навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 18 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГРАНИЦИТЕ НА РАДИОАКТИВНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към границите на радиоактивното замърсяване при търговия, внос и износ на храни, замърсени с радионуклиди в резултат на радиационна авария, чиято консумация може да представлява опасност за здравето.
(2) С цел ограничаване на реално и/или потенциално облъчване на населението търговията с такива храни е обект на намеса по силата на Наредбата за основни норми за радиационна защита (ОНРЗ-2000) (обн., притурка на ДВ, бр. 5 от 2001 г.).

Чл. 2. Наредбата не се прилага за храни за лична употреба, мостри и експонати за панаири и изложби, при условие че няма да се продават в страната, както и за транзитно преминаващи стоки.

Раздел II.
Граници на съдържанието на радионуклиди в храните


Чл. 3. Министърът на здравеопазването след получаване на официалната информация за радиационна авария, при която съдържанието на радионуклиди в храните може да достигне или вече е достигнало посочените в приложение № 1 гранични стойности, утвърждава временни допълнителни норми за граници на радиоактивното замърсяване на храните в резултат на аварията.


Чл. 4. След отчитане на наличната информация за конкретната радиационна обстановка в страната в резултат на аварията и съобразно принципа на оптимизирането на намесата по смисъла на Наредбата за основни норми за радиационна защита (ОНРЗ-2000) в срок до един месец след влизане в сила на временните допълнителни норми по чл. 3 министърът на здравеопазването подготвя изменението и допълнението им.


Чл. 5. (1) Забранява се търговията, вносът и износът на храни със специфична активност на радионуклиди над границата, определена в съответствие с чл. 3 и 4.
(2) След установяване на несъответствието на храните с границата по чл. 3 и 4 те се изтеглят от търговски оборот от органите на държавния контрол по Закона за народното здраве и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) В случаите по ал. 2 храните се унищожават или се връщат в страната, от която са внесени, за сметка на лицето, от което са иззети.
(4) Съответните органи на държавния контрол уведомяват Министерството на здравеопазването за случаите по ал. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Храна" е всяко вещество или продукт, предназначен за човешка консумация, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен.
2. "Детски храни" са продукти, предназначени за хранене на кърмачета в първите 6 месеца, когато това е изрично отбелязано върху опаковките.
3. "Мляко и млечни продукти" са продуктите, включени в тарифните позиции 0401 и 0402 (с изключение на 0402 29 11) от Митническата тарифа на Република България (обн., притурка на ДВ, бр. 1 от 2002 г.).
4. "Несъществени храни" са храните, посочени в приложение № 2 по техните тарифни позиции от Митническата тарифа на Република България.
5. "Течни храни" са продуктите, включени в тарифната позиция 2009 и в Глава 22 на Митническата тарифа на Република България.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 и чл. 20 във връзка с § 11 от Закона за народното здраве.


Приложение № 1 към чл. 3


Граници на съдържанието на радионуклиди в храните(1), Bq/kg
 
Радио- Детски Мляко и Други Несъ- Течни
нуклиди храни млечни храни, с ществе- храни(2)
    продукти изключе- ни  
      ние на не- храни  
      същест-    
      вени    
Изотопи на 75 125 750 7500 125
стронций,          
специално 90Sr          
Изотопи на 150 500 2000 20000 500
йод, специал-          
но 131I          
Алфа-лъчите- 1 20 80 800 20
ли - изотопи на          
плутоний и          
трансплуто-          
ниеви елемен-          
ти, специално          
239Pu и 241Am          
Други радио- 400 1000 1250 12500 1000
нуклиди с пе-          
риод на по-          
луразпадане          
над 10 дни,          
специално          
134Cs и 137Cs          
(без тритий,          
14C и 40К)          
Забележки:
1. Границата на съдържанието на радионуклиди се отнася към краен продукт, предназначен за консумация. За концентрирани и/или сухи продукти съответната специфична активност трябва да бъде преизчислена въз основа на рецептурните указания за приготвяне.
2. Същите стойности се прилагат и към питейната вода.


Приложение № 2 към § 1, т. 4

Списък на несъществените храни


Тарифна Описание на стоката
позиция  
1 2

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен
от 0709 52 00 Трюфели, пресни или охладени

0709 90 40

Каперси (Carparidacees), пресни или
  охладени

0711 30 00

Каперси, временно консервирани (нап-
  ример посредством серен диоксид или във вода - солена,
  сулфорирана или с прибавка на други вещества,
  подсигуряващи временното им консервиране), но
  негодни за консумация в това състояние

0712 39 00

Трюфели, сушени, в т.ч. нарязани на
  парчета или резенки, смлени или на прах, но необра-
  ботени по друг начин

0714

Корени от маниока, арарут или салеп,
  земни ябълки, сладки патати и подобни корени и
  грудки с високо съдържание на нишесте или инулин,
  пресни, охладени, замразени или сушени, в т.ч.
  нарязани на парчета или агломерирани под формата
  на гранули; сърцевина на сагово дърво

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпе-
  ши и дини, пресни, замразени, поставени във вода -
  солена, сулфорирана или с прибавка на други
  вещества, подсигуряващи временното им консервиране,
  или сушени

0903 00 00

Мате

0904

Пипер (от вида Piper); плодове от вида
  Capsicum или от вида Pimenta, сушени, или смлени,
  или пулверизирани

0905 00 00

Ванилия

0906

Канела и канелени цветове

0907 00 00

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

0908 30 00

Кардамоми

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър
  от вида Foeniculum vulgare, кориандър, кимион, ким;
  плодове от хвойна

0910

Исиот, шафран, куркума, мащерка, дафи-
  нови листа, къри и други подправки

1106 20

Брашна, грис и прах от сагу или от
  корени или грудки от № 0714

1108 14 00

Нишесте от маниока

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, в
  т.ч. надробени, смлени или под формата на гранули;
  прах от хмел

1211

Растения, части от растения, семена и
  плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията,
  медицината или като средство за унищожаване на
  насекомите, паразитите или други подобни, пресни или
  сушени, в т.ч. нарязани, натрошени или под форма
  на прах

1301

Естествени лакове; естествени клейове,
  смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

1302

Растителни сокове и екстракти; пектино-
  ви материали, пектинати и пектати; агар-агар
  и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени
  от растения, в т.ч. модифицирани

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от
  риби или морски бозайници, в. т.ч. рафинирани,
  но не химически променени

1604 30

Хайвер и неговите заместители

1801 00 00

Какао на зърна, цели или натрошени,
  сурови или печени

1802 00 00

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци
  от какао

1803

Какаова маса, в т.ч. обезмаслена

2003 20 00

Трюфели, приготвени или консервирани
  по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

2006 00

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и
  други части от растения, варени в захарен сироп
  (изцедени, захаросани или кристализирани)

2102

Маи (активни или неактивни); други не-
  активни едноклетъчни микроорганизми (с
  изключение на ваксините от № 3002); набухватели

2936

Провитамини и витамини, естествени или
  възпроизведени чрез синтез (включително
  и естествените концентрати), както и
  техните производни, използвани главно
  като витамини, смесени или не помежду
  си, в т.ч. във всякакви разтвори

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не),
  включително така наречените "конкрети"
  или "абсолю"; резиноиди; екстрахирани
  олеорезини; концентрирани разтвори на
  етерични масла в мазнини, в нелетливи
  масла, във восъци или в аналогични
  материали, получени чрез екстракция
  или накисване; остатъчни терпенови
  субпродукти, получени от обезтерпенването
  на етеричните масла; ароматични дестилирани
  води и водни разтвори на етерични масла


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума