навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 21 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ

Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане на сдруженията за напояване.

Чл. 2. Сдруженията имат право на финансово подпомагане от държавата за проектиране, основен ремонт и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, върху която са придобили право на безвъзмездно ползване по реда на чл. 47, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване (ЗСН).


Чл. 3. Министърът на земеделието и горите ежегодно изготвя програма за финансово подпомагане на сдруженията за напояване и я съгласува с министъра на финансите.


Чл. 4. Финансовото подпомагане е за инвестиционни разходи за проектиране, основен ремонт и реконструкция на обектите от хидромелиоративната инфраструктура, включени в поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт за съответната година, финансирани от Министерството на земеделието и горите.


Чл. 5. Сдруженията за напояване не се подпомагат финансово по реда на тази наредба:
1. за разходи, направени преди началото на проекта;
2. при неизпълнени условия при предходно финансово подпомагане;
3. след придобиване на правото на собственост върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура по реда на чл. 47, ал. 4 ЗСН.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 6. Средствата за финансово подпомагане се определят ежегодно в рамките на утвърдения със Закона за държавния бюджет за съответната година лимит за капиталовите разходи на Министерството на земеделието и горите.


Чл. 7. (1) Финансовото подпомагане е в размер до 80 на сто от стойността на обекта, включен в поименните списъци по чл. 4.
(2) Разликата между пълния размер на инвестиционни разходи и сумата по ал. 1 се осигурява от сдруженията за напояване и се внася по сметка на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ).


Чл. 8. (1) Минималният размер на инвестиционните разходи за една година за един обект е 5000 лв.
(2) Инвестиционните разходи по ал. 1 включват и разходите за изготвяне на проект.


Чл. 9. (1) Едно сдружение за напояване може да бъде подпомагано по реда на тази наредба само един път в рамките на една календарна година.
(2) За всяко следващо подпомагане се кандидатства след приключване на предходното финансово подпомагане.

Глава трета.
РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 10. (1) За финансово подпомагане сдруженията за напояване подават заявление по образец съгласно приложението.
(2) Заявлението за финансово подпомагане се подава в ИАХ от председателя на управителния съвет на сдружението за напояване или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. проект за инвестиционни намерения;
2. копие от съдебното решение за регистрация на сдружението за напояване;
3. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
4. копие от данъчна регистрация;
5. копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
6. копие от договора за учредяване на правото на ползване върху обектите по чл. 47, ал. 1 ЗСН;
7. удостоверение за наличието или липсата на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено от териториалното данъчно подразделение по месторегистрацията;
8. удостоверение от районно управление "Социално осигуряване", че сдружението няма задължения към осигурителни фондове;
9. копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година, с изключение на новорегистрираните сдружения;
10. копие от отчета за приходите и разходите за текущия отчетен период към датата на кандидатстване за финансово подпомагане;
11. свидетелство за съдимост на членовете на управителния съвет на сдружението за напояване;
12. образец на подписа на председателя на управителния съвет на сдружението за напояване;
13. нотариално заверено пълномощно в случай на представителство.
(4) Ако заявлението не отговаря на изискванията по ал. 1, 2 и 3, заявителят се уведомява писмено и му се дава 7-дневен срок да отстрани допуснатите нередовности.
(5) Ако заявителят не отстрани в срока по ал. 3 нередовностите, заявлението заедно с приложенията се връща на заявителя.
(6) Заявителят може да подаде повторно заявление най-рано 6 месеца след връщане на заявлението по ал. 4.
(7) Поправеното в срока заявление се счита за редовно от деня на неговото подаване.


Чл. 11. Заявленията за финансово подпомагане на сдруженията за напояване за следващата календарна година се подават в срок до 31 август на предходната година.


Чл. 12. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 10 ИАХ проучва представените документи и извършва преценка за социално-икономическата ефективност на инвестиционните намерения.
(2) Въз основа на преценката по ал. 1 ИАХ предлага на министъра на земеделието и горите да одобри заявлението за финансово подпомагане изцяло или частично и включи обекта в поименните списъци по чл. 3 или да отхвърли заявлението и откаже финансово подпомагане на сдружението за напояване.
(3) Министърът на земеделието и горите в 14-дневен срок от предложението на ИАХ със заповед одобрява или отказва финансово подпомагане на сдружението за напояване.
(4) Заповедта по ал. 2 задължително се мотивира.
(5) Отказът за финансово подпомагане подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за сдружения за напояване.


§ 2. Министърът на земеделието и горите и министърът на финансите дават указания по прилагането на наредбата.


Приложение към чл. 10, ал. 1


Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ
за финансово подпомагане
 

От ....., в качеството му на ..............................................................................................................................................................................................................................

............................ на .........................................................................................................................................................................................................................
..................... ..................................,
(изписва се наименованието на сдружението за напояване)
с адрес на управление: гр. .........., ул. ..............,
регистрирано с Решение ........................ на окръжен
съд по д. № ..../ .... г. и вписано в регистъра на сдруже-
нията за напояване - том ....., стр. ......, партида ....,
данъчен № ......., БУЛСТАТ ...............................................................................................................................................................................................................................
Относно: .................................................................................................................................................................................................................................................
(проектиране, основен ремонт и строителство)
на .......................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
(изписва се наименованието на обекта)
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
 

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за сдружения за

напояване във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредбата за
финансово подпомагане на сдруженията за напояване
заявяваме, че желаем да кандидатстваме за финансово
подпомагане при спазване на посочените в наредбата
условия.

1. Състояние на обекта:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
(описание на техническото състояние на обекта)

2. Причини за исканите инвестиции:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

3. Предполагаема стойност на финансирането:

..........................................................................................................................................................................................................................................................

4. Очакван ефект от инвестицията:

..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Приложения:

1. Проект за инвестиционни намерения.

2. Копие от съдебното решение за регистрация на

сдружението за напояване.

3. Удостоверение за актуално състояние.

4. Копие от данъчна регистрация.

5. Копие от идентификационна карта БУЛСТАТ.

6. Копие от договора за учредяване на правото на

ползване върху обектите по чл. 47, ал. 1 ЗСН.

7. Удостоверение за наличието или липсата на парични

задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, издадено от териториалното данъчно под-
разделение по месторегистрацията.

8. Удостоверение от РУСО, че сдружението няма задъл-

жения към осигурителни фондове.

9. Копие от годишния баланс и отчета за приходите

и разходите за предходната година, с изключение на ново-
регистрираните.

10. Копие от отчета за приходите и разходите за текущия

отчетен период към датата на кандидатстване за финансово
подпомагане.

11. Свидетелство за съдимост на членовете на упра-

вителния съвет на сдружението за напояване.

12. Образец на подписа на председателя на управителния

съвет на сдружението за напояване.

13. Нотариално заверено пълномощно в случай на предста-

вителство.
 
Дата: .........................................................................................................................
Председател на УС: .........................................................................................................
гр. София  


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума