навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 29 МАЙ 1998 Г. ЗА НАБИРАНЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ И РЕДА ЗА ТЯХНОТО РАЗХОДВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО РЕДА НА § 8 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

В сила от 01.01.1998 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.66 от 10 Юни 1998г., попр. ДВ. бр.73 от 26 Юни 1998г., попр. ДВ. бр.80 от 14 Юли 1998г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят редът, начинът и източниците за набиране на приходи и разходване на средства по извънбюджетните сметки на Министерството на здравеопазването и в бюджетните организации от системата на здравеопазването.

Чл. 2. (1) Извънбюджетни сметки се откриват към Министерството на здравеопазването и публичните здравни заведения към общините, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Строителните войски, Военномедицинската академия, към болниците на висшите медицински училища, здравните заведения, центровете и институтите на централно подчинение на Министерството на здравеопазването и други бюджетни организации в системата на здравеопазването.
(2) Приходите и разходите на извънбюджетните сметки по ал. 1 към бюджетните организации, финансирани от републиканския бюджет, се утвърждават в съответствие с единната бюджетна класификация от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител.
(3) Приходите и разходите на извънбюджетните сметки по ал. 1 на бюджетните организации, финансирани от общинските бюджети, се утвърждават от общинския съвет.
(4) Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение.


Чл. 3. Отделните структурни звена в системата на здравеопазването набират и разходват средствата по извънбюджетните сметки в съответствие с тази наредба.

Раздел II.
Приходи по извънбюджетната сметка


Чл. 4. (1) Приходите по извънбюджетната сметка на Министерството на здравеопазването се набират от:
1. целеви средства;
2. лихви;
3. дарения и спонсорство;
4. отдадени под наем имоти при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;
5. други приходи.
(2) Приходите по извънбюджетните сметки на публичните здравни заведения към общините, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Строителните войски, Военномедицинската академия, към болниците на висшите медицински училища, здравните заведения, центровете и институтите на централно подчинение на Министерството на здравеопазването и други бюджетни организации в системата на здравеопазването се набират от:
1. платени медицински услуги, посочени в приложение № 1;
2. медицинска помощ по избор на пациента по Наредба № 22 от 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г.; изм., бр. 29 от 1998 г.);
3. лечение на чуждестранни граждани по Наредба № 20 от 1996 г. за лечение на чуждестранни граждани в Република България (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 37 от 1997 г.);
4. медицинското осигуряване на летните и зимните детски лагери, организирани от фирми, предприятия и организации извън бюджетната сфера;
5. услуги, извършвани от стопанските звена към здравните заведения (авторемонтни работилници, перални и др.) и дирекциите за спомагателни дейности;
6. медицинско осигуряване на конгреси, симпозиуми и други държавно-обществени прояви;
7. договори за извършване на допълнителни платени здравни услуги на юридически лица извън регламентираната от държавата безплатна медицинска помощ;
8. аутопсии, които не са задължителни по чл. 37 от Закона за народното здраве, и балсамации на наши и чуждестранни граждани;
9. договори с частни здравни заведения и частно практикуващи медицински специалисти;
10. продажби на моторни превозни средства, апаратура и други дълготрайни материални активи, придобити с извънбюджетни средства, придружени с необходимите доказателства за придобиване и негодност;
11. научноизследователска, научно-приложна и експертна дейност извън финансираната от бюджета;
12. предоставяне на площи за рекламни цели на производителите на медицинска техника, апаратура, медикаменти и други медицински стоки;
13. издаване на дубликати на медицински документи по искане на граждани;
14. заплащане от граждани на кръвни проби за концентрация на алкохол по тяхно искане или при доказване на количество алкохол, превишаващо допустимото;
15. отдадени под наем имоти при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;
16. извозване на трупове от здравно заведение до друго населено място по желание на близките на починалия с лекотоварен транспорт;
17. продажба на амбалаж и отпадъчна храна;
18. предоставяне на допълнителни здравно-информационни услуги на физически и юридически лица от Националния център за здравна информация, Националния център по обществено здравеопазване и Националния център за здравни знания, извън регламентираните в правилниците за дейността им;
19. суми, постъпили в болничните аптеки, от рецептите по Наредба № 12 от 1997 г. за лекарствените средства за домашно лечение;
20. провеждане на клинични изпитвания на лекарствени средства;
21. продажба на кръв и кръвни съставки, диагностични и лечебни биопродукти;
22. платено обучение на медицински и немедицински специалисти по реда на следдипломната квалификация;
23. целеви средства;
24. лихви;
25. дарения и спонсорство;
26. други приходи.
(3) Приходите по извънбюджетните сметки към хигиенно-епидемиологичните инспекции се набират от:
1. услуги и дейности извън държавния санитарен контрол, посочени в приложение № 2, по искане на физически и юридически лица;
2. имунизиране на временно пребиваващи в страната чуждестранни граждани и имунизиране на български граждани и чуждестранни граждани с постоянно пребиваване в страната за незадължителни в страната имунизации,
с изключение на случаите, когато имунизирането е условие за изпълнение на служебни задгранични задължения от служители на бюджетни учреждения;
3. химиопрофилактика за малария при задгранични пътувания, с изключение на случаите, когато служители от бюджетни организации изпълняват служебни задължения;
4. медицинско освидетелстване за работа в чужбина по искане на приемащата страна, включващо серологични, микробиологични и паразитологични изследвания и издаване на имунизационни свидетелства;
5. повторни изпитвания на лекарствени средства по чл. 94, ал. 3 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина;
6. допълнително санитарно-хигиенно и противоепидемично осигуряване на национални и международни прояви;
7. продажба на моторни превозни средства, апаратура и други дълготрайни материални активи, придобити с извънбюджетни средства, придружени с необходимите доказателства за придобиване и негодност;
8. отдадени под наем имоти при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;
9. лихви;
10. целеви средства;
11. дарения и спонсорство;
12. други приходи.
(4) Приходите по извънбюджетните сметки към санаторно-курортните и лечебно-оздравителните заведения се набират от:
1. платени медицински услуги на физически и юридически лица извън контингентите, приети за лечение в санаториалните заведения и пансионата на СКУ съгласно приложение № 3;
2. медицинска помощ по избор на пациента по Наредба № 22 от 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента;
3. продажба на карти за санаториуми;
4. лечение на чужди граждани, с изключение на лицата по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за народното здраве;
5. продажба на билети за балнеолечебниците, калолечебниците и минералните плажове;
6. платени превози на пациенти с транспортни средства, собственост на санаторно-курортните комплекси, и извършени услуги от перални, работилници и др.;
7. продажба на моторни превозни средства, апаратура, оборудване и други дълготрайни материални активи, придобити с извънбюджетни средства, придружени с необходимите доказателства за придобиване и негодност;
8. отдадени под наем имоти при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;
9. лихви;
10. целеви средства;
11. дарения и спонсорство;
12. други приходи.
(5) Приходите по извънбюджетната сметка на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене се набират от:
1. платени медицински услуги за оценка на риска за здраве;
2. експертни оценки на нови изделия, препарати, технологии, съоръжения и проекти, с изключение на възложените от Министерството на здравеопазването;
3. услуги на частни здравни заведения и частно практикуващи медицински специалисти;
4. услуги и дейности, които не са във възможностите и компетентността на ХЕИ и са извън държавния санитарен контрол и предмета на дейността на центъра;
5. продажба на моторни превозни средства, апаратура и други дълготрайни материални активи, придобити с извънбюджетни средства, придружени с необходимите доказателства за придобиване и негодност;
6. научноизследователска дейност извън финансираната от бюджета, както и предоставяне на площи за рекламни цели на производителите на медицинска техника, апаратура, медикаменти и други медицински стоки;
7. отдадени под наем имоти при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;
8. лихви;
9. целеви средства;
10. дарения и спонсорство;
11. други приходи.
(6) Приходите по извънбюджетната сметка на Националния център по радиобиология и радиационна защита се набират от:
1. радиационно-хигиенни и клинико-лабораторни измервания, анализи и експертизи извън безплатната медицинска помощ, регламентирана в Закона за народното здраве;
2. измервания, анализи и експертизи за определяне на условията на труд и радиационно-хигиенни оценки извън регламентирания държавен санитарен контрол, по договори с физически и юридически лица;
3. научноизследователска дейност, разработки и внедрявания по договори с физически и юридически лица извън финансираните от бюджета;
4. платени медицински услуги за оценка на радиационния риск за здравето;
5. експертни оценки на нови изделия, препарати, технологии, съоръжения, проекти, стоки местно производство и внос, с изключение на тези по държавния санитарен контрол и възложените от Министерството на здравеопазването;
6. радиационни измервания, анализи, експертизи и оценки за обекти от околната среда и здравното състояние на отделни групи от населението и лица - по договори с физически и юридически лица;
7. услуги на частни здравни заведения и частно практикуващи медицински специалисти;
8. продажба на моторни превозни средства, апаратура и други дълготрайни материални активи, придобити с извънбюджетни средства, придружени с необходимите доказателства за придобиване и негодност;
9. услуги, извършвани от стопанските звена към центъра (пералня, работилници, транспортни средства и др.);
10. отдадени под наем имоти при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;
11. лихви;
12. целеви средства;
13. дарения и спонсорство;
14. други приходи.
(7) Приходите по извънбюджетната сметка на Републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия се набират от:
1. договори с Националния осигурителен институт, Националния център по социални грижи и други юридически лица и поръчки от физически и юридически лица за изработване и ремонт на протезни и ортезни средства и ортопедични обувки;
2. снабдяване с ортезни помощни средства на физически и юридически лица извън предвидените по Наредба № 7 от 1990 г. за условията и реда, при които се отпускат протези, ортези и други помощни средства и съоръжения (обн., ДВ, бр. 67 от 1990 г.; изм., бр. 9 от 1992 г.);
3. научно-внедрителска дейност в областта на протезирането и възстановителната хирургия на крайниците по договори с физически и юридически лица извън финансираната от бюджета;
4. квалификационни курсове за обучение в областта на протетиката и ортотиката (без обучение на студенти);
5. лихви;
6. целеви средства;
7. дарения и спонсорство;
8. други приходи.


Чл. 5. Извънбюджетните дейности се осъществяват без нарушаване на нормалния диагностичен, лечебен, рехабилитационен и научен процес, както и дейността на звената по тяхното обслужване.


Чл. 6. Услугите по тази наредба се заплащат по цени, образувани съгласно приложение № 4, с изключение на услугите по чл. 4, ал. 1.

Раздел III.
Разходване на средства


Чл. 7. (1) Средствата, набрани по извънбюджетните сметки, могат да се разходват за:
1. медикаменти, химикали, реактиви биопродукти и консумативи;
2. опитни животни и храна за тях;
3. закупуване на кръв и кръвни съставки;
4. основен и текущ ремонт;
5. издръжка на общежитието на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене;
6. обзавеждане и оборудване на помещенията за луксозно медицинско обслужване (санитарен възел, телефон, телевизор и др.);
7. обзавеждане и оборудване с медицинска техника и апаратура, информационна техника, други машини и съоръжения, санитарен транспорт;
8. закупуване и абонамент на научна литература;
9. абонамент за поддръжка на апаратура, закупена с извънбюджетни средства;
10. командировки, свързани със сключването и изпълнението на договорите;
11. провеждане и участие в симпозиуми, научни конференции, конгреси в страната и в чужбина - до 10 на сто от набраните средства;
12. посрещане на чуждестранни гости;
13. следдипломно обучение и преквалификация на специалисти;
14. възнаграждения на външни консултанти, привличани по договорни задачи;
15. материално стимулиране на персонала и осигурителни вноски върху него, вкл. и за фонд "Професионална квалификация и безработица" в края на всяко тримесечие до 40 на сто от извънбюджетните приходи от текущата година в резултат на допълнително извършена, присъща на здравното заведение дейност;
16. стимулиране на безвъзмездни кръводарители съгласно Наредбата за условията и реда за стимулиране на безвъзмездните кръводарители (ДВ, бр. 10 от 1996 г.);
17. закупуване на консумативи за производство, ремонт на протези, ортезни средства и ортопедични обувки и снабдяване с помощни средства;
18. храна на пациентите, лекуващи се по Наредба № 20 за лечение на чуждестранни граждани в Република България от 1996 г. - от приходите по чл. 4, ал. 2, т. 3;
19. други разходи - застраховка срещу злополука и други определени в нормативни актове.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 1998 г.) Хигиенно-епидемиологичните инспекции внасят 5 на сто от реализираните приходи по чл. 4, ал. 3 във фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването.
(3) Националните центрове за опазване на общественото здраве внасят 5 на сто от реализираните собствени приходи от платени дейности и услуги, поискани от физически и юридически лица, във фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването.
(4) Националният център по заразни и паразитни болести внася 10 на сто от реализираните приходи, представляващи положителната разлика между приходите и разходите от лабораторно-производствената дейност на центъра, във фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването.
(5) Специализираните здравни заведения по трансфузионна хематология внасят 20 на сто от реализираните собствени приходи от доставяне
на кръв и кръвни съставки във фонд "Приоритетно снабдяване и регистрация на лекарствени средства" към Министерството на здравеопазването.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Организацията и вътрешният контрол по набирането и разходването на средствата по извънбюджетните сметки на здравните заведения се осъществяват от ръководителите и главните счетоводители на здравните заведения, от отдел "Ведомствен финансов контрол" към Министерството на здравеопазването и органите на Държавния финансов контрол към Министерството на финансите.


§ 2. Наредбата се издава на основание § 8 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и влиза в сила от 1.I.1998 г.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2, т. 1

Списък на платените медицински услуги

1. Отстраняване на бръчки по лицето и шията.
2. Отстраняване на бръчки по челото.
3. Масклифт (опъване на бръчки с корекция на костни структури).
4. Отстраняване на бръчки по горните клепачи.
5. Отстраняване на бръчки по долните клепачи.
6. Отстраняване на бръчки по ъглите на очите (пачи крак).
7. Корекция само на върха на носа.
8. Намаляване на ушна мида.
9. Корекции на клепнали уши.
10. Корекция на ушните лобулуси.
11. Корекция на други деформации на ушите.
12. Редукционна мамапластика.
13. Мастопексия.
14. Корекция при микромастия (без стойността на протезите).
15. Отстраняване на кожни образувания с козметична цел до 1см.
16. Отстраняване на кожни образувания с козметична цел над 1 см.
17. Корекция на цикатрикс по козметични съображения.
18. Отстраняване на татуировки за всеки квадратен сантиметър.
19. Превързване на слепоочните артерии при алопеции.
20. Дермабразио.
21. Пластика на предна коремна стена.
22. Отстраняване на бричове и увисвания на кожата на крайниците.
23. Липосукция.
24. Циркумцизио по религиозни съображения.
25. Козметична ринопластика.
26. Пробиване на уши за поставяне на обици.
27. Медицински услуги на граждани с наднормено тегло, несвързани със здравословното им състояние и физиотерапевтични услуги на здрави граждани, извършвани по козметични съображения извън тези, включени в предходните точки.
28. Анализ на модели в артикулатор с индивидуално нагласяване.
29. Стоматологично лечение по желание на пациента с по-скъпо струващи алтернативни материали:
- керамични и металокерамични конструкции;
- частични снемаеми протези със специални средства за задържане и стабилизация;
- естетични инкрустации с композити или КО-полимери;
- обтурации с химически композит (с изключение на евикрол);
- обтурации, инлей, пилей и изграждания с фотополимери и керамика; - стоматологични имплантанти.
30. Ортодонтско лечение на пациенти над 18 г.
31. Заплащане на втори и всеки следващ ортодонтски апарат при пациенти под 18 г.
32. Прекъсване на бременност по желание на пациентки.


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, т. 1

Списък на платените услуги и дейности, извършвани от хигиенно-епидемиологичните инспекции извън държавния санитарен контрол, поискани от физически и юридически лица

1. Лабораторни анализи и санитарни заключения по тях на околната, работната, битовата и учебно-възпитателната среда, трудовия и учебно-възпитателния процес.
2. Лабораторни анализи и санитарни заключения по тях на стоки местно производство и внос, имащи значение за здравето на населението:
а) питейни води;
б) хранителни и питейни суровини и продукти;
в) готови храни;
г) полуфабрикати;
д) подправки;
е) хранителни добавки;
ж) вина и спиртни напитки;
з) тютюн и тютюневи изделия;
и) опаковки за хранителни продукти и суровините и технологичните добавки за тяхното производство;
й) материали, съдове, прибори и инвентар, влизащи в контакт с хранителни продукти;
к) лечебни средства;
л) биостимулатори;
м) парфюмерийни и козметични средства;
н) препарати на битовата химия;
о) средства за лична хигиена;
п) текстилни материали и облекло;
р) детски играчки;
с) строителни материали;
т) полимерни и синтетични материали;
у) химически вещества;
ф) дезинфекционни препарати;
х) торове;
ц) пестициди;
ч) кондоми и секс стоки;
ш) други.
3. Санитарно-технически изследвания и експертни оценки на уреди, апарати, машини, съоръжения и технологии местно производство и внос, имащи значение за здравето на населението.
4. Консултации и експертизи по санитарно-технически и здравно-медицински въпроси за терени, обекти и жилища - моментно състояние, ново строителство, разширение, преустройство и др.
5. Санитарно-хигиенни, медико-физиологични и здравно-екологични експертизи, профилактични програми и др.
6. Клинико-лабораторни, серологични, токсикологични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания с изключение на поисканите от държавни здравни заведения.


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 4, т. 1

Списък на платени услуги в санаторно-курортните и лечебно-оздравителните заведения

1. Кална вана.
2. Фарингеален душ.
3. Зъбно-венечен душ.
4. Инхалация с медикаменти.
5. Снемане на кинезиологичен статус и измервания.
6. Общ масаж.
7. Рефлексотерапия (акупресура, лазерпунктура).
8. Подводна екстензия.
9. Психотерапевтичен сеанс - групов.
10. Електродиагностика.
11. Осцилограма.
12. Функционално изследване на дишането.
13. Тренировки на велоергометър или тредмил.
14. Проба на тредмил.
15. Полиграфски запис.
16. Трудотерапия.
17. Логопедична терапия.
18. Логопедични занимания.
19. Вторичен преглед на лекар-ординатор.
20. Първичен консултативен преглед от лекар със специалност.
21. Вторичен консултативен преглед от лекар със специалност.
22. Първичен консултативен преглед от завеждащ отделение.
23. Вторичен консултативен преглед от завеждащ отделение.
24. Първичен преглед от хабилитирано лице.
25. Вторичен преглед от хабилитирано лице.


Приложение № 4 към чл. 6

(Попр. - ДВ, бр. 73 от 1998 г.)

Указания за образуване на цените на платените медицински дейности и услуги

1. Медицинските услуги, посочени в приложение № 1, с изключение на т. 29 - 31, се заплащат по калкулация, която включва стойността на труда, материалите, транспорта, командировките, режийните и други разходи по националния сметкоплан.
2. Медицинските услуги на пациенти с наднормено тегло без усложнения в здравословното състояние и на здрави пациенти, извършвани по козметични съображения, се заплащат по калкулация, която включва цени на медицински дейности, образувани по Правилника за образуване на цени на медицински дейности, извършвани от медицински специалисти на частна практика, и стойността на хотелиерските разходи и разходите за храна.
3. За стоматологичните услуги, посочени в приложение № 1, т. 30 - 32, се заплаща стойността на вложените материали и консумативи по фактурни стойности съобразно утвърдените от МЗ разходни норми. Събраните приходи се ползват само за закупуване на нови материали и консумативи.
4. За прекъсване на бременност по желание на пациентки се заплащат следните суми:
- 25 000 лв. - при месечен доход на член от семейството в размер до минималната работна заплата, установена за страната;
- 40 000 лв. - при месечен доход на член от семейството в размер над минималната работна заплата, установена за страната.
Размерът на дохода се установява с писмена декларация на жената.
5. Медицинските справки и изготвената по искане на търговски и застрахователни дружества, фирми и други документация се заплащат по договореност със здравното заведение.
6. Услугите за организации извън отрасъла, извършвани от стопанските звена и Дирекциите за стопанска дейност, се заплащат по фактическа себестойност на услугата.
7. Медицинското осигуряване на детски лагери, конгреси, симпозиуми и други медицински услуги по искане на фирми, предприятия и организации извън бюджетната сфера се заплащат по калкулация, която включва труд на медицински персонал, шофьори, разходи за медикаменти, консумативи и санитарен транспорт.
8. Кръвните проби за доказване концентрация на алкохол се заплащат по калкулация, включваща стойността на разходите за труд на медицински специалисти и разходите за консумативи.
9. Услугите, извършвани от здравните заведения по чл. 4, ал. 2, т. 18, от хигиенно-епидемиологичните инспекции (чл. 4, ал. 3), от санаторно-курортните и лечебно-оздравителните заведения (по чл. 4, ал. 4, с изключение на т. 2), от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (чл. 4, ал. 5) и НЦРРЗ (чл. 4, ал. 6), се заплащат по калкулация, която включва стойността на труда, материалите, транспорта, командировъчните, режийните и други разходи по националния сметкоплан.
10. (Попр. - ДВ, бр. 73 от 1998 г.) Услугите, посочени в чл. 4, ал. 2, т. 16 и 18, се заплащат по цени по договаряне.
11. Продажбата на кръв, кръвни съставки и кръвни биопродукти по чл. 4, ал. 1, т. 21 се извършва по цени, установени с нормативен акт.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума