навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ

Приет с ПМС № 427 от 17.11.1997 г.

Обн. ДВ. бр.110 от 25 Ноември 1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат основните функции, структурата и организацията на дейността на Националния съвет по застраховане, наричан по-нататък "съвета".

Глава втора.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И УСТРОЙСТВО

Чл. 2. Националният съвет по застраховане е орган за държавен застрахователен надзор при Министерския съвет със следните функции:
1. дава и отнема разрешение за застрахователна дейност;
2. разрешава сливането, вливането, отделянето и разделянето на застрахователи, както и преотстъпването на застрахователен портфейл между застрахователи;
3. иска откриване на производство по несъстоятелност на застраховател и дава съгласие в случаите по чл. 68 от Закона за застраховането;
4. прави предложение за назначаване на синдик в производство по несъстоятелност и иска смяна на синдика, когато прецени, че той не изпълнява задълженията си и застрашава интересите на застрахованите;
5. прави предложение по чл. 71, ал. 1 от Закона за застраховането за назначаване на застъпник в производство по несъстоятелност по застраховки "Живот";
6. дава разрешение по чл. 9, ал. 3 от Закона за застраховането;
7. дава разрешение на застрахователните посредници за извършване на посредническа дейност в застраховането;
8. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г.)
9. упражнява надзор по изпълнението на § 8, ал. 2, 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за застраховането от заварените застрахователи и при неизпълнение отнема даденото разрешение.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Съветът се състои от 7 членове: министъра на финансите, министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, директора на Агенцията за застрахователен надзор, представител на Асоциацията на българските застрахователи и хабилитиран преподавател по застраховане, посочен от академичния съвет на Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов.
(2) Председател на съвета е министърът на финансите.
(3) Представителят на Асоциацията на българските застрахователи се избира за всяка календарна година на ротационен принцип в съответствие с нейния устав.
(4) Членовете на съвета участват в работата му лично и не могат да упълномощават други лица да ги представляват.

Чл. 4. Съветът се ръководи от председателя. Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.

Чл. 5. За участието в работата на съвета членовете му не получават възнаграждение. Командировъчните разходи на членовете на съвета са за сметка на Министерския съвет.

Чл. 6. Техническото осигуряване на работата на съвета се извършва от секретар и помощно-технически персонал, назначени по щата на Министерския съвет.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 7. Съветът разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания.

Чл. 8. Заседанията на съвета се свикват от председателя:
1. по негова инициатива;
2. по решение на съвета от предходно заседание;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) по инициатива на директора на Агенцията за застрахователен надзор.

Чл. 9. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително определени дата и дневен ред.
(2) Дневният ред се изготвя от секретаря на съвета и се одобрява от неговия председател.
(3) Материалите, отнасящи се до включените в дневния ред въпроси, се изпращат на членовете от секретаря на съвета не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.

Чл. 10. Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Въпросите по дневния ред се докладват от директора на Агенцията за застрахователен надзор, а в негово отсъствие - от определено от него длъжностно лице от състава на дирекцията.

Чл. 12. (1) Заседанията на съвета са закрити.
(2) Председателят на съвета определя условията и реда, при които други лица могат да присъстват на заседанията.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) По въпросите от своята компетентност съветът се произнася с мотивирано решение в срок до 2 месеца от внасянето на писмено предложение от Агенцията за застрахователен надзор.
(2) Решенията на съвета се вземат с мнозинство 2/3 от членовете му.
(3) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието.
(4) Съветът може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове.

Чл. 14. (1) Решенията на съвета се мотивират и се съобщават писмено на заинтересуваните лица в 7-дневен срок от издаването им.
(2) Решенията на съвета, с изключение на отказите за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност, подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, като обжалването не спира тяхното изпълнение. Страна по съдебния спор е Министерският съвет.

Чл. 15. (1) За всяко заседание на съвета се води протокол, който се изготвя от секретаря и се подписва от присъстващите на заседанието членове на съвета.
(2) Протоколите се съхраняват от секретаря на съвета.
(3) За всяко заседание на съвета се води стенограма, която се съхранява за срок 3 години.

Чл. 16. (1) Разрешенията за извършване на застрахователна и посредническа дейност се издават по образци, утвърдени от съвета.
(2) Разрешенията се подписват от председателя и се подпечатват с печата на Министерския съвет.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 17в, ал. 3 от Закона за застраховането

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума