навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВАТА И СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 1958г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА


1. Настоящият правилник урежда финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения.

2. Сумите, които постъпват в съдебните учреждения или по сметката им в Българската народна банка и Държавната спестовна каса, в зависимост от техния произход и предназначение се делят на държавни приходи, бюджетни и извънбюджетни.
Държавните приходи са сумите, постъпващи за такси, предвидени в общата и ведомствената тарифи към Закона за държавните такси, сумите по изпълнителни листове, постановления, заповеди, издадени в полза на държавата, наеми и др.
Бюджетни суми са тези, които се делегират на съдебните учреждения от бюджета на Министерството на правосъдието.
Извънбюджетни суми са тези, които постъпват и се разходват от съдебните учреждения, без да се отразяват в приходната и разходната част на бюджетните сметки, като депозитни суми, частни суми, преходящи и др.:
а) "депозитни суми" са:
1) сумите, които страните по делата внасят по сметките на съда в ДСК за пътни, дневни и квартирни пари; за възнаграждения и разноски по призоваване на вещи лица, преводчици, свидетели и др.;
2) сумите, които страните по делата внасят в ДСК за сметка на съдебните учреждения, за обезпечаване на искове (чл. 310 от ГПК), допускане или спиране на допуснато предварително изпълнение на решение (чл. 238 и 241 от ГПК), спиране на изпълнение по чл. 250 от ГПК, гаранции срещу гаранционни удостоверения, издадени от ДСК по наказателни дела за неотклонение на обвиняеми (чл. 89 от НПК) и др.;
3) сумите, които са иззети и служат като веществени доказателства по наказателни дела, както и тези, получени от продажба на веществени доказателства в случаите по чл. 67 от НПК;
б) "частни суми" са тези, които длъжниците по изпълнителни дела или трети лица внасят по делата по сметка "Частни суми" в ДСК или в брой на съдебния изпълнител, инкасатора или секретаря, съответно касиера на съдебно-изпълнителната служба, както и сумите, добити от продажба на имущества по такива дела;
в) "преходящи" са всички други суми, които се получават в съдебните учреждения от разни места и лица за предаване на правоимащи или внасяне по принадлежност.

3. Предвидените по § 2 суми, които постъпват в съдебните учреждения, се изплащат и отчитат от длъжностните лица - отчетници:
а) административния секретар, съответно касиера при съда;
б) нотариуса, съответно нотариалния книговодител;
в) съдебния изпълнител, инкасатора и секретаря, съответно касиера на съдебно-изпълнителната служба.
В малките съдебни учреждения, където по щата им няма предвидени нотариален книговодител и секретар на съдебно-изпълнителната служба, административният секретар извършва финансово-отчетната работа във всички служби.

4. Съдебните учреждения отчитат изпълнението на бюджетните си сметки по началата на простото счетоводство.
Счетоводната работа в съдебните учреждения се извършва от административния секретар, съответно от касиера, и като счетоводни работници се ръководят от разпорежданията на точка 2 от Инструкцията за счетоводното отчитане по началата на простото счетоводство в учрежденията, включени в републиканския и местните бюджети ("Известия", бр. 102 от 1953 г.). В административно отношение те са пряко подчинени на ръководителя на съдебното учреждение, а относно начина на водене на счетоводството - на началника на финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието.

5. При изпълнението на бюджетната сметка на съдебното учреждение има два вида разходи:
Касови разходи са всички плащания от банката за сметка на бюджетната сметка на съдебното учреждение - както по пътя на безналичното плащане по сметката (срещу платежни искания, платежни нареждания и др.), така също и в брой (срещу чекове и др.).
Фактически разходи са действително извършените разходи на средствата (изконсумираните материали, изплатената заплата, разноските за покупка и доставка на всички видове основни средства, изплатените командировки, възнаграждения на вещи лица, разноски на свидетели по н. о. х. дела и др., оформени със съответни документи).
Счетоводството по изпълнение на бюджетната сметка на съдебни учреждения отчита касовите и фактическите разходи по плана на бюджетната класификация.

6. Сумите по § 2, буква "а", точка 2 се внасят на името на съдебното учреждение срещу удостоверение, в което се отбелязва собственото, бащиното и фамилното име на вносителя, размерът на сумата, предназначението й, номерът и годината на делото.

7. Удостоверението, по което депозитната сума е свободна, се връща на вносителя със заверка за размера на свободната сума, която може да му се върне. В случай на запориране на сумата заверката се извършва на името на длъжностното лице, което е наложило запора. Конфискуваната депозитна сума се внася в приход на държавния бюджет, като в удостоверението председателят на съда, съответно районният съдия, отбелязва, че сумата е конфискувана в полза на държавата.

8. Конфискуваните депозитни суми, състоящи се в държавни ценни книжа, се изпращат с ценна пратка от съдилищата на ДСК - централно управление, Управление "Вътрешни държавни заеми", за намаляване на съответния държавен заем със стойността на изпратените ценни книжа.

9. Поправки чрез изтриване и заличаване в отчетните документи и счетоводните книги не се разрешават. Ако се допусне грешка, тя се изправя чрез зачертаване с тънка червена черта на неправилно записаните суми или текстове.
Зачертаването се извършва по начин, щото зачертаните суми или текстове да се четат. Над зачертаното, когато това е необходимо, се написват правилните суми или текстове.
За всяко поправяне на грешки в документите и книгите на свободно място се прави специална бележка с пояснение за направената поправка. Бележката за направената поправка в отчетните документи се подписва от лицата, които са подписали документите, а в счетоводните книги - от лицето, което е направило поправката. Чековете, платежните нареждания, нарежданията, платежните искания и квитанции, издавани от съдебни учреждения, в които са допуснати грешки, се анулират чрез зачертаване в диагонал, като анулираните чекове и квитанции се прилагат към съответния кочан, откъдето са издадени.

10. Всички счетоводни книги, предвидени в настоящия правилник, се прошнуроват, номерират, подпечатват и подписват от ръководителя на съдебното учреждение.

11. При уволнение, преместване или временно отсъствие на отчетник при съдебното учреждение той предава наличността на касата с акт за приемане и предаване в присъствието на трето лице, определено със заповед от ръководителя на съдебното учреждение. Срокът за предаване и приемане се включва в срока за предизвестие по чл. 30 от Кодекса на труда.
В акта за предаване и приемане освен касовата наличност се описват и всички ценности, документи, инвентарно имущество, счетоводни книги и други книжа във връзка с финансово-счетоводната отчетност на съдебните учреждения.
Актът се съставя в четири еднообразни екземпляра, от които по един за предаващия и приемащия, един за съдебното учреждение и един се изпраща на финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието.

Част втора.
ОТЧЕТНОСТ НА СЪДЕБНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

А. Държавни приходи


12. Държавните приходи, които постъпват в съдебните учреждения от държавни такси, се събират по реда, предвиден в Закона за държавните такси, и в размери съобразно тарифите към същия закон и Гражданския процесуален кодекс.
Събирането на държавни такси с таксови марки става чрез облепване на книжата и документите, по които се събират. Унищожаването на облепените таксови марки се извършва с дата и печат на съдебното учреждение.
За всяка получена сума за държавна такса административният секретар, нотариусът, съответно нотариалният книговодител, съдебният изпълнител, секретарят на съдебно-изпълнителната служба отбелязват с мастило върху книжата, по които е събрана сумата, размера на събраните суми и основанието за събирането й, което се датира и подписва от длъжностното лице, събрало таксите.
Освен гореспоменатите длъжностни лица в съдебните учреждения никой няма право да събира и унищожава залепените държавни таксови марки върху книжата.
При внасяне от страните държавна такса в брой в съдебните учреждения, БНБ и ДСК се нанася върху молбите, нотариалните актове и други книжа, оставащи в съдебното учреждение, номерът и датата на вносния документ, както и каква сума е внесена.
Събраните неправилно или в повече суми за държавни такси се връщат на вносителя по реда, определен в Инструкцията за касовото изпълнение на приходната част по държавния бюджет.
Такси, събрани в държавни таксови марки, не подлежат на връщане.
За събраните държавни такси от съдебните учреждения се води по служби контролен бележник за отчитане на събраните държавни такси - форма № 14.
В този бележник се записват с една операция общата сума на събраните през деня държавни такси в таксови марки и вносните документи в съдебното учреждение, БНБ и ДСК. Касовият бележник се приключва в края на всяка година.

13. За присъдените суми в полза на държавата се издават изпълнителни листове съобразно разпорежданията на Правилника за организация на работата на съдебните учреждения.
Върху определението, решението или присъдата, по силата на което е издаден изпълнителен лист, се отбелязва размерът на сумата по изпълнителния лист, датата на издаването и подписът на лицето, изготвило изпълнителния лист.
Издаденият изпълнителен лист се изпраща с писмо на съответния съдебен изпълнител. Последният е длъжен в седемдневен срок писмено да потвърди получаването и образуването му в изпълнително дело, като посочи номера и годината на същото. Полученото писмо-отговор се прилага към съответното дело.
Събирането и отчитането на сумите по изпълнителните листове в полза на държавата става съгласно разпоредбите на ГПК и Правилника за организация на работата на съдебните учреждения и други нормативни актове.
Събраните и внесени по принадлежност суми по изпълнителни листове в полза на държавата се вписват в "Контролен регистър" - форма № 15.
В този регистър, който се води от секретаря при съдебно-изпълнителната служба, се записват по хронологичен ред номерът и датата на вносния документ, по който е постъпила сумата по изпълнителния лист, и размерът на внесената по принадлежност сума.
За постъпилите по § 12 и 13 държавни приходи през тримесечието съдебните учреждения изпращат на финансово-счетоводния отдел сведение по определен образец в срок от пет дни след изтичане на тримесечието.

14. Получените суми за дадените под наем от съдебните учреждения съответни помещения се внасят в приход на държавния бюджет по съответния параграф, за което се съобщава писмено на финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието.
Б. Бюджетни суми

15. Съдебните учреждения извършват бюджетни разходи в рамките на откритите им кредити по одобрената им бюджетна сметка. Редът за съставяне и одобряване на бюджетната сметка е установен с Инструкция за бюджетните сметки на учрежденията по държавния бюджет ("Известия", бр. 3 от 1953 г.).
Откриването на кредити на съдебните учреждения се извършва с бюджетни нареждания от Министерството на правосъдието.

16. Ръководителите на съдебните учреждения са разпоредители с кредитите от трета степен и са отговорни за правилното, законосъобразно и целесъобразно разходване на откритите им кредити, а така също и за сумите от държавните приходи, извънбюджетните средства, веществените доказателства, инвентара и др.
Те ежемесечно правят касови проверки на отчетните лица и отбелязват резултатите от тях в касовата книга, като ги датират и подписват, или съставят протокол в два екземпляра, от които единият се прилага към касовата книга, а другият се съхранява в архивата.

17. Разходите на бюджетните суми се извършват в брой и по безкасов начин срещу редовни оправдателни документи (сметко-фактури, раздавателни ведомости, разходни касови ордери, авансови отчети, сметки за пътни и дневни и др.) съгласно Наредбата за плащанията.

18. При постъпване на документите административният секретар, съответно касиерът, проверяват тяхната пълнота и автентичност, правилността на съставянето, законността и съответствието на извършените разходи с одобрената бюджетна сметка и делегираните кредити на учреждението.
Документите, намерени за нередовни, се връщат за изправяне, а редовните се подписват и датират от административния секретар, съответно касиера, и се одобряват от ръководителя на съдебното учреждение.

19. След одобряване на документите от разпоредителя с кредитите те подлежат на задължително погасяване със специален щемпел "Използуван за отчитане" и дата.

20. След проверка и одобряване на документите за тях се пуска счетоводна бележка и се подреждат в специална папка в последователен ред по дати на приемането им. Счетоводните бележки и документи към тях се подреждат в папка поотделно за всеки месец. Счетоводните бележки се номерират, като номерацията им започва от началото на годината от № 1 в последователен ред до края на годината.
Документите към счетоводната бележка носят номера на последната в числител, а в знаменател - от № 1 в последователен ред, според броя на документите.
За изтеглените суми с чекове и изплатените срещу подпис по раздавателната книга за заплатите към счетоводната бележка не се прилага документация, а се означава номерът на чека и страницата на раздавателната книга.
В счетоводните бележки за прихода и разхода на бюджетните суми се означава и съответният параграф.

21. Движението на кредитите - откриване, възстановяване, закриване, усвояване, както и фактическите разходи, които извършват съдебните учреждения, се отчитат в "Книгата за кредитите и разходите по бюджета" - форма № 1.
Записванията в книгата за кредитите и разходите по бюджета се извършва ежедневно в момента на свършване операцията, т. е. при получаването на бюджетните нареждания за откриване на кредит, предписание за закриване на кредит, изтегляне и превеждане на суми от БНБ, възстановяване на такива и др.
В книгата за кредитите и разходите по бюджета се открива отделна партида за всеки параграф.
В графа 1 се вписва датата, на която става записването в книгата; в графа 2 - поредният номер на счетоводната бележка; в графа 3 - кратко и ясно изразено съдържанието на операцията; в графа 4 - размерът на откритите с бюджетно нареждане и прехвърлени с писма кредити; в графа 5 - възстановени кредити, т. е. сумите, които са били изтеглени или преведени, но неизразходвани и върнати в БНБ; в графа 6 - закрити кредити с предписание за закриване на кредити, прехвърлени с писма кредити и остатъци, неизползувани на 31 декември; в графа 7 - всички суми, изтеглени от БНБ по чекове, платежни нареждания, платежни искания и др.; в графа 8 - свободният кредит, т. е. кредитът, с който разполага учреждението след всяко плащане по съответния параграф (графи 4+5) - (6+7), и в графа 9 - фактическият разход.
След всяко записване в книгата за кредитите и разходите по бюджета (графи 4, 5, 6 и 7) се вписва свободният кредит в графа 8. Свободният кредит се намира, като от сбора на графи 4 и 5 се извади сборът по графи 6 и 7.
На всяко първо число от тримесечието в книгата за кредитите и разходите по бюджета се прави сбор по графи 4, 5, 6, 7 и 9 (за всеки параграф поотделно), а на следващия ред се прави сбор от началото на годината до края на отчетното тримесечие. Сборът "Всичко от началото на годината" се подчертава, а на следващия ред се вписва остатъкът в графа 8 "Свободен кредит", с който започват записванията за следващото тримесечие.
От книгата за кредитите и разходите по бюджета съдебните учреждения извършват периодичните и годишните отчети по изпълнението на бюджетните им сметки и ги представят във финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието по форми и в срокове, установени от същия.

22. Взаимоотношенията на съдебните учреждения с подотчетните лица, дебиторите и кредиторите се отразяват в "Книгата за подотчетните лица, дебиторите и кредиторите" - форма № 3.
В тази книга за всяко подотчетно лице, дебитор или кредитор се открива отделна лична сметка-партида.
В графа 1 се вписва датата, на която се извършва записването на операцията; в графа 2 - поредният номер на счетоводната бележка; в графа 3 - кратко и ясно изразено съдържание на операцията - при отпускане суми на подотчетни лица или на дебитори, за каква цел се отпускат и по кой параграф, при начисляване на задължения към кредиторите, произход на задълженията и т. н.; в графа 4 - размерът на вземанията от трети лица; в графа 5 - размерът на оправданите или внесени от трето лице суми и начисленията за ДОО; в графа 6 - изнася се остатъкът.
Подотчетни лица могат да бъдат само щатни служители от състава на съдебното учреждение, на които е възложена покупка на материали, инвентарни предмети или извършване на някакъв друг разход за сметка на съдебното учреждение, а така също и в случаите на командировка.
При отпускане суми на подотчетни лица се спазва Наредбата за отпускане суми на подотчетни лица ("Известия", бр. 16 от 1951 г.).

23. Движението на материалите се отразява в "Книга за материалите" - форма № 5.
В графа 1 се вписва датата, на която са доставени или отпуснати материалите от склада; в графа 2 - номерът на счетоводната бележка; в графа 3 - краткото съдържание на операцията, номерът на складовата квитанция или описа; в графа 4 - единичната цена; в графа 5 - количеството на доставените материали; в графа 6 - общата им стойност; в графа 7 - количеството на отпуснатите от склада материали; в графа 8 - общата стойност на същите; в графа 9 - количеството на остатъка от материалите и в графа 10 - стойността на наличните материали.
При получаване на материалите се издава складова квитанция в два екземпляра, от които единият се прилага към съответния документ, а другият остава към кочана. Складовите квитанции се издават и за намерените излишъци от материали при инвентаризация или безвъзмездно получени такива, а тези, получени от Министерството на правосъдието, се водят само по количество - без стойност.
За всеки материал (моливи, мастило, хартия, индиго, цимент, гвоздеи, въглища, дърва и др.) се открива отделна партида. Партидите в книгата за материалите се групират по видове материали - канцеларски материали, ремонтно-строителни, горивни и др. За всяка група материали предварително се заделят необходимият брой страници от книгата за материалите. Вътре в групите материалите се подреждат по азбучен ред.
Отпускането на материалите за нуждите на съдебните учреждения се извършва на основание "Искане" - форма № 24 ("Известия", бр. 67 от 1953 г.), подписано от получателя на материалите и одобрено от ръководителя на съдебното учреждение.
В края на всеки месец материално отчетното лице прави опис на исканията в два екземпляра и заедно с единия екземпляр от исканията ги представя на административния секретар, съответно касиера, за осчетоводяване.
Административният секретар, съответно касиерът, след проверка на описа се подписва на единия екземпляр и го връща на материално отговорното лице.
За материално отговорно лице се определя един от служителите на съда със заповед на ръководителя на съда.
Стойността на материалите по описа се осчетоводява и изписва на фактически разход по книгата за движението на кредитите и разходите по бюджета и на разход по книгата за материалите.
За купените канцеларски и ремонтно-строителни материали, които се предават веднага в употреба, не трябва да се издава складова квитанция; те не следва и да се записват в книгата за материалите. Върху документите се слага подпис от лицата, които са ги получили. В тези случаи разходите се изписват на фактически разход по книгата на кредитите и разходите по бюджета.

24. Основните средства на съдебните учреждения (сгради, инвентарни предмети и др.) се водят в "Инвентарна книга" - форма № 6.
В графа 1 се вписва датата, на която се зачислява инвентарният предмет; в графа 2 - инвентарният номер, под който се зачислява същият; в графа 3 - откъде е получен и по какъв документ; в графа 4 - наименованието на инвентарния предмет и специфичните му особености, а за сградите - квадратурата, кубатурата, материалът, от който е изградена сградата, годината на построяването и др.; за машините - марката и фабричният номер, и за мебелите - от какъв материал са направени, размери и други специфични белези; в графа 5 - фактическата себестойност на инвентарния предмет (фактурната стойност плюс разноските по придобиването - хамалия, превоз, монтаж и др.); в графа 6 - наименованието на документа, въз основа на който се записва инвентарният предмет; в графа 7 - датата на документа, въз основа на който се изписва инвентарният предмет.
Инвентарните предмети се подреждат в инвентарната книга по групи, като за всяка група се заделят необходимите страници. Групите могат да бъдат: сгради, мебели, стопански инвентар и др.
Съдебните учреждения в края на всяка година извършват инвентаризация, резултатите от която оформяват по реда и начина, посочени в точка 25 от Инструкцията за счетоводното отчитане по началата на простото счетоводство в учрежденията, включени в републиканския и местните бюджети.

25. Всички суми, постъпили в касата на съдебното учреждение и изплатени в брой срещу оправдателни документи, се отразяват в "Касова книга" - форма № 7.
Записванията в нея се извършват ежедневно при получаване и изплащане на суми. В графа 1 се нанася поредният номер на вписването; в графа 2 - датата на вписването; в графа 3 - краткото съдържание на операцията; в графа 4 - всички постъпили суми в касата независимо от техния произход; в графа 5 - всички изплатени и внесени по принадлежност суми независимо от техния произход; в графи 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се записват на приход, респективно на разход, постъпленията и изплащанията на сумите съобразно техния произход - бюджетни, депозитни и преходящи.
Основание за записване на приход в касовата книга е постъплението на суми срещу чекове, разписки, квитанции и други документи.
Сумите по веществените доказателства се отразяват в касовата книга, като се записват на приход в графата за преходящи суми в деня на постъпването им в касата и се изписват на разход въз основа на вносния документ за внасянето им по депозитната сметка при ДСК. При тегленето на такива суми от депозитната сметка те се отчитат по реда на депозитните суми.
На разход в касовата книга се изписват само действително изплатените през деня суми. Всички удръжки, направени от възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели, за разни услуги и труд и др., се изписват на разход на основание оправдателните документи в деня на отчитането им по принадлежност.
Основание за изписване суми на разход в касовата книга са разходооправдателните документи (сметки, сметко-фактури, квитанции, раздавателна книга за заплати, разходни касови ордери, за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, разноски на свидетели, списъци и др.). Когато разходът се оправдава с подписи в раздавателна книга, в текста на разходната статия в касовата книга се отбелязва страницата по раздавателната книга, а когато същият разход се оправдава с разходни документи - номерът на счетоводната бележка, към която са приложени документите.
Касовата книга се приключва в края на годината, като се изважда разходът от прихода по съответните графи и получените остатъци се нанасят в същите графи в началото на следващата година. По същия начин касовата книга се приключва и към датата на предаването и приемането при смяна на отчетника.
Касовата наличност трябва да се установява ежедневно, независимо че касовата книга се приключва в края на годината.

26. Изплащането на определените от съда разноски за пътни, дневни и др. на свидетели и възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, преводачи и др., които се плащат от бюджетни суми, става срещу подпис по "Разходен касов ордер" - форма № 8.
Разходният касов ордер е разделен на две части: първата му част се попълва от съдебния секретар и се подписва от районния съдия или натоварения от него съдебен секретар; втората част се попълва от административния секретар, съответно от касиера, и се подписва от него и получателя.
При изплащането на сумата по разходния касов ордер административният секретар, съответно касиерът, поставя пореден номер на ордера, като номерацията започва от № 1 в началото на годината и продължава до края на същата година - за ордерите само по бюджетните суми.
Административният секретар, съответно касиерът, ежедневно описва разходните касови ордери в "Опис", който има две графи: в първата графа се нанася номерът на ордера, а във втората - сумата. Описът заедно с разходните касови ордери се прилага към съответната счетоводна бележка.
Издаването на разходните касови ордери за изплащане на пътни и други разноски, възнаграждения на вещи лица по н. о. х. и административен характер дела става въз основа на определенията по делото, където се означава поотделно средната надница, пътните и други разноски на свидетелите и възнагражденията и пътните и други разноски на вещите лица, а на съдебните заседатели - въз основа на служебна бележка, подписана от съдията на заседанието.
На свидетели, съдебни заседатели, работници или служители при учреждения или предприятия по държавния бюджет, както и при народните съвети не се определя и изплаща средна надница и заседателни, а само следващите се пътни и други разноски.
На свидетели, съдебни заседатели, работници или служители при предприятия или организации се изплащат само следващите се пътни и други разноски, а средната надница и заседателните се превеждат по разчетната сметка на предприятието или организацията, където работи лицето.
При издаването на разходния касов ордер секретарят на съдебното заседание отбелязва върху определението по делото, че е издаден такъв ордер, което отбелязване се подписва от него.

В. Извънбюджетни средства

Финансово-административна служба


27. Извънбюджетните средства, които постъпват във финансово-административната служба, са: депозитни и преходящи суми.

28. Депозитни суми по чл. 2, буква "а", точка 1, се внасят направо от страните по делото по откритата на съда сметка при ДСК, като върху вносния документ се отбелязва: съдът и районът, номерът и годината на делото и предназначението на сумата. По нареждане на секретаря на съда, съответно на касиера, се превеждат от ПТТС всички суми по пощенски записи, адресирани до съответните съдебни учреждения, за депозити и такси.
За внесените суми ДСК изпраща на съдебните учреждения по два екземпляра от вносните документи, придружени с опис за всяка вноска.

29. Сумите по описа за направените през деня вноски по сметка "Депозитни суми" при ДСК се записват на приход в "Контролен дневник" - форма № 9.
В графа 1 се вписва общият пореден номер в последователен ред на операцията за прихода и разхода; в графа 2 - датата на вписването; в графа 3 - за приходните статии се вписва контролният номер на описа и броят на заверителните писма към него, а за разходните статии - контролните номера на задължителните писма или чекове; в графа 4 - сумата по описа на заверителните писма; в графа 5 - сумата на задължителните писма или чекове.
На описа заедно с вносните документи към него преди подреждането им по принадлежност се поставя поредният номер, с който е заведен на приход в контролния дневник. Същия пореден номер носят в числител и приложените вносни документи към описа, а в знаменател - от № 1 в последователен ред, според броя им. Описът заедно с единия екземпляр от така номерираните вносни документи се подрежда в последователен ред според номерацията по контролния дневник в канцеларско дело № 14, а вторият екземпляр от същите се прилага към съответното дело.

30. На разход по контролния дневник се записват сумите по задължителните документи и чекове. Задължителните документи се подреждат в последователен ред според номерацията по контролния дневник в канцеларско дело № 14.

31. Контролният дневник се приключва ежемесечно, като в началото на всеки месец се вписва остатъкът в графа 4 на дневника. Остатъкът, който се вписва в началото на месеца, се уточнява с остатъка от сметката при ДСК, като за установените различия се съобщава писмено на ДСК за вземане на съответните изправителни операции, за което следи съответният отчетник.

32. Получените от ДСК извлечения от сметка "Депозитни суми" се подреждат в отделно канцеларско дело № 15.

33. За изплащането на свидетелски разноски, възнаграждения на вещи лица, пътни и дневни пари по делата и др. административният секретар, съответно касиерът, тегли суми с чек от сметка "Депозитни суми" при ДСК, които записва на приход по касовата книга.
Горните суми се изплащат на правоимащите по реда на § 26, като номерацията на разходните касови ордери се води отделно от тези по бюджетните суми и същите заедно с описите се подреждат в отделно канцеларско дело № 16 в последователен ред по дати, без да се пуска счетоводна бележка.
Определената средна надница на свидетел, който е на работа в учреждение или предприятие по държавния бюджет, административният секретар, съответно касиерът, внася в приход на държавния бюджет по съответния параграф.
За всяка изплатена сума административният секретар, съответно касиерът, отбелязва върху вносния документ, приложен към канцеларско дело № 14, размера на сумата и датата, а секретарят на съдебното заседание отбелязва върху вносния документ, приложен към делото, че е издаден разходен касов ордер.

34. Изплатените по принадлежност депозитни суми се изписват на разход по касовата книга в деня на изплащането им, като в текста на разходната статия се посочват поредните номера на разходните касови ордери. Направените удръжки по разходните касови ордери за ДОД, ергенски данък и др. се изписват на разход въз основа на вносните документи в деня на отчитането им по принадлежност.

35. Връщането на свободни депозитни суми става по определение на съда или по резолюция на председателя на съда, съответно районния съдия, по реда на § 33.

36. Свободните депозитни суми, непотърсени в срок от две години от датата, когато са станали изискуеми, остават в полза на държавата - чл. 44 от Закона за бюджета.

37. Конфискуването на депозитни суми става в края на първото и второто полугодие, като за тях се съставя опис и за общата сума по него се дава нареждане до ДСК да преведе сумата по съответния параграф в приход на държавния бюджет. Върху вносните документи, по които се конфискуват суми, административният секретар, съответно касиерът, отбелязва размера на конфискуваната сума, номера и датата на преводния документ по реда, посочен в § 33.

38. Към 31 декември административният секретар, съответно касиерът, съставя опис на свободните остатъци от депозитните суми по вносните документи, сборът на които следва да се равнява с остатъка по сметката при ДСК към същата дата.
Един екземпляр от описа, в който се вписва и остатъкът по сметката при ДСК към 31 декември, се изпраща на финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието до 31 януари на следващата година.

39. Постъпилите веществени доказателства в пари, ценности и предмети по дела и преписки следва да се вписват в книгата за "Веществени доказателства" - форма № 10.
В графа 1 се вписва поредният номер на вещественото доказателство по книгата; в графа 2 се вписва денят, месецът и годината на полученото веществено доказателство; в графа 3 се вписва точното наименование на вещественото доказателство и отличителните му белези; в графа 4 се вписва откъде е получено вещественото доказателство - от прокуратурата, милицията и пр.; в графа 5 се вписва поредният номер от книгата на учреждението, което е предало вещественото доказателство; в графа 6 се вписва номерът на преписката или делото, за което се отнася вещественото доказателство; в графа 7 се вписват трите имена и подписът на лицето, което е получило вещественото доказателство, датата и се слага печат; в графа 8 се вписва номерът и датата на писмото, с което се изпраща вещественото доказателство до съда; в графа 9 се вписва номерът и датата на писмото, с което е върнато вещественото доказателство; в графа 10 се вписва датата на решението или присъдата по делото за вещественото доказателство да се върне на правоимащия или се конфискува и в графа 11 се вписват трите имена, подписът на лицето, получило вещественото доказателство, и номерът на паспорта му, а при конфискация се отбелязва в полза на кого се конфискуват и докъде е изпратено.

40. Паричните веществени доказателства, които не служат като доказателство по делото, да се внасят по сметка "Депозитни суми" в ДСК. В случай че същите се връщат на правоимащите, следва да се постъпи по реда на § 26.

41. Ценните и паричните веществени доказателства се съхраняват в касата на административния секретар, респективно касиера, а неценните - от лице, натоварено със заповед от ръководителя на съдебното учреждение.
Гаранционните удостоверения, извадени от делата (съгласно § 206 от Правилника за организацията на работата на съдебните учреждения) се подреждат в канцеларско дело № 23, като към него се прави опис на гаранционните удостоверения. В описа се посочват следните данни: номер по ред, номер и дата на гаранционното удостоверение и от кое учреждение е издадено, трите имена на лицето, на което е издадено гаранционното удостоверение, номер и година на делото и дата и година на присъдата.
Гаранционните удостоверения се предават на правоимащите лица срещу подадена молба от тях, като на молбата се подписват за получаването им.
Молбите се подреждат на мястото на гаранционните удостоверения.
Гаранционните удостоверения, неполучени в двегодишен срок от датата, когато са станали изискуеми, следва да се конфискуват съгласно чл. 44 от Закона за бюджета, като в описа към канцеларското дело се отбелязва датата на конфискацията.
Канцеларското дело се образува и съхранява от административния секретар.

Съдебно-изпълнителна служба


42. Извънбюджетните средства, които постъпват в съдебно-изпълнителната служба, са: "частни суми", "пътни и дневни" и "преходящи суми".

43. Частните суми по § 2, буква "б", се внасят от длъжниците или трети лица по изпълнителните дела по сметка "Частни суми" при ДСК или в брой на съдебния изпълнител, инкасатора или секретаря, съответно касиера на съдебно-изпълнителната служба, срещу издадена от тях квитанция от кочан, изпратен от Министерството на правосъдието.
Сумите, добити от продажба на имущества по изпълнителни дела, се внасят от купувача по сметка "Частни суми" при ДСК.
За внесените суми ДСК изпраща на съдебно-изпълнителната служба два екземпляра от вносния документ за всяка вноска, придружени с опис, единият екземпляр от които се подрежда в канцеларско дело № 17, а вторият екземпляр към изпълнителното дело. Във вносния документ се отбелязва: собственото, бащиното и фамилното име на длъжника, размерът на внесената сума, номерът и годината на изпълнителното дело, съдебният изпълнител и районът, както и собственото, бащиното и фамилното име на вносителя, ако е трето лице (предприятие, учреждение и организация).

44. Изплащането на суми от сметка "Частни суми" при ДСК става въз основа на нареждане по образец на ДСК, издадено от съдебно-изпълнителната служба.
След изплащане или превеждане на сумата по нареждането ДСК връща на съдебно-изпълнителната служба единия екземпляр от последното.

45. Приходът и разходът по сметка "Частни суми" се записват в контролния дневник - форма № 11.
Вписването на прихода в контролния дневник и подреждането на вносните документи се извършва по реда на § 29. На разход в графа 5 на същия се вписва сумата по нареждането след изплащането й от ДСК. Контролният дневник се приключва от секретаря, съответно касиера на службата, по реда на § 31.

46. Получените от ДСК извлечения от "Частни суми" се подреждат в канцеларско дело № 18.

47. Сумите, които съдебният изпълнител, инкасаторът или секретарят, съответно касиерът на съдебно-изпълнителната служба, събират в брой от длъжниците срещу квитанции, се внасят по принадлежност най-късно на следващия работен ден след събирането им.
Когато съдебният изпълнител и инкасаторът са по изпълнение извън седалището на службата, събраните суми се внасят на следващия работен ден след завръщането им.
Документите, които се получават от горните длъжностни лица в качеството им на вносители при внасянето на сумите, се подреждат от тях в канцеларско дело № 19 за всеки поотделно по дати на постъпването им.
Върху квитанциите, по които са събрани суми, се вписват контролните номера на вносните документи, с които са отчетени сумите.

48. При издаване на нареждане за изплащане или за превеждане на сума по принадлежност от сметка "Частни суми" при ДСК секретарят на службата, съответно касиерът, отбелязва размера на сумата върху вносния документ, приложен към изпълнителното дело. Вносните документи, по които се издава нареждането за плащане или превод, се изваждат от канцеларско дело № 17 и се подреждат в канцеларско дело № 17а по реда на датите на издаване на нареждането.
При получаване на екземпляра от изплатеното нареждане, който връща ДСК, контролният му номер се вписва върху вносния документ, по който е платена сумата, и се прилага към него.
Вносните документи, по които сумите се изплащат частично, не се изваждат от канцеларско дело № 17. В канцеларско дело № 17а на изплатеното нареждане на ДСК се отбелязват контролният и поредният номер на вносния документ от канцеларско дело № 17. Такива вносни документи се изваждат от канцеларско дело № 17 и се подреждат в канцеларско дело № 17а към нареждането, с което се плаща или превежда последната сума.
За сумите, изпратени с пощенски записи за погасяване на дългове по изпълнителни дела, вносителите попълват в три екземпляра форма № 103 на ДСК.
След получаване на поканите от пощенските записи секретарят на службата, съответно касиерът, нарежда на ПТТ станция да превежда по сметка "Частни суми" при ДСК, за които последната изпраща вносните документи за всеки запис поотделно в два екземпляра.

49. Издадените нареждания до ДСК за плащане по сметка "Частни суми" се подписват от съдебния изпълнител и секретаря, съответно касиера на съдебно-изпълнителната служба. При отсъствие на съдебния изпълнител нарежданията се подписват от ръководителя на районния съд.

50. Срокът за изплащане на нарежданията е един месец от датата на издаването им. За просрочени нареждания за плащания се издават нови след проверка по извлечението на ДСК към датата на изтичане на срока.

51. При разпределяне на суми по изпълнителни дела над 800 лв., добити по запор или продажба на движими вещи, се изисква удостоверение от финансовия отдел при народния съвет за платени данъци и други държавни вземания в съответствие с разпорежданията на точка 48 от Наредбата за събиране на данъците и таксите.
Същото удостоверение се прилага към съответното изпълнително дело, по което е изплатена сумата.

52. Постъпилите суми по сметка "Частни суми" при ДСК съдебният изпълнител превежда веднага на редовните взискатели, а на нередовните съобщава да представят необходимите документи за получаване на сумите.

53. Съдебният изпълнител, инкасаторът, секретарят, съответно касиерът на съдебно-изпълнителната служба нямат право да издават нареждания за плащане на свое име, както и да изплащат суми в брой от ръка.

54. При удръжки на суми от трудово възнаграждение от отчетник при учреждение, предприятие или организация по изпълнителни дела в полза на държавата, социалистическите предприятия, обществените организации и за издръжки същият дава нареждане по образец на БНБ, БИБ и ДСК или пощенски запис, като превежда сумата по принадлежност съгласно запорното писмо, получено от съдебния изпълнител.
Когато удържаните суми са на повече от един длъжник, отчетниците изготвят отделни нареждания или пощенски записи за всеки длъжник поотделно.
Българската народна банка и Държавната спестовна каса изпращат на съдебно-изпълнителната служба единия от екземплярите от нареждането, въз основа на който се прави отметка за издължената сума върху изпълнителните листове в съответните изпълнителни дела.
В случаите, когато сумата е преведена с пощенски запис, отчетникът съобщава с писмо на съдебния изпълнител номера и датата на пощенския запис и номера и годината на изпълнителното дело.

55. Внасянето и отчитането на сумите по изпълнителните листове и други постановления и несъдебни актове, издадени в полза на държавата (точка 1 от Наредбата за събиране на данъците и таксите), се извършва по следния ред:
а) длъжникът по изпълнителното дело по указание на съдебния изпълнител, дадено в призовката, или съдебният изпълнител, инкасаторът, секретарят, съответно касиерът, внасят сумата направо в БНБ по съответния приходен параграф на държавния бюджет срещу квитанция по образец, даден от банката, в която вписват номера, района и годината на изпълнителното дело и съдебния изпълнител, при който е образувано;
б) за внесените от трети лица суми в БНБ банката изпраща служебно един екземпляр от вносните документи, въз основа на който се прави отметката за издължената сума в съответния изпълняващ акт, след което вносният документ се прилага и подшива по хронологичен ред в отделно канцеларско дело № 20.

56. Разноските по превода на суми по изпълнителни дела, формуляри и др. са за сметка на длъжника до постъпването им при съдебния изпълнител, а преводните разноски от съдебния изпълнител до кредитора са за сметка на последния.

57. За действията извън седалището на съдебния изпълнител по изпълнителни дела на частни лица, държавни предприятия и организации съдебният изпълнител получава пътни, дневни и квартирни пари от внесените от взискателя суми в размер и по реда, предвидени в Наредбата за служебните командировки на работниците и служителите и Наредбата за отпускане на суми на подотчетните лица. Извършените командировки се вписват и разпределят от съдебния изпълнител в книгата за сметкоразпределенията - форма № 12.
Когато съдебният изпълнител или инкасаторът са били по изпълнение по частни и държавни изпълнителни дела извън седалището на съда, те получават по държавните дела съответна част от полагаемите им се пътни, дневни и квартирни пари от делегираните на съда по бюджета.
При такива случаи сметката за пътни, дневни и квартирни пари в книгата за сметкоразпределенията се съставя за цялата извършена командировка, като се отбелязва, че от сумата се приспада съответната част за получаване от бюджета. За сумата, която са получили от бюджета, се изготвя сметка за пътни, дневни и квартирни пари също за цялата командировка, в която се отбелязва размерът на сумата, която е получена от депозитите за пътни, дневни и квартирни пари, като се посочва и номерът на сметката в книгата за сметкоразпределението. Заповедта за командировка и командировъчното удостоверение се прилагат към сметката за получаване на суми от бюджета.

58. Депозитните суми за пътни, дневни и квартирни пари се внасят от взискателя по делото направо в ДСК по сметка "Пътни и дневни" по реда и начина, указани в § 48.
По нареждане на съдебния изпълнител до съответната ПТТС последната прехвърля по сметка "Пътни и дневни" сумите по пощенските записи, изпратени за такси или пътни, дневни и квартирни пари, като ДСК изпраща в два екземпляра от вносните документи за всеки запис поотделно, от които единият се прилага към изпълнителното дело, а за втория се образува канцеларско дело № 21.

59. Изплащането на суми за командировки на съдебния изпълнител или инкасатор става направо от ДСК срещу чек, издаден на името на съдебния изпълнител или инкасатора, който се подписва от ръководителя на районния съд и секретаря, съответно касиера, на съдебно-изпълнителната служба.
Сумите за държавни такси от сметка "Пътни и дневни" се изтеглят с чек, издаден на името на секретаря, съответно касиера, подписан от ръководителя на районния съд и съдебния изпълнител. Върху талона на чека, срещу който са изтеглени сумите за такси, се нанасят номерата на делата и преписките, по които са облепени държавните такси.

60. За внесените и изплатените суми по сметка "Пътни и дневни" секретарят, съответно касиерът, на съдебно-изпълнителната служба води контролен дневник - форма № 13, по реда и начина, указани в § 29.
При изплащане на суми от ДСК по сметка "Пътни и дневни" срещу нареждане се процедира по реда на § 48, като се образува канцеларско дело № 21а.
По вносните документи в канцеларско дело № 21а, по които са теглени суми с чек, се нанася само номерът на чека.
Извлеченията, получени от ДСК, се подреждат в отделно канцеларско дело № 22.

61. Свободните суми по сметка "Пътни и дневни" се връщат на вносителя чрез ДСК по нареждане на съответния съдебен изпълнител, а неполучените в продължение на две години от датата, когато са станали изискуеми, се конфискуват по реда на § 36 и 37.

62. Към 31 декември секретарят, съответно касиерът, на съдебно-изпълнителната служба съставя опис на остатъците по изпълнителните дела по сметка "Пътни и дневни" по заверителните писма; сборът на сумите следва да се равнява на остатъка по сметката при ДСК към същата дата.
Един екземпляр от описа на сметката, в който се вписва и остатъкът на ДСК към 31 декември, се изпраща на финансово-счетоводния отдел при Министерството на правосъдието до 31 януари на следващата година.

Преходни разпоредби


63. Настоящият правилник отменя Правилника за финансовата отчетност на съдебните учреждения, обнародван в "Известия", брой 53 от 1953 г., и всички окръжни, инструкции и разпореждания, които му противоречат.

64. Финансово-счетоводният отдел при Министерството на правосъдието дава указания по приложение на настоящия правилник.

65. Правилникът е съгласуван с Министерството на финансите и държавния контрол, БНБ и ДСК.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума