навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ И ПЛАНЕТАРИУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г., отм. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми - ДВ, бр. 18 от 24 февруари 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, функциите и структурата на народните астрономически обсерватории и планетариуми (НАОП) в Република България.
Чл. 2. Народните астрономически обсерватории и планетариуми са общински обслужващи звена - извънучилищни педагогически учреждения в системата на народната просвета.

Чл. 3. Народните астрономически обсерватории и планетариуми осъществяват дейност, свързана с обучението по астрономия, природни науки и екология в детските градини и училищата.

Чл. 4. Народните астрономически обсерватории и планетариуми са юридически лица и притежават собствен кръгъл печат, банкова сметка, номер и шифър по БУЛСТАТ.

Чл. 5. Народните астрономически обсерватории и планетариуми се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

Чл. 6. Народните астрономически обсерватории и планетариуми осъществяват дейността си в следните направления:
1. информационно-методическо;
2. научно-техническо;
3. изследователско;
4. рекламно-организационно;
5. административно-стопанско;
6. финансово.

Раздел II.
Функции и задачи, организация на дейността


Чл. 7. Народните астрономически обсерватории и планетариуми осъществяват своите образователни, изследователски и културни функции, като:
1. разпространяват знания по астрономия и природоматематически науки и екология и работят за популяризиране постиженията на науката в тези области;
2. подпомагат ефективното провеждане на учебния процес в областта на астрономията, физиката, природните науки и екологията, обществените науки;
3. възпитават интереси към науката и техниката и създават условия за откриване, развитие и изява на младите таланти в областта на астрономията и космическите изследвания;
4. организират и участват в провеждането на олимпиади, конкурси, конференции, семинари и съвещания в страната и в чужбина в областта на астрономията, космическите изследвания и други сродни научни или културно-образователни области;
5. съдействат за повишаване на квалификацията на учителите и на ръководителите на различни форми на обучение по астрономия, космонавтика, природни науки и екология.

Чл. 8. (1) За реализиране на дейността в НАОП се създават отдели, кабинети, лаборатории, проблемни и специализирани групи, клубове и други структурни звена.
(2) Народните астрономически обсерватории и планетариуми организират работата си в различни форми, като лектории, лекции, сеанси, наблюдения, курсове, кръжоци, школи, експедиции, творчески колективи и др.

Чл. 9. Народните астрономически обсерватории и планетариуми се ръководят организационно и методически от инспекторатите по образованието на МОН със седалище в съответните областни административни центрове.

Чл. 10. (1) Народните астрономически обсерватории и планетариуми осъществяват дейността си в съответствие с приети годишни планове.
(2) Годишният план за работа се приема от Педагогически съвет на НАОП.
(3) Отчитането на цялостната дейност на НАОП се извършва за съответната календарна година, а на педагогическата дейност - за учебна година.

Чл. 11. Педагогическият съвет е орган на НАОП за организиране и подпомагане на педагогическата дейност.

Чл. 12. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за решаване на педагогически въпроси, който:
1. приема правилника за вътрешния ред в НАОП;
2. приема учебния план за работата на НАОП;
3. обсъжда резултатите от учебно-възпитателната работа и прави предложения за оптимизирането ?;
4. предлага и приема видовете и формите за морално и материално стимулиране на учениците и учителите.
(2) Педагогическият съвет се състои от педагогически персонал и специалисти по астрономия на щат към НАОП.
(3) Заседанията на Педагогическия съвет се свикват по ред и начин, определени с правилника за вътрешния ред на НАОП.

Чл. 13. В НАОП се води следната задължителна документация:
1. книга за контролната дейност в НАОП;
2. входящ и изходящ дневник;
3. книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея;
4. инвентарна книга и отчетни и счетоводни форми;
5. книга с протоколите от заседанията на Педагогическия съвет;
6. дневници на организационните форми;
7. регистрационна книга за издадените удостоверения за завършен курс за астроном любител;
8. книга за санитарното състояние;
9. сведения за организацията на дейността в НАОП за учебната година (списък-образец № 1);
10. книга за регистриране на даренията;
11. летописна книга.

Раздел III.
Управление


Чл. 14. Народните астрономически обсерватории и планетариуми се управляват от директор.

Чл. 15. Директорът на НАОП:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на обслужващото звено;
2. разработва плановете и отчетите за дейността и определя организацията за осъществяването ? по направления и организационни форми;
3. представлява НАОП пред държавни и местни органи, организации и лица и сключва договори с физически и юридически лица по предмета на дейност;
4. извършва контролна дейност в НАОП;
5. утвърждава длъжностните характеристики на работниците и служителите и правилника за вътрешния ред на НАОП;
6. изготвя списък-образец № 1 в НАОП за учебната година и го предлага за утвърждаване от началника на съответния инспекторат по образованието на МОН;
7. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите съгласно Кодекса на труда;
8. отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната документация;
9. спазва и прилага държавните образователни изисквания;
10. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
11. разпорежда се с бюджетните средства;
12. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и правилника за прилагането му;
13. председател е на Педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му;
14. разработва проект на бюджет, предлага го за утвърждаване от съответната община и осигурява неговото изпълнение.

Чл. 16. Директорът заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета, и се назначава от началника на инспектората по образованието на МОН в областния център, на територията на който се намира НАОП.

Раздел IV.
Координация на дейността


Чл. 17. Народните астрономически обсерватории и планетариуми координират своята дейност чрез съвет на директорите. Всеки директор на НАОП е по право член на съвета на директорите.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 18. Дейността на НАОП се финансира със средства от общинските бюджети и от собствени приходи (наеми, такси, дарения и от други допълнителни дейности по Закона за народната просвета).

Чл. 19. Народните астрономически обсерватории и планетариуми ползват предоставената им общинска публична собственост за осъществяване на дейността си и могат да притежават движимо и недвижимо имущество.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и отменя Правилника за дейността на народните астрономически обсерватории и планетариуми в България (ДВ, бр. 103 от 1990 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума