навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 9 МАРТ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ

Издадена от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.25 от 19 Март 1999г., изм. ДВ. бр.32 от 3 Април 2001г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.76 от 25 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., отм. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 12 август 2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура - ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., в сила от 26.08.2016 г.

Глава първа.
ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Раздел I.
Условия за кандидатстване


Чл. 1. (1) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК).
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 953 на ВАС - ДВ, бр. 15 от 2003 г., в сила от 14.02.2003 г., нова - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) За първа група на детската градина могат да кандидатстват деца при навършени 3 години към петнадесети септември, но не по-големи от 4 години в годината на кандидатстването.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) За втора група на детската градина се провежда допълнителен прием чрез подборна процедура само в края на учебната година при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22. Могат да кандидатстват деца при навършени 4 години, но не по-големи от 5 години в годината на кандидатстването.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) За трета група на детската градина се провежда допълнителен прием чрез подборна процедура само в края на учебната година при условие, че има освободени места и броят на децата в група е по-малък от 22. Могат да кандидатстват деца при навършени 5 години, но не по-големи от 6 години в годината на кандидатстването.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) От 1 до 25 април включително родителите на кандидатите за първа група подават до директора на училището следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.) заявление по образец (приложение № 1);
2. копие от акта за раждане.
(Ал. 2 зал. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) От 7 до 10 юни включително родителите на кандидатите по чл. 1, ал. 3 и 4 подават до директора на училището документите по предходната алинея.

Раздел II.
Подборна процедура и класиране


Чл. 3. (1) Подборът на децата за детската градина се извършва от комисия, която се състои от специалисти педагози, психолози и педиатри.
(2) Комисията се назначава от директора на училището, който е и неин председател.
(3) Всеки кандидат се явява на подборна процедура най-малко пред двама членове на изпитната комисия.


Чл. 4. (1) Подборната процедура за първа група на детската градина се провежда в периода от 2 до 15 май включително.
(2) На 28 април в 10 ч. в училището се обявява графикът за подборната процедура.
(3) Подборната процедура се провежда еднократно и индивидуално. Родителите на кандидатите не присъстват на нея.
(4) Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен от директора на комплекса, съгласувано с Министерството на културата, но не по-късно от 20 май.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Подборната процедура цели измерването на общото развитие на кандидатите.
(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествена оценка от 0 до 100.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето за изпълнението й.
(4) Оценките, поставени от комисията, са окончателни.


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проекта, предложени от независими екипи с участието на представител от Министерството на културата.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Класирането се извършва по реда на резултатите от подборната процедура.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Списъкът на приетите деца с техните резултати от подборната процедура се утвърждава от директора на комплекса съгласно определения държавен план-прием.
(2) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се обявяват на 2 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на детската градина.
(3) Родителите трябва да запишат децата си от 3 до 10 юни включително.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без уважителни причини се попълват с кандидати, следващи по реда на резултатите от приемната процедура. Родителите трябва да запишат децата си до 20 юни включително.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Подборна процедура за свободни места за втора и трета група на детската градина се обявява на 4 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на детската градина.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Подборната процедура по ал. 1 се провежда от 14 до 17 юни включително при спазване на условията и реда на чл. 1, ал. 3 и 4 и чл. 3 и 5. Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проекта, предложени от независими екипи с участието на представител от Министерството на културата.
(4) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се утвърждават от директора на учебния комплекс и се обявяват в детската градина на 18 юни в 8 ч. и 30 мин.
(5) Родителите на приетите деца по ал. 1 трябва да запишат децата си до 30 юни включително.
(6) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без уважителни причини се допълват със следващите по реда на резултатите от подборната процедура. Родителите следва да запишат децата си до 9 юли включително.

Глава втора.
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Раздел I.
Условия за кандидатстване


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) За ученици в I клас на Националния учебен комплекс по култура могат да кандидатстват деца, които навършват 7 години в годината на кандидатстването. В първи клас могат да кандидатстват и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие по преценка на родителите или настойниците им позволяват това.
(2) На подборна процедура не се допускат кандидати, които в годината на кандидатстването завършват I клас в друго училище.


Чл. 12. (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Родителите на кандидатите подават следните документи от 1 до 25 април включително:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.) заявление по образец (приложение № 1);
2. акт за раждане;
3. (нова - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) декларация по образец (приложение № 2).
(Ал. 2 зал. - ДВ, бр. 32 от 2001 г.)

Раздел II.
Подборна процедура и класиране


Чл. 13. (1) Подборната процедура на кандидатите за I клас се провежда от комисия, която се състои от специалисти педагози, психолози и педиатри.
(2) Комисията се назначава от директора на комплекса, който е и неин председател.


Чл. 14.(1) Подборната процедура се провежда в периода от 2 до 15 май включително.
(2) На 28 април в 10 ч. в комплекса се обявява графикът за подборната процедура.
(3) Подборната процедура се провежда еднократно и групово. Родителите на кандидатите не присъстват на нея.


Чл. 15. (1) Подборната процедура цели измерване равнището на развитие на познавателните способности и на творческото мислене на кандидатите, на техните психомоторни качества и невербалните характеристики на интелекта им.
(2) Резултатите от измерването на индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки от 0 до 100.
(3) Оценката отразява точността в отговорите на кандидата. Тя зависи от обема и сложността на задачата, броя на верните и на сгрешените отговори и времето на изпълнението й.
(4) Оценките, поставени от комисията, са окончателни.


Чл. 16. (1) Класирането се извършва по реда на резултатите от подборната процедура.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)


Чл. 17. Подборната процедура за прием в I клас е анонимна и се провежда по следния начин:
1. кандидатите се разпределят на групи, които не могат да бъдат по-големи от 12 деца, и заемат местата си в изпитните зали;
2. със заповед на директора за всяка изпитна зала се определят един квестор и един експериментатор;
3. преди обявения час за начало на подборната процедура всички кандидати получават тестова тетрадка, малък и голям плик. С помощта на квесторите всеки кандидат поставя в малкия плик листче с имената на кандидата и неговия входящ номер, след което малкият плик се запечатва;
4. върху тестовата тетрадка на кандидатите не се поставят никакви знаци;
5. след завършване на работата или когато изтече определеното време, под контрола на квестора всеки кандидат поставя в големия плик тестовата си тетрадка и запечатания малък плик. В присъствието на кандидата квесторът запечатва големия плик;
6. комисията за провеждане на приемната процедура попълва присъствен протокол;
7. изпитните материали се предават на директора на комплекса или на упълномощен от него заместник, който поставя еднакви номера на всяка тестова тетрадка, на малкия плик и на големия плик;
8. малките пликове се отделят от другите изпитни материали и се предават на съхранение при директора на комплекса. Големите пликове с тестовите тетрадки се предават за проверка.


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Инструментариумът за провеждане на подборната процедура се избира от най-малко два проекта, представени от независими екипи с участието на представител от Министерството на културата.


Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Кандидатите, пропуснали без уважителни причини определения ден и час за явяване пред комисията, губят правото си да участват в подбора и класирането. Неявилите се по уважителни причини могат да се явят допълнително в ден и час, определен от директора на комплекса съгласувано с Министерството на културата, но не по-късно от 20 май.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите деца се утвърждават от директора на комплекса съгласно определения държавен план-прием.
(2) Резултатите от подборната процедура и списъкът на приетите кандидати се обявяват на 26 май в 10 ч. в сградата на учебния комплекс.
(3) Родителите на приетите кандидати трябва да запишат децата си от 26 май до 5 юни включително.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.) Местата на приетите, но незаписани в определения срок кандидати без уважителни причини се попълват с кандидати, следващи по реда на резултатите от приемната процедура. Незаетите места се попълват в срок до 20 юни включително.


Чл. 21. (1) Родителите на неприетите кандидати имат право да разгледат изпитната работа на детето си по график от 31 май до 2 юни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.) За включването в графика родителите подават заявление от 26 до 28 май.
(3) Всеки родител може да види само работата на собственото си дете.


(Глава трета "Приравнителни изпити" зал. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Свободните места на напуснали ученици от 1 до 6 клас се заемат само след провеждане на приемна процедура в края на учебната година, когато броят на учениците в паралелка е по-малък от 26.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Свободните места се обявяват само след приключване на учебната година, като списъкът с броя им се изнася на 16 юни в 8 ч. и 30 мин. в сградата на учебния комплекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) За явяване на приемна процедура се подават от 18 до 24 юни включително следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.) заявление по образец (приложение № 1);
2. копие от удостоверението за завършен клас.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Участниците в приемната процедура държат изпити (тестове) по български език и литература и по математика. Изпитите са анонимни и са върху учебния материал, изучаван в съответния клас. Тяхното времетраене е 2 астрономически часа. Изпитите се провеждат от 1 до 5 юли включително по график, утвърден от директора на учебния комплекс. Темите за изпитите се определят съгласувано с Министерството на културата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Списъкът на приетите кандидати се утвърждава от директора на комплекса и се обявява в сградата на учебния комплекс.

Глава трета.
ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС НА ЛИЦЕЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА (ПРЕДИШНА ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ДВ, БР. 32 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2001 Г.)


Чл. 23. (1) За VIII клас на Лицея с изучаване на италиански език и култура могат да кандидатстват ученици, които в годината на кандидатстване са завършили VII клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Кандидатите трябва да имат среден успех най-малко мн. добър 5, изчислен въз основа на годишния успех по всички предмети, изучавани в VII клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Кандидатите могат да кандидатстват за два профила - хуманитарен и природоматематически, като посочат предпочитания от тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Учениците, завършили VII клас на учебния комплекс, могат да постъпват в VIII клас на лицея с резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, което се провежда по ред и условия, определени в Наредба № 3 за системата на оценяване на Министерството на образованието, младежта и науката.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Кандидатите по ал. 4 подават заявление до директора на учебния комплекс по образец съгласно приложение № 2а за участие в приема в срок от 15 до 21 май включително.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Учениците по ал. 4 се класират по реда на бала и се приемат в VIII клас на местата, утвърдени за държавен план-прием.
(7) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Приемни изпити за постъпване в VІІІ клас на ученици, които не са завършили VII клас на учебния комплекс, се провеждат при наличие на свободни места след записването на учениците по ал. 4. Броят на свободните места се обявява в училището в срок до 14 юни.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Кандидатите по чл. 23, ал. 7 подават заявление до директора на учебния комплекс по образец съгласно приложение № 3 в срок от 15 до 20 юни включително.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за завършен VII клас, издадено от училището, в което кандидатът е завършил този клас, с годишните оценки по всички предмети и средния успех за същия клас (оригинал или заверено от училището копие);
2. служебна бележка за получените резултати от националното външно оценяване за VІІ клас по български език и литература и по математика.
(3) (Зал. - ДВ, бр. 32 от 2001 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) (1) Приемната процедура по чл. 23 включва полагане на изпити от национално външно оценяване по български език и литература и по математика.
(2) Всеки от приемните изпити по ал. 1 се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
(3) Учениците полагат изпитите по ал. 1 в училището, в което се осъществява обучението им в VІІ клас.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, организирани от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), могат да използват резултата си вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Кандидатите по ал. 4 прилагат копие на документ, издаден от МОМН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание.


Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


Чл. 33. В VIII клас се приемат 50 на сто момичета и 50 на сто момчета.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Класирането на учениците е по реда на бала и за двата профила.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) (1) Балът се образува, както следва:
1. за хуманитарен профил - от средния годишен успех от предметите от задължителната подготовка, вписани в удостоверението за завършен VІІ клас, сбора на удвоения успех от националното външно оценяване по български език и литература и успеха от националното външно оценяване по математика;
2. за природоматематически профил - от средния годишен успех от предметите от задължителната подготовка, вписани в удостоверението за завършен VІІ клас, сбора на удвоения успех от националното външно оценяване по математика и успеха от националното външно оценяване по български език и литература.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен VІІ клас.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Кандидатите, получили оценка слаб по учебен предмет от националното външно оценяване и/или по балообразуващите предмети, не участват в класирането.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Списъкът на приетите ученици се утвърждава от директора на учебния комплекс.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година) Приетите кандидати се записват в срок, определен със заповед на директора на учебния комплекс.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година, изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Местата на приетите, но незаписали се без уважителни причини в определения срок кандидати се попълват със следващите по реда на бала. Те се записват в срок, определен със заповед на директора на учебния комплекс.

Глава четвърта.
ПРИЕМАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОБУЧАВАЛИ СЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ УЧИЛИЩА (НОВА - ДВ, БР. 32 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 03.04.2001 Г.)


Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) (1) Български граждани, обучавани в чуждестранни училища, се приемат при условията и по реда на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Учениците по ал. 1 представят при кандидатстването си заявление по образец и съответен документ за завършен клас, признат и легализиран от Министерството на образованието, младежта и науката.
(3) Чужденци могат да кандидатстват при условията и по реда за приемане на български граждани, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. са от българска народност, установена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2003 г.) Лицата с предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут се приемат при условията и по реда на тази наредба.
(5) Чужденци, които заплащат обучението си, се приемат извън утвърдения държавен план-прием след успешно издържан изпит. Размерът на средствата, които чужденците заплащат за своето обучение, се утвърждава по реда на § 4, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.
(6) Лицата по ал. 5 подават в комплекса следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.) заявление;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) копие на документите за завършен клас, признати и легализирани по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на други държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.);
3. копие на документ, доказващ, че лицето е чужденец.
(7) При подаване на документите по ал. 6 се представят оригиналите за сверяване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г.)


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г.) Възраженията на неприети кандидати или техни близки поради допуснати технически или процедурни грешки се приемат от директора на НУКК в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възраженията и разрешава всички спорни въпроси в 7-дневен срок от подаването им и писмено уведомява лицата за решението си.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г.) Изпитните работи на кандидатите се съхраняват в срок една учебна година.


§ 4. Подборните процедури в детската градина и в училището, приемните и приравнителните изпити се провеждат под контрола на Министерството на културата.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема извън разчета за прием при условие, че е участвал успешно в конкурсните изпити.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2002 г.) Когато кандидатите са получили равни резултати и са класирани на последното планово място, те се приемат извън разчета за държавен план-прием.

Заключителни разпоредби


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., предишен текст на § 6 - ДВ, бр. 25 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народната просвета.


§ 8. (Зал. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 25 от 2002 г.)


§ 9. (Предишен текст на § 8 - ДВ, бр. 25 от 2002 г.) С тази наредба се отменя Наредба № 3 от 2 февруари 1994 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (обн., ДВ, бр. 23 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1996 г., бр. 17 от 1997 г., бр. 44 от 1998 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 2009/2010 УЧЕБНА ГОДИНА)

§ 11. Тази наредба влиза в сила от 2009/2010 учебна година.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2011 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г.)


До

Директора на Националния

учебен комплекс по култура

с Лицей за изучаване на

италиански език и култура

ТУК
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на майката)
и от ................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на бащата)
адрес: ................................................................................................................................................................................................................................
тел: ................................................................................................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
 

Молим синът (дъщеря) ни ........................................................................................................................................................................................................

.........................., роден (а) на ...........................................................................................................................................................................................
ЕГН ........................., да кандидатства за приемане в
............ група на детската градина или в .......клас.
 

Декларираме, че сме запознати с условията на

Наредбата за приемане на деца и ученици в Националния
учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на
италиански език и култура с участието на Република
Италия.
 

С уважение:

1. ............................................................................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................................................................

(подписи)

София...........,199..г.


Приложение № 2

(Ново - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 11, ал. 2 на Наредбата за приемане
на деца в НУКК
 
Долуподписаните .............................................................................................................................................................................................................
............................................., родители
(настойник) на ..........................................................................................................................................................................................................
декларираме, че през настоящата година 20.../20... г.
детето не завършва първи клас в друго училище.
 
Родители/настойник: ...........................................................................................................................................................................................................
Дата:
...........г.


Приложение № 2а към чл. 23, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


До
Директора на НУКК
с Лицей за изучаване
на италиански език
и култура
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
От ........................................................... ЕГН .........................................................................................................

(трите имена на кандидата)

адрес ................................................. тел.: ........................ .
 
Господин (Госпожо) Директор,
 

Моля да участвам в приемната процедура за

приемане в VIII клас на Лицея за изучаване на
италиански език и култура за профилите:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
 
София ........ 200... г.

С уважение:

Подпис на кандидата:

Подпис на родител:

Подпис на настойник:

 


Приложение № 3

(Предишно приложение № 2, изм. - ДВ, бр. 32 от 2001 г., в сила от 03.04.2001 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2009 г., в сила от 2009/2010 учебна година)


До

Директора на НУКК

с Лицей за изучаване

на италиански език

и култура

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
От .................. ЕГН ..................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на кандидата)

адрес ................... тел ..............................................................................................................................................................................................................
 
Господин (Госпожо) директор,

Моля да участвам в приемната процедура за приемане

в VIII клас на Лицея за изучаване на италиански език
и култура за профилите:
1. .........................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................
Запознат(а) съм с условията на наредбата за прием в
НУКК.
 
София ........ 200... г.  
  С уважение:
 
Подпис на кандидата: ...............................................................................................
 
Подпис на родител: .................................................................................................
 
Подпис на настойник: ...............................................................................................


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума