навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ЗАДАЧИТЕ НА ОКРЪЖНИТЕ ДИРЕКЦИИ "БИБЛИОТЕКИ"

Издаден от председателя на Комитета за култура

Обн. ДВ. бр.48 от 19 Юни 1979г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Окръжната дирекция "Библиотеки" е специализирано звено за организационно и методическо ръководство на библиотеките в окръга и е под ръководството на окръжния съвет за култура. Тя осъществява своята дейност на основата на партийните и държавните документи в областта на културата.
Чл. 2. Дирекцията отговаря за състоянието и дейността на библиотеките пряко пред окръжния съвет за култура и Държавно обединение "Пластични изкуства, културно наследство и библиотечно дело" към Комитета за култура.

Чл. 3. Окръжната дирекция "Библиотеки" се категоризира от Държавно обединение "Пластични изкуства, културно наследство и библиотечно дело" по показатели и нормативи, утвърдени от председателя на Комитета по труда и работната заплата.

Раздел II.
Структура


Чл. 4. Окръжната дирекция "Библиотеки" има следната структура:
1. директор, който е и директор на окръжната библиотека;
2. заместник-директор;
3. направление "Организация и формиране на библиотечната система";
4. направление "Организация на работата с читателите";
5. административно-стопанска служба, която е обща и за окръжната библиотека.

Чл. 5. Щатният персонал на дирекцията се утвърждава с годишното щатно разписание на окръжния съвет за култура след съгласуване с Държавно обединение "Пластични изкуства, културно наследство и библиотечно дело".

Раздел III.
Дейност


Чл. 6. Окръжната дирекция "Библиотеки" ръководи:
1. окръжната библиотека и читалищните библиотеки - организационно и методически;
2. всички останали библиотеки на територията на окръга - методически.

Чл. 7. За осъществяване на своята организационна и методическа дейност окръжната дирекция "Библиотеки":
1. установява системата на библиотечното обслужване в окръга, която се одобрява от окръжния съвет за култура и се утвърждава от председателя на окръжния народен съвет;
2. прогнозира развитието на библиотечното обслужване в окръга, изработва планове за осъществяването му и контролира изпълнението им;
3. решава откриването и закриването на общообразователните библиотеки и контролира откриването на научните библиотеки в окръга;
4. предлага на окръжния съвет за култура уедряването на общообразователните библиотеки в окръга;
5. организира и регулира централизираното снабдяване на библиотеките с литература, помощни материали и съоръжения;
6. разпределя средствата за литература между читалищните библиотеки в окръга съобразно категорията на населеното място, броя на жителите и задачите на библиотеката;
7. контролира изпълнението на финансовите нормативи за покупка на книги за училищните и профсъюзните библиотеки;
8. изработва методически указания, библиографски указатели и други методически материали в помощ на общообразователните библиотеки;
9. организира и провежда текущата квалификация на библиотекарите от окръжната и общообразователните библиотеки;
10. подпомага и контролира библиотеките в окръга при изпълнението на техните задачи и санкционира нарушителите на библиотечната дейност и на статистическата отчетност.

Чл. 8. Директорът на окръжната дирекция "Библиотеки":
1. организира и ръководи цялостната дейност на окръжната дирекция и на окръжната библиотека и отговаря за тях пред окръжния съвет за култура и пред Държавно обединение "Пластични изкуства, културно наследство и библиотечно дело";
2. назначава и уволнява библиотекарите от читалищните библиотеки в общинските центрове и от другите градски читалищни библиотеки след съгласуване с управителния съвет на читалището;
3. контролира назначаването на библиотекарите в останалите библиотеки;
4. предлага на окръжния съвет за култура за награждаване изявили се в работата библиотекари от всички библиотеки в окръга;
5. разпорежда и следи за изпълнението на бюджета.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Към окръжната дирекция "Библиотеки" се изгражда библиотечен съвет, който функционира по правилник, утвърден от председателя на Комитета за култура.

Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Окръжната дирекция "Библиотеки" е юридическа личност със седалище в окръжния център. Тя притежава бланка и кръгъл печат с надпис:
Окръжен съвет за култура - гр. ... В средата: Дирекция "Библиотеки".
(2) Дирекцията е на бюджетна издръжка със самостоятелна бюджетна сметка. Средствата за нейните разходи се осигуряват ежегодно в бюджета на окръжния съвет за култура.
(3) В бюджета на окръжната дирекция "Библиотеки" се включва целият бюджет на окръжната библиотека и средствата, предназначени за покупката на книги, помощни материали и съоръжения за читалищните библиотеки в окръга.

§ 3. Този правилник се издава на основание параграф 2 от Устава на Комитета за култура (ДВ, бр. 75 от 1978 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума