навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЛОВНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ, СЪВЕТИТЕ ПО ЛОВА КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ГОРИТЕ И КОМИСИИТЕ ПО ЛОВНО СТОПАНСТВО КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕСНИЧЕЙСТВА И ДЪРЖАВНИТЕ ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ

Издаден от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се урежда съставът, организацията и дейността на Ловния съвет (ЛС) към Национално управление по горите (НУГ), съветите по лова (СЛ) към регионалните управления на горите (РУГ) и комисиите по ловно стопанство (КЛС) към държавните лесничейства (ДЛ) и държавните дивечовъдни станции (ДДС).
Чл. 2. (1) Ловният съвет е консултативен орган към НУГ, който обсъжда, разработва и прави предложение за решаване на основните въпроси, свързани със:
1. организацията на ловната площ и управлението на ловното стопанство;
2. контрола върху здравословното състояние на дивеча и взимането на мерки при избухване на заразни заболявания;
3. опазването, възпроизводството, разселването и ползването на дивеча в национален мащаб.
(2) Съветът по лова е консултативен орган към РУГ за обсъждане на проблеми по лова и опазване на дивеча в регионален мащаб.
(3) Комисията по ловно стопанство е консултативен орган към ДЛ и ДДС за обсъждане на проблеми, свързани с организация на ловните площи, управление на ловното стопанство, стопанисване на дивеча на местно ниво и установяване на щети, причинени от дивеча.

Раздел II.
Състав


Чл. 3. (1) Съветите и комисиите по раздел I са колективни органи, които се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.
(2) Ловният съвет се определя със заповед на министъра на земеделието и горите и включва в състава си: двама представители на Министерство на земеделието и горите, петима представители на НУГ, един представител на Министерство на околната среда и водите, един представител на Министерство на вътрешните работи, един представител на Министерство на финансите, един представител на Министерство на правосъдието, един представител на Върховна касационна прокуратура, един представител на Върховна административна прокуратура, двама представители на Лесотехническия университет, един представител на Института за гората към Българска академия на науките, един представител на Института по зоология към Българска академия на науките, двама представители на Националното ловно сдружение, един представител на Националната ветеринарномедицинска служба, двама представители на национални сдружения с нестопанска цел, чиято основна дейност е свързана с опазването, възстановяването и съхраняването на генофондовото и видово разнообразие на дивеча, и пет други лица, определени от министъра на земеделието и горите.
(3) Съветите по лова се създават със заповед на началника на НУГ и включват в състава си: един представител на РУГ, един представител на всяка ДДС в района на дейност на РУГ, трима представители на държавните лесничейства в района на дейност на РУГ, един представител на областна администрация, един представител на районната инспекция по околната среда и водите, един представител на регионалната дирекция на вътрешните работи, един представител на окръжна прокуратура, един представител на окръжен съд, един представител на регионалната ветеринарномедицинска служба, трима представители на ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, двама представители на регионално представени сдружения с нестопанска цел, чиято основна дейност е свързана с опазването, възстановяването и съхраняването на генофондовото и видово разнообразие на дивеча, и трима представители на други заинтересувани организации.
(4) Комисиите по ловно стопанство се утвърждават със заповед на началника на РУГ и включват в състава си: един представител на ДЛ, респективно ДДС, един представител на районната инспекция по околната среда и водите, един представител на районното полицейско управление, един представител на общинската администрация, един представител на всяко от ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и един представител на всяко юридическо лице, стопанисващо дивеча в района на дейност на ДЛ, респективно ДДС.

Чл. 4. Председателят на консултативния орган по чл. 2:
1. представлява съвета или комисията;
2. свиква и ръководи заседанията;
3. организира и контролира работата на съвета или комисията;
4. подписва протоколите от заседанията на консултативния орган.

Чл. 5. (1) Заместник-председателят ръководи заседанията на консултативния орган по чл. 2 при отсъствие на председателя.
(2) Заместник-председателят се избира от членовете с едногодишен мандат.

Чл. 6. (1) Секретарят осигурява технически и организационно работата на консултативния орган по чл. 2, като:
1. извършва оперативната деловодна работа по подготовката и провеждането на заседанията;
2. подписва протоколите от заседанията;
3. уведомява заинтересуваните лица за взетите решения;
4. съхранява документацията на съвета или комисията.
(2) Секретар на ЛС е началникът на отдел "Ловно и рибно стопанство и странични ползвания" при НУГ или лице, заемащо експертна длъжност в отдела.
(3) Секретар на СЛ е експертът по лова към РУГ.
(4) Секретар на КЛС е лесничеят по лова към ДЛ, респективно заместник-директорът по лова към ДДС.

Чл. 7. (1) Поименният състав на консултативните органи по чл. 2 се определя по предложение на ръководителя на съответния орган, организация или администрация. Членовете на консултативните органи участват в заседанията лично.
(2) Когато член на консултативен орган е отсъствал по неуважителни причини на три поредни заседания, председателят на съответния консултативен орган предлага на ръководителя на съответния орган, организация или администрация да определи друг представител за член на съвета или комисията.
(3) Промени в състава на консултативните органи по чл. 2 се правят въз основа на мотивирано писмено предложение на ръководителя на съответния орган, организация или администрация.

Раздел III.
Организация на дейността


Чл. 8. (1) Консултативните органи по чл. 2 провеждат редовни заседания по утвърден на първото им заседание график, както следва:
1. Ловният съвет провежда най-малко 2 редовни заседания годишно; в неотложни случаи ЛС може да провежда неприсъствени заседания и да взема решения чрез подписка;
2. съветите по лова провеждат най-малко 3 редовни заседания годишно;
3. комисиите по ловно стопанство провеждат най-малко по едно заседание на три месеца.
(2) При необходимост се свикват извънредни заседания по инициатива на председателя, по писмено искане най-малко на 1/3 от членовете на консултативния орган или по решение, взето на последното заседание.

Чл. 9. (1) Заседанията се свикват от председателя.
(2) Всяко редовно заседание протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се изпраща на членовете най-малко седем дни преди датата на заседанието.
(3) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, само ако присъстват всички членове на консултативния орган и са съгласни.
(4) За решаване на отделни проблеми по решение на ЛС могат да се сформират временно действащи комисии, които да подготвят материалите за обсъждане. Материалите се представят на секретаря на ЛС най-малко 10 дни преди датата на заседанието или в срок, определен на заседание на ЛС.

Чл. 10. (1) Заседанията на консултативните органи по чл. 2 се провеждат, както следва:
1. Ловният съвет - в сградата на Министерството на земеделието и горите;
2. съветите по лова - в сградата на съответното РУГ;
3. комисиите по ловно стопанство - в сградата на съответното ДЛ и ДДС.
(2) По решение на консултативния орган по чл. 2 заседанията му могат да се провеждат и на други места.

Чл. 11. (1) Ловният съвет и съветите по лова провеждат заседания в присъствието на не по-малко от 2/3 от състава им. Когато липсва кворум, председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 14 дни.
(2) Комисиите по ловното стопанство провеждат заседания, когато присъстват повече от половината от включените в състава им лица.
(3) Председателят на съответния консултативен орган може да кани за участие в работата му с право на съвещателен глас представители на органи, администрации и организации, които не са включени в състава му, но имат отношение към разглежданите проблеми.

Чл. 12. (1) Консултативните органи по чл. 2 взимат решения с обикновено мнозинство. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас. Гласуването е явно.
(2) На заседанията се води протокол, който се подписва от секретаря и от председателя.
(3) При невъзможност член на ЛС да присъства на заседание той може да представи предварително писмено становище по разглежданите въпроси, като същото се зачита за глас.

Чл. 13. Предложенията и решенията на консултативните органи се предоставят на съответния орган по чл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Чл. 14. Консултативните органи представят годишен отчет за своята работа пред съответния орган по чл. 3, който е определил състава им.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 19 от Закона за лова и опазване на дивеча.

§ 2. Изпълнението на този правилник се възлага на началника на НУГ.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума