навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АВГУСТ 1998 Г. ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 11.09.1998 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.107 от 11 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г., попр. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната.

Чл. 2. (1) Ведомственият жилищен фонд на Министерството на отбраната обхваща:
1. налични и новопостроени жилища, ателиета и гаражи;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) жилища, ателиета и гаражи, придобити от държавата, от общините или други юридически и физически лица;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) жилища, наети от Министерството на отбраната за предоставяне под наем на кадрови военнослужещи и граждански лица.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Ведомственият жилищен фонд на Министерството на отбраната служи за задоволяване на жилищните, професионалните и здравните нужди на кадровите военнослужещи, гражданските лица и на семействата на кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия, загинали при или по повод изпълнение на военната служба.


Чл. 3. (1) Жилищата от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната по своето предназначение са:
1. жилища за отдаване под наем;
2. служебни жилища;
3. резервни жилища;
4. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) жилищни помещения в общежития;
5. жилища за продажба (замяна).
(2) Условията и редът за продажба и замяна на жилища, ателиета и гаражи, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната, се определят с акт на Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Разпределението на жилищата според предназначението им се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на директора на дирекция "Военна инфраструктура" съгласувано с началника на Генералния щаб на Българската армия.

Глава втора.
ОРГАНИ ПО НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) Установяването на степента на жилищна нужда се извършва от жилищните комисии в поделенията от самостоятелен батальон и нагоре и в службите, изпълнителните агенции и администрацията в Министерството на отбраната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Картотекирането и настаняването в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва от Изпълнителна агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната", наричана за краткост по-долу "агенцията".


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Жилищните комисии в поделенията се назначават със заповед на командира (началника) на поделението, а тези в Министерството на отбраната се назначават със заповед на директора на службата или изпълнителния директор на агенцията, а за администрацията на МО - на главния секретар на МО. Те имат следните правомощия:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) приемат постъпилите молби-декларации на нуждаещите се от жилище, с приложени документи, удостоверяващи жилищните нужди;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) извършват проверки на жилищните условия на нуждаещите се от жилище и съставят констативен протокол;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) изготвят предложение за определяне степента на жилищна нужда въз основа на документите по т. 1 и 2;
4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) на свое заседание приемат изготвените предложения по т. 3 и съставят протокол от заседанието на комисията в два екземпляра;
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) четири пъти годишно - до 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври на съответната година изпращат един екземпляр от протокола на заседанието на комисията по т. 4, ведно с документите по т. 1, 2 и 3 до съответния по район отдел на агенцията с предложение за актуализация на картотеката.
(2) Жилищните комисии заседават при наличие на квалифицирано мнозинство 2/3 от състава на комисията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Изпълнителна агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) съставя, актуализира и поддържа картотеки, които са част от единната информационна система в Министерството на отбраната на нуждаещите се от жилище, както и на настанените под наем кадрови военнослужещи, граждански лица и семейства на кадрови военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) създава, актуализира и поддържа база данни за автоматизираната компютърна система "Ведомствен жилищен фонд и продажби"; изготвя и поддържа актуализиран списък на свободните жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) приема и проверява чрез съответните по район отдели в агенцията представените от жилищните комисии по реда на чл. 5, ал. 1, т. 5 документи;
4. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) по своя инициатива, по сведения или по сигнал самостоятелно или съвместно с жилищните комисии по чл. 4, ал. 1 извършва проверки на жилищните условия на картотекираните;
5. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) картотекира въз основа на представените документи по реда на чл. 5, ал. 1, т. 5 лицата, предложени от жилищните комисии;
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) четири пъти годишно - до 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври на съответната година, изготвя проектосписъци на картотекираните лица и ги представя за утвърждаване по реда на чл. 17;
7. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) изготвя заповеди за настаняване и сключва договори за наем с лицата по чл. 8, ал. 1.
8. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) извършва въвод във владение на настанените наематели в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд и съставя съответния протокол;
9. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) води и съхранява наемно-договорно и техническо досие за наетите жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд;
10. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) събира наеми и други дължими суми от наемателите на жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд;
11. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) изготвя проекто-сметна документация за необходимите финансови средства за извършване на основни и аварийни ремонти, планира финансовите средства и възлага основните и аварийните ремонти по реда на Закона за обществените поръчки;
12. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) прекратява наемните отношения по реда на Закона за задълженията и договорите на основанията, посочени в тази наредба и в договора за наем;
13. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) предприема действия за принудително освобождаване на неправомерно заеманите жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд;
14. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) издава удостоверение по чл. 14 на бившите наематели.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Дирекция "Военна инфраструктура":
1. определя насоките на жилищната политика на Министерството на отбраната;
2. изготвя предложение за разпределение на жилищата от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната според предназначението им съгласувано с началника на Генералния щаб на Българската армия;
3. разглежда жалби по списъците за картотекиране, като при основателност на подадените жалби изготвя мотивирани предложения до министъра на отбраната или заместник-министър на отбраната.

Глава трета.
НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Раздел I.
Условия за настаняване


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) В жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се настаняват под наем кадрови военнослужещи, граждански лица и семейства на кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия, загинали при или по повод изпълнение на военната служба, ако те и членовете на техните семейства отговарят на следните условия:
1. имат определена по реда на тази наредба жилищна нужда в населеното място, където работят и живеят постоянно;
2. не притежават в същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване; годността за постоянно обитаване на имота се установява по предвидения за това ред;
3. не са прехвърляли жилищен имот на други лица след 13 март 1990 г., освен на държавата или на община, или при прекратяване на съсобственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се удостоверява с протокол на жилищната комисия по чл. 5, ал. 1, т. 2, а по ал. 1, т. 2 и 3 - с декларация на лицето.


Чл. 9. (1) При настаняване под наем в жилища от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се прилагат следните норми на жилищно задоволяване:
1. за едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ;
2. за двучленно семейство - до 40 кв. м жилищна площ;
3. за тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв. м жилищна площ;
4. за семейство с пет и повече членове - до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове на семейството.
(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.
(3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м:
1. на хабилитирани научни работници, чиято специалност е свързана с дейността на Министерството на отбраната, при условие, че те не притежават кабинет или ателие и упражняват научна или творческа дейност;
2. когато член от семейството страда от болест, която налага предоставянето на отделно помещение, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването;
3. на семейство, с което живеят непрекъснато в продължение на две или повече години пълнолетни низходящи или възходящи, които не притежават жилищен имот в страната или вила, годна за постоянно обитаване.


Чл. 10. При промяна в жилищната нужда, определена съгласно нормите по чл. 9, на настаненото семейство може да бъде предоставено под наем друго жилище съобразно наличния жилищен фонд.


Чл. 11. При смърт на лицето, на чието име е издадена заповедта за настаняване, наемните отношения не се прекратяват, ако другите настанени лица отговарят на условията за настаняване по чл. 8, ал. 1.


Чл. 12. (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Право за настаняване в ателиета от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната имат кадровите военнослужещи, граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия, които отговарят на следните условия:
1. да са хабилитирани научни работници в област, свързана с функциите на Министерството на отбраната;
2. не притежават ателие или кабинет за творчески нужди или не са получили допълнителна жилищна площ по чл. 9, ал. 3, т. 1;
3. не притежават вила, годна за постоянно обитаване;
4. не са закупували ателие от държавата или община;
5. не са прехвърляли жилищен, вилен имот и ателие на трети лица след 13 март 1990 г., освен на държавата или на община.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета се извършва по реда, предвиден за картотекиране, настаняване и освобождаване на жилища от ведомствения жилищен фонд.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Право за наемане на гараж от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната имат кадровите военнослужещи, граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия в следната последователност:
1. инвалиди - собственици или наематели на ведомствено жилище в сградата, в която са построени гаражите, при условие, че притежават автомобил и не притежават гараж в същото населено място;
2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) други кадрови военнослужещи или граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия, собственици или наематели на жилище в същата сграда, при условие, че притежават лек автомобил и не притежават гараж в същото населено място;
3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандидатите по т. 1 и 2, след изчерпване на лицата по т. 1 наемателите се определят между лицата по т. 2 след жребий.
4. (предишна т. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) ако след предоставянето на гаражи на лицата по т. 1 и 2 останат свободни гаражи, същите се предоставят на други имащи право да ги наемат кадрови военнослужещи, граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия, които притежават лек автомобил и не притежават гараж в същото населено място.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Картотекирането, настаняването и освобождаването на гаражите се извършва по реда, предвиден за картотекиране, настаняване и освобождаване на жилища от ведомствения жилищен фонд.


Чл. 14. (1) Кадровите военнослужещи, преведени на служба от един гарнизон в друг или от едно поделение в друго, които са в различно населено място, могат да бъдат настанени в жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната при условие, че в тримесечен срок от предоставяне на новото жилище освободят заеманото до този момент жилище, както следва:
1. за ведомствените жилища - освобождават се по реда на глава трета, раздел IV;
2. за собствените жилища - чрез предоставянето им за настаняване на определен по реда на глава трета, раздел II, нуждаещ се от жилище кадрови военнослужещ, военен служител или работник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Обстоятелството по ал. 1 се удостоверява от съответния по район отдел на агенцията.

Раздел II.
Определяне и степенуване на жилищните нужди


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Право да кандидатстват за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и Българската армия имат кадровите военнослужещи, семействата на кадрови военнослужещи, загинали при или по повод изпълнение на военната служба, и гражданските лица от Министерството на отбраната и Българската армия, ако имат установена по реда на тази наредба степен на жилищна нужда в населеното място, където работят и живеят постоянно.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Настаняването в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва по списък на картотекирани лица, утвърден от министъра на отбраната или упълномощено от него лице.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Картотекирането се извършва въз основа на молба-декларация по образец, която се подава в два екземпляра до жилищната комисия на поделението (службата, агенцията, администрацията на МО) по местослужене (месторабота), с приложени към молбата-декларация документи, удостоверяващи жилищната нужда.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Картотекираните като нуждаещи се от жилище по реда на тази наредба при промяна в семейното и имотното състояние са длъжни да уведомят в 15-дневен срок жилищната комисия на поделението (администрацията на МО, службата, агенцията) по местослужене (месторабота) за извършване на промяна в картотеката.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Декларирането на неверни данни в молбите-декларации по ал. 3 е основание за наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Чл. 16. (1) При определяне и степенуване на жилищните нужди включените в картотеката лица се подреждат в категории:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) семействата на загинали при или по повод изпълнение на военната служба кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия.
(2) В категориите по ал. 1 нуждаещите се от жилище се подреждат в групи, както следва:
1. незаемащи жилищна площ или ползващи за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения, казарми и други подобни;
2. живеещи в жилищни помещения, които са негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по съответния ред;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) наематели на свободно договаряне;
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., предишна т. 5, попр. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) заемащи недостатъчна жилищна площ съгласно нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 9.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Министърът на отбраната или упълномощено от него лице утвърждава списъците на картотекираните лица четири пъти годишно.
(2) В списъците по ал. 1 нуждаещите се от жилища, ателиета и гаражи лица се подреждат в последователен ред според сумарния брой точки, набрани по следните показатели:
1. според притежаваното военно звание:
а) (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) до младши сержант - 5 точки;
б) за всяко следващо военно звание - плюс 5 точки;
2. според определената група по чл. 16, ал. 2:
а) първа група - 20 точки;
б) втора група - 16 точки;
в) трета група - 12 точки;
г) четвърта група - 8 точки.
д) (отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) според продължителността на трудовия стаж в Министерството на отбраната и Българската армия - за всяка прослужена година - по 2 точки;
4. според броя на членовете на семейството - за всеки член по 10 точки.
(Точка 5 отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)
(3) Към сумарния брой точки по ал. 2 се добавят, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за семействата на загиналите при или по повод изпълнение на военната служба кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия - 40 точки;
2. (предишна т. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за ръководни кадри в администрация на Министерството на отбраната и Българската армия - 40 точки;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за висококвалифицирани специалисти - 20 точки;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за самотни родители на непълнолетни деца - 15 точки;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за семейства, в които един от членовете е с призната първа или втора група инвалидност - 15 точки;
6. (отм., предишна т. 5 - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за млади семейства - 10 точки;
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) При получен равен брой точки за две или повече картотекирани лица предимство се дава:
1. за кадровите военнослужещи - по заеманата длъжност, старшинство във военното звание и прослужени години в Министерството на отбраната и Българската армия;
2. за семействата на загиналите при или по повод изпълнение на военната служба кадрови военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия - по заеманата длъжност, старшинство във военното звание и прослужени години в Министерството на отбраната и Българската армия;
3. за гражданските лица - по заеманата длъжност и прослужени години в Министерството на отбраната и Българската армия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) При равен брой точки за две или повече картотекирани лица при равни условия по ал. 4, т. 1, 2 и 3 предимство се дава на тези от тях, които са картотекирани по-рано.
(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Списъците съдържат следните данни: военно звание, име, презиме, фамилия, длъжност, ЕГН, адрес, номер на поделението по местослужене (месторабота или дирекцията), брой на членовете на семейството.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Списъците се обявяват от изпълнителния директор на агенцията и се излагат на таблото за обявления в сградата на съответния по район отдел на агенцията в двуседмичен срок от утвърждаването им. Копие от тях се предоставя на дирекция "Военна инфраструктура".


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) (1) В 7-дневен срок от обявяване на списъците по чл. 17, ал. 6 заинтересуваните лица могат да подават възражения до министъра на отбраната чрез изпълнителния директор на агенцията. Постъпилите възражения, комплектувани със съответните документи, в 7-дневен срок от получаването им се изпращат в дирекция "Военна инфраструктура".
(2) Директорът на дирекция "Военна инфраструктура" в 14-дневен срок от датата на постъпване на възражението в дирекцията прави мотивирано предложение до министъра на отбраната или упълномощено от него лице за уважаването или отхвърлянето му.
(3) Дирекция "Военна инфраструктура" представя в агенцията списък на уважените възражения за коригиране на списъците на картотекираните.
(4) Изпълнителната агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната" коригира списъка по чл. 17, ал. 6 и го предлага за утвърждаване от министъра на отбраната или на упълномощеното от него лице в 7-дневен срок от уведомлението по ал. 3.
(5) Изпълнителната агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната" предоставя в дирекция "Военна инфраструктура" копия от утвърдените по ал. 4 списъци и ги обявява на таблото за обявления в сградата на съответния район на агенцията.

Раздел III.
Ред за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Настаняването в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната се извършва по установената поредност в утвърдения списък по чл. 18, ал. 4 със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Включените в списъка по чл. 18, ал. 4 лица се уведомяват по реда на Гражданския процесуален кодекс от съответния по район отдел на агенцията за възможността да бъдат настанени.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Включените в списъка по чл. 18, ал. 4 лица в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 представят пред съответния по район отдел на агенцията следните документи:
1. декларация за гражданско, семейно и имотно състояние, подписана от двамата съпрузи;
2. удостоверение от съответния кадрови орган на Министерството на отбраната за потвърждаване на местоработата и длъжността, която заема лицето;
3. удостоверение от съответния по район отдел на агенцията по чл. 14, ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) При непредставяне в срок на документите по ал. 3 лицето губи право за настаняване в предложеното му жилище, като запазва правата си за следващото предлагане.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и се изпълнява от съответния по район отдел на агенцията.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Ежегодно - в срок до 15 октомври на съответната година, наемателите представят в съответния по район отдел на агенцията декларация за семейно и имотно състояние и удостоверение от поделението (администрацията на МО, службата, агенцията) по местослужене (месторабота) за потвърждаване на местоработата.
(2) В случай, че лицата не представят удостоверението по ал. 1 в срок, съответният по район отдел на агенцията го изисква служебно от командира (началника) на поделението (службата, агенцията) по местослужене (месторабота) или от главния секретар на Министерството на отбраната за администрацията на МО.


Чл. 21. (1) В едно жилище се настанява само едно семейство.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството.


Чл. 22. Настанителна заповед се издава само за обекти, за които има издадено по установения ред писмено разрешение за ползване.


Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Въз основа на заповедта за настаняване се сключва писмен договор за наем с изпълнителния директор на агенцията или упълномощено от него лице, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемодателя и на наемателя; наемната цена; срокът; санкциите и отговорността при неизпълнение на задълженията; поддържането, текущите и основните ремонти, редът за прекратяване на наемното отношение и др.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Наемателите се въвеждат във владение от длъжностни лица на агенцията, за което се съставя двустранно подписан протокол.


Чл. 24. (1) Наемната цена се определя със заповед на министъра на отбраната съобразно критериите, установени в глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
(2) В случаите, когато наетата жилищна площ от едно семейство е над нормите на жилищно задоволяване, установени в чл. 9, разликата за всеки квадратен метър над тази норма се заплаща в двоен размер по определената наемна цена за квадратен метър полезна площ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)
(4) В заповедта по ал. 1 се определя и размерът на обезщетението, което заплащат лицата, заемащи жилища, гаражи или ателиета без правно основание или на отпаднало такова.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Редът и начинът за плащането на наемната цена и разходите, свързани с ползването на наетия имот, се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се включват в договора за наем.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Агенцията заплаща на кадрови военнослужещи, предоставили собственото си жилище за настаняване на лицата по чл. 18, ал. 4 наемна цена, определена по реда на чл. 24.


Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Ако имотът, за който се отнася настанителната заповед, не бъде зает от наемателя в двумесечен срок от връчването й, заповедта се отменя от органа по чл. 19, ал. 1 и договорът за наем се прекратява.

Раздел IV.
Прекратяване на наемните отношения


Чл. 27. Наемните отношения се прекратяват на следните основания:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) поради неплащане на наемната цена или припадащата се част от консумативните разноски за повече от един месец или поради системното им неплащане в срок;
2. поради извършване на разрешено по съответния ред ново строителство, включително надстрояване или пристрояване, когато се засягат обитавани помещения - след предоставяне на друго жилище;
3. поради нарушаване на добрите нрави;
4. поради лошо стопанисване;
5. когато жилището е наето от лице, което не работи в Министерството на отбраната;
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) поради прекратяване на договора за кадрова военна служба, на служебното или трудовото правоотношение;
7. поради изтичане на срока за настаняване;
8. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) когато наемател или член на неговото семейство притежава или придобие собствено жилище или вила, годни за постоянно обитаване, в населеното място, където работи и живее постоянно;
9. когато наемателят не отговаря на условията за предоставяне на жилище, ателие или гараж от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната;
10. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) при превеждане на наемателя на служба от едно населено място в друго;
11. по искане на наемателя с едномесечно писмено предизвестие;
12. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) при нарушаване на условията на договора за наем;
13. когато жилището не се ползва по предназначение.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) Наемните отношения се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите на основанията, посочени в чл. 27 и в договора за наем, с едномесечно писмено предизвестие.
(2) Предизвестието се връчва на наемателя по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) Освобождаването на наетия имот и предаването му на агенцията се извършва от бившия наемател или пълнолетен член на неговото семейство, за което се съставя протокол за приемане-предаване на имота.
(2) При отказ или възпрепятстване освобождаването на имота от бившия наемател съответният по район отдел на агенцията предприема всички необходими законоустановени действия, включително и по съдебен ред, за освобождаването на жилищата, ателиетата и гаражите от лицата, заемащи ги без правно основание или на отпаднало такова.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

Глава четвърта.
НАСТАНЯВАНЕ В СЛУЖЕБНИ И РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Раздел I.
Условия и ред за настаняване в служебни жилища


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Служебните жилища се предоставят за временно задоволяване на жилищната нужда във връзка със заеманата длъжност на кадрови военнослужещи и ръководни кадри от Министерството на отбраната и Българската армия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Право да бъдат настанени в служебни жилища имат следните категории лица:
1. министъра на отбраната, началника на Генералния щаб на Българската армия и заместник-министрите на отбраната;
2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) кадрови военнослужещи от висшия команден състав от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) кадрови военнослужещи, заемащи длъжност от "командир на самостоятелен батальон" и нагоре;
4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) ръководни кадри от администрацията на Министерството на отбраната;
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) слушатели (български и чуждестранни) за времето на обучението им във Военна академия "Г. С. Раковски";
6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) кадрови военнослужещи за времето на специализираната подготовка (курсове) във връзка с дългосрочното им командироване в щабове и органи на международни организации или мисии извън страната;
7. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) кадрови военнослужещи по предложение на командирите (началниците) на поделения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Лицата по ал. 2 се настаняват в служебни жилища, при условие че са включени в списъка на картотекираните лица по чл. 18, ал. 4, с изключение на лицата по т. 5 и 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Министърът на отбраната със своя заповед определя служебните жилища по ал. 2, както и служебните жилища, подлежащи на охрана.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Настаняването в жилищата по този раздел се извършва от агенцията въз основа на заповед на министъра на отбраната по чл. 31, ал. 4 и по реда на чл. 23, ал. 1.


Чл. 33. (1) Служебните жилища се изграждат и оборудват със средства от бюджета на Министерството на отбраната и не могат да бъдат продавани или заменяни с жилища на други ведомства, организации и физически лица.
(2) Наемната цена за ползването на жилищата по този раздел се определя съобразно критериите на глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост по реда на чл. 24 от тази наредба.
(3) Наемът за ползването и консумативните разходи за жилищата по този раздел се заплащат от наемателите.


Чл. 34. (1) Жилищата по този раздел се освобождават в едномесечен срок:
1. за министъра, началника на Генералния щаб на Българската армия и заместник-министрите на отбраната - от изтичане на мандата;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) за лицата по чл. 31, ал. 2, т. 2 - от освобождаване от заеманата длъжност;
3. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) за лицата по чл. 31, ал. 2, т. 3, 4, 5, 6 и 7 - от освобождаване от заеманата длъжност, при придобиване на собствено или настаняване във ведомствено жилище по местослужене (месторабота);
4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) при неизпълнение на условията на сключения договор за наем.
(2) Когато жилището не бъде доброволно освободено в определения срок, наемателят се изважда принудително по реда на глава трета, раздел IV.

Раздел II.
Настаняване в резервни жилища


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) В резервните жилища се настаняват кадрови военнослужещи, граждански лица от Министерството на отбраната:
1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия или на други изключителни обстоятелства;
2. наематели на жилища, които са засегнати от разрешено по съответния ред ново строителство, надстрояване или пристрояване.
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Настаняването в жилищата по този раздел се извършва при условие, че лицата и членовете на семействата им не притежават в същото населено място годни за обитаване жилище или вила.


Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36, изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Настаняването в жилищата по този раздел се извършва по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната" съгласувано с директора на дирекция "Военна инфраструктура", с началника на Генералния щаб на БА и утвърдено от министъра на отбраната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Въз основа на утвърденото предложение по ал. 1 изпълнителният директор на агенцията издава заповед за настаняване и сключва договор за наем.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Наемателите по чл. 35, ал. 1, т. 1 се настаняват за срок не повече от пет години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) До изтичане на срока по ал. 1 наемателите на жилища по чл. 35, ал. 1, т. 1 заплащат наем в размер 50 на сто от нормираната наемна цена. След изтичане на този срок до освобождаване на жилището се заплаща пълна наемна цена.


Чл. 38. Наемателите по чл. 35, ал. 1, т. 2 заплащат наемна цена, определена по реда на чл. 24.


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Жилищата по този раздел се освобождават по реда на глава трета, раздел IV.

Глава пета.
НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЯ


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Общежитията на Министерството на отбраната са предназначени за временно ползване от кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия, които не са осигурени с друго жилище в населеното място, където работят и живеят постоянно.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) Настаняването по реда на този раздел се извършва въз основа на определените и степенувани по реда на глава трета, раздел II жилищни нужди на кадровите военнослужещи и гражданските лица.
(2) Кандидатите за настаняване в общежитие подават молба и удостоверение за картотекиране до изпълнителния директор на агенцията.
(3) Настаняването се извършва въз основа на заповед на изпълнителния директор на агенцията или упълномощено от него лице. Въз основа на заповедта за настаняване се сключва договор за наем.
(4) В случаите, когато семейството на кадровия военнослужещ го е последвало при преместването му, при настаняването по реда на този раздел се прилага чл. 14.
(5) Настанените в общежитие лица не губят правата си на картотекирани по реда на чл. 18, определени преди настаняването им, при условие, че имотното им състояние е останало непроменено.
(6) Настанените в общежитие лица са длъжни да спазват правилата за вътрешния ред в общежитието, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(7) При наличие на свободни стаи, за които няма подадени молби за настаняване, те могат да се предоставят на настанените наематели, като:
1. настаняването и освобождаването на тези стаи се извършва с допълнително споразумение към наемния договор, сключено от съответните лица;
2. при необходимост от освобождаване на временно предоставена стая се прекратяват наемните отношения по допълнителното споразумение с лицата, имащи по-малък брой точки в списъка, изготвен по реда на глава трета, раздел II.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Наемната цена на жилищните помещения в общежитията и обезщетенията по чл. 44, ал. 2 се определят със заповед на министъра на отбраната като постоянна величина, образувана от определения по реда на чл. 24 месечен наем и консумативните разходи, свързани с ползването на жилищните помещения в общежитията.
(2) Редът и начинът на плащането на наемната цена и разходите, свързани с ползването на жилищните помещения в общежитията, се определят със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се включват в договора за наем.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.)


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) Жилищата по този раздел се освобождават при прекратяване на наемните отношения на основанията на чл. 27, както и при настаняване в жилище от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната. Сключеният договор се прекратява с едномесечно писмено предизвестие.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 наемателите, неосвободили имотите, заплащат обезщетение.
(3) Жилищата по този раздел се освобождават по реда на глава трета, раздел IV въз основа на заповед на изпълнителния директор на агенцията или упълномощено от него лице.


Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) За неверни данни в молбите-декларации за картотекиране, послужили като основание за по-голяма тежест на жилищната нужда, или за недекларирани факти и обстоятелства, намаляващи степента на същата, които са установени от жилищните комисии на поделенията (службите, агенциите, администрацията на МО) или от Изпълнителна агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната", лицата се изключват от картотеката за срок три години със заповед на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Несъответствието на декларираните факти с действителните се отразява в констативен протокол от служители от съответния по район отдел на агенцията.
(3) Заповедта по ал. 1 се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване по реда на чл. 18, ал. 1 и 2.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) При самоволно настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната самонастанилите се се изваждат принудително със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се лишават от правото да бъдат картотекирани за срок три години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване пред министъра на отбраната или упълномощено от него лице чрез изпълнителния директор на агенцията в 7-дневен срок от връчването й по реда на Закона за административното производство.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) "Младо семейство" е семейство, в което съпрузите не са навършили 35 години към датата на изготвяне на списъците за настаняване по чл. 17, ал. 6.
3. "Самотни родители на непълнолетни деца" са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждането на непълнолетните си деца.
4. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) "Висококвалифицирани специалисти" са кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната и Българската армия с научни степени и звания
5. "Жилищна площ" е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.
6. "Загинали при изпълнение на военната служба" - когато смъртта е настъпила при действия или бездействия, които образуват съдържанието на военната служба или конкретно поставена задача.
7. "Загинали по повод изпълнение на военната служба" - когато смъртта е настъпила при действия или бездействия, които не са елемент от съдържанието на военната служба, но я предхождат или следват по време и са в пряка причинна връзка с нея.
8. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) "Ръководни кадри в Министерството на отбраната" са лицата, които заемат длъжности от началник на сектор, и по-високи.
9. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) "Системното неплащане в срок" е неплащане в срок три и повече пъти за период от дванадесет месеца.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Навсякъде в наредбата думите "военни служители и работници", "военните служители и работници" се заменят съответно с "граждански лица", "гражданските лица".


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Навсякъде в наредбата думите "Изпълнителна агенция "Казармено-жилищен фонд и разпореждане с имущество" се заменят с "Изпълнителна агенция "Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 240, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2002 г.) Указания по прилагането на наредбата дава заместник-министъра на отбраната, в чиито правомощия е управлението и разпореждането с недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени на Министерството на отбраната.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА H-6 ОТ 22 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1998 Г. ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ВЕДОМСТВЕНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2005 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1.IV.2005 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума