навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ОТ ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

Издадена от Комитета по пощи и далекосъобщения

Обн. ДВ. бр.80 от 10 Септември 1999г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът, по които Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) издава без конкурс или търг индивидуални лицензии за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване.

Чл. 2. (1) Инсталирането и експлоатацията на система от телефонни апарати за обществено ползване, предназначени за пренасяне на информация в честотна лента 300 - 3400 Hz чрез крайна точка на мрежата на лицензиран обществен далекосъобщителен оператор, се осъществява само от оператори, лицензирани от ДКД по тази наредба.
(2) Принадлежащата към системата от телефонни апарати за обществено ползване система за управление, контрол и диагностика се установява на територията на Република България.


Чл. 3. Индивидуалните лицензии по чл. 1 са лични. Те могат да бъдат прехвърляни на трети лица само със съгласие на ДКД след изтичане на една година от издаването им.


Чл. 4. Броят на лицензиите за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване не се ограничава, включително и с един и същ териториален обхват.

Раздел II.
Издаване на индивидуална лицензия


Чл. 5. Индивидуалните лицензии за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване се издават на търговци по смисъла на Търговския закон.


Чл. 6. (1) Лицата, които искат да получат индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване, подават писмено заявление по образец до ДКД.
(2) Заявлението трябва да съдържа:
1. наименование на заявителя, адрес, данъчен номер и идентификационен код БУЛСТАТ;
2. желаните териториален обхват и срок на лицензията.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. учредителен акт-за юридическите лица;
2. удостоверение за актуално състояние по съдебната регистрация на лицето;
3. декларация, че лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване не е била отнета от лицето или ако е била отнета, е изтекъл определеният в акта за отнемането й срок, в който лицето е нямало право да кандидатства за нова такава лицензия;
4. предварително рамково споразумение с лицензиран обществен далекосъобщителен оператор;
5. бизнесплан за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване;
6. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността-например: годишен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, удостоверение за изпълнени данъчни задължения, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
7. кратки технически характеристики на крайните устройства и системата им за управление и контрол;
8. документ за платена такса за разглеждане на документите.
(4) Всички документи се подават на български език в оригинал и едно копие.
(5) Заявления, които формално не отговарят на изискванията по ал. 2, не се приемат.


Чл. 7. (1) Държавната комисия по далекосъобщения разглежда всяко заявление и приложенията към него в 30-дневен срок от датата на подаването им или от изтичането на 7-дневния срок по ал. 2.
(2) Ако бъдат констатирани пропуски и недостатъци спрямо изискванията по чл. 6, на кандидата се дава 7-дневен срок за отстраняването им считано от датата на получаване на уведомлението.
(3) При неотстраняване на пропуските и недостатъците в 7-дневния срок по ал. 2 ДКД прекратява процедурата по лицензирането, за което писмено уведомява заявителя.


Чл. 8. (1) В срок до 3 месеца от подаването на заявлението по чл. 6, ал. 1 ДКД взема решение да издаде или откаже издаването на лицензия. Лицензията се издава в срок до две седмици от датата на вземане на решението.
(2) Издаването на лицензия се отказва, когато на кандидата е била отнета лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване и в акта за отнемането й е определен срок, в който лицето не може да кандидатства за нова такава лицензия.
(3) Решението на ДКД, с което се отказва да се издаде лицензия, се мотивира и писмено заявителят се уведомява в тридневен срок от датата на вземането му.
(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Раздел III.
Съдържание на индивидуалната лицензия


Чл. 9. Индивидуалната лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване съдържа всички или някои от следните изисквания:
1. предмет, срок и териториален обхват;
2. права и задължения;
3. технически изисквания, на които трябва да отговаря система от телефонни апарати за обществено ползване и съоръженията в нея;
4. изисквания, осигуряващи качеството на предоставяната услуга;
5. изисквания за безопасност;
6. етапи на изграждане, развитие или разширение на системата от телефонни апарати за обществено ползване, срок за започване на дейността;
7. условия за достъп до лицензирани обществени далекосъобщителни мрежи;
8. поддържане, контрол и управление на телефонните апарати за обществено ползване;
9. задължение за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност, задължение за обявяване на цените на услугите на всяко крайно устройство и гарантиране чрез специални мерки на достъп до услугите от инвалиди и лица със специални социални нужди;
10. задължение за съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на общи условия за взаимоотношения с потребителите;
11. изисквания за гарантиране на тайната на съобщенията;
12. условия за провеждане на входящи разговори;
13. ред за разглеждане на жалби, молби и предложения на потребителите;
14. размери, срокове и начини на заплащане на лицензионните такси;
15. начин за определяне и регулиране на цените;
16. условия за безплатно предоставяне на услуги за достъп до националните служби за спешна помощ;
17. задължения, свързани с отбраната и сигурността на страната или при настъпване на бедствия и аварии;
18. изисквания за предоставяне на информация на ДКД;
19. условия за изменения, допълнения, временно спиране и прекратяване на лицензията;
20. условия за отнемане на лицензията;
21. изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
22. видове санкции и ред на налагането им;
23. изисквания по отношение на прехвърляне на акции и дялове от лицензирания;
24. изисквания за уреждане на взаимоотношенията с общинския съвет и собствениците на сгради и други недвижими имоти за ползването им;
25. други условия.

Раздел IV.
Изменение, допълнение, прекратяване, временно спиране и отнемане на лицензията. Контрол


Чл. 10. Изменение, допълнение, прекратяване, временно спиране и отнемане на лицензията се извършват от ДКД при условията и по реда на чл. 60, 61 и 62 от Закона за далекосъобщенията (ДВ, бр. 93 от 1998 г.).


Чл. 11. Контролът по изпълнението на издадените лицензии и санкционирането за нарушенията на лицензионните условия се осъществява от ДКД в съответствие с глава дванадесета и тринадесета от Закона за далекосъобщенията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Система от телефонни апарати за обществено ползване" е съвкупност от крайни устройства заедно с принадлежащата им система за управление, контрол и диагностика. Тя включва и изградените допълнително линии до точката на достъп на телефонната мрежа, програмни и апаратни средства и други съоръжения, ако са необходими или използвани при предоставяне на услугата.
2. "Териториален обхват" е територията, на която се инсталират и експлоатират крайни устройства от системата от телефонни апарати за обществено ползване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лицензираните оператори по реда на тази наредба имат право да предоставят далекосъобщителни услуги посредством система от телефонни апарати за обществено ползване чрез лицензирани обществени далекосъобщителни мрежи при спазване на установения с § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за далекосъобщенията държавен монопол до 31 декември 2002 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 16, т. 3 във връзка с чл. 54 от Закона за далекосъобщенията.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума