навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приложение № 1 към ПМС № 151 от 05.08.1992 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 14 Август 1992г., изм. ДВ. бр.82 от 9 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.5 от 13 Януари 1995г., изм. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 1996г., изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1996г., изм. ДВ. бр.22 от 15 Март 1996г., изм. ДВ. бр.63 от 26 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.83 от 1 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 6 Май 1997г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 1997г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 2007г., изм. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., отм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 131 от 27 май 2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Национална служба за охрана - ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., в сила от 03.06.2016 г.

Чл. 1. Този правилник регламентира функциите, устройството и органите на управление на Националната служба за охрана, както и правата и задълженията на личния състав.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 04.12.2009 г.) Националната служба за охрана е юридическо лице на бюджетна издръжка и представлява специализиран военизиран държавен орган, подчинен на президента на Република България.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 04.12.2009 г.) Численият състав на Националната служба за охрана се определя съгласно приложението (поверително).


Чл. 3. (1) Националната служба за охрана осигурява лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим по месторабота, местоживеене, пребиваване в страната и в чужбина на президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и вицепрезидента.
(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Националната служба за охрана осигурява лична охрана и специализиран транспорт на председателя на Конституционния съд, на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд, на главния прокурор и на омбудсмана. При повишена степен на застрашеност им осигурява и друга охрана на основание решение на комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 1996 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 41 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Националната служба за охрана осигурява специализиран транспорт на членовете на Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, заместник министър-председателите, председателя на Сметната палата, управителя на Българската народна банка, заместниците на главния прокурор на Република България, определени от него и на директора на Националната следствена служба. При повишена степен на застрашеност им осигурява охрана на основание решение на комисия.


Чл. 4. Националната служба за охрана осигурява лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим при пребиваване в страната на чуждестранни гости с ранг, съответстващ на лицата, изброени в чл. 3, ал. 1.


Чл. 5. Националната служба за охрана при повишена степен на застрашеност и на основание решение на комисия осигурява охрана и специализиран транспорт на:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 1996 г. изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) народни представители, министри, кмета на Столичната община и членове на Сметната палата;
2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2006 г.) лица, заемали длъжностите, посочени в чл. 3, ал. 1;
3. членове на семействата на лицата, заемащи длъжностите, посочени в чл. 3, ал. 1;
4. кандидати за президент и вицепрезидент по време на предизборна кампания;
5. (нова - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) други лица по решение на Министерския съвет.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 1996 г.) Националната служба за охрана при повишена степен на застрашеност и на основание решение на комисия осигурява охрана и специализиран транспорт на:
1. ръководители на международни организации и движения;
2. чуждестранни гости с ранг, съответстващ на изброените лица в чл. 3, ал. 2 и в чл. 5, т. 1, 2 и 3;
3. чуждестранни гости и ръководители на делегации с особена важност за страната.


Чл. 7. Личната охрана обезпечава сигурността на охраняваното лице, като използва специализирани похвати, технически средства и оръжие при непосредствена заплаха.


Чл. 8. Постовата охрана възпрепятства неправомерно проникване на лица в охраняваните обекти, както и пряко посегателство върху охраняваното лице, като използва специализирани похвати, технически средства и оръжие при непосредствена заплаха.


Чл. 9. Пропускателен режим се осъществява по установения ред на съответното ведомство за допускане на лица в охраняваните обекти, като се извършва задължителна проверка за оръжие и други общоопасни средства.


Чл. 10. Техническа охрана на охраняваните лица се извършва чрез:
1. проверка на сгради, транспортни средства, колетни пратки, подаръци, багажи и други предмети за наличие на взривоопасни, радиоактивни и запалителни материали;
2. изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи;
3. организиране на надеждна радио- и проводна свръзка;
4. контрол за годността на храната и напитките;
5. фотографска дейност за охранителни и представителни нужди.


Чл. 11. (1) Националната служба за охрана използва специализирани автомобили за изпълнение на охранителни функции, свързани с обезпечаване сигурността на охраняваните лица.
(2) Броят, видът, класът и застраховката на специализираните автомобили като елемент на охраната се определят от началника на Националната служба за охрана според конкретните условия, обстановка и задачи.


Чл. 12. Националната служба за охрана:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 04.12.2009 г.) осигурява автомобили на министрите, на началника на отбраната и на кмета на Столичната община;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) предоставя автомобили при възможност срещу заплащане по фактически разходи на Народното събрание, Министерския съвет и за чуждестранни делегации и длъжностни лица във ведомствата;
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) осигурява транспортното обслужване на администрацията на президента за сметка на бюджета на Националната служба за охрана.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) (1) По искане на държавен орган и срещу заплащане по извършени фактически разходи Националната служба за охрана:
1. осигурява охрана на мероприятие, организирано от съответното ведомство;
2. осигурява лична охрана и специализиран транспорт в чужбина на съответния министър или ръководител на ведомство.
(2) Фактическите разходи по ал. 1 включват разходи за командировка в размерите по чл. 20, разходи за автомобилите (експлоатационни за километър пробег и за изразходвано гориво) и разходи за наемане на специализирана техника за охрана.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Националната служба за охрана прилага специални мерки за сигурност във връзка с осъществяваните от нея дейности по:
1. доставките на специализирани автомобили, гориво-смазочни материали, резервни части и съоръжения за тях;
2. поддръжката на собствена авторемонтна работилница и гараж;
3. контрола на техническата изправност и сигурност на автомобилите;
4. техническата охрана по чл. 10;
5. поддръжка и ремонт в охраняван обект.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 1997 г., предишен текст на ал. 1, изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 04.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет ползването и управлението на стопанство "Кричим" и охраната на стопанство "Евксиноград" и обект "Шабла", комплекс "Бояна".


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 1999 г.)


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Националната служба за охрана взаимодейства с болница "Лозенец", и териториалните медицински служби, които осигуряват лекарски екипи на територията на столицата и при пътувания в страната на охраняваните лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) При пътувания в чужбина на лицата, изброени в чл. 3, ал. 1, Националната служба за охрана уведомява болница "Лозенец", да предприеме необходимите мерки за медицинско осигуряване.
(3) Разходите за командировки по ал. 2 са за сметка на съответното ведомство.


Чл. 17. За обезпечаване сигурността на охраняваните лица на територията на столицата и при пътувания в страната началникът на Националната служба за охрана изпраща авангард за взаимодействие с териториалните органи на МВР.


Чл. 18. Обезпечаването на сигурността на лицата, изброени в чл. 3 и 5, в чужбина се организира от Националната служба за охрана във взаимодействие и координация с Националната разузнавателна служба.


Чл. 19. При пътуване в чужбина на лицата, изброени в чл. 3, ал. 1, началникът на Националната служба за охрана командирова авангард за взаимодействие с местните органи за сигурност.


Чл. 20. (1) Националната служба за охрана командирова за своя сметка в страната и в чужбина само свои служители.
(2) Средствата за пътни и квартирни в страната и в чужбина на личната охрана и водачите на специализирани автомобили се изплащат в размер на действително извършените разходи и се отчитат с документ.
(3) Дневните разходи на личната охрана в страната се изплащат в размер на действително изразходваните средства и се отчитат с документ.
(4) Пътните, дневните и квартирните разходи в страната и в чужбина за останалите служители на Националната служба за охрана се изплащат съгласно действащите наредби за командировките.


Чл. 21. (1) (Нова - ДВ, бр. 5 от 1995 г.) Държавните органи и организации са длъжни да оказват съдействие на Националната служба за охрана при изпълнение на функциите й.
(2) (Предишна ал. единствена - ДВ, бр. 5 от 1995 г.) Националната служба за охрана обезпечава сигурността на охраняваните лица и обекти във взаимодействие с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба и други ведомства на основание съвместно разработени нормативни актове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 1995 г.) Служителите на Националната служба за охрана при осъществяване на предоставените им правомощия удостоверяват това си качество, като представят служебна карта и отличителен знак на службата по ред, определен от нейния началник.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 1995 г.) Отличителният знак е личен и се дава само на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана.


Чл. 22. (1) Националната служба за охрана ползва информация от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба, Националната следствена служба и други източници с цел определяне степента на застрашеност и обезпечаване сигурността на лицата по чл. 3, 4, 5 и 6.
(2) На основа на получената информация извършва анализ и оценка и предприема с горепосочените ведомства съвместни мерки за сигурност на охраняваните лица в страната и в чужбина.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 04.12.2009 г.) Националната служба за охрана във взаимодействие с Министерството на отбраната разработва планове и провежда конкретни мероприятия за обезпечаване сигурността на охраняваните лица във военно време.
(2) Поддържа мобилизационни запаси по смисъла на предходната алинея съгласно действащите нормативи.


Чл. 24. Началникът на Националната служба за охрана:
1. осъществява общо и непосредствено ръководство на службата и отговаря за цялостната й дейност;
2. се разпорежда с бюджетните средства на службата и я представлява пред трети лица;
3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) в рамките на определените числен състав и бюджет утвърждава щата, създава и закрива структурни звена;
4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) издава инструкции и заповеди и отговаря за правното осигуряване на Националната служба за охрана;
5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) приема на служба, присвоява първо военно звание, повишава в по-горно звание, понижава в звание и освобождава от служба офицерите и сержантите от Националната служба за охрана, с изключение на офицерите с висши офицерски звания;
6. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) назначава, преназначава и уволнява лицата, работещи по трудови правоотношения;
7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) посочва служители от Националната служба за охрана, които да определят специалните мерки за сигурност в случаите по чл. 13;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) периодически се отчита пред президента на Република България за състоянието и резултатите от дейността на службата.


Чл. 25. Заместник-началниците на Националната служба за охрана изпълняват функции по управление, възложени им от началника на службата, и го заместват при отсъствие с негова заповед.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Структурните звена се ръководят от началници, които отговарят за цялостната им дейност пред началника на Националната служба за охрана.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 04.12.2009 г.) Офицерите и сержантите от Националната служба за охрана се ползват с правата на военнослужещи по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България до приемането на закон за организацията и дейността на службата.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) За служителите от Националната служба за охрана извън тези по чл. 27 се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, освен ако в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се предвижда друго.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Трудовите възнаграждения на личния състав от Националната служба за охрана се определят със заповед на началника на службата съобразно действащите нормативни актове.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Седалището на Националната служба за охрана е в предоставения й за ползване и управление обект - публична държавна собственост, с административен адрес София, бул. Черни връх 43.
(2) Социалните нужди на Националната служба за охрана се обслужват от предоставените й за ползване и управление обекти - публична държавна собственост:
1. почивни бази в местността "Траката" и в комплекс "Сандрово";
2. учебно-възстановителен център на язовир "Искър" - за подготовка, обучение, квалификация и възстановяване на служителите.
(3) Ползването и управлението на обектите по ал. 2 се уреждат с инструкции на началника на службата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Съставът на комисията по чл. 3, ал. 2, чл. 5 и 6 се определя от президента на Република България.


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 22 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Заплащането по фактически разходи по смисъла на чл. 12, т. 2 и определянето на лицата по чл. 6, т. 3 се извършва въз основа на документ, подписан за съответното ведомство от президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните работи, а заплащането по чл. 12а - въз основа на документ, подписан от държавния орган, който е поискал охраната.

Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 4 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на одобрения бюджет на омбудсмана за 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Правилника за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 82 от 1992 г., бр. 5 от 1995 г., бр. 13, 16, 22, 63 и 83 от 1996 г., бр. 25, 36 и 41 от 1997 г., бр. 13 от 1999 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 7 от 2003 г. и бр. 56 от 2005 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 26 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2009 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 22 МАРТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 16 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)

§ 5. (1) Трудовите правоотношения със служителите на Националната служба за охрана, работещи в стопанство "Кричим", чиито длъжности преминават в Министерството на финансите, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) За служителите на Националната служба за охрана, работещи в стопанство "Кричим", на длъжност, определена за заемане от държавен служител, се прилага § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).


§ 6. Националната служба за охрана и Министерството на финансите да организират предаването и приемането на имуществото, заведено по баланса на Националната служба за охрана във връзка с управлението на стопанство "Кричим".


§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВО "КРИЧИМ"


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 август 2014 г.


Приложение към чл. 2, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.)

(поверително)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума