навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАЛЯНИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ

В сила от 11.07.2002 г.
Приета с ПМС № 73 от 02.04.2002 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 9 Април 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море.

Чл. 2. (1) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) определя със заповед комисия, която да изследва възможностите и условията за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море за следващата календарна година.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят председателят и съставът на комисията и редът за нейната работа.
(3) В комисията участват ръководителите на териториалните звена на ИАРА, на чиято територия се провежда изследването, служители на Главна дирекция "Рибарство, аквакултури и риболовен надзор" в ИАРА, представители на регионалните инспекции по околната среда и водите, представители на общините и на научни институти или звена, специализирани в областта на рибарството и аквакултурите.


Чл. 3. (1) В 30-дневен срок от определянето й комисията по чл. 2 извършва проучвания и представя на изпълнителния директор на ИАРА писмено становище относно възможностите и условията за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море.
(2) Становището по ал. 1 задължително съдържа и предложение за мястото, зоната на действие и основните технически параметри на всеки отделен обект, както и необходимите технически средства за въвеждане в действие и експлоатация на обекта.


Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от представянето на становището по чл. 3 и след съгласуване с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия изпълнителният директор на ИАРА издава заповед, с която определя местата за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море, като за всеки от обектите определя:
1. точното местоположение и разположение на риболовния уред и параметрите на прилежащата към него брегова ивица съгласно скица за геодезическо заснемане;
2. параметрите и координатите на зоната на действие;
3. точното обозначение на точката на връзване и дължината на преградата (хавлията), направлението, дълбочината и разположението на риболовното устройство, когато обектът е далян;
4. срок за представяне на положителното решение за оценка на въздействието върху околната реда (ОВОС) в случаите по чл. 25, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите;
5. сезонността на обекта и крайния срок за въвеждането му в действие за започване на експеримента.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят и крайният срок за подаване на заявленията за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов, който не е по-кратък от 30 дни от издаването на заповедта, както и условията, на които трябва да отговарят кандидатите.
(3) В 7-дневен срок от издаването й заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в териториалните звена на ИАРА и се публикува в един централен ежедневник.


Чл. 5. Кандидат за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов може да бъде само лице, което притежава разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море с риболовен кораб или в специализиран обект по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Кандидатите трябва да имат финансови възможности и технически средства за извършване на експеримента. Притежаването на професионален опит е предимство при избор измежду няколко кандидати.


Чл. 6. (1) Кандидатите за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов подават заявление по образец съгласно приложението.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до изпълнителния директор на ИАРА чрез ръководителя на териториалното звено на ИАРА, в чийто район се намира обектът.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документи, удостоверяващи правата на лицето върху техническите средства, посочени в заявлението;
2. документ, удостоверяващ, че кандидатът разполага с финансовите средства, посочени в заявлението;
3. в случаите, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, се прилагат и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие на удостоверение за данъчна регистрация, копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, копие от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година;
4. в случаите на представляване по пълномощие се прилага и нотариално заверено пълномощно.


Чл. 7. (1) При определяне на лицето, което ще извършва експеримента за всеки отделен обект, се проверяват комплектуването на заявлението с документите по чл. 6, ал. 3 и наличието на условията по чл. 5, а в случаите, когато са определени със заповедта по чл. 4 - и на допълнителните условия.
(2) В случаите, когато за един обект има повече от едно заявление, изпълнителният директор на ИАРА извършва комплексна оценка на предложенията на кандидатите въз основа на критериите по чл. 5 и на допълнителните условия, ако такива са определени със заповедта по чл. 4.


Чл. 8. (1) В 14-дневен срок след изтичането на срока за подаване на заявленията изпълнителният директор на ИАРА издава мотивирана заповед, с която определя лицата, които ще извършват експериментите за всеки от обявените обекти.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят параметрите на експеримента, посочени в заявлението на избрания кандидат.
(3) Заповедта по ал. 1 се съобщава на лицата, подали заявления за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов, в 3-дневен срок от издаването й по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Лицата, на които е отказано откриването на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов, могат да обжалват заповедта по реда на Закона за административното производство (ЗАП).


Чл. 9. След въвеждането в действие на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов се забранява риболовът на трети лица в неговата зона на действие. Когато обектът не е въведен в действие в срока по чл. 4, ал. 1, т. 5, изпълнителният директор на ИАРА обявява със заповед риболова в определената зона на действие на обекта за свободен.


Чл. 10. (1) Лицето, получило разрешение за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов, в срока по чл. 8, т. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми, приета с Постановление № 269 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 105 от 2001 г.), подновява разрешителното си за стопански риболов за годината на извършване на експеримента.
(2) Данните по чл. 4, ал. 1 се отразяват в разрешителното за стопански риболов на лицето, получило разрешение за откриване на нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов.
(3) При неспазване изискването на ал. 1 извършването на експеримента се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на ЗАП.


Чл. 11. В 14-дневен срок след приключване или прекратяване на експеримента лицето, което го е провеждало, освобождава територията на обекта.


Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на ИАРА в 14-дневен срок след изтичането на срока на действие на експеримента определя по реда на чл. 2, ал. 2 комисия, която в 14-дневен срок изготвя и представя писмено становище с оценка на резултатите от действието на експерименталния далян или друг специализиран обект за стопански риболов.
(2) Становището по ал. 1 задължително съдържа и предложение за обявяване на обекта като специализиран обект за стопански риболов по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗРА или за обявяване на риболова в определената зона на действие на обекта за свободен.
(3) Експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов се предлага за обявяване като специализиран обект за стопански риболов по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗРА, когато уловът в него по време на експеримента е равен или превишава средностатистическия улов за същия период в съществуващите специализирани обекти за стопански риболов, като:
1. резултатите за експерименталните даляни се сравняват с данните за даляните от трета категория;
2. резултатите за експерименталните воли се сравняват с данните за волите от същата степен.


Чл. 13. Въз основа на становището по чл. 12 в 14-дневен срок от представянето му изпълнителният директор на ИАРА издава заповед по чл. 21, ал. 2 ЗРА. Със заповедта експерименталният далян или друг специализиран обект за стопански риболов се обявява за обект по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗРА или в определената зона на действие на обекта риболовът се обявява за свободен.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Нов експериментален далян или друг специализиран обект за стопански риболов" е част от брега на Черно море и прилежащият му воден участък, в който се провежда експеримент чрез извършване на стопански риболов с цел да се докаже, че мястото е подходящо за откриване на специализиран обект за стопански риболов по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗРА.
2. "Други специализирани обекти за стопански риболов" са волите и съоръженията за отглеждане и добив на миди.
3. "Необходими технически средства" са риболовните уреди и средства, транспортните средства, складовият и хладилният капацитет, с които може да се въведе в действие и да се експлоатира експерименталният далян или друг специализиран обект за стопански риболов.
4. "Финансови и технически възможности" са съвкупност от финансовите и техническите средства, с които лицето разполага и които ще ползва за въвеждане в действие и в експлоатация на експерименталния далян или друг специализиран обект за стопански риболов.
5. "Професионален опит" е практиката на лицето в извършването на стопански риболов с риболовен кораб и/или в специализиран обект по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗРА в брой години и резултатите от дейността, установени чрез служебна проверка на издадените и подновените разрешителни за стопански риболов и на предадените декларации за произход.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 5 ЗРА.


§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАРА.


Приложение към чл. 6, ал. 1


  ДО
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
  НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
  ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
   
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на физическото лице или пълното
наименование на юридическото лице)
 
Адрес: ...................................; БУЛСТАТ                      
 
........................................; Данъчен №                      
   
(постоянен адрес на физи-  
ческото лице или седалище  
и адрес на управление  
на юридическото лице)  
 
Представител на юридическото лице: .............................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и ЕГН)
Лични данни на физическото лице, което ще ръководи извършването
на експеримента:
Име: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Л.к. № ....., издадена на ..... г. от ........, ЕГН                      
Адрес: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес на лицето)
Телефони: ....................................; факс: ............................................................................................................................................................................................................................................
(служебни, домашни, мобилни)
Длъжност: .........................; Пълномощно № ...............................................................................................................................................................................................................................................
(за упълномощените лица)
Разрешително за стопански риболов № ................................../дата
...................г. /изд. орган: ................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБЕКТ
ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ В АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ
 
1. Описание на експеримента: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(вид и наименование на експерименталния специализиран
обект за стопански риболов)
2. Място на извършване на експеримента: ...........................................................................................................................................................................................................................................................
(местност, район на разположение на експерименталния
обект, населено място, община)
3. Сезон на действие на експерименталния обект: ..................................................................................................................................................................................................................................................
(пролетен, есенен, целогодишен)
4. Брой на постоянно заетия персонал за извършване на експеримента,
професионална квалификация: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Инвестиционни намерения и източници на финансиране: ...........................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(сума на необходимите финансови средства за провеждане
на експеримента, разпределение по пера, наличие и
източник на средствата)
6. Технически възможности за извършване на експеримента: ..........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(налична материална база: риболовни и транспортни
средства, складов и хладилен капацитет)
7. Професионален опит в дейността: .................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(практика (в години) в извършването на стопански
риболов с риболовен кораб или в специализиран обект
по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗРА)
 

Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно

чл. 313 от Наказателния кодекс за представени от мен неверни данни.
Дата:................................................................................................................................................
Име:..............................................................................................................................................
 
Подпис/печат:.......................................................................................................................................


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума