навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР ВЪРХУ СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1983 Г.,

Обн. ДВ. бр.72 от 16 Септември 1983г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Техническият надзор върху съоръженията с повишена опасност се осъществява за спазването на установените изисквания за техническо устройство и безопасно за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения при изграждането и експлоатацията на обекти с производствено и непроизводствено предназначение.
(2) Съоръжения с повишена опасност по смисъла на този правилник, наричани по-нататък "поднадзорни обекти", са: парни и водогрейни котли, паропрегреватели, економайзери, съдове под налягане, повдигателни, асансьорни и рентгенови уредби, тръбопроводи за пара и гореща вода, газопроводи и газови инсталации, въжени линии и скивлекове, апарати за физикална терапия и рехабилитация, инсталации и уредби, в които се използуват радиоактивни материали, с изключение на ядрените съоръжения и материали, предмет на Указ № 1306 за държавния контрол по ядрената безопасност (ДВ, бр. 54 от 1980 г.) и правилника за неговото прилагане (ДВ, бр. 8 от 1981 г.)
Чл. 2. Предписанията на органите за технически надзор, свързани с проектирането, производството, вноса, монтажа, експлоатацията, преустройството и поддържането на поднадзорните обекти, издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за министерствата, другите ведомства, народните съвети, организациите и гражданите.

Чл. 3. Техническият надзор в системата на Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и Главното управление на Строителните войски се извършва въз основа на този правилник от техни специализирани служби за технически надзор, върху дейността на които Държавният комитет за наука и технически прогрес упражнява методическо ръководство.

Глава втора.
ОРГАНИ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


Чл. 4. (1) Органите за държавен технически надзор се създават към Държавния комитет за наука и технически прогрес и осъществяват своята контролна дейност като подсистема на Националната контролна система.
(2) Председателят на Държавния комитет за наука и технически прогрес може да възлага на органи на министерствата, другите ведомства или на техни организации да извършват държавен надзор върху обектите по чл. 1.

Чл. 5. Органите за държавен технически надзор имат следните права и задължения:
1. упражняват контрол за спазване на установените изисквания за техническото устройство и безопасно за човека и околната среда функциониране на поднадзорните обекти, експлоатирани в страната;
2. осъществяват методическо ръководство и упражняват контрол върху дейността на специализираните органи за ведомствен технически надзор;
3. издават мотивирани предписания по устройството и функционирането на поднадзорните обекти;
4. спират функционирането на поднадзорните обекти, изградени или експлоатирани в нарушение на установените изисквания;
5. предлагат за спиране или отменяне незаконосъобразни актове на стопански и други органи, както и на специализираните органи за ведомствен технически надзор, отнасящи се до устройството и функционирането на поднадзорните обекти;
6. предприемат действия за налагане на административни наказания за нарушения по техническата изправност и правилното функциониране на поднадзорни обекти съгласно Закона за териториално и селищно устройство и Закона за стандартизацията;
7. разработват проекти за нормативни и други актове, свързани с проектирането, производството, вноса, монтажа, експлоатацията, преустройството и поддържането на поднадзорните обекти;
8. изготвят становища по проекти за нормативни актове по устройството и функционирането на поднадзорните обекти, разработвани от други органи съобразно тяхната компетентност.

Чл. 6. Органите за държавен технически надзор имат право на достъп по всяко време до поднадзорните обекти. За обектите със специално предназначение достъпът се осъществява по ред, съгласуван със съответните министерства и други ведомства.

Чл. 7. Органите за държавен технически надзор могат да привличат специалисти от министерства, други ведомства, висши учебни заведения, научноизследователски, инженерно-внедрителски и други организации за решаване на въпроси на технически надзор, като разходите са за сметка на съответната организация.

Глава трета.
ОРГАНИ ЗА ВЕДОМСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


Чл. 8. (1) Специализираните органи за ведомствен технически надзор към министерствата, другите ведомства, народните съвети, стопанските и други организации се обособяват в самостоятелни звена или в състава на други звена.
(2) Стопанските и други организации, които експлоатират малък брой поднадзорни обекти, не образуват отделни звена. Съобразно броя и вида на обектите те назначават инспектори за ведомствен технически надзор или възлагат извършването на функциите по технически надзор на други длъжностни лица по съвместителство.

Чл. 9. (1) Ръководителите на звената за ведомствен технически надзор към министерствата, другите ведомства и народните съвети се назначават и освобождават от ръководителя на министерството (ведомството) или от председателя на изпълнителния комитет на окръжния народен съвет.
(2) Ръководителите на другите звена за ведомствен технически надзор се назначават и освобождават от ръководителя на висшестоящата организация.

Чл. 10. Звената за ведомствен технически надзор към министерствата, другите ведомства и организациите осъществяват своята дейност по вътрешни правилници, утвърдени от съответния ръководител, съгласувано с органите за държавен технически надзор.

Чл. 11. Специализираните органи за ведомствен технически надзор в министерствата, другите ведомства и народните съвети имат следните права и задължения:
1. упражняват контрол за спазване на установените изисквания за техническо устройство и безопасно за човека и околната среда функциониране на поднадзорните обекти, експлоатирани в съответната система;
2. ръководят и контролират дейността на специализираните органи за ведомствен технически надзор в организациите и поделенията;
3. спират функционирането на поднадзорните обекти, изградени или експлоатирани в нарушение на установените изисквания;
4. правят предложения за търсене на отговорност от виновните лица, извършили нарушения за изискванията на нормативните актове за устройство и функциониране на поднадзорните обекти;
5. организират разработването на мероприятия за осигуряване на техническата изправност и правилното функциониране на поднадзорните обекти, за включване на тези мероприятия в инженерните проекти и насрещните планове;
6. разработват проекти на нормативни и други актове за дейността на ведомствения технически надзор в системата на съответното министерство(ведомство) или народен съвет;
7. дават становища или разработват въпросите по устройството и експлоатацията на поднадзорните обекти от учебните програми за професионална подготовка и повишаване квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри и контролират изпълнението на програмите.

Чл. 12. Специализираните органи за ведомствен технически надзор в организациите и техните поделения имат следните права и задължения:
1. организират и контролират спазването на изискванията на нормативните актове за устройство и функциониране на поднадзорните обекти;
2. регистрират и освидетелствуват поднадзорните обекти и извършват технически прегледи на тези обекти по установения ред;
3. организират по установения ред атестирането на ръководния и изпълнителския персонал за работа с поднадзорните обекти;
4. спират функционирането на поднадзорните обекти, изградени или работещи в нарушение на установените изисквания;
5. правят предложения за търсене отговорност от виновните лица, извършили нарушения на изискванията на нормативните актове за устройство и функциониране на поднадзорните обекти;
6. информират органите за държавен технически надзор за авариите и злополуките, допуснати при експлоатацията на контролираните от тях поднадзорни обекти;
7. контролират изпълнението на учебните програми за професионална подготовка и за повишаване квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри по устройство и експлоатация на поднадзорните обекти;
8. съставят годишни отчети и анализи за състоянието на поднадзорните обекти и предлагат мерки за подобряване на състоянието им.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 199 от Закона за териториално и селищно устройство.

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на Държавния комитет за наука и технически прогрес, който дава указания по прилагането му.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума