навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 5 МАРТ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ВРЕМЕННИЯ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за разходване на средствата по създадения с § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за застраховането "Временен обезпечителен фонд за защита интересите на застрахованите по застраховка "живот", наричан по-нататък "фонда".

Раздел II.
Разходване на средствата по фонда

Чл. 2. Внесените във фонда средства са част от математическия резерв на дружеството, сключило застраховки по раздел I от приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането, и са предназначени за покриване на задълженията по тези застраховки.


Чл. 3. (1) В 3-дневен срок от получаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност Дирекцията за застрахователен надзор връща внесеното обезпечение, изразяващо се в парични вноски, заедно с набраната лихва.
(2) В срока по ал. 1 се освобождават и предоставените като обезпечение държавни ценни книжа, като се връщат и сумите, постъпили по сметката на фонда вследствие на настъпил падеж на съответната емисия държавни ценни книжа или на лихвени плащания по тях за времето на действие на обезпечението.


Чл. 4. (1) Обезпеченията, направени от застрахователи, непоискали или неполучили разрешение за извършване на застрахователна дейност, не се възстановяват по реда на чл. 3 и остават във фонда за гарантиране плащанията към застрахованите лица.
(2) Обезпечението, направено от един застраховател, може да се използва само за гарантиране на задълженията към лица, застраховани при него.


Чл. 5. (1) При прехвърляне на портфейл от непоискал или неполучил разрешение застраховател на друг застраховател средствата, набрани във фонда, включително държавните ценни книжа, се прехвърлят на поемащия застраховател като част от подлежащия на прехвърляне математически резерв.
(2) Прехвърлянето се извършва след издаване на разрешение от Националния съвет по застраховане за прехвърляне на застрахователния портфейл.


Чл. 6. (1) При вливане на един застраховател в друг средствата, набрани във фонда от вливащия се застраховател, се прехвърлят на приемащия.
(2) При сливане на застрахователи набраните от тях във фонда средства се прехвърлят на новия застраховател.
(3) Прехвърлянето по ал. 1 и 2 се извършва след издаване на разрешение от Националния съвет по застраховане за вливане или сливане.


Чл. 7. (1) При ликвидация на застраховател средствата, набрани във фонда, се включват в плана за ликвидация по чл. 61, ал. 2 или по чл. 61, ал. 4 от Закона за застраховането.
(2) След одобрение на плана от Дирекцията за застрахователен надзор средствата се превеждат на застрахователя в ликвидация за покриване на задълженията към застрахованите по сключените застраховки "живот".
(3) Ако планът предвижда прехвърляне на портфейл, средствата се прехвърлят по реда на чл. 5.


Чл. 8. В случаите на производство по несъстоятелност на застраховател направените във фонда обезпечения се включват в масата на несъстоятелността.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание § 10, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за застраховането.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума