навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА НИСМ "Н. И. ПИРОГОВ"

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.61 от 28 Юли 1992г., изм. ДВ. бр.17 от 27 Февруари 1996г., попр. ДВ. бр.20 от 8 Март 1996г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 1997г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Научният институт за спешна медицина "Н. И. Пирогов", наричан по нататък "институтът", е лечебна и научна организация в областта на спешната медицина и е на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването.
Чл. 2. Институтът осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с други здравни заведения, с органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства.

Раздел II.
Основни функции


Чл. 3. Институтът осъществява функции на:
1. специализиран орган на Министерството на здравеопазването;
2. методичен ръководител.

Чл. 4. Институтът изпълнява функциите на специализиран орган на Министерството на здравеопазването по отношение на:
1. спешна медицинска помощ на населението на София и други населени места;
2. спешна медицинска помощ при всички екстрено възникнали аварийни ситуации с масов травматизъм в страната.

Чл. 5. Институтът изпълнява функциите на методичен ръководител по отношение на:
1. обучение, повишаване квалификацията и преквалификацията на кадрите от здравната мрежа в страната;
2. следдипломна квалификация на здравни кадри по спешна медицина.

Раздел III.
Основни задачи на института


Чл. 6. Институтът изпълнява следните задачи:
1. денонощна специализирана диагностично-лечебна дейност на спешно болните от София и страната;
2. спешна медицинска помощ при аварийни ситуации;
3. научноизледователска и внедрителска дейност в областта на спешната медицина, както следва:
а) травматология на опорно-двигателния апарат;
б) спешна и гнойно-септична хирургия;
в) неврохирургия и лицево-челюстна хирургия;
г) детска хирургия;
д) изгаряне и пластика;
е) остра бъбречна недостатъчност и урология;
ж) спешни вътрешни заболявания;
з) токсикология;
и) анестезиология и реанимация;
к) спешна рентгенова и образна диагностика;
л) физиотерапия и рехабилитация при спешни заболявания;
м) организационни проблеми на бързата медицинска помощ и на спешната медицина;
4. оказва спешна консултативна помощ на други здравни заведения по съответния ред;
5. оказва организационно-методична и консултативна помощ на здравните заведения чрез:
а) проучване състоянието на работата на здравните заведения в областта на спешната медицина и даване на съответните препоръки за нови методики за диагностика, лечение и рехабилитация;
б) съставяне на указания, бюлетини и други методически материали;
6. разработва и внедрява наш и чужд опит. Участва в научни конференции и конгреси от национален и международен мащаб, установява контакти и делово сътрудничество със сродни организации от различни страни.

Раздел IV.
Управление и финансиране


Чл. 7. Институтът е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София.

Чл. 8. (1) Институтът определя своя вътрешна структура на базата на определена от Министерството на здравеопазването численост на персонала.
(2) Институтът има право да открие извънбюджетна сметка съгласно ПМС № 146 от 1991 г. за приоритетно снабдяване в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 71 от 1991 г.).
(3) Директорът на института управлява средствата, предоставени от бюджета, и тези , утвърдени по извънбюджетната сметка на института, в съответствие с ПМС № 146 от 1991 г.
(4) Директорът на института утвърждава и извършва промени в щатното разписание.

Чл. 9. Институтът развива своята научна и лечебна дейност, като влиза в договорни отношения с други организации в съответствие със законовите разпоредби на страната.

Чл. 10. Институтът обявява конкурси и избира самостоятелно научни кадри в съответствие със Закона за научните степени и научните звания и правилника за неговото прилагане.

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 9 от 1997 г.) Дейността на института се осъществява под ръководството на директора и с помощта на дирекционния съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 1997 г.) Директорът на института е хабилитирано лице. Трудовото правоотношение с него възниква въз основа на конкурс. Конкурсът се обявява по реда на Кодекса на труда от министъра на здравеопазването.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 1997 г.) Директорът на института има следните права и задължения:
1. отговаря за цялостната му дейност и го представлява пред други органи и организации;
2. определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и други материални и морални стимули за работниците и служителите в съответствие с наличните фондове и действащите в страната нормативни документи;
3. управлява средствата, предоставени от бюджета, получени от собствена научна и експертна дейност от външни организации, както и средствата, дарени от различни организации, фондации и частни лица у нас и в чужбина;
4. има функции на работодател по отношение на служителите на института.

Чл. 13. (1) Дирекционният съвет включва директор, зам.-директори, ръководители на структурни звена, гл. счетоводител и гл. юрисконсулт.
(2) Дирекционният съвет има консултативни функции по отношение осъществяването и координирането дейността на института, управлението на неговия щат, бюджет и материална база.
(3) При обсъждане на въпроси за работното време, охрана и условия на труд, отпуски и трудови възнаграждения дирекционният съвет заседава с участие на представители на синдикатите.

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители на института.
(2) По решение на синдикатите може да се създаде събрание на пълномощниците.
(3) Свикването и функциите на общото събрание се определят в разпоредбите на Кодекса на труда.
(4) Общото събрание:
1. определя конкурсните длъжности съгласно чл. 90 КТ;
2. взема решение за разпределянето и начина на използване на средствата от СБКМ;
3. избира комисия по трудовите спорове;
4. приема вътрешните правила за организация на работната заплата;
5. приема правилника за вътрешния трудов ред в института;
6. приема годишния отчет на института.

Чл. 15. Научният съвет взема решения за обявяване и провеждане на конкурси за научни кадри в съответствие със законовите разпоредби. Приема планове, предложения и отчети за научноизследователската дейност на института.

Чл. 16. (1) Съставът на научния съвет се утвърждава от министъра на здравеопазването по предложение на директора на института.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 1996 г., попр., бр. 20 от 1996 г.) Членовете на научния съвет се избират с тайно гласуване от всички служители, имащи научни степени или научни звания. За избрани се считат лицата, получили най-много гласове.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 1, ал. 2 от ПМС № 250 от 1991 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 4 от 1991 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума