навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 101 от 27.XIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 316 от 20 ноември 2020 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на служба "военно разузнаване"

Постановление № 320 от 23 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии, приета с постановление № 265 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 74 от 2014 г.)

Постановление № 321 от 23 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Закон за изменение и допълнение на закона за българските лични документи (дв, бр. 93 от 1998 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за защита от шума в околната среда (дв, бр. 74 от 2005 г.)

Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Постановление № 322 от 23 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, приет с постановление № 243 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 133 от 1998 г.)

Постановление № 323 от 23 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за националната служба за охрана, приет с постановление № 131 на министерския съвет от 2016 г. (дв, бр. 42 от 2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на служба "военно разузнаване"

Указ № 244 от 24.11.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита от шума в околната среда

Указ № 245 от 24.11.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за българските лични документи

Постановление № 319 от 23 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

Постановление № 317 от 23 ноември 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на икономиката за 2020 г.

Постановление № 318 от 23 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на държавна агенция "държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г.

Постановление № 324 от 25 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2020 г.

Договор № рд-нс-01-4-5 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (дв, бр. 70 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (дв, бр. 61 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (дв, бр. 36 от 2013 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (дв, бр. 93 от 2018 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 22 от 2009 г. за централния кредитен регистър (дв, бр. 62 от 2009 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 12 от 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове (дв, бр. 81 от 2016 г.)

Поправка

Наредба за допълнение на наредба № 5 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести (дв, бр. 80 от 2019 г.)
Променени актове

Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE)

Постановление № 71 от 19 април 2005 г. за създаване на междуведомствен съвет по участието на република България в нато и в общата политика за сигурност и отбрана на европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)

Закон за електронните съобщения

Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"

Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на отбраната (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България

Постановление № 50 от 1 март 2012 г. за определяне на държавна агенция "национална сигурност" за национален координационен център по контрапролиферация

Класификатор на длъжностите в администрацията

Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на класификатор на длъжностите в администрацията, на наредба за прилагането на класификатора на длъжностите в администрацията, на наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Устройствен правилник на министерството на отбраната

Постановление № 198 от 27 юли 2015 г. за създаване на национален контратерористичен център

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Постановление № 45 от 21 февруари 2001 г. за определяне на военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия (загл. доп. - дв, бр. 61 от 2002 г.)

Постановление № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (загл. изм. - дв, бр. 34 от 2016 г.)

Класификатор на длъжностите в служба "военно разузнаване" (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.)

Постановление № 170 от 11 юли 2016 г. за приемане на класификатор на длъжностите в служба "военно разузнаване" (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.)

Постановление № 309 от 14 декември 2018 г. за приемане на класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Правилник за организацията и дейността на съвета по киберсигурността

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. - дв, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)

Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за централния кредитен регистър

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за защита от шума в околната среда

Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя

Правилник за прилагане на закона за националната служба за охрана

Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Устройствен правилник на министерството на финансите

Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Национален рамков договор № рд-нс-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.
Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на служба "военна информация" от 2016 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума