навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 12 АПРИЛ 1995 Г. ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО ТЮТЮНА

Издадена от Министерството на земеделието и хранителната промишленост

Обн. ДВ. бр.35 от 14 Април 1995г., изм. ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г., отм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 23 от 21 декември 2016 г. за дейността и организацията на работа на комисията по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяването на тютюна, и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна, и реда за упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна - ДВ, бр. 1 от 3 януари 2017 г., в сила от 07.01.2017 г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат статутът на държавните експерти по тютюна и редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна.

Чл. 2. (1) Държавен експерт по тютюна може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
1. да има българско гражданство;
2. да не е осъждано за стопански престъпления;
3. да има образование като инженер-технолог по тютюна и тютюневите изделия или агроном;
4. да има над 5 години стаж в производството и промишлената обработка на тютюна.
(2) Не могат да бъдат държавни експерти по тютюна по конкретен спор за окачествяване на тютюна лица, които:
1. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство на някоя от страните по спора за окачествяването на тютюна;
2. са в трудови или граждански правоотношения с някоя от страните по спора или не са изминали три години от прекратяването им;
3. са акционери или съдружници на някоя от страните по спора или не са изминали три години от прекратяване на акционерното участие или съдружие.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Министърът на земеделието и горите ежегодно до края на м. юни утвърждава списъка на държавните експерти по тютюна по производствени райони, който се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Подборът на държавните експерти по тютюна се извършва от комисия, назначена от министъра на земеделието и горите по предложение на директора на фонд "Тютюн".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Кандидатите за държавни експерти по тютюна подават в срок до края на май на текущата година молба до министъра на земеделието и горите за включване в списъка по чл. 3, придружена със следните документи:
1. диплома за завършено висше образование;
2. удостоверение за трудов стаж;
3. свидетелство за съдимост.
(3) В молбата по ал. 2 се посочват паспортните данни, адресът и телефонът на кандидата.
(4) Лицата, които са били включени в списъка по чл. 3 и не са заличени поради настъпване на някоя от причините по чл. 6, автоматично се включват в списъка за следващата година.


Чл. 5. (1) Държавните експерти по тютюна се снабдяват с документ, удостоверяващ това им качество по утвърден от директора на фонд "Тютюн" образец.
(2) Във фонд "Тютюн" се води регистър на държавните експерти по тютюна.


Чл. 6. Държавните експерти по тютюна се заличават от списъка по чл. 3:
1. по лична молба;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) от министъра на земеделието и горите по предложение на директора на фонд "Тютюн" поради неизпълнение или лошо изпълнение на възложената работа;
3. при загубване на българското гражданство;
4. при осъждане за стопански престъпления;
5. при смърт.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Държавните експерти по тютюна окачествяват тютюна съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа и технологичните инструкции по чл. 8 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.


Чл. 8. (1) Държавният експерт по тютюна окачествява тютюна в следните случаи:
1. при спор между производителя и купувача при окачествяването;
2. ако количеството тютюн по спора е не по-малко от 100 кг за тютюн "Ориенталски", 200 кг за тютюн "Бърлей" и 1000 кг за тютюн "Виржиния".
(2) Всяка една от страните по спора може да подаде писмено искане до директора на фонд "Тютюн" за извършване на окачествяване от държавен експерт по тютюна. Към искането се прилага спорният документ за окачествяването на съответното количество тютюн.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Директорът на фонд "Тютюн" в деня на поискването определя поименно държавния експерт по тютюна от списъка по чл. 3 за съответния район и дата, съобразена със срока по чл. 9, ал. 3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, на която ще се извърши окачествяването, за което уведомява страните по спора и определения държавен експерт.
(4) Държавният експерт по тютюна извършва окачествяването на определената по ал. 3 дата с участието на страните.
(5) За извършеното окачествяване държавният експерт по тютюна съставя решение-протокол в 4 екземпляра - по един за страните, за експерта и за фонд "Тютюн", по образец, утвърден от директора на фонд "Тютюн".


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Ако някоя от страните е недоволна от решението за окачествяване на държавния експерт по тютюна, тя може да подаде молба в 5-дневен срок от връчване на решението по чл. 8, ал. 5 чрез фонд "Тютюн" до министъра на земеделието и горите за повторно окачествяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Повторното окачествяване се извършва от тричленна комисия на държавни експерти, назначена в 3-дневен срок от поискването със заповед на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него лице по предложение на директора на фонд "Тютюн".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) В заповедта по ал. 2 се определят поименно държавните експерти от списъка по чл. 3 и датата, съобразена със срока по чл. 9, ал. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, на която ще се извърши повторното окачествяване, за което се уведомяват страните по спора и определените държавни експерти.
(4) Комисията на държавните експерти извършва повторното окачествяване на определената по ал. 3 дата, за което съставя окончателно решение-протокол в 4 екземпляра - по един за страните, за комисията и за фонд "Тютюн", по образец, утвърден от директора на фонд "Тютюн".


Чл. 10. Решенията на държавния експерт по тютюна по чл. 8, ал. 5, които не са били оспорени, и на комисията по чл. 9, ал. 4 са окончателни и не подлежат на преразглеждане. Тези решения са задължителни за производителя и купувача и за третите лица.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Възнагражденията и разходите за командировки на държавните експерти по чл. 9, ал. 3 и 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се изплащат от средствата на фонд "Тютюн".
(2) Възнаграждението по ал. 1 се определя за всеки отделен случай в зависимост от извършената работа. Управителният съвет на фонд "Тютюн" по предложение на директора на фонда определя условията и реда за формиране възнаграждението на държавните експерти по тютюна.


Чл. 12. Отношенията между държавните експерти по тютюна и фонд "Тютюн" във връзка с възлагане окачествяването на тютюна се уреждат с граждански договори.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 5 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2000 г.) Наредбата е съгласувана с Държавна агенция по стандартизация и метрология.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 1995 Г. ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПО ТЮТЮНА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2000 Г.)

§ 6. Навсякъде в текста думите "министърът/министъра на земеделието и хранителната промишленост" се заменят с "министърът/министъра на земеделието и горите".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума