навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 47 от 14.VIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 145 от 12 юни 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)

Наредба № н-9 от 10 юни 2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"

Постановление № 146 от 12 юни 2019 г. за приемане на наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Закон за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права (дв, бр. 56 от 1993 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (дв, бр. 31 от 2000 г.)

Изменения към международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приети с резолюция MSC.50(66) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 4 юни 1996 г. в сила за република България от 1 юли 1998 г.)

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на съвета за електронни медии от квотата на народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от народното събрание

Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители

Указ № 139 от 04.06.2019 г. за награждаване на милка колева митева с орден "св. св. кирил и методий" огърлие

Указ № 141 от 10.06.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на република България в будапеща

Указ № 142 от 11.06.2019 г. за награждаване на г-н херберт салбер - извънреден и пълномощен посланик на федерална република германия в република България, с орден "стара планина" първа степен

Указ № 143 от 12.06.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права

Наредба за антидопинговата дейност

Постановление № 147 от 12 юни 2019 г. за приемане на наредба за антидопинговата дейност

Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на република България в будапеща

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура" (дв, бр. 36 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (дв, бр. 17 от 2019 г.)
Променени актове

Закон за закрила и развитие на културата

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за електронните съобщения

Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на нзок (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. - дв, бр. 48 от 2014 г., доп. - дв, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - дв, бр. 17 от 2019 г.)

Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приет с резолюция MSC.4(48) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 17 юни 1983 г. в сила за република България от 1 юли 1986 г.)

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. - дв, бр. 105 от 2002 г., изм. - дв, бр. 67 от 2012 г., изм. - дв, бр. 20 от 2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (дв, бр. 24 от 2009 г.)
Отменени актове

Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност от 2015 г.

Наредба № н-7 от 4 октомври 2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума