навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ ПО ФАРМАЦИЯ ОТ 2000 Г.

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 2000г., изм. ДВ. бр.73 от 26 Юли 2002г., отм. ДВ. бр.68 от 27 Август 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 4 от заключителните разпоредби на Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация - ДВ, бр. 68 от 27 август 2019 г., в сила от 31.08.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Висшия съвет по фармация.

Чл. 2. (1) Висшият съвет по фармация е консултативен орган на министъра на здравеопазването.
(2) Съставът му се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването.

Раздел II.
Функции


Чл. 3. Висшият съвет по фармация осъществява следните функции:
1. разглежда и прави предложения по основните насоки и приоритети в областта на фармацията;
2. дава становища при изработването на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с фармацията;
3. участва и консултира разработването на списъци с лекарства във връзка с прилагане на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
4. участва и дава становище за проучванията на лекарствената употреба и изготвянето на критерии за оценка рационалността на употребата на лекарства;
5. прави мотивирано предложение за издаване на разрешения или отказ за издаване на разрешения за откриване на аптеки по реда на чл. 73, ал. 2 ЗЛАХМ;
6. прави предложения за закриване на аптеки в случаите по чл. 109, ал. 1 ЗЛАХМ;
7. прави предложение за издаване или отнемане на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества от приложения № 2 и 3 и техните препарати съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
8. дава становища за цени на приготвяни в аптеките екстемпорални лекарствени форми;
9. разработва основните принципи на Добрата фармацевтична практика и ги предлага на министъра на здравеопазването за одобрение;
10. дава становище за фармацевтичното образование и следдипломната квалификация на фармацевтичните кадри и прави препоръки за тяхното подобряване;
11. дава становище и обсъжда програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствата;
12. дава становище относно участието на фармацевтични кадри в разработването и решаването на национални екологични проблеми;
13. следи развитието на фармацевтичната наука и практика в други страни и дава становище за внедряване на положителния опит в нашата страна.

Раздел III.
Структура


Чл. 4. Висшият съвет по фармация се състои от 19 членове - равен брой представители на Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по лекарствата, на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет - София, на съсловната организация на фармацевтите и представител на Националната здравноосигурителна каса.


Чл. 5. Представителите на Министерството на здравеопазването във Висшия съвет по фармация се определят от министъра на здравеопазването, като в тях се включват представители от Министерството на здравеопазването и от Изпълнителната агенция по лекарствата.


Чл. 6. Представителите на съсловната организация на фармацевтите в България във Висшия съвет по фармация се избират в съответствие с устава на тяхната организация.


Чл. 7. Представителите на Фармацевтичния факултет във Висшия съвет по фармация се избират в съответствие с устройствения правилник на факултета.


Чл. 8. Представителят на Националната здравноосигурителна каса се избира в съответствие с устройствения правилник на касата.


Чл. 9. Членовете на Висшия съвет по фармация се утвърждават за срок две години.


Чл. 10. По решение на Висшия съвет по фармация към него могат да се създават експертни комисии, както и да се привличат експерти.


Чл. 11. Председател на Висшия съвет по фармация е министърът на здравеопазването. Той не е член на съвета.


Чл. 12. Висшият съвет по фармация избира с тайно гласуване и с мнозинство от две трети от членовете си заместник-председател.


Чл. 13. (1) Секретарят на Висшия съвет по фармация се определя със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Секретарят е лице с висше фармацевтично образование, който координира работата на съвета и води неговата документация.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2002 г.) (1) Работата на Висшия съвет по фармация се подпомага от лица, които не са членове на съвета.
(2) Лицата по ал. 1 се определят от министъра на здравеопазването.
(3) Лицата по ал. 1 изготвят писмени уведомления до заявителите, предложенията и разрешенията за откриване на аптека, предложенията и лицензиите за търговия на дребно с наркотични вещества, актовете за закриване на издадени разрешения и лицензии, водят регистрите на издадените разрешения за откриване на аптека и лицензии, архивират досиетата по приключилите преписки.

Раздел IV.
Организация на дейността


Чл. 14. (1) Заседанията на Висшия съвет по фармация се свикват най-малко веднъж месечно от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(2) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на съвета. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2002 г.) За участието си в заседанията на Висшия съвет по фармация неговите членове, експертите по чл. 10 и лицата по чл. 13 и 13а получават възнаграждение, определено със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Членовете на съвета,които не живеят в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума