регионални здравни инспекции", "регионалните здравни инспекции" и "РЗИ".


§ 128. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Изисквания към качеството на повърхностни води, предназначени за добиване на питейна вода


Показател Единица Категория А1 Категория А2 Категория А3
      препо- задъл- препо- задъл- препо- задъл-
      ръчителна жителна ръчителна жителна ръчителна жителна
      стойност стойност стойност стойност стойност стойност
1.   6,5 - 8,5   5,5 - 9,0   5,5 - 9,0  
2. Цвят (след проста филтрация) mg/l Pt скала 10 20(*) 50 100 (*) 50 200 (*)
3. Неразтворени вещества mg/l НВ 25          
4. Температура ° С 22 25 (*) 22 25 (*) 22 25 (*)
5. Електропроводимост при 20°С µS/cm(-1) 1000   1000   1000  
6.   Мирис фактор на 3   10   20
      разреждане          
      при 25°C          
7.(**) Нитрати mg/l NO3 25 50 (*)   50 (*)   50 (*)
8.(1) Флуориди mg/l F 0,7 - 1,0 1,5 0,7 - 1,7   0,7 - 1,7  
9. Екстрахируем органичен mg/l Cl            
  хлор - общо              
10.(**) Разтворено желязо mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1  
11.(**) Манган mg/l Mn 0,05   0,1   1  
12. Мед mg/l Cu 0,02 0,05 (*) 0,05   1  
13. Цинк mg/l Zn 0,5 3 1 5 1 5
14. Бор mg/l B 1   1   1  
15. Берилий mg/l Be 0,0002          
16. Кобалт mg/l Co 0,02          
17. Никел mg/l Ni 0,02          
18. Ванадий mg/l V 0,01          
19. Арсен mg/l As 0,01 0,05   0,05 0,05 0,1
20. Кадмий mg/l Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005
21. Хром - общ mg/l Cr   0,05   0,05   0,05
22. Олово mg/l Pb   0,05   0,05   0,05
23. Селен mg/l Se   0,01   0,01   0,01
24. Живак mg/l Hg 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001
25. Барий mg/l Ba   0,1   1   1
26. Цианиди mg/l CN   0,05   0,05   0,05
27. Сулфати mg/l SO4 150 250 150 250 (*) 150 250 (*)
28. Хлориди mg/l Cl 200   200   200  
29. Повърхностноактивни mg/l 0,2   0,2   0,5  
  вещества (реагиращи (лаурил-            
  с метиленово синьо) сулфат)            
30.(**) Фосфати mg/l P2O5 0,4   0,7   0,7  
(2)                
31. Феноли (фенолен индекс) mg/l C6H5OH   0,001 0,001 0,005 0,01 0,1
  паранитрoанилин или              
  4-аминоантипирин              
32. Разтворени или емулгирани mg/l   0,05   0,2 0,5 1
  въглеводороди (след              
  екстракция с петролев етер)              
33. Полициклични aроматни mg/l   0,0002   0,0002   0,001
  въглеводороди              
34. Пестициди - общо mg/l   0,001   0,0025   0,005
35.(**) ХПК mg/l О2         30  
36.(**) Разтворен О2% на насищане % О2 >70   >50   >30  
37.(**) БПК5 при 20°С,              
  без нитрификация mg/l О2 <3   <5   <7  
38. Азот по Келдал              
  (с изключение на NO3) mg/l N 1   2   3  
39. Амониев йон mg/l NH4 0,05   1 1,5 2 4 (*)
40. Екстрахируеми с хлороформ              
  вещества mg/l ЕХВ 0,1   0,2   0,5  
41. Общ органичен въглерод mg/l С            
42. Остатъчен органичен въглерод              
  след флокулация и мембранна              
  филтрация (5 µm) ТОС mg/l С            
43.(**) Колиформи 37°С - общо /100 ml 50   5000   50 000  
44. Фекални колиформи /100 ml 20   2000   20 000  
45. Фекални стрептококи /100 ml 20   1000   10 000  
46. Салмонела   Да не се   Да не се      
      устано-   устано-      
      вява в   вява в      
      5000 ml   1000 ml      

(*) При необичайни метеорологични или конкретни географски условия съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2.
(**) Виж чл. 9, ал. 1, т. 4.
(1) Посочените стойности са горна граница, определена според средната годишна температура (висока и ниска).
(2) Параметър, включен по екологични критерии.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

Стандартни методи за обработка на повърхностни води от категории А1, А2 и А3 до изискванията за вода за питейно-битови цели
Категория А1
Груба механична обработка и дезинфекция, напр. бърза филтрация и дезинфекция.
Категория А2
Механична и химична обработка и дезинфекция, напр. предхлориране, коагулация, флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция (крайна дезинфекция).
Категория А3
Разширена механична и химична обработка, последваща обработка и дезинфекция, напр. хлориране до "точката на прелома", коагулация, флокулация, утаяване, филтрация, адсорбция чрез активен въглен и дезинфекция (озониране, крайна дезинфекция).


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1

Минимална годишна честота за вземане на проби и изпитване за всеки показател от приложение № 1


Водоснабдявано А1 (*) А2 (*) А3 (*)
население I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III (**)
<= 10 000 (***) (***) (***) (***) (***) (***) 2 1 (***) (1)
> 10 000 1 1 (***) 2 1 (***) 3 1 1
<= 30 000                  
> 30 000 2 1 (***) 4 2 1 6 2 1
<= 100 000                  
> 100 000 3 2 (***) 8 4 1 12 4 1

(*) Качество на повърхностните води по приложение № 1.
(**) Класификация на групите показатели от приложение № 4 по честота.
(***) Честотата се определя от компетентните органи.
(1) Тъй като такава повърхностна вода би могла да се използва за получаване на питейна, компетентните органи определят минималната честота за вземане на проби в годината за тази категория (А3, III; <= 10 000).


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

Сравнителни методи за измерване на препоръчителните и задължителните стойности за показателите


Показател Единица Граница Възпро- Точ- Сравнителен метод Изисквания
      на откри- изводи- ност за измерване към съдовете
      ваемост мост ± ±   за вземане
              на проби
1 2 3 4 5 6 7 8
1. pH - 0,1 0,2 - Електрометричен метод  
    стойност       Измерва се на място по време  
            на вземането на пробата,  
            без предварителна обработка  
            на пробата  
2. Цвят (след mg Pt/l 5 10% 20% - Филтрация през  
  проста         стъкловлакнеста мембрана  
  филтрация)         Фотометричен метод с  
            използване на платинено-  
            кобалтова скала  
3. Неразтворени mg/l - 5% 10% - Филтрация през 0,45 mm  
  вещества         мембранен филтър, сушене  
            при 105°С и претегляне  
            - Центрофугиране (най-малко  
            5 min със средно ускорение  
            от 2800 до 3200 Gal), сушене  
            при 105°С и претегляне  
4. Температура °С - 0,5 1 - Термометричен метод  
            Измерва се на място по време  
            на вземането на пробата,  
            без предварителна обработка  
            на пробата  
5. Електропрово- µS/cm(-1) - 5% 10% - Електрометричен метод  
  димост при 20°С            
6. Мирис Фактор - - - - Чрез подходящи Стъкло
    на разреж-       разреждания  
    дане при          
    25°C          
7. Нитрати mg/l NO3 2 10% 20% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
8. Флуориди mg/l F 0,05 10% 20% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия, след  
            дестилация, ако е небходимо  
            - Йон-селективни електроди  
9. Екстрахируем mg/l Cl          
  органичен хлор            
  - общо            
10. Разтворено mg/l Fe 0,02 10% 20% - Атомно абсорбционна  
  желязо         спектрофотометрия след  
            филтруване през мембранен  
            филтър (0,45 µm)  
            - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия след  
            филтруване през мембранен  
            филтър (0,45 µm)  
11. Манган mg/l Mn 0,01(2) 10% 20% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
      0,02(3) 10% 20% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
12. Мед (10) mg/l Cu 0,005 10% 20% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Полярография  
            - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
      0,02 (4) 10% 20% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Полярография  
13. Цинк (10) mg/l Zn 0,01 (2) 10% 20% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
      0,02 10% 20% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
14. Бор (10) mg/l B 0,1 10% 20% - Молекулна абсорбционна Материалът да
            спектрофотометрия не съдържа бор
            - Атомно абсорбционна в значими
            спектрофотометрия количества
15. Берилий mg/l Be          
16. Кобалт mg/l Co          
17. Никел mg/l Ni          
18. Ванадий mg/l V          
19. Арсен (10) mg/l As 0,002 (2) 20% 20% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
      0,01 (5)     - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
20. Кадмий (10) mg/l Cd 0,0002 30% 30% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
      0,001 (5)     - Полярография  
21. Хром - общ (10) mg/l Cr 0,01 20% 30% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
22. Олово (10) mg/l Pb 0,01 20% 30% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
            - Полярография  
23. Селен (10) mg/l Se 0,005     - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
24. Живак (10) mg/l Hg 0,0001 30% 30% - Безпламъкова атомно абсор-  
      0,0002 (5)     бционна спектрофотометрия  
            (метод на студените пари)  
25. Барий (10) mg/l Ba 0,02 15% 30% - Атомно абсорбционна  
            спектрофотометрия  
26. Цианиди mg/l CN 0,01 20% 30% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
27. Сулфати mg/l SO4 10 10% 10% - Тегловен анализ  
            - ЕДТА комплексонометрия  
            - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
28. Хлориди mg/l Cl 10 10% 10% - Титриметрия (метод на Мор)  
            - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
29. Повърхностно- mg/l 0,05 20%   - Молекулна абсорбционна  
  активни веще- лаурил       спектрофотометрия  
  ства (реагира- сулфат          
  щи с метилено-            
  во синьо)            
30. Фосфати mg/l P2O5 0,02 10% 20% - Молекулна абсорбционна  
            спектрофотометрия  
31. Феноли mg/l 0,0005 0,0005 0,0005 - Молекулна абсорбционна Стъкло
  (фенолен С6Н5ОН       спектрофотометрия  
  индекс)         (метод с 4-аминоантипирин)  
      0,001 (6) 30% 50% - Паранитранилинов метод  
32. Разтворени или mg/l 0,01 20% 30% - Инфрачервена спектро- Стъкло
  емулгирани въг-         метрия след екстракция  
  леводороди         с тетрахлорометан  
      0,04 (3)     - Тегловен метод след екст-  
            ракция с петролев етер  
33. Полициклични mg/l 0,00004 50% 50% - Измерване на флуоресцен- Стъкло или
  ароматни         цията в УВ спектъра след алуминий
  въглеводороди         тънкослойна хроматография  
  (10)         Сравнително измерване на  
            смес от 6 контролни вещества  
            в еднакви концентрации (8)  
34. Пестициди - mg/l 0,0001 50% 50% - Газова или течна хромато- Стъкло
  общо         графия след екстракция с под-  
            ходящи разтворители и пре-  
            чистване  
            Идентификация на компонен-  
            тите на сместа  
            Количествен анализ (9)  
35. ХПК mg/l О2 15 20% 20% - Метод с калиев бихромат  
36. Разтворен % 5 10% 10% - Метод на Винклер Стъкло
  кислород процентно       - Електрохимичен метод  
    насищане          
    с кислород          
37. БПК5 при 20°С, mg/l О2 2 1,5 2 - Определяне на разтворения  
  без нитрифи-         кислород преди и след 5-дневна  
  кация         инкубация при 20°С ± 1 в пъл-  
            на тъмнина. Прибавяне на  
            нитрифициращ инхибитор  
38. Азот по Келдал mg/l N 0,3 0,5 0,5 - Минерализация, дестилация  
  (с изключение         по метод на Келдал и опреде-  
  на NO2 и NO3)         ляне на амониевия йон чрез  
            молекулно абсорбционна спек-  
            трофотометрия или титриметрия  
39. Амониев йон mg/l NH4 0,01 (2) 0,03 (2) 0,03 (2) - Молекулна абсорбционна  
      0,1 (3) 10% (3) 20% (3) спектрофотометрия  
40. Екстрахируеми mg/l (11) - - - Екстракция с пречистен хло-  
  с хлороформ         роформ при неутрално рН, из-  
  вещества         парение под вакуум при стай-  
            на температура, претегляне  
            на остатъка  
41. Общ органичен mg/l С          
  въглерод            
42. Остатъчен орга- mg/l С          
  ничен въглерод            
  след флокулация            
  и мембранна            
  филтрация (5 µm)            
43. Колиформи - /100 ml 5 (2)     - Култивиране при 37°С върху Стерилно
  общо   500 (7)     подходяща твърда хранителна стъкло
            среда (като Тергитол лактозен  
            агар, Ендо агар, 0,4% Teeпол  
            бульон) с филтрация (2) или  
            без филтрация (7) и преброява-  
            не на колониите. Пробите тряб-  
            ва да бъдат разредени или, къ-  
            дето е необходимо, концентри-  
            рани по начин, по който да съ-  
            държат между 10 и 100 коло-  
            нии. Ако е необходимо, опре-  
            деляне чрез газификация  
      50 (2)     - Метод на разреждане с фер-  
      500 (7)     ментация в течни среди в най-  
            малко три епруветки в три  
            разреждания. Субкултивиране  
            на положителните проби на  
            специфична среда за потвър-  
            ждение. Преброяване по MPN  
            (най-вероятно число - НВЧ).  
            Инкубация при 37°С ± 1  
44. Фекални /100 ml 2 (2)     - Култивиране при 44°С върху Стерилно
  колиформи   200 (7)     подходяща твърда хранителна стъкло
            среда (като Тергитол лактозен  
            агар, Ендо агар, 0,4% Teeпол  
            бульон) с филтрация (2) или  
            без филтрация (7) и преброява-  
            не на колониите. Пробите тряб-  
            ва да бъдат разредени или, къ-  
            дето е необходимо, концентри-  
            рани по начин, по който да съ-  
            държат между 10 и 100 коло-  
            нии. Ако е необходимо, опре-  
            деляне чрез газификация  
      2 (2)     - Метод на разреждане с фер-  
      200 (7)     ментация в течни среди в най-  
            малко три епруветки в три  
            разреждания. Субкултивиране  
            на положителните проби на  
            специфична среда за потвър-  
            ждение. Преброяване по MPN  
            (най-вероятно число - НВЧ).  
            Инкубация при 44°С ± 0,5  
45. Фекални /100 ml 2 (2)     - Култивиране при 37°С върху Стерилно
  стрептококи   200 (7)     подходяща твърда хранителна стъкло
            среда (като натриев азид) с  
            филтрация (2) или без филтра-  
            ция (7) и преброяване на ко-  
            лониите. Пробите трябва да  
            бъдат разредени или, където е  
            необходимо, концентрирани  
            по начин, по който да съдържат  
            между 10 и 100 колонии  
      2 (2)     - Метод на разреждане в на-  
      200 (7)     триево-азиден бульон в най-  
            малко три епруветки в три  
            разреждания. Субкултивиране  
            на положителните проби на  
            специфична среда за потвър-  
            ждение. Преброяване по MPN  
            (най-вероятно число - НВЧ)  
46. Салмонела (12)   1/5000 ml     - Концентрация чрез филтра- Стерилно
            ция (през мембрана или под- стъкло
            ходящ филтър)  
      1/1000 ml     - Инокулация в предварител-  
            но обогатена хранителна среда.  
            Обогатяване и прехвърляне в  
            изолиращо желе. Определяне  

(1) Пробите повърхностни води се взимат на мястото на добиване на водата, като изпитването и измерването се извършват след пресяване - за отстраняване на плаващи предмети от дърво и пластмаса.
(2) За категория A1, препоръчителна стойност.
(3) За категории A2 и A3.
(4) За категория A3.
(5) За категории A1, A2 и A3, задължителна стойност.
(6) За категория A2, задължителна стойност, и А3.
(7) За категории A2 и A3, препоръчителна стойност.
(8) Взема се предвид смес от 6 стандартни вещества, всички с една и съща концентрация: флуорантен; 3,4 бензофлуорантен; 11,12 бензофлуорантен; 3,4 бензопирен; 1,12 бензоперилен; индено (1,2,3-cd) пирен.
(9) Взема се предвид смес на 3 вещества, всички с една и съща концентрация (паратион, хексахларциклохексан, диелдрин).
(10) Ако пробата съдържа повече суспендирани вещества, което изисква специална предварителна обработка, стойността в колоната "Tочност" като изключение може да бъде превишена. Тези проби трябва да се третират така, че сигурността на изпитването да покрива най-голямото количество, което може да се измери.
(11) За този метод не е сигурно, че може да постигне изискванията за "границата на откриваемост" за стойностите на показателите от приложение № 1.
(12) Да не се установява в 5000 ml (категория A1, препоръчителна стойност) и да не се установява в 1000 ml (категория A2, препоръчителна стойност).


Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2


Групи показатели за контрол
I II III
1 10 Разтворено желязо 8 Флуориди
2 Цвят 11 Манган 14 Бор
3 Неразтворени вещества 12 Мед 19 Арсен
4 Температура 13 Цинк 20 Кадмий
5 Електропроводимост 27 Сулфати 21 Хром - общ
6 Мирис 29 Повърхностноактивни вещества 22 Олово
7 Нитрати 31 Феноли 23 Селен
28 Хлориди 38 Азот по Келдал 24 Живак
30 Фосфати 43 Колиформи - общо 25 Барий
35 ХПК 44 Фекални колиформи 26 Цианиди
36 Разтворен О2     32 Разтворени или емулгирани въглево-
          дороди (след екстракция с петролев
          етер)
37 БПК5     33 Полициклични ароматни
          въглеводороди
39 Амониев йон     34 Пестициди - общо
        40 Екстрахируеми с хлороформ вещества
        45 Фекални стрептококи
        46 Салмонела


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума