навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ ОТ 1993 Г.

Приета с ПМС № 137 от 15.07.1993 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 30 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.86 от 21 Октомври 1994г., доп. ДВ. бр.41 от 23 Май 1997г., доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., отм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 161 от 4 август 2017 г. за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост - ДВ, бр. 64 от 8 август 2017 г., в сила от 09.09.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се урежда представителството пред Патентното ведомство и изискванията, на които следва да отговаря представителят по индустриална собственост, наричан по-нататък "представител".

Чл. 2. Представителят извършва законоустановена дейност за съдействие и защита на правата и законните интереси на физически и юридически лица в областта на индустриалната собственост.


Чл. 3. Представител може да бъде само лице, което е вписано в регистъра за представители по индустриална собственост на патентното ведомство, наричан по-нататък "регистър".

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛ


Чл. 4. Представител може да бъде всяко дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) българско гражданство, гражданство на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) постоянно местожителство в Република България, в друга държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) официално призната в страната диплома за завършено висше техническо, природонаучно, икономическо в областта на интелектуалната собственост или юридическо образование;
4. практика в областта на закрилата на индустриалната собственост - две години;
5. успешно издържан изпит за представител.


Чл. 5. Не може да бъде представител лице, което е:
1. държавен служител или се намира в трудово правоотношение с физическо или юридическо лице;
2. търговец по смисъла на Търговския закон в това му качество;
3. осъждано като пълнолетен гражданин за умишлено престъпление от общ характер и не е реабилитирано;
4. лишено от правото да упражнява професията представител за срока, за който е лишено;
5. изпаднало в несъстоятелност и не е възстановено в правата си.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 1997 г.) По право придобиват статута на представители следните лица, ако са изпълнили изискванията на чл. 12 и 13:
1. държавни експерти и юристи със стаж най-малко 10 години в Патентното ведомство;
2. адвокати с адвокатски стаж най-малко 10 години;
3. членовете на комисията по чл. 7, ал. 1, провела първата изпитна сесия.
4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., в сила от 08.04.2003 г.) хабилитирани преподаватели със стаж в областта на индустриалната собственост най-малко 10 години независимо от трудовото им правоотношение с висше училище;
5. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) специалисти със следдипломна квалификация в областта на индустриалната собственост и с най-малко 10-годишен стаж в индустрията като такива, придобит след влизането в сила на Закона за патентите.

Глава трета.
ИЗПИТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ


Чл. 6. (1) Изпит за представител по индустриална собственост по чл. 4, т. 5 се полага пред Патентното ведомство по молба на кандидата, в която са указани и обектите на индустриална собственост, за които се желае представителство.
(2) Кандидатът се допуска до изпит, ако отговаря на изискванията на чл. 4, т. 1 - 4 и е заплатил вноска в размер пет заявителни такси за патент.
(3) Патентното ведомство организира курс за представители по програма, утвърдена от председателя на ведомството. За курса се заплаща такса.
(4) Изпитът е писмен и устен и не е публичен.


Чл. 7. (1) Изпитът се полага пред петчленна комисия с председател и членове: по един юрист и държавен експерт от Патентното ведомство, един представител по индустриална собственост, един преподавател по патентно право или научен работник в областта на индустриалната собственост.
(2) Изпитната комисия се назначава от председателя на Патентното ведомство за всеки отделен изпит измежду утвърден от него състав с двугодишен мандат, състоящ се от: петима юристи и петима държавни експерти от Патентното ведомство, двама преподаватели по патентно право от висше учебно заведение, двама научни работници в областта на индустриалната собственост и трима представители по индустриална собственост.
(3) Председателят на Патентното ведомство има право да назначи на мястото на даден член от комисията негов заместник в случай, че е поставено под съмнение безпристрастието на този член или ако самият той си направи отвод.
(4) Всеки член на изпитната комисия получава за всеки изпитан кандидат сума, определена от председателя на ведомството.
(5) Изпитът се провежда при условие, че са постъпили не по-малко от пет молби или поне един път годишно.


Чл. 8. Изпитната комисия преценява дали кандидатът за представител има:
1. познания в областта на закрилата на индустриалната собственост, включително и международните договори в тази област;
2. познания в областта на гражданското и административното материално и процесуално право и на други права, свързани с индустриалната собственост;
3. необходимите способности за практическото прилагане на познанията по предходните точки.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Редът за провеждане, обхватът, начинът на оценяване и насрочването на изпита се определят с акт на председателя на Патентното ведомство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Темата, включваща казусите за писмения изпит, се тегли от кандидат за представител по индустриална собственост в деня на изпита от най-малко две теми, предложени от председателя на изпитната комисия.
(3) Писменият изпит се счита за издържан, когато трима от членовете на комисията преценят, че кандидатът владее в достатъчна степен необходимата материя и му дадат оценка най-малко добър (4) по системата, определена в акта по ал. 1.
(4) До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Устният изпит се счита за издържан, когато най-малко трима от членовете на комисията са на мнение, че кандидатът има необходимите знания и умения, и му дадат оценка най-малко добър (4) по системата, определена в акта по ал. 2.


Чл. 10. (1) (Ал. 1 зал., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) За провеждането на изпита се съставя протокол, подписан от председателя и членовете на комисията, в който се вписват мястото и датата на изпита, имената на кандидатите, както и резултатите от писмения и от устния изпит. Протоколите на изпитната комисия се съхраняват в Патентното ведомство.
(2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) На всеки кандидат, издържал изпита, Патентното ведомство издава документ, който съдържа: името на кандидата, ЕГН или дата на раждане - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, датата на изпита и резултата от него. Документът се подписва от председателя на изпитната комисия и се подпечатва.


Чл. 11. Кандидат, който не е издържал изпита, може да се яви отново по общия ред.

Глава четвърта.
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА


Чл. 12. Преди да бъде вписан в регистъра, кандидатът трябва да подпише клетвена декларация със следния текст: "Заклевам се, че ще изпълнявам добросъвестно задълженията си на представител по индустриална собственост в съответствие с Конституцията, законите на страната и морала, ще защитавам с усърдие и честност поверените ми интереси, няма да издавам тайните на своите доверители и точно ще следвам всички норми, произтичащи от професионалните ми задължения."


Чл. 13. (1) В регистъра се вписва всяко лице, което представи молба за вписване до председателя на Патентното ведомство и приложи документите, доказващи, че не нарушава условията на чл. 5, а именно:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 5, т. 1, 2, 4 и 5;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) свидетелство за съдимост или еквивалентен документ от друга държава - членка на Европейския съюз, от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария.
(2) В регистъра се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) имената на представителя;
2. адресът на офиса;
3. специалността съгласно дипломата;
4. обектите на индустриална собственост, за които представителят е придобил правоспособност.


Чл. 14. (1) След като кандидатът бъде вписан в регистъра, Патентното ведомство му издава удостоверение с датата на вписването и служебна карта.
(2) За вписването и промените в регистъра се прави публикация в бюлетина на Патентното ведомство.
(3) Патентното ведомство съхранява досието на представителя.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Заличаването в регистъра се извършва служебно по разпореждане на председателя на Патентното ведомство:
1. по молба на представителя;
2. при смърт;
3. при отпадане на изискването по чл. 4, т. 1;
4. при констатиране на някои от обстоятелствата по чл. 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Заличеното от регистъра лице на основанията, предвидени в ал. 1, т. 1, 3 и 4, е длъжно в 3-месечен срок от датата на заличаването:
1. да уведоми клиент, който го е упълномощил да го представлява, за необходимостта от определяне на нов представител по индустриална собственост;
2. да предаде на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени;
3. да предприеме всички необходими действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Лице, което е заличено в регистъра, може да бъде вписано отново по негова молба, ако обстоятелствата, предизвикали заличаването му, са отстранени.

Глава пета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ


Чл. 16. (1) При изпълнение на дейността си представителят осъществява:
1. консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на обекта на индустриална собственост;
2. оформяне и подаване на заявки за защитни документи за изобретения, полезни модели, търговски марки, промишлени образци и други обекти на индустриална собственост;
3. участие в процедурата по издаване на защитни документи и поддържане на правата, произтичащи от тях;
4. консултации и действия по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове;
5. консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост;
6. други действия във връзка с правата на трети лица в областта на индустриалната собственост.
(2) Представителят съдейства:
1. при заявяване в чужбина;
2. при осъществяване на представителство пред съдебни инстанции;
(3) Представителите могат да работят самостоятелно или да се сдружават.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) За всяка заявка представителят прилага пълномощно съгласно чл. 35, ал. 4 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.
(2) При прехвърляне на права по заявка или по защитен документ на трети лица представителят прилага ново пълномощно от правоприемника.


Чл. 18. (1) Представителят изпълнява поетите задължения и защитава добросъвестно интересите на клиента, като:
1. се ръководи единствено от закона, съвестта си и професионалната етика;
2. гарантира запазването в тайна на поверената му в качеството на представител информация.
(2) При упражняване на своята професия представителят трябва да опазва честта и достойнство на своето съсловие.


Чл. 19. (1) Представителят може по всяко време да прекрати вече приетото представителство, като за това уведоми своевременно клиента и Патентното ведомство.
(2) В случаите по ал. 1 представителят е длъжен в срок от два месеца от датата на уведомлението да предприеме необходимите действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.


Чл. 20. При прекратяване на представителството представителят е длъжен да върне на клиента или на посочено от него лице оригиналите на всички документи, които са му били поверени. Той има право да задържи за себе си само копия на тези документи.


Чл. 21. Представителят е длъжен да води безупречно документацията си и в случай на заместване да предостави на приемника си комплектована преписка.


Чл. 22. Представителят е длъжен да отказва представителство, когато:
1. той е представлявал или представлява друго лице с интереси, противоположни на тези на лицето, искащо представителство;
2. противоположната страна се представлява от представител, с когото той е в съдружие по смисъла на чл. 16, ал. 3.


Чл. 23. За своя труд представителят получава възнаграждение по договаряне. За представителство на чуждестранни лица възнаграждението може да бъде договорено и в чуждестранна валута.


Чл. 24. Представителят е длъжен при промяна на адреса на своя офис в срок от седем дни да уведоми Патентното ведомство, като промяната се вписва в регистъра.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 25. (1) Лице, което се представя и извършва действия като представител, без да е регистрирано в Патентното ведомство, а така също и чиято регистрация е заличена на основание чл. 15, се наказва с парична глоба 10 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Актът се съставя от органа по чл. 84, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, а наказателното постановление се издава от председателя на Патентното ведомство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В срок три месеца от влизането на тази наредба в сила всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 4, т. 1 - 4 и не противоречи на условията на чл. 5, може да бъде вписано в регистъра след подаване на молба до председателя на Патентното ведомство и внасяне на вноската за изпита по чл. 6, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, трябва да положи изпита по чл. 6 не по-късно от 31 декември 1994 г. Ако в този срок лицето не се яви на изпит или се яви, но не го издържи, то се заличава от регистъра, като вноската не се връща. Патентното ведомство организира първата изпитна сесия не по-късно от 1 декември 1993 г.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Заличаването на основание ал. 2 се извършва служебно по разпореждане на председателя на Патентното ведомство. Заличеното от регистъра лице има задълженията по чл. 15, ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Заличеното лице, което не извърши действията, посочени в ал. 3, носи отговорност по чл. 25.


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 1994 г.) Представителят по тази наредба единствено може да изпълнява функциите на "пълномощник" по смисъла на чл. 48 и чл. 11, ал. 2 от Закона за търговските марки и промишлените образци.


§ 3. Патентни специалисти, намиращи се в трудово правоотношение с физически или юридически лица, могат да извършват представителство пред Патентното ведомство само по отношение на обектите на индустриална собственост, за които организацията или фирмата, в която работят, е заявител, и след надлежно упълномощаване от съответния ръководител.


§ 4. За първата изпитна сесия представителят по чл. 7, ал. 1 се заменя с един преподавател по патентно право или с научен работник в областта на индустриалната собственост.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Наредбата се приема на основание § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.


§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Патентното ведомство.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 31 МАРТ 2003 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2003 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума