навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИТОТЕРАПИЯ И НАРОДНА МЕДИЦИНА

Обн. ДВ. бр.95 от 7 Ноември 1996г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат устройството и дейността на Националния център по фитотерапия и народна медицина.
(2) Националният център по фитотерапия и народна медицина, наричан по-нататък "център", е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и с предмет на дейност: осъществяване съвместно с други министерства, ведомства и организации на координационна, методическа и контролна дейност по провеждането на държавната политика за рационално използване на лечебните растения за здравеопазването; извършване на научноприложна дейност в областта на традиционната медицина; подпомагане Министерството на здравеопазването при провеждане на държавната политика по изучаване опита на народната медицина и използването на нейните безвредни и полезни методи и средства в практиката на здравеопазването; организиране съвместно с други компетентни органи и организации на научно-приложна дейност за ефективното използване на билковото богатство и опита на народната медицина; организиране, усъвършенстване и подпомагане на дейността и квалификацията на медицинските специалисти в областта на фитотерапията; участие съвместно с други компетентни органи и организации в разработването на съвременни технологии за производството на фитофармацевтични продукти; извършване на предварителна преценка на новите методи и средства за профилактика, диагностика и лечение, създадени на растителна, животинска и минерална основа; контролиране съвместно с други държавни органи износа на лечебни растения; организиране и провеждане на национални и международни конференции по предмета на дейност на центъра.

Раздел II.
Основни дейности

Чл. 2. Центърът осъществява следните дейности:
1. разработва програми за развитието на фитотерапията и други клонове на природната медицина за изучаване, съхраняване и оползотворяване на опита на народната медицина;
2. разработва проекти за законови, подзаконови и други нормативни документи в областта на фитотерапията и народната медицина;
3. развива съвместно с други компетентни институции научноизследователска дейност за ефектинно използване на билковото богатство и опита на народната медицина;
4. организира и контролира съвместно с ръководствата на здравните заведения дейността на кабинетите и заведенията по фитотерапия, апитерапия, хомеопатия, кинезитерапия, остеопатия и други клонове на природната медицина;
5. организира и провежда квалификацията на медицинските специалисти по прилагането на методите и средствата на комплементарната медицина;
6. организира и провежда квалификацията на билкосъбирачите и билкозаготвителитс;
7. извършва оценка на нови методи и средства за профилактика и лечение на базата на растителна, животинска и минерална основа създадени от народната медицина;
8. организира и провежда научно-практически конференции от национално и международно значение по проблеми, свързани с предмета на дейност на центъра;
9. участва в изпълнението на международни програми, имащи отношение към предметя на неговата дейност.

Раздел III.
Устройство и управление


Чл.3. Организационно-управленската структура се утвърждава от директора на центъра на основата на утвърдената от министъра на здравеопазването численост на персонала.

Чл. 4. (1) Ръководството на центъра се осъществява от директор - специалист с висше медицинско образование. Трудовият договор с директора се сключва от министъра на здравеопазването.
(2) Директорът:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред всички държавни органи, здравни заведения, организации и други физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. извършва структурни промени и трансформации на длъжности;
3. има функции на работодател по отношение на всички служители в центъра;
4. управлява средствата, предоставени от бюджета и извънбюджетни средства.

Чл. 5. (1) Директорът се подпомага от дирекционен съвет, който е съвещателен орган и се състои от заместник-директор, ръководители на структурни звена, счетоводител и юрисконсулт.
(2) Дирекционният съвет дава становище по осъществяването и координирането на дейностите на центъра, управлението на неговия щат. и материална база, разходването на бюджетни и извънбюджетни средства.

Чл. 6. (1) Общото събрание на центъра се състои от всички работещи в него.
(2) Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда взема решения за разпределението и начина на използването на средствата за социално-битово и културно обслужване, както и по други въпроси, предоставени му от действащото законодателство.

Чл. 7. (1) Центърът има извънщатен експертен съвет по фитотерапия и народна медицина, който се утвърждава от министъра на здравеопазването по предложение на директора на центъра.
(2) Директорът на центъра по право е член на експертния съвет, но не може да бъде негов председател.
(3) Експертният съвет има статут на консултативен орган на центъра и дава становища по:
1. проекти за законови и други нормативни документи, разработени от центъра;
2. проекти за програми и научно-приложни разработки;
3. етапни и заключителни резултати от изпълнението на програми и задания на научноприложни разработки;
4. организирането и провеждането на научно-практически конференции;
5. извършването на оценка на предложенията за нови лечебни средства на базата на растителен, минерален и животински произход, съдадени от народната медицина.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 8. Центърът е на бюджетна издръжка и има право да открие извънбюджетна сметка съгласно ПМС N 146 от 1991 г. за приоритетно снабдяване в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 71 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1991 г., бр. 47 от 1992 г., бр. 74 от 1993 г., бр. 5 от 1994 г. и бр. 12 от 1996 г.).

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тозиправилник се издава на основание § 6 от ПМС N 219 от 1996 г. за изменение на Постановление N 171 на Министерския съвет от 1994 г. за преобразуване на Националния център по фитотерапия и народна медицина при Министерството на здравеопазването и откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка (ДВ, бр. 77 от 1996 г.) и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния център по фитотерапия и народна медицина (ДВ, бр. 85 от 1994 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума