навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обн. ДВ. бр.93 от 14 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.105 от 4 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.)С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Националния център за информация и документация (НАЦИД) и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Националният център за информация и документация със седалище София, бул. Г. М. Димитров 52А и 50 е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към министъра на икономиката по чл. 60 от Закона за администрацията.
(2) Националният център за информация и документация комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за най-новите научни и технологични постижения в света във всички области на промишленото производство.
(3) Националният център за информация и документация осигурява служебно Министерството на икономиката, Министерския съвет и Народното събрание с икономическа, технологична и научна информация, необходима за адаптирането на икономиката на Република България към изискванията на Европейския съюз и за разработване на национална и регионални стратегии и програми.
(4) Националният център за информация и докментация представлява Република България в международни организации по предмета на дейността му.
(5) Националният център за информация и документация е организиран в дирекции, които осъществяват дейности, свързани с основния предмет на дейност.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. Националният център за информация и документация се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на икономиката.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Изпълнителният директор провежда държавната политика в дейността на НАЦИД.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Към изпълнителния директор на НАЦИД действа дирекционен съвет със съвещателни функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Членове на дирекционния съвет са директорите на дирекции в НАЦИД и други служители, определени със заповед на изпълнителния директор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Председател на дирекционния съвет е изпълнителният директор на НАЦИД.

Раздел II.
Правомощия на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Изпълнителният директор на НАЦИД:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организира дейността на НАЦИД;
2. ръководи и контролира информационното обслужване на Министерството на икономиката, Министерския съвет и Народното събрание;
3. определя основните насоки на дейност в съответствие с информационните потребности на Министерството на икономиката, Министерския съвет и Народното събрание;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организира двустранно и многостранно сътрудничество и представлява Република България в международни организации по предмета на дейност на НАЦИД;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) осигурява спазването на законодателството и този устройствен правилник в дейността на НАЦИД;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организира ефективно използване, стопанисване и опазване имуществото на НАЦИД;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организира привличането на водещи външни специалисти за разработване на теми и задачи в рамките на предмета на дейност на НАЦИД;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) назначава и освобождава служителите и лицата, работещи по трудово правоотношение в НАЦИД;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) материално поощрява и дисциплинарно санкционира служителите на НАЦИД в съответствие с утвърдени вътрешни правила за организация на работната заплата;
10. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите от НАЦИД;
11. осъществява други правомощия, възложени му от министъра на икономиката.

Раздел III.
Отношения на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация с други държавни органи и средствата за масово осведомяване


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Изпълнителният директор на НАЦИД:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) взаимодейства пряко с всички звена в Министерството на икономиката по проблеми, свързани с ръководството и дейността на НАЦИД като структура към Министерството на икономиката по чл. 60 от Закона за администрацията;
2. поддържа контакти с всички звена в Министерството на икономиката и другите органи на изпълнителната власт, необходими за информационното осигуряване на тяхната дейност;
3. взаимодейства с Министерството на икономиката и другите органи на изпълнителната власт при подготовка на програми, концепции и други документи, свързани с изграждане на информационно общество в Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) информира обществеността за дейността на НАЦИД.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Националният център за информация и документация е структуриран в три дирекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на НАЦИД е 50 щатни бройки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Числеността на отделните организационни структури и административни звена на НАЦИД е посочена в приложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Отделните организационни структури и звена в НАЦИД са:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) обща администрация, организирана в една дирекция: дирекция "Финансово-административна, управление на собствеността и информационни технологии";
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) специализирана администрация, организирана в две дирекции:
а) дирекция "Информационни продукти и услуги";
б) дирекция "Централна техническа библиотека".
в) (отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Изпълнителният директор на НАЦИД утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния секретар.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Главният секретар осъществява административното ръководство на НАЦИД в изпълнение разпорежданията на изпълнителния директор при спазване на българското законодателство.
(2) Главният секретар се назначава за срок 5 г.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Финансово-административна, управление на собствеността и информационни технологии".


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дирекция "Финансово-административна, управление на собствеността и информационни технологии" отговаря за:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) финансово-счетоводното обслужване и счетоводната отчетност на НАЦИД в съответствие с нормативните документи, отнасящи се за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
2. правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
3. образуването и изразходването на средствата за работни заплати при спазване на нормативната уредба за работните заплати в бюджетните организации и дейности;
4. изготвянето на документи по трудовите и служебните взаимоотношения и за поддържането на картотеки с необходимите данни в съответствие с изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
5. деловодната и архивната дейност и за движението на кореспонденцията;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) поддръжката на сградния фонд и материално-техническата база на НАЦИД;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организирането и осъществяването на цялостното техническо обслужване на звената в НАЦИД с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организирането, осигуряването и контролирането на охранителния и пропускателния режим в сградата на НАЦИД, координирането и осигуряването на поддържането и ремонта на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) правнонормативното обслужване и процесуалното представителство на НАЦИД;
10. отбранително-мобилизационната подготовка;
11. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) осигурява използването на информационните технологии в НАЦИД с помощта на компютърна техника и програмно осигуряване;
12. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) разработва и внедрява нови информационни технологии и усъвършенства програмното осигуряване;
13. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) осигурява съвместимост на програмно-техническите средства с тези на Министерството на икономиката с цел облекчаване на информационния обмен;
14. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) поддръжа базовото и приложното програмно осигуряване на всички компютри и администрира компютърната мрежа на НАЦИД;
15. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) осигурява телекомуникационните връзки на НАЦИД и достъпа чрез Интернет;
16. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) реализира и усъвършенства Web представянето на НАЦИД;
17. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) разработва и внедрява програмни системи за автоматизиране на отделни дейности в НАЦИД;
18. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) изгражда, поддържа и осигурява текущото използване на информационни бази данни и автоматизираните библиотечни каталози на Централната техническа библиотека;
19. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) осъществява дейности на национален дистрибутор на програмни пакети на ЮНЕСКО.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Специализираната администрация е организирана в две дирекции.


Чл. 14. Дирекция "Информационни продукти и услуги":
1. обработва и предоставя информация за състоянието и тенденциите на развитие на световната наука и икономика;
2. изготвя отраслови анализи, маркетингови изследвания и обзори за българската промишленост;
3. поддържа бази данни за българската наука и промишленост;
4. осъществява контакти с фирми от страната и чужбина, комплектува и обработва фирмена и бизнесинформация и съдейства при осъществяване на делови контакти между български и чуждестранни фирми;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) осигурява информация за Web страниците на собствения сървър на НАЦИД;
6. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) извършва информационно обслужване със собствени бази данни;
8. обучава потребители на информационни продукти и системи;
9. издава ежемесечни бюлетини със сигнална информация по проблеми на технологичното развитие и развитието на пазарите в света;
10. проучва информационните потребности в страната и разпространява продукти и услуги;
11. за по-пълното задоволяване на информационните потребности на потребителите поддържа картотека на потенциални външни сътрудници - научни работници и експерти, които да изготвят аналитични информационни продукти в области, необхванати от специалистите на дирекцията;
12. поддържа картотека от висококвалифицирани преводачи във всички области на науката, технологиите и икономиката и организира изготвянето на преводи по заявка на потребителите;
13. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) организира и координира външните и международните контакти на НАЦИД и членството му в български и чуждестранни организации и представя продуктите и услугите му на панаири, изложби и други подобни форуми;
14. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.)


Чл. 15. Дирекция "Централна техническа библиотека":
1. комплектува и обработва фондове от научна, техническа и икономическа литература;
2. организира съхраняването и текущото поддържане на фондовете в хранилищата и читалните на библиотеката;
3. актуализира автоматизираните библиотечни каталози;
4. извършва библиотечно-информационно обслужване на читателите, като се използват съвременни библиотечно-информационни технологии;
5. осъществява вътрешен и международен книгообмен с библиотеки, издателства и научни организации;
6. поддържа междубиблиотечно заемане със страната и чужбина;
7. изпълнява функциите на национален депозитариум за научни ръкописи във всички области на науката;
8. изготвя статистическа информация за дейността на библиотеката.
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) извършва автоматизирано обслужване на потребителите със собствени и чуждестранни информационни фондове и предоставя Интернет услуги.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

Раздел V.
Организация на работата на Националния център за информация и документация


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Вътрешните правила за работа в НАЦИД се утвърждават от изпълнителния директор по предложение на главния секретар.


Чл. 18. Директорите на дирекции планират, организират, координират, ръководят, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответните дирекции в съответствие с определените в правилника функции.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор на НАЦИД в кръга на дейността му.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Служителите и лицата, работещи по трудово правоотношение в НАЦИД, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Работното време на НАЦИД е от 9 до 17,30 ч. с прекъсване за почивка от 12,30 до 13 ч.
(2) Работното време на Централната техническа библиотека се определя със заповед на изпълнителния директор.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители в НАЦИД имат право на отличия и награди в съответствие със Закона за държавния служител.
(2) Наградите по ал. 1 могат да бъдат в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г.) Средствата за награди се използват от бюджета на НАЦИД.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията във връзка с чл. 2, ал. 2 от ПМС № 197 от 1999 г.


§ 2. Изпълнителният директор по предложение на главния секретар в срок до един месец да утвърди разписанието на длъжностите и длъжностните характеристики.


Приложение към чл. 8, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 105 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Националния център за информация и документация - 50 щатни бройки


Численост на персонала в организационните структури
и административните звена на Националния център за
информация и документация - 50 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 15
в т. ч.  
дирекция "Финансово-административна,  
управление на собствеността и информа-  
ционни технологии" 15
Специализирана администрация 33
в т. ч.:  
дирекция "Информационни продукти и  
услуги" 18
дирекция "Централна техническа  
библиотека" 15


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума