навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

В сила от 10.07.2001 г.
Приет с ПМС № 167 от 29.06.2001 г.

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.104 от 28 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Генерал Йосиф В. Гурко № 5, и с териториални звена в Пловдив, Горна Оряховица и София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от други органи в съответствие с действащото законодателство.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Агенцията има собствен графичен знак (лого) и печат с надпис: "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
(2) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава броя и образците на печатите за служебни цели.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министър-председателя.
(2) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт.


Чл. 4. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове в съответствие с действащото законодателство.

Раздел II.
Правомощия на изпълнителния директор


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Изпълнителният директор:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) ръководи, организира и контролира дейността на агенцията като регулаторен орган в железопътния транспорт, национален орган по безопасност (НОБ) в железопътния транспорт, орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 2007 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1371/2007", регистриращ орган, който води и поддържа Национален регистър на железопътните превозни средства, и орган за признаване на професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния транспорт;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) следи за осигуряване на достъп по недискриминационен начин на железопътните предприятия до железопътната инфраструктура от управителя на инфраструктурата и до обслужващите съоръжения и услугите, предоставяни в тях - от операторите на обслужващи съоръжения;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) следи за осигуряване на достъп по недискриминационен начин до железопътната инфраструктура по коридорите в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (ОВ, L 276 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 913/2010";
4. в условия на бедствия определя приоритетите в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;
5. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) произнася се с мотивирано решение по жалби във връзка с достъпа до железопътната инфраструктура, до обслужващите съоръжения и до услугите, предоставяни в тях, или по жалба от страна на кандидат във връзка с международните услуги за железопътен товарен превоз по коридорите за товарен превоз по Регламент (ЕС) № 913/2010;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) организира проверка за изпълнението на изискванията и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде или отнеме лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари; упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензиите, по време на срока на тяхната валидност;
7. съгласува проектите за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;
8. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) произнася се с мотивирано решение относно планирана услуга за превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги за железопътен превоз и може да доведе до нарушаване на икономическо равновесие на договора; с решението правото на достъп до железопътната инфраструктура се предоставя, изменя се, предоставя се само при определени условия или се отказва;
10. регистрира лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари, и утвърждава учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;
11. дава задължителни предписания, разрешения, забрани и договаря изключения за железопътен превоз на опасни товари на територията на Република България в случаите по чл. 6 и 7 от Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 44 от 2009 г. и бр. 46 от 2011 г.);
12. упражнява контрол по изграждането, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и техническото състояние на подвижния състав;
13. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 16.06.2019 г.) издава, подновява, изменя и отнема единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност само в Република България и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура;
14. организира управлението и ползването на железопътната инфраструктура, когато удостоверението за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура бъде отнето;
15. упражнява контрол върху функционирането на системите за управление на безопасността, изградени и поддържани от железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура;
16. упражнява контрол по спазването на общите изисквания и условия за безопасност и техническа експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт;
17. издава предписания за подобряване на безопасността и за предотвратяване на произшествия и инциденти;
18. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) осъществява контрол върху процеса на разследване на произшествията и инцидентите от управителите на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия;
18а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) сключва споразумение за сътрудничество с Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, в което се регламентират обменът на информация и координирането на действията при случаи на неспазване на изискванията за управление на безопасността;
18б. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) ръководи Съвет по безопасност в железопътния транспорт или упълномощава длъжностно лице от агенцията да ръководи съвета и одобрява правила за работата му;
19. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) разглежда препоръките, издадени от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, по отношение на железопътния транспорт и когато е целесъобразно, предприема действия в съответствие с регулаторната рамка за безопасност, определена със Закона за железопътния транспорт, включително системата от национални правила за безопасност;
20. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) ежегодно до 30 септември публикува и изпраща на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (АЖТЕС) годишен доклад за дейността на НОБ през предходната година;
21. утвърждава списъците на длъжностите, свързани с безопасността на железопътните превози, съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност;
22. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) издава, подновява, изменя и отнема сертификат на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства, и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства;
22а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) организира извършването на надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, за спазване на задължението им да прилагат непрекъснато система за управление на поддръжката;
23. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) издава документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт, за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави - членки на Европейския съюз, и в трети страни, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България, удостоверение за придобита професионална квалификация на територията на Република България по регулирани професии в областта на железопътния транспорт, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, и удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;
23а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) издава, подновява, изменя и отнема свидетелства за управление на локомотив съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 13/1 от 2010 г.);
24. упражнява контрол за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;
25. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) издава разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система;
25а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 16.06.2019 г.) издава, подновява, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба - само железопътната инфраструктура на Република България;
26. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 16.06.2019 г.) при издаване на разрешение за пускане на пазара определя европейски номер на превозното средство, с който превозното средство се вписва в регистъра на возилата;
26а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) сключва споразумение за сътрудничество с АЖТЕС в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ, L 138/1 от 2016 г.) във връзка с издаването на разрешения и сертификати по Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ);
27. разглежда подадените предложения за допускане на отклонения от техническите спецификации за оперативна съвместимост и предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията досието за искане на отклонение;
28. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да издаде разрешение за извършване на дейности по оценяване на съответствието по техническите спецификации за оперативна съвместимост и на лице за оценяване на съответствието по националните правила за безопасност или по техническите правила; упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени разрешенията, по време на срока на тяхната валидност;
29. изпраща информация до Европейската комисия за получаване на идентификационен номер на лице за оценяване съответствието на съставните елементи и за проверка на подсистемите;
30. дава писмено становище за техническото задание за проектиране на структурна подсистема или за част от нея и доклад за безопасност;
31. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз;
32. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни организации в железопътния транспорт;
33. предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;
34. ръководи дейностите, свързани с изграждането и функционирането на система за управление на качеството в агенцията;
35. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;
36. утвърждава длъжностното и поименното щатно разписание на агенцията;
37. сключва, изменя и прекратява трудовите и служебните правоотношения на служителите в агенцията;
38. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) организира прилагането и упражнява контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
39. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) издава наказателни постановления въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение по ЗЖТ.
(2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от служител на агенцията, определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай;
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Изпълнителният директор представлява Република България като член на управителния съвет на АЖТЕС.


Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на агенцията отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Изпълнителният директор ежегодно представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията доклад за дейността на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)


Чл. 7. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 8. (1) Дейността на агенцията се извършва от обща и специализирана администрация, организирана в дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват техническата дейност и административното обслужване на физически и юридически лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 17.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на агенцията е 54 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.
(3) Структурата на дирекциите и длъжностното разписание се утвърждават от изпълнителния директор в рамките на утвърдената численост.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г.) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар, назначен от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) организира дейността на агенцията, координира и контролира изпълнението на задачите, възложени на общата и на специализираната администрация;
2. подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на агенцията;
3. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) осигурява условия за нормална и ефективна работа в агенцията;
5. (нова - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 17.12.2004 г.) утвърждава длъжностните характеристики на работещите в агенцията;
6. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) осигурява цялостната организация по провеждане на атестирането на служителите в агенцията;
7. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;
8. (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел II.
Обща администрация


Чл. 10. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор, на специализираната администрация и на териториалните звена към специализираната администрация по отношение на:
1. правно-нормативното обслужване;
2. информационното обслужване на агенцията;
3. човешките ресурси;
4. отбранително-мобилизационната подготовка и противопожарната охрана на агенцията;
5. безопасните условия на труд;
6. протоколната дейност;
7. управлението на собствеността на агенцията;
8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) финансово управление, контрол и счетоводна отчетност;
9. деловодното обслужване.
(2) Общата администрация осигурява дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица.


Чл. 11. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".
(2) Дирекцията:
1. оказва правно съдействие на ръководството на агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции;
2. разработва и предлага решения по правни проблеми, свързани с дейността на агенцията;
3. разработва предложения за необходимостта от актуализиране и хармонизиране на националното законодателство в областта на железопътния транспорт с правото на Европейския съюз;
4. разработва предложения за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменение на международни договори и за участие в международни железопътни организации;
5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) участва в разработването и предлага проекти на подзаконови актове в областта на железопътния транспорт;
6. подготвя правни становища по проекти на нормативни актове;
7. осъществява процесуалното представителство на агенцията и предприема правни действия за своевременното събиране на вземанията на агенцията;
8. осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и функционирането на изградените системи за финансово управление и контрол;
9. организира съставянето, съгласуването и изпълнението на бюджета на агенцията;
10. осъществява контрол по изготвянето и оформянето на първичните счетоводни документи, както и по издаването, събирането и осчетоводяването на първичната счетоводна документация;
11. организира законосъобразното и целесъобразното извършване на финансовите операции;
12. организира и участва в годишната инвентаризация на агенцията;
13. разработва длъжностното и поименното длъжностно разписание;
14. изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;
15. осъществява информационното обслужване на агенцията;
16. извършва административното обслужване на персонала на агенцията;
17. разработва военновременния план на агенцията и организира оперативната подготовка на личния състав на агенцията за работа в условия на криза;
18. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в сградата на агенцията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Дирекцията осигурява административното обслужване на физически и юридически лица, като прилага системата "едно гише".

Раздел III.
Специализирана администрация (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при изпълнението на правомощията му.
(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Регулиране" и в Главна дирекция "Железопътна инспекция", наричана по-нататък "главна дирекция".
(3) Агенцията осъществява компетенциите си чрез териториални звена към главната дирекция в София, Пловдив и Горна Оряховица, които са със статут на отдели.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" чрез дирекция "Регулиране" изпълнява функциите си на регулаторен орган в железопътния транспорт и на орган, отговорен за контрола по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007.
(2) Дирекция "Регулиране":
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява контрол относно предоставянето на железопътните предприятия на достъп до железопътната инфраструктура при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия за извършване на железопътни услуги за превоз на пътници и/или товари;
1а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява контрол относно предоставянето от управителите на железопътна инфраструктура по недискриминационен начин на всички железопътни предприятия на услугите от пакета за минимален достъп съгласно приложение № 1, т. 1 от Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура (ДВ, бр. 64 от 2001 г.), наричана по-нататък "Наредба № 41", и налагането на такси за услугите;
1б. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява контрол относно предоставянето от операторите на обслужващи съоръжения по недискриминационен начин на всички железопътни предприятия на достъп, включително достъп до релсов път, до обслужващите съоръжения, посочени в приложение № 1, т. 2 от Наредба № 41, както и до услугите, предоставяни в тези съоръжения, и налагането на такси за услугите;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява контрол относно предоставяне по прозрачен и недискриминационен начин на инфраструктурен капацитет по коридорите за товарен превоз и на дейностите на органа за обслужване на едно гише в съответствие с чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010;
3. изготвя предложение до изпълнителния директор за определяне на приоритета в разпределението на капацитета на железопътната инфраструктура в условия на бедствия;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява контрол и извършва проверки по своя инициатива или по жалби от заявители, които считат, че са третирани несправедливо, дискриминирани са или са увредени по какъвто и да е начин, срещу решения на управителя на железопътната инфраструктура, на железопътно предприятие или на оператор на обслужващо съоръжение - в случаите по чл. 116, ал. 5 от ЗЖТ, и подготвя мотивирано решение на изпълнителния директор по жалбите;
4а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) проверява предварителния и окончателния вариант на референтния документ за железопътната мрежа и дали установените в него критерии не съдържат дискриминационни условия, или не пораждат право на преценка на управителя на инфраструктура, което може да бъде използвано за дискриминиране на заявителите;
5. проверява изпълнението на изискванията за издаване и преразглеждане на лицензия за железопътен превоз на пътници и/или товари и подготвя доклад до изпълнителния директор;
5а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензиите, по време на срока на тяхната валидност;
6. изготвя предложения за съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътищата от републиканската пътна мрежа, с местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелни и въздушни високоволтови и нисковолтови линии и други, както и на проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 по своя инициатива или по жалби на пътници и предлага на изпълнителния директор на агенцията предприемането на мерки за осигуряване зачитането на правата на пътниците;
8. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) при заявка за инфраструктурен капацитет за извършване на превоз на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, и когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществени услуги, изготвя обективен икономически анализ по критериите, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за установяване на процедура и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие в съответствие с чл. 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 294 от 2018 г.), за да определи дали икономическото равновесие на договора е нарушено, и подготвя решение на изпълнителния директор;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) извършва проверки на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътни превозвачи и при установени нарушения служителите от дирекцията съставят акт за установяване на административно нарушение или издават задължителни предписания в рамките на предоставената им от закона компетентност или решение;
11. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) систематизира, обработва и съхранява статистически данни за дейността на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия;
12. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) участва в комисията за разглеждане и решаване на предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите автобусни линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови автобусни линии съгласно чл. 12, ал. 7 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (ДВ, бр. 32 от 2002 г.), наричана по-нататък "Наредба № 2";
12а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) осъществява сътрудничество с регулаторните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, по въпроси, свързани с международните железопътни услуги, за осигуряване на недискриминационен достъп до железопътната инфраструктура с оглед постигането на целите на единното европейско железопътно пространство;
13. участва в работата на международни организации, международни институции, съвещания и работни групи в областта на железопътния транспорт, включително регулиращи транспортния железопътен пазар;
14. извършва дейността по регистриране на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари, и предлага на изпълнителния директор да утвърди учебната програма, свързана с обучението на кандидатите;
15. участва в разработването и предлага на изпълнителния директор проекти на подзаконови нормативни актове в областта на железопътния транспорт;
16. подпомага изпълнителния директор при изпълнението на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
17. участва в разработването на международни договори в областта на железопътния транспорт, по които Република България е страна.
18. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.)
(3) Дирекцията води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви.


Чл. 13а. (Зал. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" чрез Главна дирекция "Железопътна инспекция" изпълнява функциите си на национален орган по безопасността, регистриращ орган, който води и поддържа Национален регистър на железопътните превозни средства, и орган за признаване на професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния транспорт.
(2) Главна дирекция "Железопътна инспекция":
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 16.06.2019 г.) проверява изпълнението на изискванията за издаване, подновяване, изменение или отнемане на единен сертификат за безопасност на железопътно предприятие с област на дейност само в Република България и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура и изготвя становище до изпълнителния директор дали кандидатите отговарят на съответните изисквания;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) извършва надзор относно функционирането на системите за управление на безопасността на железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура;
3. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) проверява изпълнението на изискванията за издаване, подновяване, изменение или отнемане сертификат на лице, отговорно за поддръжката на превозните средства и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства, и изготвя становище до изпълнителния директор дали кандидатите отговарят на условията за издаването им;
4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) упражнява надзор на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи функции по поддържане, относно функционирането на системата за управление на поддръжката;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) при неизпълнение на предписание, на разпореждане или на влязло в сила решение на изпълнителния директор на агенцията прави предложение до изпълнителния директор за налагане на наказание по чл. 138 от ЗЖТ;
6. извършва проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав;
7. извършва проверки по спазване на общите изисквания и условия за безопасност и техническа експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт и на предприятията, извършващи строителни и ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура;
8. проверява инструкциите за осъществяване дейността на предприятията със собствен железопътен транспорт, изготвени от съответния ръководител, и ги предлага на изпълнителния директор за съгласуване;
9. извършва проверки относно работата на персонала, отговорен за безопасността, на управителя на инфраструктурата и на превозвачите, както и на строителните и ремонтните предприятия и на вътрешния железопътен транспорт на министерства, ведомства, дружества и предприятия;
10. разработва предложения за приемане на нови или за промяна на съществуващите Национални правила за безопасност (НПБ) и техническите правила и предлага на изпълнителния директор да уведоми Европейската комисия за тях;
11. предлага на изпълнителния директор за утвърждаване списък на длъжностите, свързани с безопасността на превозите, съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност, изготвен от съответния работодател;
12. провежда изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, и подготвя за издаване от изпълнителния директор на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита, свидетелствата за признаване правоспособност на лицата, придобили право да упражняват регулирана професия в железопътния транспорт, и свидетелствата на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Европейския съюз;
13. провежда изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт, която е свързана с безопасността на превозите;
14. подпомага изпълнителния директор при изготвяне на предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за одобряване на мерки за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, засегнали железопътната инфраструктура;
15. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) участва в Съвета по безопасност в железопътния транспорт;
16. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г., в сила от 01.02.2020 г.) разглежда препоръките, издадени от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, по отношение на железопътния транспорт, и когато е целесъобразно, предлага на изпълнителния директор да се предприемат действия в съответствие с регулаторната рамка за безопасност, определена със Закона за железопътния транспорт и със Системата от национални правила за безопасност;
17. подготвя и представя на изпълнителния директор проект на годишен доклад за състоянието и развитието на безопасността през предходната година и след одобряването му го публикува на страницата на агенцията в интернет и го изпраща в Европейската железопътна агенция;
18. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) участва в комисии за разглеждане и решаване на постъпилите предложения за промени в маршрутните разписания от областните транспортни схеми за обществен превоз на пътници с автобуси съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2;
19. разглежда заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи и подсистемите или на части от тях с техническите спецификации за оперативна съвместимост и изготвя предложение до изпълнителния директор за издаване или отказ за издаване на разрешение;
20. разглежда заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието на подсистема или на част от подсистема с националните правила за безопасност или с техническите правила и подготвя становището на изпълнителния директор за степента на изпълнение на изискванията от заявителя;
21. извършва проверки върху дейността на лицата, получили разрешение за дейностите по оценяване и проверка на съответствието на съставни елементи и подсистеми с техническите спецификации за оперативна съвместимост и с националните правила за безопасност или с техническите правила;
22. разглежда техническото задание за проектиране на структурна подсистема или на част от нея и доклада за безопасност и подготвя писмено становище до изпълнителния директор;
23. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) разглежда заявлението и приложените към него документи за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на подсистемите за контрол, управление и сигнализация по железопътните линии, на енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна система, и след установяване на съответствие с нормативните изисквания предлага на изпълнителния директор да издаде или да откаже издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация;
24. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., в сила от 16.06.2019 г.) разглежда заявлението и приложените към него документи за издаване на разрешение за пускане на пазара на превозни средства и разрешения за типове превозни средства с област на употреба само железопътната инфраструктура на Република България и след установяване на съответствие с нормативните изисквания предлага на изпълнителния директор да издаде или да откаже издаването на разрешението;
25. разглежда заявление за допускане на отклонение от техническите спецификации за оперативна съвместимост и изготвя досие за искане на отклонението;
26. осигурява изпълнението на изискванията, произтичащи от европейски нормативни актове, касаещи оперативната съвместимост в областта на железопътния транспорт;
27. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) води Национален регистър на железопътните превозни средства;
28. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) участва в Мрежата на националните органи по безопасността, установена от АЖТЕС.
(3) Дирекцията води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви.


Чл. 14а. (Зал. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) (1) Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по определена от него бюджетна сметка.
(2) Агенцията е администратор на следните приходи:
1. такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.);
2. глоби и имуществени санкции по Закона за железопътния транспорт;
3. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) лихви по депозитите на собствени средства и по просрочени плащания;
4. собствени приходи.


Чл. 16. Бюджетните средства по чл. 15 се разходват за издръжка на агенцията и се отчитат по единната бюджетна класификация.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА


Чл. 17. (1) Непосредственото ръководство на дирекциите и териториалните звена се осъществява от директори и ръководители на териториални звена, които носят отговорност за срочното и точно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2006 г., в сила от 17.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Директорите и ръководителите на териториални звена дават задължителни указания в рамките на предоставените им правомощия за осигуряване изпълнението на закона и подзаконовите актове, на актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 18. (1) Директорите и ръководителите на териториални звена:
1. разпределят задачите между служителите в дирекцията и в териториалните звена;
2. осигуряват взаимодействието с другите звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. изготвят предложения до изпълнителния директор за подбора и разпределянето на кадрите, за повишаването на квалификацията им, както и за поощряване или наказание на служителите;
4. оказват съдействие, при необходимост, на органите на Министерството на вътрешните работи по противодействие на престъпността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Ръководителите на териториалните звена се ръководят пряко и методически от заместник главния директор или от главния директор на Главна дирекция "Железопътна инспекция".


Чл. 19. Държавните служители и лицата, работещи по трудови правоотношения в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните характеристики.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) При изпълнението на контролните функции по ЗЖТ служителите на агенцията се легитимират със служебни карти за контрол, издадени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Контролните органи по безопасност на железопътния транспорт на други ведомства и дружества и контролираните физически и юридически лица са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията при изпълнение на служебните им задължения.


Чл. 21. (1) За изпълнението на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения с тях договор.
(3) При решаване на важни за развитието на железопътния транспорт въпроси могат да се създават консултативни и научно-технически съвети на обществени начала.


Чл. 22. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите в агенцията е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Административно обслужване на физически и юридически лица се извършва от 9,00 до 17,30 ч. Служителите на агенцията, извършващи административно обслужване, прилагат изискванията, утвърдени с вътрешните правила за организация на административното обслужване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Отработването и отчитането на работното време се извършва в съответствие с условията, предвидени с правилника за вътрешния трудов ред.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Отличията по ал. 1 се определят съгласно чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния служител със заповед на изпълнителния директор на агенцията, която се оповестява по подходящ начин, определен със заповедта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2003 г.) "Безразрушителен контрол" е съвкупност от принципи, методи и средства за откриване и измерване на дефекти и допустими отклонения в свойствата на материалите, изделията, съединенията и други, без да се разрушават и повреждат обектите на контрол.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 104 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.) Правилникът се приема на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт и чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2004 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и § 4, т. 3, буква "а", които влизат в сила от 1 януари 2005 г., и § 4 и 5, които влизат в сила от 1 декември 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 30 МАРТ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 април 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2005 Г.)

§ 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация", приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г.; изм и доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и 104 от 2003 г., бр. 110 от 2004 г. и бр. 31 от 2005 г.).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 6 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2006 Г.)

§ 5. Навсякъде думите "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът на транспорта" и "министъра на транспорта".

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 1, т. 2 относно чл. 5, ал. 1, т. 10а - 10г, § 3, т. 2 относно чл. 13, т. 23 и § 4, т. 2 относно чл. 14, ал. 2, т. 20, 21, 26 и 28, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 28 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г. с изключение на § 6, т. 2, буква "г" и § 9, ал. 2, които влизат в сила от 4 август 2008 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2016 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2016 г. с изключение на § 7, ал. 1 и 2 и § 13, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник", и § 10, т. 13, която влиза в сила на 25 май 2018 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2019 Г.)

§ 12. Това постановление въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (ОВ, L 352/1 от 2016 г.), Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (ОВ, L 138/44 от 2016 г.) и на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ, L 138/102 от 2016 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 31 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2019 Г.)

§ 13. Параграф 3, т. 1, буква "з" (относно чл. 5, ал. 1, т. 13), буква "т" (относно чл. 5, ал. 1, т. 25а), буква "у" (относно чл. 5, ал. 1, т. 26) и § 5, т. 2, буква "а" (относно чл. 14, ал. 2, т. 1) и буква "к" (относно чл. 14, ал. 2, т. 24) влизат в сила от 16 юни 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 22 ЯНУАРИ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2020 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2020 г.

Приложение към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2004 г., в сила от 17.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2016 г., в сила от 01.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г.)


Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - 54 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

8

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско управление"

8

Специализирана администрация

44

в т.ч.:

 

дирекция "Регулиране"

12

Главна дирекция "Железопътна инспекция"

32

в т.ч.:

 

териториални звена - София, Пловдив и Горна Оряховица

15
Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума