навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 6 НОЕМВРИ 1997 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕШНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА С НИСКИ ДОХОДИ И НА СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА ПО ПРОГРАМА В7-5000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕШНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.115 от 5 Декември 1997г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на настанените в социално-образователни заведения на бюджетна издръжка в системите на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика по Програмата В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане на Република България.
(2) Помощи ще се предоставят за периода от ноември 1997 г. до февруари 1998 г. включително, като плащанията ще се извършват през месеца, следващ този, за който се полагат.

Чл. 2. (1) Финансовите средства за реализацията на програмата се предоставят от Европейския съюз.
(2) Министерството на труда и социалната политика - Национален център за социални грижи,открива извънбюджетни сметки в левове и валута за обслужване на средствата по програмата съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в банка, определена от Комисията на Европейския съюз.
(3) Общинските центрове за социални грижи и социално-образователните заведения откриват извънбюджетни сметки в левове за обслужване на средствата по програмата съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и уведомяват МТСП за номерата на откритите сметки.


Чл. 3. Спешната социална помощ се определя в екю и се предоставя в левове, като валутният размер се преизчислява по курса на екюто за деня в обслужващата банка, в която се извършва преводът на средствата от валутната по левовата сметка на МТСП.

Раздел II.
Условия и ред за предоставяне на спешната социална помощ на лица и семейства. Размер и начин на плащане


Чл. 4. Спешната социална помощ се отпуска на лица и семейства, отговарящи на условията за месечно подпомагане по реда на чл. 9 от Правилника за социално подпомагане (ДВ, бр. 100 от 1997 г.).


Чл. 5. (1) Спешната социална помощ може да бъде получавана от лица или семейства независимо от това, че могат да придобият право на месечно натурално подпомагане по смисъла на чл. 9 от Правилника за социално подпомагане.
(2) При предоставянето на спешна социална помощ на лица или семейства не се прилагат ограниченията по смисъла на чл. 9, ал. 9 и 10 от Правилника за социално подпомагане.


Чл. 6. Лицата и семействата, придобили право на месечно социално подпомагане, съгласно изискванията на Правилника за социално подпомагане получават спешна социална помощ като добавка, без да е необходимо да подават за това отделна молба.


Чл. 7. (1) Спешната социална помощ се отпуска с решение на ръководителя на общинския център за социални грижи.
(2) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред кмета на общината.


Чл. 8. (1) Размерът на спешната социална помощ се определя на базата на 4 екю за един месец, умножени по коефициентите, определени в чл. 4, ал. 4 и чл. 9, ал. 2 от Правилника за социално подпомагане.
(2) Общият размер на спешната социална помощ за съответния месец не може да надвишава 20 екю.
(3) Базовият размер от 4 екю може да се променя от министъра на труда и социалната политика по предложение на Съвета за контрол по разходването на средствата по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане.


Чл. 9. (1) Отпуснатата спешна социална помощ се изплаща в левове от пощенския клон по местоживеене на лицата и семействата или от касата на общинския център за социални грижи с разплащателна ведомост, подписана от ръководителя и главния счетоводител, съгласно образец (приложение № 1).
(2) Изплащането на отпуснатата спешна социална помощ се извършва в 10-дневен срок от постъпването на средствата по сметката на общинския център за социални грижи или в районните пощенски станции.

Раздел III.
Условия и ред за получаване на спешната социална помощ от настанените в социално-образователните заведения на бюджетна издръжка. Разходване на средствата


Чл. 10. (1) Спешната социална помощ за настанените в социално-образователните заведения се предоставя въз основа на заявка от ръководителя на заведението съгласно образец (приложение № 2) не по-късно от 12-о число на съответния месец.
(2) Заявката по ал. 1 се изпраща в съответното министерство, което представя в Националния център за социални грижи обобщените заявки.


Чл. 11. Размерът на спешната социална помощ за месец на настанените в социалните заведения е равен на левовата равностойност на 13 екю за всяко настанено лице в заведението.


Чл. 12. (1) Средствата, отпуснати на заведенията, могат да се изразходват за:
1. хранителни продукти;
2. заплащане на горива и енергии;
3. медикаменти;
4. облекло и постелен инвентар;
5. хигиенни материали;
6. пособия за учебно-възпитателния процес от първа необходимост;
7. дребни ремонти за подобряване условията на живот на домуващите.
(2) Разходите по ал. 1 се извършват съобразно потребностите на настанените лица в заведението, като приоритетно се осигуряват разходите по т. 1, 2 и 3.

Раздел IV.
Финансиране и отчетност


Чл. 13. За получаване на средствата по спешната социална помощ общинските центрове за социални грижи представят в Националния център за социални грижи заявка по образец (приложение № 3) не по-късно от 12-о число на съответния месец.


Чл. 14. (1) Отчетите за разходваните средства по спешната социална помощ от общинските центрове за социални грижи по образец (приложения № 4, 4-А и 5) и за социалните заведения по образец (приложения № 6 и 6-А) се представят едновременно със заявката за следващия месец по реда, определен в чл. 10 и 13.
(2) Когато поради технически причини подадените молби не са обработени, общинските центрове за социални грижи могат да ги включват в заявката за следващия месец. Не се разрешава подаване на заявки за спешна социална помощ за повече от един месец назад.


Чл. 15. (1) Районните пощенски станции възстановяват на центровете за социални грижи неполучените спешни социални помощи в 3-дневен срок от изтичане на срока, определен в чл. 9, ал. 2.
(2) Върнатите от районните пощенски станции неполучени спешни социални помощи се изплащат на каса от центровете за социални грижи в срок не по-късно от един месец от изтичане на програмата.


Чл. 16. (1) Неизразходваните средства по отделните плащания остават по сметките на центровете за социални грижи и социалните заведения и се използват по предназначение през следващия месец, но не по-късно от 10 май 1998 г., след тази дата неусвоените средства се възстановяват в извънбюджетната сметка в левове на МТСП.
(2) Лихвите по извънбюджетните сметки на центровете за социални грижи и социалните заведения се превеждат служебно от обслужващата банка по извънбюджетната сметка на МТСП в обслужващата банка в 5-дневен срок след начисляването им.


Чл. 17. (1) За изразходване на средствата по тази наредба МТСП, центровете за социални грижи и социалните заведения водят отделна отчетна документация съгласно Закона за счетоводството и изготвят касови отчети за средствата по програмата и тяхното разходване съгласно Единния бюджетен класификатор по разхода, предвиден за извънбюджетните сметки.
(2) Документите по извънбюджетната сметка се съхраняват в отделна папка. Към бордерото (извлечението) за постъпилата сума по сметката се прилага копие от заявката. Към всяко платежно нареждане за разход на средства от сметката се прилага списък на лицата и семействата, ако преводът е към пощенски клон, или фактура, ако е към доставчик на заведение. В случаите, когато средствата се изразходват чрез плащания през каса, оригиналните документи се съхраняват в съответната папка в счетоводството, а в отделна папка се съхраняват ксерокопия от всички разходни документи за плащанията по ФАР.

Раздел V.
Организационно-методическо ръководство. Контрол и санкции


Чл. 18. (1) Организационно-методическо ръководство и контрол по правомерно отпускане на спешната социална помощ и разходването на средства по реда на наредбата се осъществява от:
1. контролните органи на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването;
2. упълномощени длъжностни лица от областните администрации;
3. органите за контрол по разходване на средствата от държавния бюджет;
4. експерти по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане.
(2) При констатирани нарушения органите по ал. 1 дават задължителни предписания за отстраняването им, като за това уведомяват и Министерството на труда и социалната политика-Национален център за социални грижи.


Чл. 19. (1) Общественият контрол по целесъобразното разходване на средствата, предоставени по програмата, се осъществява от обществените съвети по чл. 31, 32, 33 и 34 от Правилника за социално подпомагане.
(2) Ежемесечният списък на лицата, получили спешна социална помощ, се обявява на видно място в сградата на общинския център за социални грижи.


Чл. 20. Центровете за социални грижи и социалните заведения, които не са представили отчет за предходния месец едновременно със заявката, се лишават от средства за спешна социална помощ за следващия месец.


Чл. 21. (1) Неправомерно получена помощ вследствие декларирани неверни данни се връща от получателя независимо от отговорността, която лицето носи по Наказателния кодекс.
(2) При нарушаване на разпоредбите на тази наредба, ако деянието не съставлява престъпление, виновните длъжностни лица се наказват по реда чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. За неуредените в тази наредба отношения, свързани с приемането, обработването и съхраняването на документите по предоставянето на спешната социална помощ, се прилагат разпоредбите на Правилника за социално подпомагане.


§ 2. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по прилагането на тази наредба.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 2 от Постановление № 382 на Министерския съвет от 1997 г. за реализацията на Програмата В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане на Република България (ДВ, бр. 79 от 1997 г.) и Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Комисията на Европейския съюз.


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

Ведомост за изплащане на помощите по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане


Партиден ЕГН Име Презиме Фамилия Адрес Сума за Подпис Дата Подпис
по ред           получаване на лицето   на касиера
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1


ЗАЯВКА
 

за отпускане на средства по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане

от социално заведение............................................................................................................................................................................................................................................................................

от системата на ................................................................................................................................................................................................................................................................................

за месец .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Заведение Извънбюдж. с/ка № Капацитет - брой Брой домуващи Размер на помощта
  банка/клон, код   за месеца в екю
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Главен счетоводител: Ръководител: Пояснения за попълване:
1. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването обобщават данните за заведенията от системите си и представят обобщената заявка в Националния център за социални грижи.
2. Броят на домуващите в заведението за месеца не може да надвишава капацитета му.
3. За да бъде включено в броя на домуващите за месеца, всяко лице трябва да има поне един ден престой в заведението през същия месец.


Приложение № 3 към чл. 13


ЗАЯВКА
за отпускане на средства по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане
от ОбЦСГ........................................................................................................................................ за месец...........................................................................................................................
I. За текущия месец  
Брой семейства ......................... бр.
Размер на помощта ......................... екю
II. За предходния месец  
Брой семейства ......................... бр.
Размер на помощта ......................... екю
Главен счетоводител: Ръководител:
Извънбюджетна сметка № ......................... банка/клон .............................................. Код .........................................................................................................................................................................
Пояснения за попълване:
В т. 1 се попълва заявката за месеца, за който се извършва основното плащане. Например: подадената заявка
през декември се отнася за ноември, за подадената през януари текущ месец е декември и т.н.
В т. II се попълва заявка за семейства, които по технически причини са били изпуснати от заявката за
предходното плащане. Например: в заявката, подадена през януари и отнасяща се за декември, могат да бъдат
включени и пропуснати семейства от ноември и т.н.


Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1


ОТЧЕТ
за изразходваните средства по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане
от ОбЦСГ ......................................................................................... за месец..............................................................................................................................................................................
ЦСГ Получена Остатък Раз ходвани суми за:   Остатък  
  сума за от предходни помощи пощенски разходи общо в това число:
  отчетния месеци   80 лв./сем 0,60 %   дължим недъл-
  месец (предх. отчет)   за известие пощ. такса     жим
1 2 3 4 5 6 7 8 9
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Главен счетоводител: Ръководител на ЦСГ:
   
Пояснения за попълване:
1. В колона 2 се попълва общата сума, получена за отчетния месец.
2. В колона 3 се попълва общият остатък от предишните плащания. Сумата трябва да бъде равна на тази, посочена в колона 7 на отчета от предходното плащане (предходен месец).
3. В колона 7 се посочва общият остатък от получените средства.
4. Под "дължим остатък" в колона 8 следва да се разбират неизплатените помощи на правоимащите. Центровете за социални грижи изискват от районните пощенски станции едновременно с възстановяване на неизплатените суми също и справка за размера им и броя на семействата, неполучили помощите си. Въз основа на справката могат да се обобщят данните за отчета и преди постъпването на върнатите суми по сметката на центъра.
5. Като "недължим остатък" в колона 9 се включват: заявените в повече суми, остатъците от пощенски разходи, неполучените помощи от лице или едночленно семейство вследствие на смърт или смяна на местожителството, възстановените неправомерно получени помощи и други подобни.


Приложение № 4-А към чл. 14, ал. 1ОТЧЕТ
за изразходваните средства по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане
от ОбЦСГ ............................................. към месец .............................................................. с натрупване
ЦСГ Общо получ. Остатък Раз ходвани суми за:   Остатък  
  суми от от предходни помощи пощенски разходи общо в това число:
  началото на месеци   80 лв./сем 0,60 %   дължим недъл-
  програмата (предх. отчет)   за известие пощ. такса     жим
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Главен счетоводител: Ръководител на ЦСГ:
   
Пояснения за попълване:
Отчетът се попълва и представя едновременно с отчета - приложение № 4, като получените и изразходвани суми се дават с натрупване от началото на програмата. Колона 3 не се попълва. Остатъкът в колони 7, 8 и 9 следва да бъде еднакъв с този, посочен в същите колони на отчета - приложение № 4, за същия месец.


Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1


ОТЧЕТ
за броя и състава на подпомогнатите семейства
от ЦСГ....................... за месец.........................................................................................................................................................................................................................................................
 
1. Общ брой подпомогнати семейства за месеца
.......................................................................
в това число:  
- едночленни
.......................................................................
- двучленни
.......................................................................
- три- и четиричленни
.......................................................................
- пет- и повече членни
.......................................................................
2. Брой членове в подпомогнатите семейства-общо
.......................................................................
от тях:  
- деца до 18-годишна възраст
.......................................................................
- трудоспособни
.......................................................................
в т.ч. безработни
.......................................................................
- пенсионери
.......................................................................
3. Брой инвалиди от общия брой членове в семействата
.......................................................................
в това число:  
- I група инвалидност
.......................................................................
- II група инвалидност
.......................................................................
- III група инвалидност
.......................................................................
- деца-инвалиди от общия брой инвалиди - общо
............................................................................
   


Приложение № 6 към чл. 14, ал. 1


ОТЧЕТ
за изразходваните средства по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане
от социално заведение...................................... за месец ......................................................................................................................................................................................................................................
от системата на...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Социално Получена Остатък от Изразходване на средствата за: Остатьк
заведение сума за предходни храна енергии медика- постелен хигиенни учебни дребни  
  отчетния месеци   и горива менти инвентар мате- пособия ремонти  
  месец (предх.отчет)       и облекло риали      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Главен счетоводител: Ръководител:
   


Приложение № 6-А към чл. 14, ал. 1


ОТЧЕТ
 
за изразходваните средства по Програмата на Европейския съюз за спешно социално подпомагане
от социално заведение...................................... към месец .............................с натрупване
от системата на.......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Социално Общо по- Остатък от Изразходване на средствата за: Остатьк
заведение лучени предходни храна енергии медика- постелен хигиенни учебни дребни  
  средства месеци   и горива менти инвентар мате- пособия ремонти  
  от началото (предх.отчет)       и облекло риали      
  на програмата                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Главен счетоводител: Ръководител:
   
Пояснения за попълване на отчетите - приложения № 6 и № 6-А:
1. Двата отчета се представят едновременно, заедно със заявката за следващото плащане. Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването представят обобщените отчети за заведенията от системите си.
2. Остатъкът в колона 3 на приложение № 6 следва да бъде равен на остатъка от колона 11 на отчета от предходното плащане (предходния месец).
3. В приложение № 6-А колона 3 не се попълва.
4. Остатъкът в колона 11 на приложение № 6-А за отчетния месец трябва да бъде равен на остатъка в колона 11 на приложение № 6 за същия месец.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума