навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ПО РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Издаден от министъра на народното здраве

Обн. ДВ. бр.36 от 13 Май 1975г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Мероприятията за осигуряване на радиационна безопасност имат за цел да предпазят населението на страната от вредното въздействие на йонизиращите лъчения при професионални и битови условия, а така също и околната среда (въздух, вода, почва, хранителни продукти и др.) от замърсяване с радиоактивни вещества над естествения радиационен фон.

Чл. 2. (1) Радиационната безопасност в страната се организира и ръководи от Министерството на народното здраве съгласно Закона за народното здраве (ДВ, бр. 88 от 1973 г.) и Разпореждане № 117 на Министерския съвет от 7 април 1964 г.
(2) Контролът за радиационна безопасност се извършва от органите на държавния санитарен контрол. Техните разпоредби по осигуряване на радиационната безопасност са задължителни за министерствата, централните ведомства, народните съвети, предприятията, учрежденията, обществените организации и частните лица.


Чл. 3. Основните принципи и изисквания на радиационната безопасност в страната се определят от Нормите за радиационна безопасност (ДВ, бр. 94 от 1972 г.), Наредбата за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 60 от 1974 г.), инструкциите (заповедите), издадени от Министерството на народното здраве, както и от изискванията на хигиенната наука и здравните интереси на работниците и населението.


Чл. 4. (1) Специализирани органи на държавния санитарен контрол в областта на радиационната безопасност са: сектор "Радиационна хигиена" при Хигиенно-епидемиологичното управление на Министерството на народното здраве, Специализираната инспекция по радиационна безопасност към Научноизследователския институт по радиобиология и радиационна хигиена, отделите по радиационна хигиена към окръжните хигиенно-епидемиологични инспекции и държавните санитарни инспектори в големите обекти, използуващи източници на йонизиращи лъчения.
(2) Държавният санитарен контрол в областта на радиационната безопасност може да се осъществява само от правоспособни лица (лекари, санитарни инспектори, физици, химици, инженери и др.).


Чл. 5. Държавните санитарни инспектори по радиационна безопасност се назначават и уволняват съгласно установения ред.


Чл. 6. Цялостният контрол по радиационната безопасност в страната и изпълнението на този правилник се осъществява от органите на държавния санитарен контрол по радиационната безопасност в съответствие със Закона за народното здраве, Правилника за прилагане на Закона за народното здраве, (ДВ, бр. 31 от 1974 г.), Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване (ДВ, бр. 84 от 1963 г.), правилника за неговото приложение (ДВ, бр. 80 от 1964 г.), Разпореждане № 117 на МС от 7 април 1964 г.


Чл. 7. Към Министерството на народното здраве се създава съвет по радиационна безопасност. Съставът му се утвърждава от министъра на народното здраве по предложение на главния държавен санитарен инспектор.

Глава втора.
ЗАДАЧИ НА ОРГАНИТЕ ПО РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ


Чл. 8. Органите на държавния санитарен контрол по радиационна безопасност:
1. извършват санитарно-техническа експертиза при проучване, проектиране и строителство на нови и реконструкция на съществуващи обекти, където се използуват източници на йонизиращи лъчения, или при изменение на промишления профил и технологичните им процеси;
2. контролират прилагането и спазването на нормите за радиационна безопасност и изискванията за работа с източници на йонизиращи лъчения във всички обекти, където има такива;
3. спират строителството, забраняват пускането в експлоатация и спират експлоатацията на обекти и съоръжения при нарушаване на нормите и изискванията на правилата в областта на радиационната безопасност;
4. забраняват пренасянето, превозването, продажбата и употребата на хранителни продукти, питейна вода, лекарствени средства, химически вещества и други материали и предмети, замърсени с радиоактивни вещества над допустимите норми, и определят начините за третирането им;
5. контролират провеждането на мероприятията за опазване на околната среда от замърсяване с радиоактивни вещества;
6. изучават външната среда и условията на труда по отношение на радиационните фактори и въздействието на йонизиращите лъчения върху здравето на хората и предлагат, предписват и контролират провеждането на научнообосновани мероприятия, осигуряващи радиационната безопасност на населението.

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ


Чл. 9. Секторът по радиационна хигиена към Хигиенно-епидемиологичното управление на Министерството на народното здраве:
1. обосновава и разработва основните направления и тенденции в дейността по осигуряване на радиационната безопасност на населението в страната;
2. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на народното здраве нормативни и други актове, отнасящи се до радиационната безопасност на населението при професионални и битови условия;
3. определя, ръководи и контролира дейността на отделите по радиационна хигиена към Хигиенно-епидемиологичните инспекции и на Специализираната инспекция по радиационна безопасност и предлага мероприятия за нейното подобряване;
4. координира и ръководи методично работата на службите по радиационна безопасност към министерствата, другите ведомства, предприятията, учрежденията, организациите и др.;
5. договаря и организира съвместна комплексна дейност по охраната на труда в обектите, използуващи източници на йонизиращи лъчения, с ЦС на БПС, ведомства, организации и др.


Чл. 10. Отделите по радиационна хигиена към хигиенно-епидемиологичните инспекции:
1. осъществяват предварителен и текущ санитарен контрол за спазване на нормите, правилата и изискванията по радиационна безопасност в предприятията и учрежденията, използуващи източници на йонизиращи лъчения на територията, за която отговарят;
2. провеждат системен контрол за радиационните фактори на външната среда (въздух, води, почва, хранителни продукти и др.) в определените контролни пунктове на страната;
3. контролират транспортирането, отчитането и съхраняването на радиоактивните вещества и събирането и обезвреждането на радиоактивните отпадъци;
4. осъществяват методично ръководство на лечебно-профилактичните заведения в тяхната дейност (профилактични прегледи, диспансеризация, рехабилитация и трудоустрояване, медикопрофесионален подбор, професионална ориентация на работниците и др.) съобразно изискванията при работа в среда на йонизиращи лъчения;
5. дават препоръки и участвуват в провеждането на здравно-просветната работа по биологичното действие на йонизиращите лъчения и профилактиката на лъчевите увреждания и за повишаване на здравната култура на трудещите се.


Чл. 11. Специализираната инспекция по радиационна безопасност при Научноизследователския институт по радиобиология и радиационна хигиена:
1. ръководи и провежда предварителния и текущия радиационнохигиенен контрол в атомните електроцентрали, ядрените реактори, обектите за добив и преработка на естествени радиоактивни материали и в други крупни обекти, използуващи източници на йонизиращи лъчения;
2. контролира радиационните фактори на външната среда около посочените обекти и влиянието им върху здравето на населението;
3. провежда индивидуалния филмов дозиметричен контрол на работещите в среда на йонизиращи лъчения в цялата страна.


Чл. 12. Органите на държавния санитарен контрол по радиационна безопасност имат право:
1. да посещават по всяко време обектите, подлежащи на контрол, и да изискват от длъжностните лица и от гражданите сведения и документи, необходими за изясняване състоянието на радиационната безопасност;
2. да вземат хранителни продукти и други вещества, предмети и материали за анализ и експертиза в необходимите им количества. При необходимост да възлагат извършването на радиационно-хигиенни експертизи на предприятия, заведения, научноизследователски учреждения, лаборатории и др. независимо от тяхната подчиненост;
3. да дават задължителни предписания за провеждането на необходимите радиационно-хигиенни мероприятия;
4. да изискват от ръководителите на предприятията, учрежденията и организациите привличане на виновните длъжностни лица към дисциплинарна отговорност; да налагат парични глоби на длъжностни лица и граждани, а при необходимост да поставят пред органите на прокуратурата въпроса за привличане на виновните към наказателна отговорност в случай на нарушаване на утвърдените норми за радиационна безопасност и наредбите за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник и отменя Правилника за организацията и контрола на лъчезащитата в НРБ (ДВ, бр. 46 от 1965 г.).


§ 2. Правилникът се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за народното здраве.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума