навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 2 МАРТ 2001 Г. ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА РЪКОВОДЯТ ОПТИЧЕСКИ МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ ЗА МАТЕРИАЛИ ЗА ОЧНА ОПТИКА, ОПТИЧЕСКИ МАГАЗИНИ С КАБИНЕТ ЗА РЕФРАКЦИЯ И МАГАЗИНИ ЗА МЕДИЦИНСКА АУДИОТЕХНИКА И СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.24 от 13 Март 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към специалистите, които имат право професионално да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране.

Чл. 2. (1) Оптическите магазини, оптическите магазини с кабинети за рефракция и складовете за материали за очна оптика се ръководят професионално от лица, които:
1. са дееспособни български граждани;
2. имат завършено висше образование по медицина със специалност по очни болести или са специалисти по очна оптика или оптометрия;
3. имат трудов стаж по специалността най-малко една година;
4. не са осъждани за престъпления, свързани с упражняване на професията им, за стопански престъпления или за умишлени престъпления срещу личността.
(2) Ръководителят на оптически магазин, оптически магазин с кабинет за рефракция или склад за материали за очна оптика е отговорен за снабдяването с качествени стоки и материали.
(3) Ръководителят на оптически магазин, оптически магазин с кабинет за рефракция или склад за материали за очна оптика е длъжен да съхранява в магазина или в склада:
1. копие от документите за правоспособност на работещите лица;
2. фактурите, с които са закупени стоките и материалите;
3. санитарни заключения за продажба на стоките и материалите;
4. книга за санитарното състояние на обекта.


Чл. 3. Изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършва от лица със завършено образование по очна оптика.


Чл. 4. Магазините за медицинска аудиотехника и слухопротезиране се ръководят от лице, което има завършено висше образование по медицина с придобита специалност по ушно-носно-гърлени болести, или лице, завършило курс по слухопротезиране.


Чл. 5. (1) Лицата, които откриват оптически магазин, склад за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазин за медицинска аудиотехника и слухопротезиране, са длъжни в 5-дневен срок от вписването си в търговския регистър да уведомят съответния районен център по здравеопазване (РЦЗ) за следните обстоятелства:
1. вида на обекта;
2. адрес;
3. ръководителя и вида на образованието му.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят РЦЗ в 5-дневен срок от настъпването на промяна в някои от обстоятелствата по ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В 5-дневен срок от влизането в сила на тази наредба лицата, които притежават оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране, са длъжни да уведомят съответния районен център по здравеопазване за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 74 от Закона за народното здраве и отменя Наредба № 7 от 1991 г. за медицинските специалисти, които могат да ръководят аптеки, магазини, лаборатории и други заведения по чл. 75, ал. 1 от Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 37 от 1991 г.; изм., бр. 34 от 1994 г.).


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума