навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 128 ОТ 1998 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.04.1997 г.
Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 1997г., изм. ДВ. бр.128 от 3 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.31 от 30 Март 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието, наричан по-нататък "централния регистър".
Чл. 2. (1) Централният регистър се състои от:
1. централна регистърна служба;
2. местни регистърни бюра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Администрацията на Централния регистър подпомага директора при осъществяване на правомощията му, изпълнява технически дейността на Централния регистър и дейностите по административното обслужване на граждани и юридически лица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Общата администрация осигурява технически дейността на Централния регистър и на неговата специализирана администрация и е организирана в отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност".
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Специализираната администрация е организирана в главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра" и включва два отдела:
1. отдел "Регистърно производство и компютърно програмно осигуряване";
2. отдел "Местни регистърни бюра".
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Държавните служители в Централния регистър могат да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на служебните задължения. Паричните и предметните награди могат да бъдат на стойност от 50 до 250 лв. Видът и размерът на наградата се определят със заповед от директора на Централния регистър.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Местните регистърни бюра се разкриват със заповед на министъра на правосъдието в седалищата на окръжните съдилища.

Чл. 3. Директорът на централния регистър:
1. разпорежда и отказва вписванията на обстоятелства в регистъра;
2. ръководи и представлява централния регистър;
3. назначава служителите на централния регистър.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията.

Чл. 4. Централната регистърна служба:
1. осигурява нанасянето на информацията в регистъра;
2. осигурява съхраняването на информацията в регистъра;
3. осигурява достъпа до информацията в регистъра;
4. съхранява преписките по откази за вписване на обстоятелства в регистъра;
5. организира поддръжката, съхранението и развитието на регистъра.

Чл. 5. (1) В местните регистърни бюра се извършват:
1. приемането и обработката на исканията за вписване в регистъра;
2. приемането и обработката на исканията за справки в регистъра;
3. потвърждаването на вписването и отказът за вписване в регистъра;
4. издаването на удостоверения за липсата или наличието на вписани в регистъра обстоятелства;
5. удостоверяването на подписа по чл. 27, ал. 2 от Закона за особените залози (ЗОЗ).
(2) Потвърждаването по ал. 1, т. 3 и удостоверяването по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват от длъжностните лица по вписванията.

Чл. 6. (1) Операторът на централния регистър осъществява технически дейността на централния регистър.
(2) Операторът на централния регистър се определя от директора на централния регистър по реда за възлагане на държавните поръчки.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Регистърът се състои от единна компютърна база данни, съдържаща електронни образи на документи, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в текстови (АSСII) формат.

Глава втора.
Вписвания


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Вписването на обстоятелства в компютърната база данни се извършва въз основа на заявление или разпореждане за служебно вписване по образци от № 1 до 5 и от № 7 до 12, одобрени от министъра на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Вписването на обстоятелства се извършва чрез пренасяне в базата данни на електронен образ на разпореждането за служебно вписване или на заявлението за вписване и документите, въз основа на които е получено съгласието за вписване, както и на информация от полета номера 1 - 4, 8 - 10 и 38 в текстови (АSСII) формат.

Чл. 9. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за залог се посочва в заявление - образец № 1, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на договора за залог (това поле се оставя празно при подаване на заявлението за първоначално вписване на договора);
2. група "Залогодател"; в полетата и се посочва информация, отнасяща се до залогодателя, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) в поле № 2 "Наименование" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на физическото лице - залогодател; ако лицето е едноличен търговец, посочват се и фирмата, под която то извършва дейността си, съдът и номерът на партидата, където е вписан търговецът; за юридическо лице - залогодател се посочват наименованието и организационната му форма;
б) в поле № 3 "Идентификационен код" се посочва идентификационният код на лицето, формиран съгласно § 1 от допълнителните разпоредби;
в) в поле № 4 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, областта и точният адрес на физическото или юридическото лице - залогодател;
3. група "Длъжник по обезпеченото вземане" (полетата и се попълват само при вписване на договор за залог, при който залогодателят е различен от лицето, задължено по обезпеченото вземане; информацията за длъжника по обезпеченото вземане се посочва в полетата на групата по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 5 "Наименование";
б) поле № 6 "Идентификационен код";
в) поле № 7 "Адрес";
4. група "Заложен кредитор" (в полетата и се посочва информацията, отнасяща се до лицето, в чиято полза е учреден вписваният залог, по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 8 "Наименование";
б) поле № 9 "Идентификационен код";
в) поле № 10 "Адрес";

5. група "Обезпечено вземане"; в полетата на тази група се посочва информация за възникването и предмета на задължението, чието изпълнение е обезпечено със залога, както следва:
а) в поле № 11 "Основание" се индивидуализира източникът на задължението: договор, съдебно решение, административен акт или друг източник (посочва се и датата на съответния акт);
б) в поле № 12 "Предмет" се описва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава; задължението може да е за предаване на сума пари или определена вещ, както и за извършването или неизвършването на определени действия;
в) в поле № 13 "Размер" се посочват количеството на дължимото по задължението и единиците, включително валутни, в които то се измерва (при парични задължения се посочва само главницата);
г) в поле № 14 "Лихви" се посочва размерът на лихвата, която се начислява върху паричните задължения;
д) в поле № 15 "Лихви за забава" се посочва размерът на лихвата (неустойката) за забава, която се начислява върху парично вземане;
6. група "Парична сума, за която е учреден залогът"; тази група има единствено поле № 16 "Размер", което се попълва само когато залогът за обезпечаване на парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване изпълнението на непарично вземане (посочват се размерът и валутата на сумата);

7. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле № 17 "Описание", в което се посочва описанието на имуществото, което е предмет на договора за залог (ако имуществото представлява вземане, посочва се и третото задължено лице);
б) поле № 18 "Цена", в което се посочва цената (размер и валута) на заложеното имущество, ако е заявена;
в) поле № 19 "Лице, което получава изпълнение по заложеното вземане" се попълва само в случаите на залог на вземане (посочва се лицето, на което заложеното вземане следва да се изпълнява преди пристъпване към изпълнение, когато това лице не е залогодателят);
8. група "Модалитети"; в полетата и се посочват срокът и условията на заложното право; групата има следните полета:
а) поле № 20 "Срок"; посочва се денят, в който изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5 години; ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 21 като условие;
б) поле № 21 "Условия"; посочват се заявени за вписване прекратителни или отлагателни условия на заложното право.
(2) Заявлението се придружава с писменото съгласие на лицето, посочено в заявлението в група "Залогодател", със заверка на подписа от нотариус или служител на регистъра.
(3) Измененията по вписания договор за залог се заявяват за вписване на образеца по ал. 1, както следва:
1. в поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване" се посочва номерът на разпореждането за първоначалното вписване на договора;
2. информацията за лицето, придобило права върху заложеното имущество, се посочва в полетата на група "Залогодател";

3. информацията за лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението, се посочва в полетата на група "Длъжник по обезпеченото вземане";
4. информацията за лицето, придобило обезпеченото вземане или встъпило в правата на заложния кредитор, се посочва в група "Заложен кредитор";
5. информацията за всички останали промени, заявявани за вписване, се посочва в съответните групи и полета.
(4) Заявлението по ал. 3 се придружава с писмено съгласие, както следва:
1. по т. 2 - на лицето, посочено в заявлението в групата "Залогодател";
2. по т. 3 - на лицето, посочено в заявлението в групата "Длъжник по обезпеченото вземане", и на лицето, вписано в регистъра в групата "Заложен кредитор";
3. по т. 4 и 5 - на лицето, вписано в регистъра в групата "Заложен кредитор".
(5) За вписването на залога върху търговско предприятие, за да бъде той противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие ( чл. 21, ал. 3 ЗОЗ), заявлението до съответния регистър се придружава с препис от удостоверението за вписване на залога в Търговския регистър; съгласие на лицата по ал. 2 и 4 не се изисква.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно залога в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации се посочва в заявление - образец № 1, в полета, обединени в групи, както следва:
1. в полета № от 1 до 7 се посочва информация съгласно чл. 9, ал.1, т. 1-3;
2. група "Заложен кредитор": в полетата и се посочва информация, отнасяща се до емисията ипотечни облигации, както следва:
а) в поле № 8 "Наименование" се изписват думите "Облигационерите по емисия ипотечни облигации съгласно приложеното решение на общото събрание на акционерите";
б) в поле № 9 "Идентификационен код" се посочва идентификационният код, съставен съгласно § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби;
в) в поле № 10 "Адрес" се поставя знакът "Х";
3. група "Обезпечено вземане": в полетата и се посочва информация за емисията ипотечни облигации, както следва:
а) в поле № 11 "Основание" се посочва решението на общото събрание на акционерите;
б) в поле № 12 "Предмет" се изписват думите "Вземания по ипотечни облигации";
в) в поле № 13 "Размер" се посочва номиналната стойност на емисията и паричната единица, в която е изразена;
г) в поле № 14 "Лихви" се посочва размерът на лихвата по облигациите;
д) в поле № 15 "Лихви за забава" се посочва размерът на лихвата (неустойката) за забава, която се начислява;
4. в полета № от 16 до 21 се посочва информация съгласно чл. 9, ал. 1, т. 6-8.
(2) Заявлението се придружава с препис от решението на общото събрание на акционерите за емисията и писмено съгласие на лицата, представляващи банката издател, със заверка на подписите от нотариус или служител на регистъра.
(3) Измененията по вписания особен залог се заявяват за вписване на образеца по ал.1, както следва:
1. в поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване" се посочва номерът на разпореждането за първоначално вписване на законния залог;
2. информацията за всички останали промени, заявявани за вписване, се посочва в съответните групи и полета.
(4) Заявлението по ал. 3 се придружава с писмено съгласие на лицата, представляващи банката издател, със заверка на подписите от нотариус или служител на регистъра.

Чл. 10. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената се посочва в заявление - образец № 2, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на договора за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената (това поле се оставя празно при подаване на заявлението за първоначално вписване на договора);
2. група "Купувач" (в полетата и се посочва информацията, отнасяща се до купувача по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 2 "Наименование";
б) поле № 3 "Идентификационен код";
в) поле № 4 "Адрес";
3. група "Продавач" (в полетата и се посочва информацията, отнасяща се до продавача по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 8 "Наименование";
б) поле № 9 "Идентификационен код";
в) поле № 10 "Адрес";
4. група "Продадено имущество"; в полетата и се посочва информацията за продаденото имущество, както следва:
а) в поле № 17 "Описание" се индивидуализира имуществото, което е предмет на договора за продажба; ако имуществото представлява вземане, вписва се и третото задължено лице;
б) в поле № 18 "Цена" се посочва цената (размер и валута) на продаденото имущество, ако е заявена;
5. група "Модалитети" (в полетата и се посочват срокът и условията на договора за продажба); групата има следните полета:
а) поле № 20 "Срок"; посочва се денят, в който изтича срокът за изплащане на цената, ако е по-кратък от 5 години (ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 21 като условие);
б) поле № 21 "Условия"; посочват се заявени за вписване прекратителни или отлагателни условия на продажбата.
(2) Заявлението се придружава с писменото съгласие на лицето, посочено в заявлението в група "Купувач", със заверка на подписа от нотариус или служител на регистъра.
(3) Измененията на вписания договор за продажба се заявяват за вписване чрез попълване във формуляра на съответната информация, както следва:
1. в поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване" се посочва номерът на разпореждането за първоначалното вписване на договора;
2. информацията за лицето, придобило права върху продаденото имущество, се посочва в полетата на групата "Купувач";
3. информацията за лицето, придобило правата на продавача или встъпило в тях, се посочва в група "Продавач";
4. информацията за всички останали промени се посочва в съответните групи и полета.
(4) Заявлението по ал. 3 се придружава с писменото съгласие, както следва:
1. по т. 2 - на лицето, посочено в заявлението в групата "Купувач";
2. по т. 3 и 4 - на лицето, вписано в регистъра в групата "Продавач".

Чл. 11. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно договора за лизинг се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на договора за лизинг (това поле се оставя празно при подаване на заявлението за първоначално вписване на договора);
2. група "Ползвател" (в полетата и се посочва информацията, отнасяща се до ползвателя, по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 2 "Наименование";
б) поле № 3 "Идентификационен код";
в) поле № 4 "Адрес";
3. група "Лизингодател" (в полетата и се посочва информацията за лизингодателя по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 8 "Наименование";
б) поле № 9 "Идентификационен код";
в) поле № 10 "Адрес";
4. група "Предоставено за ползване имущество"; в полетата и се посочва информацията за даденото на лизинг имущество, както следва:
а) в поле № 17 "Описание" се индивидуализира имуществото, което е предмет на договора за лизинг;
б) в поле № 18 "Цена" се посочва цената (размер и валута) на даденото на лизинг имущество, ако е заявена;
5. група "Модалитети"; в полетата и се посочват срокът и условията на договора за лизинг; групата има следните полета:
а) поле № 20 "Срок"; посочва се денят, в който изтича срокът за изплащане на лизинговите вноски, ако е по-кратък от 5 години; ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле № 21 като условие;
б) поле № 21 "Условия"; посочват се заявени за вписване прекратителни или отлагателни условия на лизинга.
(2) Заявлението се придружава с писменото съгласие на лицето, посочено в заявлението в група "Ползвател", със заверка на подписа от нотариус или служител на регистъра.
(3) Измененията на вписания договор за лизинг се заявяват за вписване чрез попълване в образеца по ал. 1 на съответната информация, както следва:
1. в поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване" се посочва номерът на разпореждането за първоначалното вписване на договора;
2. информацията за лицето, придобило права върху предоставеното за ползване имущество, се посочва в групата "Ползвател";
3. информацията за лицето, придобило правата на лизингодателя или встъпило в тях, се посочва в група "Лизингодател";
4. информацията за всички останали промени се посочва в съответните групи и полета.
(4) Заявлението по ал. 3 се придружава с писменото съгласие, както следва:
1. по т. 2 - на лицето, посочено в заявлението в групата "Ползвател";
2. по т. 3 и 4 - на лицето, вписано в регистъра в групата "Лизингодател".

Чл. 12. (1) Вписването на запор върху имущество по чл. 4 ЗОЗ се разпорежда въз основа на получено запорно съобщение. Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно запора се посочва служебно в разпореждане - образец № 4, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на запора;
2. група "Лице, спрямо което е наложен запорът" (в полетата и се посочва информация за лицето, спрямо което е наложен запорът по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 2 "Наименование";
б) поле № 3 "Идентификационен код";
в) поле № 4 "Адрес";
3. група "Лице, в полза на което е наложен запорът" (в полетата и се посочва информация за лицето, в полза на което е наложен запорът, по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 8 "Наименование";
б) поле № 9 "Идентификационен код";
в) поле № 10 "Адрес";
4. група "Основание" с единствено поле № 11 "Съд и № на делото, по което е наложен запорът" (посочва се информация за съда и изпълнителното дело, по което е наложен запорът);
5. група "Сума, за която е наложен запорът"; в полетата и се посочва описанието на претенцията, за чието обезпечаване е наложен запорът, както следва:
а) в поле № 13 "Размер" се посочват размерът и валутата на главницата;
б) в поле № 14 "Лихви" се посочва размерът на лихвата, която се начислява върху главницата;
6. група "Запорирано имущество"; в полетата и се индивидуализира запорираното имущество, както следва:
а) в поле № 17 "Описание" се индивидуализира имуществото, върху което е наложен запорът; ако имуществото представлява вземане, вписва се и третото задължено лице;
б) в поле № 38 "Регистрационен номер на залога върху вземане" се посочва регистрационният номер на вписан залог, който обезпечава вземане, включено в запорираното имущество;
7. група "Вдигане на запора" с единствено поле № 35 "Съд и № на делото, по което е вдигнат запорът" (посочва се информация за съда и делото, по което е постановено вдигане на запора).
(2) Когато запорното съобщение няма необходимото съдържание, липсващата информация се изисква от лицето, в полза на което е наложен запорът.

Чл. 13. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно пристъпването към изпълнение се посочва в заявление - образец № 5, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на договора за залог;
2. група "Част от вземането, която се търси" с единствено поле № 22 "Размер", в което се посочва каква част от вземането се търси;
3. група "Имущество, върху което се насочва изпълнението" с единствено поле № 23 "Описание", в която се индивидуализира заложеното имущество, по отношение на което се пристъпва към изпълнение (когато се пристъпва към изпълнение върху цялото заложено имущество, изписват се думите "цялото имущество"; когато предмет на залога е търговско предприятие, се изписват думите "предприятието като съвкупност" или "активи на предприятието" в зависимост от избора на заложния кредитор);
4. група "Депозитар"; в полетата и се посочва информация, отнасяща се до определения депозитар, както следва:
а) в поле № 24 "Име" се посочват трите имена на депозитаря;
б) в поле № 25 "ЕГН" се посочва единният граждански номер (ЕГН) на депозитаря;
в) в поле № 26 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, областта и точният адрес на депозитаря;
г) в поле № 27 "Банкова сметка" се посочват откритата от депозитаря банкова сметка; банковият код, фирмата и адресът на банката (съответно на клона), в която е открита сметката;
5. група "Управител на предприятие"; в полетата и се посочва информация, отнасяща се до назначения управител на предприятието, върху което се насочва изпълнението, както следва:
а) в поле № 28 "Име" се посочват трите имена на управителя;
б) в поле № 29 "ЕГН" се посочва ЕГН на управителя;
в) в поле № 30 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, областта и точният адрес на управителя.
(2) Измененията на обстоятелствата относно изпълнението се заявяват за вписване чрез попълване в образеца по ал. 1 на новата информация в съответните групи и полета.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 заявлението се придружава с писменото съгласие на лицето, вписано в регистъра в групата "Заложен кредитор".

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.).

Чл. 15. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно изоставянето на изпълнението се посочва в заявление - образец № 7, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на договора за залог;
2. група "Част от вземането, търсенето на която се изоставя" с единствено поле № 31 "Размер", в което се посочва за коя част от вземането се изоставя изпълнението;
3. група "Имущество, което престава да е обект на изпълнение" с единствено поле № 32 "Описание", в което се посочва за коя част от заложеното имущество се изоставя изпълнението.
(2) Заявлението се придружава с писменото съгласие на лицето, вписано в регистъра в групата "Заложен кредитор", със заверка на подписа от нотариус или служител на регистъра.

Чл. 16. Поканата за назначаване на нов управител на заложено предприятие се изготвя на заявление - образец № 8, с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на договора за залог; поканата се подписва от лицето, вписано в регистъра в група "Заложен длъжник".

Чл. 17. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства относно откриването на производство по несъстоятелност се посочва в заявление - образец № 9, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на откритото производство по несъстоятелност (това поле се оставя празно при подаване на заявлението за първоначално вписване);
2. група "Лице, за което е открито производство по несъстоятелност" (в полетата и се посочва информация, отнасяща се до лицето, за което е открито производство по несъстоятелност, по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 2 "Наименование";
б) поле № 3 "Идентификационен код";
в) поле № 4 "Адрес";
3. група "Основание" с единствено поле № 11 "Съд и № на делото", в което се посочва информация за съда и делото, по което е постановено решението;
4. група "Прекратяване на производството" с единствено поле № 35 "Съд и № на делото"; посочва се информация за съда и делото, по което е постановено решението за прекратяване на производството по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност.
(2) Заявлението се придружава със съдебно удостоверение за вписването на съдебното решение, с което се открива, съответно прекратява, производството по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност.

Чл. 18. (1) Вписването на решението за обявяване в несъстоятелност се разпорежда въз основа на публикацията в "Държавен вестник". Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства се посочва служебно в разпореждане - образец № 10, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за вписване на обявената несъстоятелност;
2. група "Лице, обявено в несъстоятелност" (в полетата и се посочва информация, отнасяща се до лицето, обявено в несъстоятелност, по начина, указан в чл. 9, ал. 1, т. 2); групата има следните полета:
а) поле № 2 "Наименование";
б) поле № 3 "Идентификационен код";
в) поле № 4 "Адрес";
3. група "Основание" с единствено поле № 11 "Съд и номер на делото; брой на ДВ", посочват се информация за съда и делото, по което е постановено решението, както и броят и датата на "Държавен вестник", в който е извършено обнародването;
4. група "Възстановяване правата на несъстоятелния" с единствено поле № 35 "Съд и номер на делото; брой на ДВ", посочва се информация за съда и делото, по което е постановено решението за възстановяване правата на несъстоятелния, както и броят и датата на "Държавен вестник", в който е извършено обнародването.
(2) Когато данните от публикацията са недостатъчни, липсващата информация се изисква служебно от съда, постановил решението.

Чл. 19. Подновяването на вписването се извършва чрез заявление - образец № 11, с единствена група "Регистрационен номер". Групата има единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва регистрационният номер на разпореждането за първоначалното вписване. Заявлението се подписва от лицето, съответно вписано в регистъра в полета № 8-10.

Чл. 20. (1) Съгласието за заличаване на вписване на договор за залог, договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договор за лизинг се дава в заявление - образец № 12, с единствена група "Регистрационен номер"; групата има единствено поле № 1 "№ на разпореждането за първоначално вписване", в което се посочва регистрационният номер на разпореждането за първоначалното вписване.
(2) Заявлението се придружава с писменото съгласие на лицето, вписано съответно в регистъра в полета № 8-10, с нотариална заверка на подписа или със заверка на подписа от служител на регистъра.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) Заявлението за заличаване на вписване на залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации се придружава с удостоверение от Българската народна банка за лицата, които са назначени за проверители на банката издател и декларация от посочените проверители на банката, с нотариална заверка на подписите или със заверка на подписите от служител на регистъра, че задълженията на банката издател по съответната емисия ипотечни облигации са погасени напълно.

Глава трета.
Удостоверения и справки


Чл. 21. (1) Централният регистър издава следните удостоверения:
1. Удостоверение за вписванията по партидата на определено лице в качеството му на залогодател, купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, спрямо което е наложен запор, лице, за което е открито производство по несъстоятелност, и лице, обявено в несъстоятелност;
2. Удостоверение за вписванията във връзка с определена сделка по чл. 12 ЗОЗ, запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ или решение на съда по несъстоятелността;
3. (отм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Централният регистър дава и справки без удостоверяване със съдържанието на удостоверенията по ал. 1. Справките се предоставят устно или в писмен вид, на хартия или електронен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Удостоверението има съдържанието по чл. 22, съответно чл. 23, като при поискване в съдържанието му могат да бъдат включени и електронните образи на документи, въз основа на които са извършени отделни вписвания.

Чл. 22. (1) Удостоверението по чл. 21, ал. 1, т. 1 съдържа:
1. дата и място на издаването;
2. данни за лицето, относно което се удостоверяват вписванията: наименование, идентификационен код и адрес (полета № 2-4 от образците);
3. данни за всички вписани сделки по чл. 12 ЗОЗ, запори на имущество по чл. 4 ЗОЗ и решения на съда по несъстоятелността по реда на вписването им, съдържащи:
а) регистрационен номер и дата на вписването на сделката, запора или съдебното решение в централния регистър (поле № 1 от образците);
б) вида на вписването (залог, продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, лизинг, запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ, решение за откриване на производство по несъстоятелност или решение за обявяване в несъстоятелност);
в) данни за лицето, чиито права на заложен кредитор, продавач, лизингодател, съответно по запор, са вписани: наименование, идентификационен код и адрес (полета № 8-10 от образците);
г) (отм., предишна буква "д" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) данни за вписано пристъпване към изпълнение (само обстоятелството, че е вписано пристъпване към изпълнение);
д) (предишна буква "ж" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) регистрационни номера на вписани запори върху обезпеченото вземане (поле № 1 от разпореждането по образец № 4);
е) (отм., предишна буква "з" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) датата, на която се прекратява действието на вписването на сделката, съответно запорът;
ж) (предишна буква "и" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) данни за заличаване на вписването, съответно вдигане на запора, прекратяване на производството по несъстоятелност или възстановяване правата на несъстоятелния;
з) (нова - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) броят на страниците, съдържащи електронните образи на документите, въз основа на които е извършено вписването;
4. данни за условно вписване на обстоятелствата по т. 3, извършено въз основа на жалба по чл. 29, ал. 2 ЗОЗ - фактът на обжалването и данни за движението на жалбата с номерата и датите на съответните разпореждания;
5. данни за лицето, по чието искане е издадено удостоверението: наименование, идентификационен код, населено място и адрес;
6. описание на платежния документ за внасяне на дължимата държавна такса и размера на платената такса;
7. името на длъжностното лице по вписванията, издало удостоверението.
(2) При липса на вписвания по името на лицето по ал. 1, т. 2 удостоверението се издава със съдържанието по ал. 1, като вместо данните по ал. 1, т. 3 се удостоверява липсата на вписани обстоятелства.

Чл. 23. Удостоверението по чл. 21, ал. 1, т. 2 съдържа:
1. дата и място на издаването;
2. регистрационния номер и датата на вписването на сделката, запора или решението на съда по несъстоятелността в централния регистър;
3. вида на вписването (залог, продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, лизинг, запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ, решение за откриване на производство по несъстоятелност или решение за обявяване в несъстоятелност);
4. отнасящите се до всяко вписване:
а) номер на разпореждането за вписване и дата на вписването;
б) (отм., предишна буква "г" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) регистрационни номера на вписани запори върху обезпеченото вземане (поле № 1 от разпореждането по образец № 4);
в) (отм., предишна буква "д", изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) данни за лицето, чиито права на заложен кредитор, продавач, лизингодател, съответно по запор са вписани: наименование, идентификационен код и адрес (полета № 8 - 10 от образците);
г) (предишна буква "е" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) данни за условност на вписването, ако е извършено въз основа на жалба по чл. 29, ал. 2 ЗОЗ - фактът на обжалването и данни за движението на жалбата с номерата и датите на съответните разпореждания;
д) (предишна буква "ж" - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) данни за заличаване на вписването, съответно вдигане на запора, прекратяване на производството по несъстоятелност или възстановяване правата на несъстоятелния;
е) (нова - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) броят на страниците, съдържащи електронните образи на документите, въз основа на които е извършено вписването;
5. датата, на която се прекратява действието на вписването;
6. данни за лицето, по чието искане е издадено удостоверението: наименование, идентификационен код, населено място и адрес;
7. описание на платежния документ за внасяне на дължимата държавна такса и размера на платената такса;
8. името на длъжностното лице по вписванията, издало удостоверението.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.)

Глава четвърта.
Производство по вписване


Чл. 25. (1) Заявленията и разпорежданията за служебно вписване - образци № 1-12, не могат да имат поправки и зачерквания и се подписват.
(2) Полетата от заявленията, които остават празни поради незаявяване на обстоятелствата, за които са предвидени, се попълват с думата "не" или "няма".
(3) Ако мястото в някои полета не е достатъчно, към заявлението (разпореждането) се прибавят листа с означение: "Продължение към поле № ... ".

Чл. 26. (1) Когато за вписването на обстоятелства се изисква съгласието на определено лице с нотариална заверка на подписа, заверката може да бъде извършена на гърба на заявлението. Нотариусът заверява подписа само ако заявлението е попълнено съгласно чл. 25.
(2) Съгласието на лицето може да бъде дадено и на отделна декларация с нотариално заверен подпис. В този случай декларацията съдържа всички обстоятелства, посочени в заявлението по чл. 25.
(3) Съгласието на лицето с нотариална заверка на подписа е налице и когато договорът, правата по който се вписват, е сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържа заявените за вписване обстоятелства.

Чл. 27. (1) Подписът на лично явило се в местното регистърно бюро лице се заверява от длъжностното лице по вписванията на гърба на заявлението. Длъжностното лице заверява подписа само ако заявлението е попълнено съгласно чл. 25.
(2) По искане на всяко лично явило се лице длъжностното лице по вписванията заверява подписа му, дори и заверката да не е задължителна.

Чл. 28. (1) Когато за вписването на определени обстоятелства се изисква писменото съгласие на определено лице, съгласието може да бъде дадено на заявлението.
(2) Съгласието на лицето може да бъде дадено и на отделна декларация. В този случай декларацията съдържа всички обстоятелства, посочени в заявлението по чл. 25.
(3) Съгласието на лицето е налице и когато е сключен договор в писмена форма, който съдържа заявените за вписване обстоятелства.

Чл. 29. (1) Местното регистърно бюро оказва съдействие на заявителя при попълване на заявлението.
(2) При постъпване на искане за вписване местното регистърно бюро проверява данните за регистрацията на заявителя и другите лица, до които се отнасят обстоятелствата, чието вписване се иска, и плащането на дължимата държавна такса, след което пренася информацията от заявлението в съответните полета на компютърната база данни.

Чл. 30. В случай че искането бъде уважено, длъжностното лице по вписванията:
1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) попълва номера на разпореждането за вписване, както следва:
а) в поле № 1 на заявлението по чл. 25 - при първоначално вписване на сделка по чл. 12 ЗОЗ или съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност;
б) в съответното поле на заявлението по чл. 25 - при допълнителни вписвания;
2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) заснема на скенер заявлението по чл. 25, съответно документите, въз основа на които е получено съгласието за вписване;
3. (нова - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) издава потвърждение за съдържанието на извършеното вписване в регистъра, което съдържа:
а) дата и място на издаването;
б) номера на разпореждането за вписване и датата на вписването;
в) копие от електронните образи по т. 2;
г) описание на платежния документ за внасяне на дължимата държавна такса и размера на платената такса;
д) името на длъжностното лице по вписванията, издало потвърждението;
4. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) връща оригиналното заявление и приложенията към него на заявителя заедно с потвърждението по т. 3.

Чл. 31. (1) В случай че вписването бъде отказано, длъжностното лице по вписванията удостоверява това обстоятелство, като попълва номера на разпореждането за отказ в съответното поле на заявлението.
(2) Отказът се съобщава на заявителя срещу подпис върху заявлението или с препоръчано писмо с обратна разписка. Датата на съобщаване се вписва в заявлението, като съобщаването по пощата се удостоверява върху заявлението от длъжностното лице по вписванията.
(3) Оригиналното заявление с приложенията се прилага към образуваната преписка по отказа.

Чл. 32. (1) Заявителят може незабавно да обжалва отказа и допълнително да изложи съображенията си в седемдневния срок за обжалване. Датата на подаване на жалбата се попълва в съответното поле на заявлението по чл. 25.
(2) Жалбата се подписва от жалбоподателя върху заявлението. Когато жалбата е подадена по пощата, постъпването и се удостоверява върху заявлението от длъжностното лице по вписванията.
(3) След изтичане на срока за обжалване преписката по отказа се изпраща в централната регистърна служба.

Чл. 33. (1) Ако жалбата е срещу отказ за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1 и 3 ЗОЗ, длъжностното лице по вписванията:
1. (отм., предишна т. 3 - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) попълва номера на разпореждането за условно вписване, както следва:
а) в поле № 1 на заявлението по чл. 25 - при първоначално вписване на сделка по чл. 12 ЗОЗ или съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност;
б) в съответното поле на заявлението по чл. 25 - при допълнителни вписвания;
2. (отм., предишна т. 4 - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) заснема на скенер заявлението по чл. 25, съответно документите, въз основа на които е получено съгласието за вписване;
3. (нова - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) издава потвърждение за съдържанието на извършеното вписване в регистъра със съдържанието по чл. 30, т. 3 и с указание за условността на вписването;
4. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) връща копие от заявлението и приложенията към него на заявителя заедно с потвърждението по т. 3;
5. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) изпраща преписката по отказа в централната регистърна служба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Централната регистърна служба изпраща на министъра на правосъдието преписката заедно с обжалвания акт.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) При уважаване на жалбата по чл. 33 от министъра на правосъдието централната регистърна служба:
1. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) вписва заповедта на министъра на правосъдието в регистъра;
2. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) отбелязва върху заявлението обстоятелството, че жалбата е уважена, номера и датата на заповедта на министъра на правосъдието и номера на разпореждането за вписване;
3. заснема на скенер заявлението;
4. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) изпраща служебно на съответното местно регистърно бюро преписката по жалбата с указание за издаване на потвърждение по чл. 30, т. 3, което включва данните по т. 2 и отпадането на условността на вписването.
(2) Местното регистърно бюро издава потвърждението по ал. 1, т. 4 и служебно го изпраща на жалбоподателя заедно с оригиналното заявление и приложенията.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) При отхвърляне на жалбата от министъра на правосъдието централната регистърна служба прилага съответно чл. 31.
(2) Жалбоподателят може да обжалва отказа чрез централната регистърна служба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаването на уведомлението. Относно подаването на жалбата се прилага чл. 32, ал. 1 и 2.
(3) Ако жалба не бъде подадена, преписката остава в централната регистърна служба.
(4) Централната регистърна служба вписва в регистъра заповедта на министъра, с която се отхвърля жалбата и се заличава направеното условно вписване.

Чл. 36. (1) Ако жалба бъде подадена, централната регистърна служба я изпраща заедно с преписката до Върховния административен съд.
(2) При уважаване на жалбата от Върховния административен съд се прилага съответно чл. 34.
(3) При отхвърляне на жалбата от Върховния административен съд се прилага съответно чл. 35, ал. 4.

Чл. 37. (1) При обжалване на отказ за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 2 ЗОЗ местното регистърно бюро изпраща преписката по отказа в централната регистърна служба след изтичане на срока за обжалване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Централната регистърна служба изпраща преписката заедно с обжалвания акт на министъра на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) При уважаване на жалбата от министъра на правосъдието централната регистърна служба:
1. извършва вписването служебно;
2. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) отбелязва върху заявлението обстоятелството, че жалбата е уважена, номера и датата на заповедта на министъра на правосъдието и номера на разпореждането за вписване;
3. заснема на скенер заявлението;
4. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) изпраща служебно на съответното местно регистърно бюро преписката по жалбата с указание за издаване на потвърждение по чл. 30, т. 3.
(4) Местното регистърно бюро издава потвърждението по ал. 3, т. 4 и служебно го изпраща на жалбоподателя заедно с оригиналното заявление и приложенията.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) При отхвърляне на жалбата от министъра на правосъдието се прилага съответно чл. 35, ал. 1-3.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Ако жалбоподателят обжалва заповедта на министъра на правосъдието, с която жалбата се отхвърля, централната регистърна служба изпраща жалбата заедно с преписката до Върховния административен съд.
(2) При уважаване на жалбата от Върховния административен съд се прилага съответно чл. 37, ал. 3 и 4.
(3) При отхвърляне на жалбата от Върховния административен съд преписката остава в централната регистърна служба.

Чл. 40. При служебно вписване на запор върху имущество по чл. 4 ЗОЗ потвърждението за вписване се изпраща на лицето, в чиято полза е наложен запорът.

Глава пета.
Други производства


Чл. 41. (1) Искането за издаване на удостоверение или справка може да бъде писмено или устно.
(2) Искането съдържа:
1. наименование, идентификационен код и адрес на лицето, поискало удостоверението или справката;
2. (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) идентификационния код, а по възможност и наименованието на лицето, по чиято партида се иска справката или удостоверението по чл. 21, ал. 1, т. 1, съответно регистрационния номер на сделката по чл. 12 ЗОЗ, запора по чл. 4 ЗОЗ или решението на съда по несъстоятелността, относно което се издава справката или удостоверението по чл. 21, ал. 1, т. 2.
(3) При издаването на удостоверение или даването на справката местното регистърно бюро проверява дали е внесена държавна такса.
(4) Отказът да се издаде удостоверение или справка подлежи на обжалване по общия ред.

Чл. 42. (1) Когато срокът на действие на вписването на една сделка или запор изтече, без да бъде подновен, съответно когато бъде уважено искане за заличаване на вписването на сделката, запора или решението на съда по несъстоятелността, централната регистърна служба снема отнасящата се до сделката информация от централната база данни и я архивира.
(2) По регистрационния номер на вписването се записва информация относно архивния номер.
(3) Всяко лице може да иска издаване на съответните удостоверения и справки относно архивираното вписване. Отказите се обжалват по общия ред.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Идентификационният код на лицата се съставя, както следва:
1. за местни физически лица, които имат ЕГН:
а) в разряд първи на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от втори до единадесети на идентификационния код се попълва ЕГН на лицето;
2. за местни юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България:
а) (изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва двуцифреният код на окръжния съд, в който е вписано юридическото лице (клонът на чуждестранното лице), съгласно списък, одобрен от министъра на правосъдието.
б) в разряд трети на идентификационния код се попълва номерът на регистъра, в който е вписано юридическото лице (клонът на чуждестранното лице), съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 14 от 1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията (ДВ, бр. 62 от 1991 г.);
в) (отм., предишна б. "г", изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) в разряд от четвърти до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на партидата на юридическото лице (клонът на чуждестранното лице), като номерата с по-малко от осем цифри се допълват чрез дописване отляво на съответния брой нули;
3. за местни и чуждестранни юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ;
4. за български митнически учреждения:
а) в разряд първи до седми на идентификационния код се попълва "~";
б) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) в разряд от осми до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на митническото учреждение съгласно приложение № 7 към чл. 16, т. 24 и 34; чл. 18, т. 24; чл. 20, т. 20 "Класификатор на митническите учреждения в Република България" от Наредба № 11 от 1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 23, 51, 64, 72 и 108 от 1999 г.; попр., бр. 80 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 4 и 66 от 2000 г.; попр., бр. 68 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2001 г.; попр., бр. 9 от 2001 г.);
5. за местни и чуждестранни юридически лица, които нямат съдебна или друга регистрация в Република България:
а) в разряд от първи до осми на идентификационния код се попълва "~";
б) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) в разряд от девети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на държавата, по чието право е учредено юридическото лице, съгласно т. 3 "Класификатор на държавите" от приложение № 1 към чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 19, ал. 8 от Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.);
6. за физически лица, които нямат ЕГН:
а) в разряд първи на идентификационния код се попълва код за пола на лицето: "1" за лице от женски пол и "2" за лице от мъжки пол;
б) в разряд втори на идентификационния код се попълва "~";
в) в разряд трети и четвърти на идентификационния код се попълват последните две цифри от годината на раждане на лицето;
г) в разряд пети и шести на идентификационния код се попълва поредният номер на месеца на раждане на лицето, като едноцифрените числа се допълват чрез дописване отляво на една нула, а за лица, родени преди 1900 г., поредният номер на месеца се увеличава с 20;
д) в разряд седми и осми на идентификационния код се попълва числото от месеца, представляващо датата на раждане на лицето, като едноцифрените числа се допълват чрез дописване отляво на една нула;
е) (изм. - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) в разряд от девети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на държавата, чийто гражданин е лицето, съгласно т. 3 "Класификатор на държавите" от приложение № 1 към чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 19, ал. 8 от Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.).
7. (нова - ДВ, бр. 31 от 2001 г.) за облигационерите по емисия ипотечни облигации:
а) в разряд първи до шести на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд седми до единадесети на идентификационния код се попълва поредният номер на законния залог в полза на облигационери по емисия ипотечни облигации, според поредността на емисията ипотечни облигации на банката издател.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г.) Формулярите по чл. 8, ал. 1 се отпечатват на хартия формат А4 в съответствие с БДС.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) До организирането на регистъра в съответствие с изискванията на чл. 7 вписванията се извършват на хартиен носител, като се водят следните книги:
1. общ регистър;
2. азбучен указател;
3. партидна книга;
4. книга, образувана от подреждането на копия от заявленията (разпорежданията) за вписване и приложените към тях документи за съгласие;
5. книга за жалбите;
6. регистър за удостоверения и справки.
(2) Вписването се извършва чрез подреждане на заявленията за вписване (разпорежданията за служебно вписване) и приложените към тях документи за съгласие в книгата по ал. 1, т. 4 и съответно отбелязване в общия регистър, азбучния указател и партидната книга.
(3) Общият регистър се води за всички искания за вписване и се приключва всеки ден с подписа на длъжностното лице по вписванията. Празните места се зачертават. Допуснатите грешки се поправят със забележка с подписа на длъжностното лице по вписванията, като се изписва как да се чете поправката.
(4) Общият регистър съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване на заявлението (разпореждането);
3. данни за лицето, спрямо което се иска вписване;
4. номер на партидата;
5. том и страница от книгата по ал. 1, т. 4;
6. забележка.
(5) Азбучният указател съдържа имената на всички лица, за които има открита партида в партидната книга, и номерът на партидата. Указателят се води по собствено име. Всяко лице се означава със собствено, бащино и фамилно име, съответно наименование или фирма.
(6) Партидната книга се води, като:
1. за всяко лице се открива единствена партида при първоначалното вписване на лицето като залогодател, купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, спрямо което е наложен запор на имущество по чл. 4 ЗОЗ, лице, за което е открито производство по несъстоятелност, или лице, обявено в несъстоятелност;
2. за партидата се определя необходимият брой двойни страници, в които се нанасят томът и страницата на всяко вписване в книгата по ал. 1, т. 4;
3. при изпълване на определения брой двойни страници на партидата в същия или в друг том се открива нова партида-продължение, в която се отбелязва номерът на изпълнена та партида, а в долния десен ъгъл на изпълнената партида-номерът на партидата-продължение;
4. когато лицата по т. 1 са повече от едно, открива се партида на всяко от тях;
5. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 4 ЗОЗ се открива партида на другото задължено лице, в която се отбелязва номерът на партидата по първоначалното вписване.
(7) Жалбите се завеждат по реда на постъпването им в книгата по ал. 1, т. 5, като в случаите по чл. 33 се посочва и номерът на партидата.
(8) В регистъра за удостоверенията и справките са записват издадените удостоверения и извършените справки.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 128 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Общият регистър, азбучният указател, партидната книга, книгата за жалбите и регистърът за удостоверенията и справките са номерирани, прошнуровани и заверени от Министерството на правосъдието.
(10) При отказ за вписване се образува преписка, към която се прилагат заявлението, писменото съгласие по чл. 27 ЗОЗ, документът за внесена държавна такса, отказът и съобщението за отказа.
(11) Допуска се смесено водене на регистъра на електронен и хартиен носител, като вместо книгите по ал. 1, т. 1-3 се води компютърна база данни, позволяваща търсене на партидата на всяко лице по неговия идентификационен код или наименование.

§ 4. Този правилник се издава на основание чл. 23 от Закона за особените залози (ДВ, бр. 100 от 1996 г.).

§ 5. Този правилник влиза в сила от 1 април 1997 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума