навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 30 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА ОТ ГОРИТЕ

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.146 от 11 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.69 от 7 Август 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) С наредбата се уреждат редът и начинът за ползване на дървени материали в горите.

Чл. 2. Ползването на дървесина от горите се извършва с цел задоволяване нуждите на обществото, подобряване на общото състояние и устойчивостта на насажденията при едновременно запазване на производителността им, осигуряване на своевременното подходящо възобновяване на насажденията при извеждане на възобновителните сечи, подобряване качествената и селекционната структура и оптимизиране на дървесния състав при провеждане на отгледните сечи, осигуряване устойчивото развитие на горите и на горското стопанство.


Чл. 3. Планирането на ползването на дървесината, маркирането, кубирането, сортиментирането и комплектоването на лесосечния фонд, както и провеждането на сечта и ползването се извършват съгласно разпоредбите на Закона за горите (ЗГ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Когато няма други кандидати за ползване на дървесината от държавните гори съгласно чл. 80, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за горите (ППЗГ), ползването се организира от държавното лесничейство, като разходите са за сметка на бюджета на Националното управление по горите (НУГ), а приходите от продадената дървесина се внасят в същия бюджет.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 6. Размерът на ползването по маса в отделно насаждение може да превишава предвиденото ползване по устройствените проекти, планове и програми до рамките, определени с Правилника за сечите в горите на Република България.


Чл. 7. Ползването от горите, собственост на физически или юридически лица, се осъществява от техните собственици в съответствие със Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Разпореждането с добитите материали се извършва свободно, като не се нарушават правата на трети лица.

Глава втора.
ПЛАНИРАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА


Чл. 8. Планирането на ползването на дървесината от горите включва дейностите по ежегодния подбор на подлежащите на сеч насаждения и определяне на обема на годишното ползване, като се спазват предвижданията на устройствените проекти, планове и програми.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Държавните лесничейства определят годишното ползване за държавните гори на територията на лесничейството и одобряват ползването за горите, собственост на физически и юридически лица.


Чл. 10. Общият обем на годишното ползване на дървесината от горите е сборът от обемите на средногодишното ползване, предвидено в устройствените проекти, планове и програми по държавни лесничейства.


Чл. 11. В размера на годишното ползване се включва добивът от:
1. санитарни сечи;
2. суха и паднала дървесина;
3. възобновителни сечи;
4. отгледни сечи, с изключение на вършината, добита от насаждения, в които не е предвидено добив на дървесина по устройствените проекти, планове и програми;
5. отсечените дървета при прокарването на просеки за пътища, далекопроводи, при откриване на кариери, временни складове и др.


Чл. 12. В зависимост от състоянието им в годишното ползване приоритетно се включват насаждения за извеждане на възобновителни сечи, както следва:
1. зрели насаждения с напреднал възобновителен процес за освобождаване и осветляване на младия подраст;
2. зрели насаждения, в които са извеждани възобновителни сечи, склопеността им е сведена под 0,5 и не е настъпило естествено възобновяване;
3. издънкови насаждения, определени за превръщане в семенни, със започнал процес на семенно възобновяване, независимо от възрастта им;
4. насаждения с по-висока склопеност, в които се налага извеждане на подготвителна и осеменителна фаза на сечта;
5. насаждения, предвидени за главна сеч с последващо изкуствено възобновяване;
6. насаждения на неподходящи месторастения за дадения дървесен вид с ниска продуктивност, нуждаещи се от смяна на дървесния вид;
7. насаждения от изборните стопански класове за поддържане на оптималния запас.


Чл. 13. Годишното ползване от държавните и общинските гори се одобрява от регионалното управление на горите по представен годишен план.


Чл. 14. (1) Годишният план се изготвя съгласно предвижданията на устройствените проекти, планове и програми след проверка на място на състоянието на насажденията, наличната пътна мрежа, реалната възможност за усвояване на дървесината и бъдещи мероприятия.
(2) Насажденията се групират в блокове и басейни така, че да се обхванат всички предвидени за сеч насаждения в дадения район.
(3) Годишният план се изготвя по видове сечи, видове гори и дървесни видове и се представя в регионалното управление на горите до 31 март в годината на маркирането от:
1. държавното лесничейство - за ползване в държавните гори;
2. общината, чрез държавното лесничейство - за ползване в горите, общинска собственост.
(4) Годишният план за ползване на дървесина важи за календарната година, за която е изготвен и одобрен.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) След изтичане срока на действие на лесоустройствения проект до утвърждаването на новия ползването от държавните и общинските гори се определя с план-извлечение, а от горите - частна собственост - с лесоустройствени програми.


Чл. 15. (1) В плана за годишно ползване на дървесина могат да се включват и насаждения въз основа на одобрено план-извлечение за промяна на вида, фазата и интензивността на сечта съгласно условията и по реда на чл. 74, ал. 6, 8 и 9 ППЗГ.
(2) План-извлечения се изготвят и за промяна на вида, фазата и интензивността на сечта в насаждения, в които се провежда научноизследователска и учебно-опитна дейност. Промяната и план-извлеченията се утвърждават с решение на съответния научен (факултетен) съвет.
(3) План-извлеченията по ал. 1 се изготвят от държавното лесничейство като приложения към годишния план за ползване, придружени от обяснителна записка с основанието, изискващо промяната, съгласно чл. 74, ал. 7 ППЗГ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Когато предлаганата сеч ще се извежда в част от насаждението, към план-извлечението се прилага скица в подходящ мащаб.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) План-извлеченията (приложение № 2) за горите - собственост на общини, юридически и физически лица, може да се изготвят и от лица, лицензирани за извършване на дейността - изработване на устройствени планове и програми за гори и земите от горския фонд.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) По време на лесоустройство до утвърждаване на проекта план-извлеченията и лесоустройствените програми по чл. 14, ал. 5 за насаждения, които са предмет на лесоустройствения проект, се съгласуват с лицето, на което е възложено изработването на лесоустройствения проект.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Одобреното план-извлечение е в сила до края на ревизионния период, освен ако не са настъпили промени в състоянието на насаждението.


Чл. 16. (1) В плана за годишно ползване на дървесина се включва и дървесината, която ще се добие при прокарване на просеки за пътища, въжени линии, спускове и др.
(2) При планиране ползването на дървесина за изграждането на временни горски пътища, въжени линии и спускове с широчина на просеките до 5 м се разрешава с годишния план за ползване.
(3) Ползването на дървесина при прокарване на просеки за пътища, водопроводи, електропроводи и други линейни обекти с широчина над 5 м се разрешава от РУГ въз основа на документация съгласно изискванията на ППЗГ.


Чл. 17. Годишните планове се проверяват и одобряват от регионалното управление на горите в срок до 15 май.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 20. Промени в планираното ползване на дървесина в защитените територии се извършват след съгласуване с МОСВ.

Глава трета.
МАРКИРАНЕ, КУБИРАНЕ, СОРТИМЕНТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ЛЕСОСЕЧНИЯ ФОНД


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Маркирането включва дейностите по определяне на дърветата за сеч в предвидените за ползване насаждения.


Чл. 22. Кубирането е определяне на обема на маркираните за сеч дървета, а сортиментирането е разделяне на обема по категории дървесина и сортименти.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Маркирането, кубирането и сортиментирането на насажденията, предвидени за сеч (лесосечния фонд), се извършва от служители по горите в държавните лесничейства или лицензирани за тази дейност физически лица.

Раздел I.
Маркиране


Чл. 24. Маркирането се извършва след одобряване на годишните планове, план-извлеченията или заявленията, като се спазват изискванията на чл. 87 ППЗГ.


Чл. 25. (1) Преди започване на маркирането се обхожда площта на насаждението за добиване на цялостна представа за действителното му състояние, както и за определяне на подходяща технология и пътна мрежа.
(2) Пътищата за извоз се отбелязват с траен знак (блажна боя и др.) върху оставащите на корен дървета.
(3) Въз основа на определената технология, наличната и новопроектираната пътна мрежа маркиращият изготвя технологична схема, която се залага в технологичния план.


Чл. 26.(1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Определените за сеч дървета с диаметър на гръдна височина над 14 см се маркират с контролна горска марка. Тя се поставя в основата на дърветата от долната страна на склона, така че след отсичане на дърветата марката да остане на пъна.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Определените за сеч дървета с диаметър на гръдна височина под 14 см се отбелязват с блажна боя, с която е извършено маркирането на дървостоя в насаждението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) При маркиране на насаждения за извеждане на сеч с интензивност 100 % сечищата се ограничават по периферията върху оставащите стоящи дървета на гръдна височина с ивица блажна боя, а контролната горска марка се поставя само в основата на стъблата на крайните дървета, определени за сеч.


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) В държавните и общинските гори, с изключение на горите, предвидени за реконструкция и нискостъблено стопанисване и всички издънкови церови дървета, определените за сеч дървета с диаметър на гръдна височина над 38 см се отбелязват с пореден номер.
(2) Извън случаите по ал. 1 определените за сеч дървета се отбелязват с цвета на боята на лесосечния фонд за съответната година или задялка на височина 1,30 м.


Чл. 29. (1) Определените за сеч дървета се описват в карнет-опис по образец, в който се отбелязват поредният номер (ако има такъв), диаметърът на височина 1,30 м, дървесният вид, годността (годни - строителната дървесина е над 75 % от обема на стъблото, полугодни - строителната дървесина е 25 - 75 % от обема на стъблото, и негодни - строителната дървесина е под 25 % от обема на стъблото) и процентът на короната спрямо общата височина на стъблото за дърветата, използвани за определяне на височинния разред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Диаметрите на определените за сеч дървета се вписват в карнет-описа по степени на дебелини съобразно възприетата справочно-нормативна база.


Чл. 30. В карнет-описа се записват по 3 - 5 броя височини, измерени на дърветата от централните степени на дебелини, по етажи и по дървесни видове.


Чл. 31. (1) Дърветата, които без колебание могат да се отнесат в съответната категория за годност по чл. 29, ал. 1, се категоризират още на терена, като диаметрите им се вписват в карнет-описа в графата за дадената категория.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Диаметрите на дърветата, чието категоризиране не може да стане веднага, се вписват в графата полугодни.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) В горите - държавна и общинска собственост, се допуска маркиране в годината на сечта преди издаване на позволителното за сеч в насаждения, определени за:
1. прочистки;
2. прореждания, в които не са водени отгледни сечи;
3. реконструкции;
4. санитарни сечи;
5. гола сеч в нискостъблени гори;
6. ползване на дървесина по такса на корен;
7. ползване по чл. 61, ал. 1 от Закона за горите.

Раздел II.
Кубиране и сортиментиране


Чл. 34. Изчисляването на обема и сортиментите на маркираната маса се извършва по възприетата справочно-нормативна база или чрез други съвременни методи и средства, утвърдени от началника на Националното управление по горите (НУГ).


Чл. 35. За всеки дървесен вид се определя височинен разред въз основа на средния диаметър на маркираните за сеч дървета и на измерените височини.


Чл. 36. Маркираните за сеч дървета се кубират и сортиментират в сортиментна ведомост по образец.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обемът на ползването на дървесина от насаждения за реконструкция и гола сеч в горите с издънково възобновяване или след каламитети и пожарища, както и в тези, определени за прочистки и прореждания, се установява чрез залагане на две или повече пробни площи, които обхващат не по-малко 10 % от цялата площ и дават цялостна представа за действителното състояние на насаждението. Общата площ на пробните площи не може да е по-малка от 1 дка.


Чл. 38.(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Всяка година в срок до 15 ноември общините - собственици на гори, изготвят и представят в държавното лесничейство опис на маркирания и сортиментиран лесосечен фонд по образец (приложение № 5).
(2) Всяка година в срок до 30 ноември държавните лесничейства изготвят и предоставят в регионалното управление на горите обобщен отчет за маркирания и сортиментиран лесосечен фонд за държавните и общински гори по образец (приложение № 6).
(3) Всяка година в срок до 15 декември регионалните управления на горите представят в НУГ обобщен отчет за маркирания и сортиментиран лесосечен фонд по образец (приложение № 6).


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)

Раздел III.
Контрол


Чл. 40. Контролът по маркирането, кубирането и сортиментирането на лесосечния фонд обхваща проверката на тези дейности, както и на изготвената придружаваща документация.


Чл. 41. Контролът се извършва в процеса на осъществяване на маркирането, кубирането и сортиментирането на лесосечния фонд в държавните и общинските гори и след приключването им, но не по-късно от 15 ноември на текущата година, а в гори - собственост на физически и юридически лица - преди издаване на позволителното за сеч.


Чл. 42. (1) Контролът по чл. 41 се извършва върху целия маркиран, кубиран и сортиментиран лесосечен фонд.
(2) Регионалните управления на горите контролират минимум 20 % от маркирания лесосечен фонд за държавните и общинските гори по видове гори и видове сечи, като се обхваща работата на всички участници.
(3) Директорът и неговият заместник осъществяват контрола върху маркирания, кубирания и сортиментирания лесосечен фонд на съответното държавно лесничейство.
(4) За горите - собственост на физически и юридически лица, контролът се извършва от директора на държавното лесничейство или от упълномощено от него лице.


Чл. 43. (1) За резултатите от осъществения контрол се съставя констативен протокол по образец.
(2) Насажденията, в които сортиментираната стояща маса превишава 20 % от предвиденото ползване, се проверяват задължително от служител на РУГ и ако са спазени лесовъдските изисквания, маркирането се приема.


Чл. 44. Корекции по маркирането в проверените насаждения се извършва в случаите, когато:
1. маркирането не съответства на вида и фазата на сечта, предвидена по устройствените проекти, планове и програми;
2. маркирането не е извършено по цялата площ на насаждението;
3. не са спазени лесовъдските изисквания по чл. 43, ал. 2.


Чл. 45. Точността на таксационните показатели, височинният разред и изчислените категории дървесина се проверяват, като на терена се залагат пробни площи, обхващащи 5 - 10 % от броя на маркираните дървета.

Раздел IV.
Комплектуване на лесосечния фонд на държавните и общинските гори (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 46. (1) Комплектоването на лесосечния фонд включва подбора на маркираните, кубирани и сортиментирани насаждения, в които ще се осъществява добив на дървесина през следващата календарна година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) В лесосечния фонд приоритетно се включват насаждения, в които:
1. не е приключила сечта;
2. ще се извеждат санитарни сечи;
3. е възникнала необходимост от събиране на суха и паднала дървесина.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Насажденията по ал. 2 се допълват до предвиденото средногодишно ползване с редовно маркираните насаждения за сеч.
(4) (Предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)В комплектования лесосечен фонд не се включват насаждения, които са маркирани преди повече от три години. За включването им същите се премаркират.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Общините - собственици на гори, изготвят и представят в държавното лесничейство опис на комплектувания лесосечен фонд по образец (приложение № 10) до 30 ноември в годината преди сечта.
(2) Държавните лесничейства изготвят и представят за одобрение в регионалното управление на горите обобщен опис на комплектувания лесосечен фонд по видове собственост - държавна и общинска, по образец (приложение № 10) и обобщен отчет на комплектувания лесосечен фонд по образец (приложение № 11) в срок до 20 декември в годината преди сечта.


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 50. (1) Промени в комплектования лесосечен фонд могат да се извършват само от РУГ.
(2) Искания за промени се отправят от държавните лесничейства в писмена форма.


Чл. 51. (1) След утвърждаването на описа на комплектования лесосечен фонд от РУГ същият се записва в книгата за ползването по образец в срок до 15 януари в годината на сечта.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 52. (1) Попълването на книгата за ползването се извършва от държавното лесничейство.
(2) В книгата за ползване лявата част отговаря на описа на комплектованите насаждения, а дясната част се равнява на отсечената дървесина за годината по видове гори, видове собственост, дървесни видове и категории дървесина по отчетни документи.


Чл. 53. Регионалните управления на горите представят в НУГ обобщен отчет за комплектования лесосечен фонд по видове собственост по образец в срок до 15 януари на текущата година.


Чл. 54. Регионалните управления на горите проверяват и заверяват книгите за ползването в държавните лесничейства в срок до 20 януари следващата година.

Глава четвърта.
РЕД И НАЧИНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.
Общи положения


Чл. 55. Ползването на дървесина от горите в държавния горски фонд се извършва възмездно с изключение на случаите, посочени в чл. 61, ал. 1 от Закона за горите.


Чл. 56. Право на ползване на дървесина по такси на корен имат:
1. местното население, когато ползването е за собствени нужди без право на продажба;
2. служители и работници на НУГ и на неговите органи и поделения без право на продажба;
3. юридически лица, когато материалите са необходими за: триангулачни точки и др.; геодезични знаци в горите; геоложки и минни проучвания; възстановяване на повредени или унищожени от стихийни бедствия пътни съоръжения, телефонни линии и други обекти, намиращи се в горите.


Чл. 57. Местното население ползва дървесина за собствени нужди по такси на корен от общинските гори, а при недостиг-от горите на държавния горски фонд на територията на съответното държавно лесничейство.


Чл. 58. Местното население ползва от горите на държавния горски фонд обли дървени материали и дърва за огрев по такси на корен за собствени нужди без право на продажба по лимит, определен от НУГ, и по списъци, изготвени от кметствата и съгласувани със съответните държавни лесничейства.


Чл. 59. Физически лица-собственици на гори, ползват правата по чл. 57 и 58, когато не могат да задоволяват личните си нужди с дървесина от предвиденото ползване по устройствените проекти, планове и програми за собствените им гори.


Чл. 60. Размерът на таксите на корен за общинските гори се определя от общинските съвети, но не по-малък от определените за горите на държавния горски фонд.


Чл. 61. Дървесина по такси на корен се ползва по предварително установена или добита при сечта дървесна маса.


Чл. 62. Добитата при сечта дървесина се ползва от местното население и се допуска при: реконструкция; събиране на суха и паднала дървесина; отгледни сечи във високостъблени насаждения до 40-годишна възраст; събиране на листников фураж и вършина; извършване на отгледни сечи в издънкови гори до 20-годишна възраст; изсичане на подлеса и при гола сеч в нискостъблени гори.


Чл. 63. На местното население се разрешава да ползва отпадъчна дървесина в горите от държавния горски фонд след приключване на сечта и освидетелстване на сечището, както и при почистване на просеки за електропроводи, водопроводи, газопроводи и други срещу заплащане на съответна такса в държавното лесничейство.


Чл. 64. Основен начин за придобиване на право за ползване на дървесина от горите в държавния горски фонд е чрез търг или конкурс.


Чл. 65. Начинът за предоставяне на право на ползване на дървесина в общинските гори се избира с решение на общинския съвет.


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 68. (1) Ползването на дървесина в насаждения, в които е предвидено последващо изкуствено възобновяване или в такива за стопанисване като нискостъблени с предвидено последващо издънково възобновяване, може да се извърши и въз основа на отстъпено концесионно право по реда на чл. 54 ЗГ.
(2) Ползването на дървесина по ал. 1 се извършва при условията на сключения концесионен договор при спазване изискванията на ЗГ и ППЗГ.

Раздел II.
Ред и срокове на сечта и извоза на дървесина


Чл. 69. Сеч и извоз на дървесина до временния склад се разрешава само с писмено позволително за сеч.


Чл. 70. (1) Позволително за сеч се издава от държавното лесничейство за всички гори независимо от тяхната собственост по образец.
(2) В позволителното за сеч по ал. 1 се определят сроковете за сеч и извоз, количеството на отделните категории дървесина по дървесни видове, начинът на почистване на сечището и местонахождението на временния склад.
(3) Позволително за сеч по ал. 1 се издава на база утвърден от държавното лесничейство технологичен план по образец.
(4) Технологичният план по ал. 3 се изготвя от ползвателя на дървесина, съгласува се със собственика на гората и се утвърждава от директора на държавното лесничейство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) При изготвяне на технологичния план извозната пътна мрежа се залага така, че да осигури максимално опазване на оставащия дървостой и подраста.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Когато при осъществяването на сечта и извоза се налагат промени на утвърдения технологичен план, те се утвърждават от държавното лесничейство.


Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) На основание на позволително за сеч по чл. 70, ал. 1 на ползвателите по чл. 88, ал. 3 ППЗГ се издава позволително за сеч по образец.
(2) Извозът на отсечената дървесина по ал. 1 се извършва след издаване на позволително за извоз по образец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) Извозът на вършината и отпадъчната дървесина по чл. 68 ППЗГ се извършва след издаване на позволително за извоз (приложение № 16). Позволителното е в два екземпляра, като първият е бял.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) В позволителното за извоз (приложение № 16) се въвежда защита:
1. върху първия екземпляр като цветен растер е знакът на НУГ; в горния десен ъгъл на бланката, образувайки равнобедрен триъгълник с дължина на бедрото 20 мм, се поставя лента с широчина 5 мм и изрисувана върху нея абревиатура "НУГ", нанесена с топъл печат през 5 мм;
2. върху втория екземпляр на позволителното се поставя само растер с черен цвят.


Чл. 72. Сечта във високостъблените гори и издънковите гори за превръщане в семенни се провежда през цялата година, а в нискостъблените за издънково възобновяване-от 1 септември до 1 април.


Чл. 73. При закъсняване на вегетацията срокът за сеч в нискостъблените гори може да бъде продължен от НУГ до 30 април.


Чл. 74. В нискостъблените гори за добив на листников фураж сечта се провежда от 1 август, а за добив на лико-до 31 май.


Чл. 75. За запазване на подраста във високостъблените гори директорът на държавното лесничейство може да забрани сечта от 1 април до 1 октомври.


Чл. 76. За опазване на подраста от механични повреди окончателната фаза на сечта да се провежда с предимство през зимата при наличие на снежна покривка.


Чл. 77. Провеждането на санитарни и отгледни сечи, както и събирането на суха и паднала дървесина се извършват през цялата година.


Чл. 78. Забранява се изсичането на клекови и чермурови насаждения. По изключение в чермуровите насаждения се провежда само санитарна сеч.


Чл. 79. За съхраняване на биологичното разнообразие в нелесопригодните горски площи може да се провежда сеч за подмладяване.


Чл. 80. В горите на каменливи и урвести терени се допуска провеждането на санитарна сеч.


Чл. 81. За възобновяване на горите, заети с подлес от вечнозелена растителност, се провеждат изборни сечи.


Чл. 82. В горната граница на гората не се допуска гола сеч за реконструкция.


Чл. 83. По уважителни причини сроковете за сеч могат да бъдат продължавани до три месеца, но не по-късно от 31 декември същата година.


Чл. 84. По уважителни причини сроковете за извоз могат да бъдат продължавани до три месеца, а за буковите материали - до един месец.


Чл. 85. (1) За държавните и общинските гори сроковете за сеч и извоз се продължават от РУГ, а за всички останали гори и за местното население - от директора на държавното лесничейство.
(2) Продължаването на сроковете за сеч и извоз на дървесината се разрешава на основание писмено заявление от лицето, на което е издадено позволителното, направено не по-късно от 10 дни преди изтичане на сроковете, отразени в позволителното.


Чл. 86. Продължаването на сроковете за сеч и извоз се вписва от държавното лесничейство във всички екземпляри на позволителното.


Чл. 87. След изтичане на сроковете за сеч и извоз, определени на ползвателя, маркираната и неизсечена дървесина остава в разпореждане на собственика на гората.


Чл. 88. Ползвателите на дървесина са длъжни да спазват установените правила и изисквания за техническа и противопожарна безопасност при работа в горите.


Чл. 89. От деня на получаване на позволителното за сеч определеното сечище се счита за предадено и се намира под охраната на ползвателя.


Чл. 90. Ползвателят е задължен да пази позволителното за сеч до края на срока му и при поискване да го представя на служителите на държавното лесничейство, РУГ и НУГ.


Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 92. Ползвателите на дървесина могат да ползват построените от тях временни сглобяеми жилищни и стопански постройки до изсичането и извозването на закупения от тях лесосечен фонд в дадения район.


Чл. 93. Построените по чл. 91 жилищни и стопански постройки трябва да бъдат вдигнати след приключване на добива и транспорта на дървесината.

Раздел III.
Сеч и първична обработка на дървесината


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Чл. 95. Механизираната сеч на дървета с диаметър на гръдна височина над 10 см се извършва с направата на клиновиден засек, с дълбочина от 1/4 до 1/3 от диаметъра на дървото и ъгъл на клина от 40 до 50 градуса.


Чл. 96. При силно наклонени дървета дълбочината на засека се прави до 1/2 от диаметъра.


Чл. 97. Хоризонталният ряз на засека се прави перпендикулярно на оста на дървото, като преди направата му се изсичат кореновите нарасти.


Чл. 98. Дърветата се секат ниско до земята, като височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см за пънове с диаметър до 20 см и 10 см за пънове с диаметър над 20 см.


Чл. 99. При сеч в издънкови насаждения, предвидени за издънково възобновяване, не се допуска засичане на дърветата от двете страни, както и унищожаването на пъновете.


Чл. 100. Посоката на поваляне на дърветата се определя съобразно наклона на дървото, наклона на терена, посоката на извоза, наличния подраст и околните стоящи дървета. При поваляне на дърветата задължително се спазват правилата за безопасна работа.


Чл. 101. Дървата се складират върху подложки на отцедливи места в правилни правоъгълни фигури с плътно нареждане, като дебелите им краища се поставят в противоположни посоки.


Чл. 102. (1) Ако при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от ползвателя по подходящ начин с подръчни материали.
(2) Директорът на държавното лесничейство има право със заповед да спре сечта и извоза на добитата дървесина при неизпълнение на условията на сечта и извоза, установени от комисия, включваща представител на държавното лесничейство, собственика на гората и ползвателя, и отразени в констативен протокол.
(3) За нанесените щети, отразени в констативния протокол по ал. 2, директорът на държавното лесничейство има право да състави акт на нарушителите за издаване на наказателно постановление по образец съгласно изискванията на Наредбата за контролната служба в горите.

Раздел IV.
Извозване и транспортиране на дървени материали


Чл. 103. Дървените материали от сечищата се извозват и спускат до временните складове по определените пътища и спускове съобразно технологичния план.


Чл. 104. През периода април-октомври ползвателите на букова дървесина следва да я реализират в срок до един месец след сечта.


Чл. 105. (1) Извозените дървени материали на временен склад (камионна станция или претоварен пункт) се подреждат и складират върху подложки по сортименти.
(2) При измерване на добитите материали в сечището или на временните складове ползвателят води карнет-опис и отбелязва с траен знак кубатурата върху челата на материалите.


Чл. 106. Дървесината, изнесена извън местата, указани за нейното измерване в позволителното за сеч, и необявена за измерване, след сечта остава в разпореждане на държавното лесничейство.


Чл. 107. Транспортирането от определените места за измерване се разрешава, след като държавното лесничейство издаде позволително за транспортиране на измерената дървесина по образец.


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Ползвателите или собствениците на дървесина, с изключение на случаите по чл. 135, ал. 2, при транспортирането са длъжни да издават превозен билет, удостоверяващ произхода и количеството на сортиментите за всяко отделно транспортно средство по образец (приложение № 18).
(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) Превозният билет по ал. 1 е в три екземпляра, като първият е бял.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) В превозния билет (приложение № 18) се въвежда защита:
1. върху първия екземпляр като цветен растер е знакът на НУГ; в горния десен ъгъл на бланката, образувайки равнобедрен триъгълник с дължина на бедрото 20 мм, се поставя лента с широчина 5 мм и изрисувана върху нея абревиатура "НУГ", нанесена с топъл печат през 5 мм;
2. върху втория и третия екземпляр на билета се поставя само растер с черен цвят.
(4) (Предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) В случаите на продажба на дървесина от държавни или общински гори на частни лица от временен склад ползвателите или собствениците на дървесината издават позволително по образец (приложение № 19).


Чл. 109. Собствениците на дървесина са длъжни при претоварване (преместване) на дървените материали да издават превозния билет по чл. 108, ал. 1.


Чл. 110. (1) (Предишен текст на чл. 110 - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Собствениците на гори са длъжни преди транспортирането на дървените материали, без тези, добити по такса на корен, да поставят експедиционната си горска марка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) В случаите, когато собствениците на гори не притежават експедиционна горска марка, експедиционната горска марка се поставя от държавното лесничейство.


Чл. 111. Извозът на добита от горите дървесина се извършва по горски пътища, въжени линии и спускове по начин, който не уврежда почвата и не причинява повреди на оставащите дървета и на съществуващия подраст, на пътните платна и на съоръженията в горите, при спазване изискванията на чл. 102, ал. 1.


Чл. 112. Не се допуска движение на верижни машини по пътища с трайна настилка в горския фонд.


Чл. 113. (1) Размерът на щетите по чл. 111 се определя от служители по горите в държавното лесничейство, на основание констативен протокол, в съответствие с действащата нормативна уредба.
(2) Размерът на щетите по чл. 112 се изчислява по единните норми и разценки за видовете работи, необходими за отстраняване на повредата, като се добавя и стойността на вложените материали.


Чл. 114. Временни горски въжени линии се проектират и изграждат при следните условия и ред:
1. директорът на държавното лесничейство одобрява трасе за изграждане на въжени линии на базата на изготвено техническо задание и скица в М 1:10000;
2. техническият проект за въжени линии с дължина над 500 м се одобрява от началника на РУГ, а под 500 м-от директора на държавното лесничейство;
3. закриването на въжените линии се извършва с протокол, изготвен от комисия в състав: представител на държавното лесничейство, ползвателя (собственика), и се отразява в акта за освидетелстване на сечищата по образец след приключване на работата по сечта и извоза.


Чл. 115. Изграждането на временни извозни пътища и спускове се разрешава с одобрен от директора на държавното лесничейство технологичен план и скица в М 1:10000, като срокът е определен в позволителното за сеч. Пътищата се закриват с протокол, изготвен от комисия в състав: представител на държавното лесничейство, ползвателя (собственика), и се отразява в акта за освидетелстване на сечищата по образец.

Раздел V.
Почистване на сечищата


Чл. 116. (1) Почистването на сечищата от отпадъците при сечта се извършва от ползвателя едновременно със сечта и продължава най-късно до извоза на дървесината до временните складове. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци, части и агрегати от горска, транспортна, строителна техника, опаковки и амбалаж на ГСМ и др.
(2) Почистването на отпадъците е задължение на ползвателя и се извършва по указания, дадени с позволителното за сеч.


Чл. 117. (1) Сечищата се почистват по един от следните начини:
1. събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечищата;
2. събирането на отпадъците на купчини в сечищата;
3. разхвърляне на отпадъците равномерно по цялото сечище;
4. нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
5. изгаряне на отпадъците в самото сечище.
(2) Начините за почистване на сечищата по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат при всички видове възобновителни сечи, при ал. 1, т. 1, 2 и 3 - при отгледни сечи, а тези по ал. 1, т. 4 и 5 - при голите сечи и реконструкции.


Чл. 118. Забранява се почистването на сечища чрез изгаряне на отпадъците от сечта по време на пожароопасния сезон.


Чл. 119. Почистването на сечищата чрез събиране и изнасяне на отпадъците вън от сечището се извършва в иглолистните и широколистните гори на влажни, хумусни среднодълбоки и дълбоки почви в насаждения, в които остатъците са в голямо количество и събрани на купчина, заемат голяма част от площта на насаждението, като същевременно липсват и условия за изгарянето им. По същия начин се почистват и сечищата в дефицитни на дървесина райони, като остатъците се изнасят на най-близките поляни или празни места в горите, в които не се очаква поява на самосев и подраст.


Чл. 120. Почистването на сечищата чрез събиране на остатъците на купчини, които се оставят в сечищата да изгният, се извършва в широколистните и иглолистните гори на среднодълбоки, влажни и съдържащи достатъчно хумус в почвите. Купчините се правят върху пъновете и на свободните от самосев и подраст места. Те не трябва да бъдат по-широки от 2 м и по-високи от 1,5 м.


Чл. 121. Почистване на сечищата чрез разхвърляне се извършва на бедни, песъчливи, каменисти или плитки почви, в песъчливо-глинести почви и на стръмни терени с наклон над 30 градуса, като се внимава да не се пречи на растежа на подраста. Почистването се извършва, като остатъците се насичат на части с дължина не повече от 2 м и се разхвърлят равномерно по цялата площ или на ивици по хоризонталите. Дебелината на настилката е различна съобразно с конкретните условия-вид на почвата, дълбочина и др.


Чл. 122. Почистването на сечищата чрез събиране на остатъците на ленти се извършва, като остатъците се събират и нареждат по хоризонталите на ленти със широчина при основата до 1,5 м и височина до 1 м. Разстоянието между лентите е 10 м една от друга, като на наклонени терени отпадъците се прикрепват към терена с дървени колове.


Чл. 123. Изгарянето на остатъците от сечта може да се прилага във всички иглолистни и широколистни гори с наклон до 25 градуса и дълбочина на почвата над 80 см, при песъчливи, глинесто-песъчливи, влажни и богати с органични вещества почви, след съгласуване с органите на противопожарната защита.


Чл. 124. Не се разрешава изгаряне на остатъците от сечта върху бедни, песъчливи и каменисти почви, които съдържат малко органични вещества, в дефицитни на дървесина райони и в места, където има опасност от повреда на подраста, на останалите неотсечени дървета и по периферията на насажденията при голата сеч.


Чл. 125. (1) Остатъците се изгарят по следните начини:
1. остатъците се събират на купчини с диаметър до 2 м и височина 1,5 м и всяка от тях се запалва поотделно, запалването се извършва не едновременно на всички купчини, а след изгарянето на една или няколко купчини се запалват последователно и другите;
2. запалват се в сечищата една или няколко купчини и след това в огъня се хвърлят остатъците от останалите купчини;
3. разхвърлят се остатъците върху цялата площ на сечището и се запалват.
(2) При прилагането на способа по ал. 1, т. 3 сечището се разделя на участъци, ограничени с противопожарни ивици.
(3) При изгарянето на купчините трябва да има постоянен контрол, за да се осигури пълното им изгаряне.


Чл. 126. При почистването на сечищата чрез изгаряне на остатъците броят на купчините на хектар, които могат да се изгарят отделно, се определя в зависимост от състава на насаждението, количеството на остатъците, условията на месторастенето и времето за изгаряне на остатъците.


Чл. 127. (1) Почистването на сечището се смята за задоволително, когато са изпълнени всички посочени изисквания, дадени поотделно за всеки начин на почистване.
(2) Ползвателят на сечището носи непосредствена отговорност за правилното почистване на сечището и за оползотворяване на дървесината, което се отразява в акта за освидетелстване на сечището.

Раздел VI.
Освидетелстване на сечищата


Чл. 128. (1) Сечищата се освидетелстват от държавното лесничейство до 30 дни след изтичане на срока за извоз в присъствието на ползвателя и на собственика на гората.
(2) При невъзможност за освидетелстване на сечището поради непреодолими природни условия освидетелстването се извършва до 10 дни след нормализиране на условията.


Чл. 129. (1) За резултата от освидетелстване на сечището се съставя констативен протокол, който се подписва от представители на държавното лесничейство, собственика на гората и ползвателя.
(2) В констативния протокол се отразяват всички данни за изпълнението на задълженията по позволителното за сеч.
(3) При допуснати нарушения, отразени в констативния протокол, държавното лесничейство съставя акт.


Чл. 130. (1) За всяко сечище в държавното лесничейство се водят досиета на насажденията по години и по видове собственост.
(2) Към досието по ал. 1 се прилагат:
1. карнет-опис на маркираните за сеч дървета и скица на извозните пътища;
2. сортиментна ведомост за изчисляване обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд;
3. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)
4. констативен протокол за проверка на извършеното маркиране, кубиране и сортиментиране;
5. технологичен план;
6. позволително за сеч;
7. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) опис на позволителните за транспортиране (приложение № 17);
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) опис на позволителните за извоз (приложение № 16);
9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) констативен протокол за освидетелстване на сечището.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Към досиетата на частните гори се прилагат:
1. заявление, одобрено от директора на държавното лесничейство;
2. удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследници;
3. нотариално заверено пълномощно, когато заявителят не е собственик;
4. сортиментна ведомост, одобрена от директора на държавното лесничейство;
5. технологичен план в случаите по чл. 133, ал. 2, т. 2, одобрен от директора на държавното лесничейство;
6. опис на позволителните за транспортиране;
7. констативен протокол за освидетелстване на сечището.


Чл. 131. Данните от добитата дървесина при освидетелстване на сечището се вписват в устройствените проекти, планове, програми и в книгата за ползване, по подотдели и видове собственост.

Глава пета.
ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЧАСТНИТЕ ГОРИ (НОВА - ДВ, БР. 69 ОТ 2001 Г.)


Чл. 132. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Физически и юридически лица могат да ползват дървесина от собствените си гори, след като са регистрирали собствеността си в държавните лесничейства и границите на имотите им са трайно обозначени на терена.
(2) Ползването на горите по ал. 1 се извършва в рамките на предвижданията на лесоустройствените проекти, планове и програми или план-извлечения по чл. 15.


Чл. 133. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Собствениците на гори или техни представители подават писмено заявление за ползване на дървесина до директора на държавното лесничейство в два екземпляра по образец (приложение № 21).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. сортиментна ведомост на маркираните за сеч дървета (приложение № 4) в два екземпляра;
2. технологичен план (приложение № 14) в два екземпляра, когато се налага прокарване на горски пътища или опазване на подраст;
3. удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследници;
4. нотариално заверено пълномощно, когато заявителят не е собственик.
(3) Двата екземпляра на заявлението, сортиментната ведомост и технологичният план се одобряват от директора на държавното лесничейство в 14-дневен срок от подаването им, като единият от тях се изпраща на заявителя, а другите екземпляри се съхраняват в лесничейството.
(4) Директорът на държавното лесничейство мотивирано отказва да одобри заявлението, когато:
1. горският имот не е регистриран в държавното лесничейство;
2. границите на имотите не са обозначени трайно на терена;
3. при проверка на терена се установи, че маркирането на насаждението не отговаря на предвиденото ползване съгласно чл. 132, ал. 1 и/или изискванията на Правилника за сечите в горите на Република България.
(5) Разпоредбата на ал. 4, т. 3 не се прилага за случаите на превишаване на ползването поради стихийни и природни бедствия.


Чл. 134. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) На основание на одобреното заявление държавното лесничейство издава позволително за сеч (приложение № 13) и го отразява в книга за ползване в частни гори (приложение № 22).


Чл. 135. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Добитите дървени материали се измерват и кубират от заявителя и се маркират с експедиционна горска марка.
(2) За дървесината по ал. 1 държавното лесничейство издава позволително за транспортиране от частни гори (приложение № 23).
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) Позволителното за транспортиране от частни гори е в два екземпляра, като първият е бял.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) В позволителното за транспортиране от частни гори (приложение № 23) се въвеждат защити:
1. върху първия екземпляр като цветен растер е знакът на НУГ; в горния десен ъгъл на бланката, образувайки равнобедрен триъгълник с дължина на бедрото 20 мм, се поставя лента с широчина 5 мм и изрисувана върху нея абревиатура "НУГ", нанесена с топъл печат през 5 мм;
2. върху втория екземпляр на позволителното се поставя само растер с черен цвят.
(5) (Предишен текст на ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) За случаите, когато описаните материали в позволителното за транспортиране по ал. 2 се превозват еднократно с едно транспортно средство, заявителят попълва втората част на транспортното позволително. Когато дървените материали не могат да се извозят с едно транспортно средство, заявителят издава превозен билет (приложение № 18) за всяко отделно транспортно средство.
(6) (Предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2002 г.) Данните за добитата дървесина по позволителното за транспортиране се вписват в книгата за ползване в частните гори (приложение № 22).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Технологичната схема на насаждението" е копие от устройствения проект, план или програма в подходящ мащаб с нанесени върху нея наличната и новопроектираната пътна мрежа и местонахождението на необходимите временни складове.
2. "Лесосечен фонд" е количество дървесна маса, определено за ползване в една календарна година съгласно предвижданията на устройствените проекти, планове и програми. Лесосечният фонд се определя по категории дървесина (стояща, лежаща - едра, средна, дребна и дърва); видове собственост; видове гори; видове сечи; дървесни видове.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 74, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.).


§ 3. (Предишен текст на § 2 - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Наредбата с образците на документите по нея се издава като бюлетин на Националното управление по горите.


Приложения № 1 - 12

Приложения № 1 - 12

(Публикувани в бюлетина на Националното управление по горите)


Приложение № 13 към чл. 70, ал. 1 и чл. 134

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
 
Държавно лесничейство гр.(с.) .......... община: ......................................................................................................................................................................................
 
 
Вид на сечта .................................................................................................................................................................................................................................
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ Серия №
за дървени материали, добити от .......................................................................................................................................................................................................

(ползвател)

БУЛСТАТ: .........; Дан. № .......; ЕГН .................................................................................................................................................................................................
На основание чл. 59 от Закона за горите, утвърдения
годишен план, план-извлечение или заявление за сеч
за .................................................... г.,
с вх. № ........................... г. ДЛ разрешава се на
......................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
да започне сечта в отдел № ........; буква ..........................................;
кадастрален № ................. (м. ".......") ГСУ площно
сечище от ................ декара, контролна горска марка
№ .... с ................. боя на маркираните дървета, със
стояща дървесна маса .................. м3 по сортиментна
ведомост от ...................... г., както следва:
 
Категория Дървесен Стояща Забележка
по дървесина вид дърв. маса  
ред     в куб.м  
         
1. Едра строителна      
  дървесина      
         
2. Средна строи-      
  телна дървесина      
         
3. Дребна строи-      
  телна дървесина      
         
4. Дърва за горене      
5. Вършина      
 
Срок за извършване на сечта от .......... г. до ......... г.
Срок за извозване на материалите от сечището и по-
чистване на същото от ............. г. до ............... г.
Начин на почистване на сечището ......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Материалите ще се извозят до временен склад ..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Директор: ......................................................................................................................................................................................................................................
Гр. (с.) .......................................................................................................................................................................................................................................
.................. г. Приел сечището: ................................................................................................................................................................................................
 
ЗАВЕРКИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ
ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ
 
Срокът за сечта се продължава до ....................... г.
Директор: ....................................................................................................................................................................................................................................
Срокът за извоза на материалите от сечището се про-
дължава до............................................. г.
Директор: .....................................................................................................................................................................................................................................


ПО-ВАЖНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЧТА И ИЗВОЗА НА МАТЕРИАЛИТЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СЕЧИЩЕТО

1. Да секат само маркираните и разрешени за сеч дървета в границите на определеното сечище.
2. Да се пазят от повреди околните немаркирани дървета, подрастът, младинякът, граничните стълбове, пътищата и други съоръжения в горите.
3. Да се отсичат всичките маркирани, разрешени за сеч дървета, а при гола сеч - всички дървета върху определената за изсичане площ, с изключение на единичните и групи семенни и други дървета.
4. Да се сече ниско до земята, като височината на пъна не надминава повече от 5 см за дърветата с диаметър до 20 см и не повече от 10 см за по-дебелите дървета.
При издънковото възобновяване дърветата да се секат гладко и на "перо", а пъновете да се пазят от повреди.
5. Материалите да се спускат или извозват само по определените пътища и места.
6. Да се спазват правилата за техническа безопасност и противопожарна охрана.
7. Да не се складират материали без подложка на земята.
8. За всички нарушения в сечището извършителите се наказват съгласно разпоредбите на глава осма от Закона за горите.


Приложение № 14 към чл. 70, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


Проверил: ................ Утвърдил:
.......................... Директор на ДЛ ..................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност в ДЛ)
 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН
 
за ползване на дървесина в отдел ........................................................................................................................................................................................................
подотдел ......................... на Държавно лесничейство
..................................................................................................................................................................................................................................
I. Схема за усвояване на насаждението
 
 
 
 
 
II. Характеристика на насаждението
1. Площ ............................................ ха
2. Среден запас на 1 ха ............................ м3
3. Наклон на терена .................................................................................................................................................................................................................
4. Състав ...........................................................................................................................................................................................................................
5. Маркиран лесосечен фонд ........................ м3,
в т.ч. едра ............... м3 дребна .............. м3
  средна ............. м3 дърва ............... м3
6. Среден обем на ползване на 1 ха ................ м3
7. Характеристика на подраста и мерки за опазването
му при сечта и извоза ..................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се ползва по техно-
логична схема с извозни средства и организация на
труда, както следва: .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
2. Строителство на автомобилни пътища

- дължина ................................. км

- срок за започване....................... срок за

завършване ................................................................................................................................................................................................................................

3. Строителство на тракторни (коларски) пътища

- дължина ................................. км

- срок за започване....................... срок за

завършване................................................................................................................................................................................................................................

4. Строителство на въжени линии и др.

- дължина ................................. км

- срок за започване....................... срок за

завършване ................................................................................................................................................................................................................................

5. Изграждане на временни складове

срок за завършване .......................................................................................................................................................................................................................

6. Почистване на сечището и оползотворяване на отпа-
дъците при сечта ..........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
7. Други указания ......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
8. Всички операции по подготвителните и основните
работи ще се извършват съгласно изискванията на Пра-
вилника за безопасност на труда.
 
...................... г.
Изготвил:..............................................................................................................
гр.(с.) .............................................................................................................
.......................................................................................................................
  (име, фамилия, длъжност)
   
   
   


Приложение № 15 към чл. 71, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
 
Държавно лесничейство  
гр.(с.) ...............................................................................................................
община:..................................................................................................................
БУЛСТАТ:...............................................................................................................
ДАН. № ..................................................................................................................
   
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА СЕЧ Серия №
(за дървени материали, отпускани по такса на корен)
 
На основание чл. 59 от Закона за горите, позволително
за сеч (приложение № 13) № ..... oт ............ г. и
писмо № ...........,...............г. или разпределителен
опис от ......................... общинския съвет, разреша-
ва се на ...............................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
от гр. (с.) .........., област ....................................................,
да отсече (събере) за лични нужди от отдeл № ...............,
буква ...., кадастрален № ......... (м. "..........")
следните дървени материали (дърва за огрев): .............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
(вписва се видът на дърв. материали по категории дървесина -
едра, средна, дребна и дърва, дърв. вид, кубатурата - словом,
........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
състояние на материала - суха маса, сурови и пр.)

Срок за извършване на сечта и почистване на

сечището до...............г.

Добитите материали (дърва и др.) не могат да се пре-

возят преди да бъдат измерени, маркирани, заплатени и
преди да е издадено позволително за превоз (транспорт).
 
Ползвател:............ Издал позволителното:
(име, фамилия, длъжност)
гр. (с.) .......................................................................................................................................................................................................................................
..................... г.
Задължения на ползвателя:
 


1. Да сече само маркираните и разрешени за сеч дървета в границите на определеното сечище (отдел и подотдел).
2. Да се сече ниско до земята, като височината на пъна не надминава повече от 5 см за дървета с диаметър до 20 см и не повече от 10 см за по-дебелите дървета.
3. Да се пазят от изсичане и повреждане околните немаркирани дървета, подрастът, пъновете при нискостъблените сечища, граничните стълбове и др.
4. Да не се оставят в сечищата необелени иглолистни дървени материали през времето от 1 април до 30 септември.
5. Да не пали огън в гората освен в разрешените от държавните лесничейства места.
6. Добитите дървени материали да се извозват само до определено място или временен склад, указан в позволителното за сеч или от отговорника на участъка.
7. Да спазва правилата по безопасност на труда.


Приложение № 16 към чл. 71, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2002 г.)


НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
собственик, ползвател
БУЛСТАТ:..............................................................................................................
ДАН. №................................................................................................................
   
....................................
....................................
....................................
в час на тръгване на превозното
ден месец година средство ................... ч.
     
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ИЗВОЗ    
(ПРЕВОЗ) Серия
за дървени материали,    
отпуснати по такса на корен    
 
На основание чл. 88 и 89 ППЗГ позволително за сеч
(приложение № 15) № ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)
гр. (с.) ........., област ..........., да извози от отдел
№ ........ (м. ..........) на ГСУ ......................................................................................................................................................................................................
следните дървени материали, описани на гърба на позволител-
ното по брой, размери и кубатура
 
 
Кате- Дър- Мяр- Общо Такса Обща Заверка
по гория весен ка коли- на стой- от контрол-
ред дърве- вид   чество корен ност, ните органи
  сина       за 1 м3 лв. дата коли- под-
                чес- пис
                тво  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Едра                
  строи-                
  телна                
  дър-                
  весина                
2 Средна                
  строи-                
  телна                
  дър-                
  весина                
3 Дребна                
  строи-                
  телна                
  дър-                
  весина                
4 Дърва                
  за                
  горене                
5 Вършина                
  Всичко:                
                 
  ДДС: Х Х Х Х Х    
  Общо: Х Х Х Х Х    
                 
(словом)
....................................................лв.
Материалите се отпускат за лични нужди и не могат да се
продават или преотстъпват.
Срок за извозване на материалите от временен склад ... г.
Материалите са маркирани с контролна горска марка № ......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Не се разрешава превозването от сечището или временен склад
на незаплатени, немаркирани и непридружени с редовно поз-
волително материали.
Ползвател:...........................................................................................................
Издал позволителното и
 
получил сумата в брой:...............................................................................................
гр.(с.) .............................................................................................................
(име, фамилия
  и длъжност)


Приложение № 17 към чл. 107

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
Държавно лесничейство гр. (с.)
БУЛСТАТ:.................... Дан. №......................................................................................................................................................................................................

ПОЗВОЛИТЕЛНО

ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ Серия №
 

На основание чл. 59 ЗГ и чл. 89 и чл. 94 ППЗГ и чл. 107

от Наредбата за ползване на дървесина от горите и позво-
лително за сеч № ............... от ........ г., издадено
от Държавно лесничейство ...............................................,
гр.(с.) ................................................................................................................................................................................................................................
Разрешава се на ........................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
от гр.(с.) ................ община ..................................................................................................................................................................................................
да превози, продаде или преотстъпи от отдел № ...........................................................................................................................................................................................
подотдел ................ кадастрален № ..............................................................................................................................................................................................
до (на) ...............................................................................................................................................................................................................................
от гр.(с.) ................... следните дървени материали:
 Категория Дървесен Куб.м Забележка
по дървесина вид    
ред        
1 2 3 4 5
         
1. Едра строителна      
  дървесина      
         
2. Средна строи-      
  телна дървесина      
         
3. Дребна строи-      
  телна дървесина      
4. Дърва за      
  горене      
5. Вършина      
6. Цели стъблени      
  секции      
         
 
Материалите са измерени, описани и маркирани с екс-
педиционна горска марка № ...... и контролна горска
марка № ........................................................................................................................................................................................................................................
 
Представител на ДЛ: ...................................................................................................................
Собственик ..........................................................................................
гр.(с.) ...............................................................................................................................
(ползвател)
........................ г.  
   
   
   


Приложение № 18 към чл. 108, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2002 г.)


Държавно лесничейство............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Собственик/ползвател..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ:.................................................................................. Дан. № ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...... ............. .................. час на тръгване на превозното
ден месец година средство .............ч.
ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ Серия №
Изпраща се по
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Гр. (с.)......................................... с кола № ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
собственост на .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от вр. скл..........................................до ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
следните игл. (шир.) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

вид сортимент

 
Сорт. Бройки Дъл- Диа- Кубатура л.м  
  или жина метър куб.м пр.    
  № № в м в см   куб.м    
1 2 3 4 5 6 7  
               
              1. Проверих материалите и се задължавам да ги превозя до посоченото
              местопредаване
              2. Всякакви липси до местопредаването са за моя сметка
             
Превозвач ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
словом, брой, куб. метри
Добити от отдел ..................................... подотдел ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
кадастрален № ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Маркирани с контролна марка №.........................................от...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
и експедиционна марка №.........................................от.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
по позволително за транспортиране сер. ............... № ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от .........................................г.
 
Изпращач:.................... Получател:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 


Приложения № 19 - 22

(Публикувани в бюлетина на Националното управление по горите)


Приложение № 21 към чл. 133, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


До

Директора на ДЛ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за ползване на дървесина по реда на глава пета "Ползване на дървесина от частните гори" от
Наредба № 30 от 1998 г. за ползване дървесина от горите
 
Входящ номер         Дата            
Заявител: физическо лице юридическо лице
...................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Наименование ...........................................................................................................................................................................................................................................
Лична карта № ............... ЕГН ..............................................................................................................................................................
Регистриран в ..... съд, град ..........................................................................................................................................................................................................................
Адресна регистрация:
Дело № ..... парт. .... том ... рег. ... стр. ..........................................................................................................................................................................................................
град/село ........... пощенски код .............................................................................................................................................................
Седалище и адрес:
улица № ..... бл. ... вх. ... ет. ...... ап. ...................................................................................................................................................
град/село ..... пощенски код. ..........................................................................................................................................................................................................................
 
улица № ...... бл. ....... вх. ...... ет. ... ап. ......................................................................................................................................................................................................
Господин директор,

Собственик (съсобственик, упълномощен ползвател) съм на горски имот кадастрален № ........, който е

регистриран в ДЛ ............ под № ................. в землището на град/село ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Заявявам да ползвам .... куб. м стояща дървесна маса от горепосочения имот през .... година съгласно

приложената сортиментна ведомост в съотвествие с предвижданията на лесоустройствения проект (одобрено план-
извлечение за отдел ........ подотдел .............).

Маркирането на дърветата за сеч е извършено с контролна горска марка № ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

от .............., на основание лиценз № ....................... от ................................... г.

Прилагам следните документи:

Сортиментна ведомост

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Подпис на заявителя:

Към заявлението се прилагат от заявителя документи за следните случаи:

1. технологичен план (приложение № 14) в два екземпляра, когато се налага прокарване на горски пътища

или опазване на подраст;

2. удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследници;

3. нотариално заверено пълномощно, когато заявителят не е собственик.

Проверил: Одобрявам:
..................................................................................................................................................................................................
Директор на ДЛ
(име, фамилия, длъжност в ДЛ)
.............................................................................................................................................................................................................................................................
 

(име, фамилия)

Дата ............................................................................................................................................................................................
Дата ........................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 22 към чл. 134 и чл. 135, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)


КНИГА НА ПОЛЗВАНЕТО
в частни гори
 
Опис
на маркирания лесосечен фонд и добитата дървесина
за .......... година
 
Съдържание на колоните в книгата:
1. № по ред
2. Отдел и подотдел
3. Кадастрален №
4. Площ в ха
5. Възраст
6. Дървесен вид
7. Стояща маса - маркиран лесосечен фонд
8. Лежаща маса - маркиран лесосечен фонд
9. Едра - маркиран лесосечен фонд
10. Средна - маркиран лесосечен фонд
11. Дребна - маркиран лесосечен фонд
12. Дърва - маркиран лесосечен фонд
13. Вид на сечта
14. Година на маркирането
15. Маркирал лесовъд
16. № и дата на позволителното за сеч
17. Срок за сеч
18. Срок за извозване
19. № и дата на последното позволително за транспортиране
20. Стояща маса - добита при сечта
21. Лежаща маса - добита при сечта
22. Едра - добита при сечта
23. Средна - добита при сечта
24. Дребна - добита при сечта
25. Дърва - добити при сечта
26. Вършина - добита при сечта
27. Бележки по добитата маса


Приложение № 23 към чл. 135, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2002 г.)


НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
 
Държавно лесничейство гр. (с.) ........................................................................................................................................................................................................
..... ........ .......... час на тръгване на превозното
ден месец година средство .................. ч.
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА
ТРАНСПОРТИРАНЕ
ОТ ЧАСТНИ ГОРИ Серия №
 
I. На основание чл. 59 ЗГ и чл. 89 и 94 ППЗГ и чл. 135
от Наредбата за ползване на дървесина от горите и поз-
волително за сеч № от ............................ г.,
издадено от Държавно лесничейство ........................................................................................................................................................................................................
гр. (с.) .................................................................................................................................................................................................................................
Разрешава се на ..........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
от гр. (с.) .......... община ............................................................................................................................................................................................................
да превози, продаде или преотстъпи от отдел № ...........................................................................................................................................................................................
подотдел ............. кадастрален № .....................................................................................................................................................................................................
до (на) ................... от гр. (с.) ..................................................................................................................................................................................................
следните дървени материали:
 
Категория Дървесен Куб.м Забележка
по дървесина вид    
ред        
1. Едра строителна      
  дървесина      
         
2. Средна строи-      
  телна дървесина      
         
3. Дребна строи-      
  телна дървесина      
         
4. Дърва за горене      
         
5. Вършина      
         
6. Цели стъблени      
  секции      
         
 
Maтериалите са измерени, описани и маркирани с екс-
педиционна горска марка № ...... и контролна горска
марка № ......................................................................................................................................................................................................................................
 
Представител на ДЛ: ...................................................................................................
Собственик ..............................................................................................................
гр.(с.) ...............................................................................................................
(ползвател)
...........................г.  
   
II. Материалите по настоящото позволително за транс-
портиране се изпращат по ..................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
............ еднократно с кола № .........................................................................................................................................................................................................
 
Изпращач: Получател:
(собственик или ползвател)  


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума