навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

Приет с ПМС № 219 от 19.05.1997 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 27 Май 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се определя редът за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение" към Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Управлението на средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение" се осъществява по годишна план-сметка, утвърждавана от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта съгласувано с министъра на финансите.

Раздел II.
Набиране на средства


Чл. 3. Средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение" се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) такси за аеронавигационно обслужване по чл. 120, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване;
2. средства по кредитни договори;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) приходи от помощи, дарения, наеми от ведомствени жилища, обучение, квалификация и преквалификация.


Чл. 4. Средствата от превишението на приходите над разходите в края на календарната година остават за ползване през следващата финансова година, като целево се разходват за изпълнение на Европейската програма за интегриране и хармонизиране на националните системи за управление на въздушното движение на европейските страни.

Раздел III.
Разходване на средствата


Чл. 5. (1) Средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение" се разходват за:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) издръжка на дейността на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение", като средствата за работна заплата се формират в процент от събраните такси за извършените аеронавигационни услуги в съответствие с наредба, утвърдена от министъра на транспорта, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите;
2. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) придобиване на дълготрайни материални и нематериални (софтуерни продукти) активи;
3. разходи за капитално строителство и за техническо осигуряване, свързани с интегриране и хармонизиране на националната система за обслужване на въздушното движение с европейската система и с други международни конвенции, по които Република България е страна;
4. подбор, подготовка, квалификация, преквалификация и рехабилитация на персонала, свързан с пряката дейност на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение";
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) погасяване на кредити;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2000 г.) дейности по търсенето и спасяването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Средствата по чл. 122в, ал. 2, т. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване се трансферират по бюджета на Министерството на транспорта ежемесечно до 10-о число на месеца в размер 6 на сто от фактически събраните през предходния месец такси за аеронавигационно обслужване.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г.)

Раздел IV.
Отчитане и контрол на средствата


Чл. 6. Разходваните средства се отчитат съгласно нормативните актове, уреждащи финансово-счетоводната дейност и средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение".


Чл. 7. Фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение" се води в Българската народна банка.


Чл. 8. Оперативният контрол, отчитането, приемането и актуването на изпълнените строително-монтажни работи, придобиването на дълготрайни материални активи, извършените разходи за капитално строителство и техническо осигуряване, свързани с интегриране и хармонизиране на националната система за обслужване на въздушното движение с европейската система за обслужване на въздушното движение, се извършват от главния директор на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение".


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Министърът на транспорта контролира разпореждането със средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 122а, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1996 г. и бр. 16 от 1997 г.) и влиза в сила от 21 февруари 1997 г.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Изпълнението на правилника се възлага на министъра на транспорта, който дава указания за прилагането му.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 34. В Правилника за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение", приет с Постановление № 219 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2000 г.), навсякъде думите "министърът/министъра/Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът/министъра/Министерството на транспорта".


§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума