навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 97 от 10.XIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 305 от 5 декември 2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

Постановление № 309 от 5 декември 2019 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от българския институт по метрология, приета с постановление № 95 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 40 от 2013 г.)

Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на портал за работа в държавната администрация

Постановление № 308 от 5 декември 2019 г. за изменение на постановление № 88 на министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "многопрофилна болница за активно лечение - христо ботев" - ад, гр. враца, и на "многопрофилна болница за активно лечение - проф. д-р параскев стоянов" - ад, гр. ловеч (дв, бр. 44 от 2018 г.)

Постановление № 311 от 5 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете на територията на република България

Постановление № 312 от 5 декември 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението, приета с постановление № 172 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 49 от 2011 г.)

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Указ № 279 от 05.12.2019 г. за награждаване на фра джакомо дала торе дел темпио ди сангуинето - велик магистър на суверенния военен хоспиталиерен орден на св. йоан от йерусалим, родос и малта, с орден "стара планина" с лента

Постановление № 307 от 5 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г.

Постановление № 306 от 5 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2019 г.

Постановление № 310 от 5 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2019 г.

Постановление № 313 от 5 декември 2019 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на отбраната за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

Постановление № 314 от 5 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерския съвет за 2019 г.

Постановление № 315 от 5 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на икономиката за 2019 г.

Постановление № 316 от 5 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г., приета с постановление № 97 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 36 от 2019 г.)

Постановление № 317 от 5 декември 2019 г. за отменяне на наредбата за реда и начина за определяне в патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на република България, приета с постановление № 229 на министерския съвет от 2007 г.

Постановление № 318 от 5 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на отбраната за 2019 г.

Постановление № 319 от 5 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на икономиката за 2019 г.

Постановление № 320 от 6 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2019 г.

Решение № 719 от 2 декември 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "приморско-юг", община приморско, област бургас

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (дв, бр. 36 от 2011 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (дв, бр. 31 от 2000 г.)

Решение № 721 от 4 декември 2019 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в република България

Решение № 720 от 3 декември 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "лозенец", община царево, област бургас

Решение № 723 от 4 декември 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "крайморие", община бургас, област бургас

Наредба за допълнение на наредба № н-11 от 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в република България (дв, бр. 41 от 2014 г.)
Променени актове

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "биологично земеделие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Постановление № 148 от 24 юли 2017 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването

Постановление № 88 от 23 май 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "многопрофилна болница за активно лечение - христо ботев" - ад, гр. враца, и на "многопрофилна болница за активно лечение - проф. д-р параскев стоянов" - ад, гр. ловеч

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "биологично земеделие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 16 от 2015 г.)

Наредба № н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в република България

Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

Наредба за условията и реда за управление на средствата от фонда за безопасност на движението

Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Тарифа за таксите, които се събират от българския институт по метрология

Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Устройствен правилник на института по публична администрация

Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. - дв, бр. 105 от 2002 г., изм. - дв, бр. 67 от 2012 г., изм. - дв, бр. 20 от 2018 г.)
Отменени актове

Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители от 2004 г.

Постановление № 229 от 15 септември 2007 г. за приемане на наредба за реда и начина за определяне в патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на република България

Постановление № 177 от 12 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете на територията на република България

Наредба за реда и начина за определяне в патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на република България от 2007 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума