навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 24 от 22.IIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "сервитьор-барман"

Закон за социалните услуги

Постановление № 47 от 15 март 2019 г. за изменение на устройствения правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с постановление № 278 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 90 от 2012 г.)

Постановление № 48 от 18 март 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на изпълнителна агенция "оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж", приет с постановление № 237 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 86 от 2017 г.)

Указ № 47 от 13.03.2019 г. за награждаване на о. р. генерал-майор александър панайотов александров с орден "за военна заслуга" първа степен

Указ № 48 от 14.03.2019 г. за обнародване на закона за социалните услуги

Указ № 49 от 15.03.2019 г. за освобождаване на кирил любомиров топалов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България при светия престол

Указ № 50 от 15.03.2019 г. за назначаване на богдан константинов паташев за извънреден и пълномощен посланик на република България при светия престол

Указ № 53 от 19.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на европейския парламент от република България на 26 май 2019 г.

Указ № 54 от 21.03.2019 г. за назначаване, считано от 21 март 2019 г., на членове на централната избирателна комисия

Решение № 146 от 15 март 2019 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площта "блок 1-21 хан аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на република България в черно море

Решение за избиране на председател на централната избирателна комисия

Решение за избиране на заместник-председател на централната избирателна комисия

Решение за избиране на заместник-председател на централната избирателна комисия

Решение за избиране на заместник-председател на централната избирателна комисия

Решение за избиране на секретар на централната избирателна комисия
Променени актове

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)

Закон за местните данъци и такси

Закон за здравното осигуряване

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за чужденците в република България

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за гражданската регистрация

Закон за устройство на територията

Закон за семейни помощи за деца

Закон за убежището и бежанците

Закон за опазване на околната среда

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Закон за здравето

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Закон за правната помощ

Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация

Закон за предучилищното и училищното образование

Устройствен правилник на министерството на финансите

Постановление № 13 от 31 януари 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката

Закон за социално подпомагане

Закон за лечебните заведения

Закон за закрила на детето

Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

Семеен кодекс

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж"

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Закон за хората с увреждания
Отменени актове

Наредба № 7 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума