навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНО-ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ЗА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2001г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения, наричан по-нататък "съвета".
Чл. 2. Съветът е постоянен консултативен орган към министъра на околната среда и водите с мандат 2 години.

Чл. 3. Съветът подпомага министъра на околната среда и водите при разработването и провеждането на политиката, свързана с лечебните растения, като приема становища и прави препоръки в следните основни направления:
1. разработване на планови документи и нормативни актове, предвидени в Закона за лечебните растения;
2. координация между институциите и организациите;
3. организация и контрол по прилагане на Закона за лечебните растения;
4. ползване на ресурсите от лечебни растения;
5. опазване и проучване на лечебните растения;
6. култивирано отглеждане на лечебни растения;
7. обучение и образователни материали;
8. изразходване на средствата, събрани по Закона за лечебните растения.

Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на съвета е заместник-министър на околната среда и водите.
(3) Заместник-председателят се избира от съвета.
(4) Секретар на съвета е служител от дирекция "Национална служба за защита на природата" в Министерството на околната среда и водите, който се избира от съвета.
(5) Членове на съвета са: трима представители на Министерството на околната среда и водите и по един представител на Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Националното управление по горите към МЗГ, Националния център по обществено здраве към МЗ, Националното сдружение на общините в Република България, институти към Българската академия на науките, научни, браншови и неправителствени организации, в областта на лечебните растения.
(6) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на околната среда и водите по предложения на ръководителите на съответните институции и организации.
(7) При прекратяване правомощията на член от съвета ръководителят на съответната институция или организация в едномесечен срок прави ново предложение до председателя на съвета за попълване на състава.
(8) За участие в заседанията не се заплаща възнаграждение.

Чл. 5. Съветът приема годишна програма за работа и отчет за дейността си, които представя на министъра на околната среда и водите.

Чл. 6. (1) Съветът провежда заседания най-малко два пъти в годината.
(2) При необходимост съветът се свиква на извънредни заседания по предложение на председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му.

Чл. 7. (1) За всяко заседание се съставя проект за дневен ред, който заедно със съответните материали се изпраща на членовете на съвета не по-късно от 7 работни дни преди заседанието.
(2) Всеки член на съвета може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред не по-късно от 5 работни дни преди заседанието.

Чл. 8. Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете му.

Чл. 9. На заседанията могат да бъдат канени без право на глас представители от други министерства и ведомства, общински администрации, неправителствени организации и други органи и организации, имащи отношение към разглежданите проблеми.

Чл. 10. (1) Съветът взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от гласувалите. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.
(2) По предложение на всеки от членовете му съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.

Чл. 11. Особено мнение по взето решение се представя в писмен вид пред председателя на съвета в 7-дневен срок.

Чл. 12. Съветът се ръководи от председателя, а в негово отсъствие от заместник-председателя или друг член на съвета, посочен от председателя.

Чл. 13. Членовете на съвета участват в заседанията лично или по изключение - чрез упълномощени представители.

Чл. 14. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва и ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
3. подписва протоколите от заседанията на съвета;
4. представя на министъра на околната среда и водите протоколите с взетите решения.
(2) В отсъствие на председателя неговите правомощия се изпълняват от заместник-председателя.
(3) Председателят на съвета може да упълномощи заместник-председателя и/или член на съвета с отделни свои права за определен срок.

Чл. 15. Секретарят на съвета:
1. организира подготовката на заседанията на съвета;
2. писмено уведомява всички членове на съвета за предстоящите заседания, проекта за дневен ред и всички постъпили предложения по дневния ред в срока по чл. 7;
3. води протокол от заседанията, който се подписва от председателя и секретаря;
4. в десетдневен срок след провеждане на заседанието изпраща на членовете на съвета копие-извлечение от протокола;
5. съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията;
6. координира изпълнението на взетите на заседанията решения.

Чл. 16. За подпомагане дейността на секретаря се създава секретариат, който включва двама служители от дирекция "Национална служба за защита на природата" в Министерството на околната среда и водите, определени от директора й.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за лечебните растения (ДВ, бр. 29 от 2000 г.).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума