навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МНОГОПРОФИЛНИТЕ ТРАНСПОРТНИ БОЛНИЦИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 25 ОТ 2015 Г.)

Приет с ПМС № 163 от 20.06.2001 г.

Обн. ДВ. бр.59 от 3 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 3 Април 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) С правилника се уреждат устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 2. (1) Многопрофилните транспортни болници са лечебни заведения за активно лечение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) Многопрофилните транспортни болници са юридически лица на бюджетна издръжка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Многопрофилните транспортни болници са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Раздел II.
Дейности


Чл. 3. (1) Многопрофилните транспортни болници извършват:
1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
2. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
3. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
4. мерки за укрепване и опазване на здравето;
5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Многопрофилните транспортни болници извършват следните специфични за сферата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на съобщенията, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в железопътния, въздушния, водния и автомобилния транспорт, в това число поддържане на денонощно дежурство за предоставяне на консултативна помощ на моряците по телефон;
2. извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, на кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на железопътния, въздушния и водния транспорт и съобщенията, както и извършване на медицинска експертиза и подбор в сферата на автомобилния транспорт;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) извършване на превантивен медицински контрол;
4. освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа и на работещите в железопътния, въздушния, водния и автомобилния транспорт, в сферата на съобщенията и на водачите на моторни превозни средства;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) научноизследователска дейност относно медицинските нужди на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в изпълнение на международни споразумения, както и във връзка с разработването на нормативни актове, отнасящи се до специфичните функции на болниците към министерството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" осъществява и:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) дейност по издаване на окончателни експертни решения за професионална годност на кандидатите за работа в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на водачите на моторни превозни средства;
2. подготовка на докторанти по специфични медицински проблеми в областта на транспорта и съобщенията след институционална и програмна акредитация по реда на Закона за висшето образование;
3. осъществяване на следдипломно обучение на медицински специалисти по специфични медицински проблеми в областта на транспорта и съобщенията;
4. издаване на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация за осъществено обучение по предварително одобрени от Медицинския съвет на болницата планове за лекари на кораби и лекари в предпътни и спешни кабинети, обслужващи железопътния, автомобилния и въздушния транспорт и съобщенията;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) специфични функции на методическо ръководство, координация и контрол върху дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) издаване на указания за зареждане и съхраняване на лекарствени средства, медицински консумативи и инструментариум във всички видове транспортни средства и кабинети, обслужващи структурите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) Многопрофилните транспортни болници извършват обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти.


Чл. 4. (1) Дейностите по чл. 3, ал. 1 се извършват за служителите на:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Дейностите по чл. 3, ал. 1 се извършват и за други лица по ред, определен със заповед на директора на болницата.

Раздел III.
Структура


Чл. 5. (1) Многопрофилните транспортни болници се състоят от 4 функционално обособени структурни блока:
1. консултативно-диагностичен, който включва:
а) приемно-консултативни кабинети;
б) медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
в) отделения без легла или кабинети за функционална и образна диагностика;
2. стационарен, който включва клиники и/или отделения с легла;
3. болнична аптека;
4. административно-стопански.
(2) В многопрофилните транспортни болници функционират транспортни областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК), чийто състав се определя със заповед на директора на болницата.
(3) В Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" функционират и:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), чийто състав се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. Комисия за авиомедицинско освидетелстване (КАМО), чийто състав се определя със заповед на директора на болницата;
3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2003 г.) експертно-консултативни отделения на територията на страната, извършващи функциите по чл. 3, ал. 2, т. 2, 3 и 4 за съответния район на страната, който обслужват.


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Числеността на персонала във функционално обособените структурни блокове се определя в рамките на общата численост със заповед на директора на болницата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Структурата на Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" с медицинските специалности, по които болницата осъществява медицинска дейност, както и нивата на компетентност на съответните клиники и отделения са посочени в приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Структурата на Многопрофилната транспортна болница - Пловдив, с медицинските специалности, по които болницата осъществява медицинска дейност, както и нивата на компетентност на съответните клиники и отделения са посочени в приложение № 2.

Раздел IV.
Управление


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) Многопрофилните транспортни болници се ръководят от директори, назначени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията въз основа на конкурс, проведен по реда на раздел IV от Кодекса на труда.
(2) Директор може да бъде лице, което:
1. притежава висше образование по медицина;
2. притежава призната медицинска специалност;
3. притежава квалификация по здравен мениджмънт.


Чл. 8. (1) Директорът:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) управлява болницата и се разпорежда с бюджета;
2. представлява болницата пред трети лица;
3. е работодател на работещите в болницата и утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) изготвя и представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията план за дейността на болницата и нейната икономическа ефективност през финансовата година;
5. извършва структурни и организационни промени в болницата в рамките на предвидената в правилника структура;
6. възлага на началниците на клиники, отделения и лаборатории изпълнението на финансовия и медицинския план на ръководените от тях структури;
7. свиква медицинския съвет на болницата;
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) изготвя и представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията доклад за медицинските дейности и разходваните ресурси, както и анализ на ефективността на болницата през финансовата година;
9. обсъжда с представители на синдикатите в болницата въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудовоправните взаимоотношения.
(2) При изпълнение на своите функции директорът се подпомага от заместник-директор/заместник-директори, а при необходимост - и от административен секретар.
(3) При отсъствие на директора той се замества от определен от него заместник-директор.


Чл. 9. (1) Главната медицинска сестра:
1. организира, координира и отговаря за качеството на здравните грижи;
2. отговаря за хигиенното състояние на болницата, за дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията;
3. представя на директора анализ и информация за състоянието на здравните грижи в болницата;
4. планира и организира следдипломното обучение на медицинските специалисти в болницата с образователна степен по-ниска от "магистър";
5. свиква съвета по здравни грижи.
(2) Главната медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен "бакалавър".


Чл. 10. Управлението на структурите, осъществяващи медицинските дейности в болницата, се извършва от началник на клиника, отделение, медико-диагностична и медико-техническа лаборатория, старша медицинска сестра.


Чл. 11. Началникът на клиника, отделение и лаборатория:
1. предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;
2. планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;
3. отговаря за икономическата ефективност на звеното;
4. отговаря за информационната дейност на звеното;
5. планира, организира и ръководи дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в звеното, което ръководи;
6. създава условия за изпълнение на научни програми на болницата в звеното, което ръководи;
7. отчита своята дейност пред директора на болницата.


Чл. 12. Със заповед на директора на болницата се създават:
1. медицински съвет;
2. лечебно-контролна комисия;
3. комисия по вътреболнични инфекции;
4. съвет по здравни грижи.


Чл. 13. (1) Медицинският съвет е консултативен орган при осъществяване управлението на болницата. Той се състои от началниците на клиники, отделения и медико-диагностични лаборатории, управителя на болничната аптека, председателя на дружеството на съсловната организация на Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България и главната медицинска сестра.
(2) Медицинският съвет се председателства от директора на болницата, който има право на съвещателен глас.


Чл. 14. Медицинският съвет консултира:
1. изпълнението на плана за дейността на болницата и неговата медицинска, социална и икономическа ефективност;
2. предложенията на началниците на клиники, отделения и лаборатории за подобряване дейността на техните структури;
3. информационната дейност на болницата и предлага мерки за подобряването й;
4. въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;
5. програми за научната дейност на болницата.


Чл. 15. Лечебно-контролната комисия е контролен орган по диагностично-лечебния процес.


Чл. 16. Лечебно-контролната комисия:
1. извършва проверки по ефикасността, ефективността и качеството на диагностично-лечебните дейности в болничните звена;
2. произнася се по трудни за диагностика и лечение случаи;
3. контролира спазването на правилата за добра медицинска практика;
4. анализира несъвпадането на клиничната с патологоанатомичната диагноза на починали болни в заведението.


Чл. 17. (1) Комисията за борба с вътреболничните инфекции:
1. разработва, обсъжда и приема планове за профилактика на вътреболничните инфекции въз основа на извършени проверки и проучвания;
2. упражнява системен контрол върху състоянието на болничната хигиена и противоепидемичния режим;
3. анализира заболеваемостта от вътреболничните инфекции и предлага решения на директора на болницата;
4. разработва антибиотичната политика на болницата и контролира изпълнението й;
5. контролира регистрацията на вътреболничните инфекции и организира проверки за активното им издирване;
6. разработва програми за повишаване квалификацията на кадрите по вътреболничните инфекции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболнични инфекции, както и мерките за ликвидирането им се урежда с правилник, съгласуван с регионалната здравна инспекция и утвърден от директора на болницата.


Чл. 18. (1) Съветът по здравни грижи е консултативен орган на главната медицинска сестра по:
1. организацията, координацията, икономическата ефективност и качеството на сестринските грижи;
2. планирането и провеждането на следдипломното обучение на сестринските кадри в болницата.
(2) В съвета по здравни грижи участват старшите сестри на клиниките и отделенията в болницата.
(3) Председател на съвета по здравни грижи е главната медицинска сестра.


Чл. 19. (1) В Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" функционира научен съвет, чиято дейност е регламентирана от Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му.
(2) Научният съвет се състои най-малко от 7 щатни и не по-малко от 11 хабилитирани лица, които се избират от общо събрание на служителите с научни степени или научни звания.


Чл. 20. Вътрешният ред в многопрофилните транспортни болници се урежда с правилник, утвърден от директора на болницата.

Раздел V.
Сътрудничество


Чл. 21. Многопрофилните транспортни болници осъществяват дейността си самостоятелно, както и в сътрудничество с български и чуждестранни лечебни заведения, ведомства и организации.


Чл. 22. Многопрофилните транспортни болници осъществяват своята научноизследователска и научноприложна дейност в тясно сътрудничество с висшите медицински училища.


Чл. 23. Многопрофилните транспортни болници участват в национални и международни научни конференции и конгреси и внедряват в практиката си водещия български и чуждестранен опит.

Раздел VI.
Финансиране


Чл. 24. Източници за финансиране на многопрофилните транспортни болници са:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) държавният бюджет - по отношение на специфичните дейности по чл. 3, ал. 2 и 3;
2. Националната здравноосигурителна каса;
3. доброволните здравноосигурителни фондове;
4. местни и чуждестранни юридически и физически лица.


Чл. 25. Приходите на многопрофилните транспортни болници се формират чрез постъпления от:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2015 г.) целеви субсидии от държавния бюджет за:
а) придобиване на дълготрайни материални активи;
б) основен ремонт, свързан с преустройство на болницата;
в) информационни технологии и системи;
2. договори за оказана медицинска помощ;
3. директни плащания от физически и юридически лица, както и по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
4. възстановяване на направени разходи от трета страна;
5. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащото законодателство;
6. обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти;
7. дарения, завещания, помощи и други източници.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИИ В РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 44. В Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта и съобщенията, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г. и бр. 1 от 2005 г.), навсякъде думите "Министерството на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "Министерството на транспорта" и "министъра на транспорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МНОГОПРОФИЛНИТЕ ТРАНСПОРТНИ БОЛНИЦИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 59 ОТ 2001 Г.)


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2015 г.)

Структура на Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III", София


1. Медицински специалности, по които болницата осъществява медицинска дейност:
1.1. вътрешни болести;
1.2. гастроентерология;
1.3. пневмология и фтизиатрия;
1.4. нефрология;
1.5. ревматология;
1.6. кардиология;
1.7. нервни болести;
1.8. хирургия;
1.9. съдова хирургия;
1.10. ортопедия и травматология;
1.11. акушерство и гинекология;
1.12. урология;
1.13. очни болести;
1.14. ушно-носно-гърлени болести;
1.15. анестезиология и интензивно лечение;
1.16. психиатрия;
1.17. клинична алергология;
1.18. обща и клинична патология;
1.19. клинична лаборатория;
1.20. микробиология;
1.21. образна диагностика;
1.22. физикална и рехабилитационна медицина;
1.23. кожни и венерически болести;
1.24. педиатрия.
2. Нива на компетентност на клиниките/отделенията и медико-диагностичните лаборатории в Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III":
I. Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от:
1. Консултативно-диагностични кабинети по профилите на съответните клиники и отделения;
1.1. Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) и Комисия за авиомедицинско освидетелстване (КАМО).
2. Медико-диагностични лаборатории:
2.1. микробиологична лаборатория с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по микробиология;
2.2. клинична лаборатория с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична лаборатория.
3. Отделения без легла:
3.1. отделение по физикална и рехабилитационна медицина с I ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина;
3.2. отделение по образна диагностика с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по образна диагностика;
3.3. отделение по обща и клинична патология в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична патология;
3.4. отделение за експертиза на железопътен, воден и автомобилен транспорт;
3.5. отделение за експертиза на въздушен транспорт;
3.6. експертно-консултативно отделение - Горна Оряховица.
II. Стационарен блок, състоящ се от клиники и отделения със следните нива на компетентност:
1. Клиника по вътрешни болести с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести:
1.1. отделение по вътрешни болести с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести, в което се осъществяват и дейности по следните медицински специалности:
1.1.1. гастроентерология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по гастроентерология;
1.1.2. пневмология и фтизиатрия с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по пневмология и фтизиатрия;
1.1.3. нефрология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нефрология;
1.2. отделение по ревматология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ревматология.
2. Клиника по кардиология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология.
3. Клиника по нервни болести с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести:
3.1. отделение по нервни болести с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести;
3.2. отделение по отоневрология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести;
3.3. невро-психологически център, включващ медицинска психологическа лаборатория, състояща се от:
3.3.1. лаборатория по авиационна психология и безопасност на полетите;
3.3.2. психологическа лаборатория по железопътен, воден и автомобилен транспорт.
4. Клиника по очни болести с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по очни болести.
5. Отделение по ушно-носно-гърлени болести с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ушно-носно-гърлени болести.
6. Отделение по хирургия с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия". В отделението се осъществява и дейност по медицинската специалност "Съдова хирургия" с II ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия".
7. Отделение по урология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по урология.
8. Отделение по ортопедия и травматология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ортопедия и травматология.
9. Отделение по гинекология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология.
10. Отделение по анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ) с I ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение.
III. Административно-стопански блок, състоящ се от:
1. Административен отдел.
2. Стопански отдел.
3. Финансово-счетоводен отдел.
IV. Аптека

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 25 от 2015 г.)

Структура на Многопрофилната транспортна болница - Пловдив


1. Медицински специалности, по които болницата осъществява медицинска дейност:
1.1. вътрешни болести;
1.2. кардиология;
1.3. пневмология и фтизиатрия;
1.4. ревматология;
1.5. ендокринология и болести на обмяната;
1.6. гастроентерология;
1.7. очни болести;
1.8. ушно-носно-гърлени болести;
1.9. хирургия;
1.10. анестезиология и интензивно лечение;
1.11. нервни болести;
1.12. физикална и рехабилитационна медицина;
1.13. клинична алергология;
1.14. психиатрия;
1.15. образна диагностика;
1.16. обща и клинична патология;
1.17. клинична лаборатория;
1.18. микробиология.
2. Нива на компетентност на клиниките/отделенията и медико-диагностичните лаборатории в Многопрофилната транспортна болница - Пловдив:
I. Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от:
1. Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) с консултативно-диагностични кабинети за експертиза на железопътен, автомобилен и воден транспорт.
2. Медико-диагностични лаборатории:
2.1. микробиологична лаборатория с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по микробиология;
2.2. клинична лаборатория с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична лаборатория.
3. Отделения без легла:
3.1. отделение по образна диагностика с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по образна диагностика;
3.2. отделение по клинична патология в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична патология.
II. Стационарен блок, състоящ се от отделения със следните нива на компетентност:
1. Отделение по нервни болести с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести, в което се осъществяват и дейности по:
1.1. невропсихиатрична експертиза с психологическа лаборатория на железопътния транспорт;
1.2. медицинско освидетелстване на работещи в железопътния, автомобилния и водния транспорт.
2. Отделение по вътрешни болести с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести, в което се осъществяват и дейности по:
2.1. пневмология и фтизиатрия с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по пневмология и фтизиатрия;
2.2. ендокринология и болести на обмяната с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ендокринология и болести на обмяната;
2.3. гастроентерология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по гастроентерология.
3. Отделения по кардиология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология.
4. Отделение по хирургия с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия".
5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
6. Отделение по анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ) с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезия и интензивно лечение.
ІІІ. Административно-стопански блок, състоящ се от:
1. Отдел "Счетоводство и планиране".
2. Отдел "Административно-стопански".
ІV. Аптека.
Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума