навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.10 - 31.10.2020 г.

19.11.2020

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.10 - 31.10.2020 г.

 

  • ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 •  Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г., бр. 103 от 2016 г., бр. 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) - УКАЗ № 202 на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България на Президента на Република България, издаден в София на 29 септември 2020 г.

Относно: При обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 63 от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г. управителният съвет на съответната съсловна организация може да вземе решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка. Същото правилото се прилага и в случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат редовното заседание на събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон нови органи на съсловната организация. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на събора или на конгреса се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация и се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-късно от един месец преди провеждането. В случаите по изречение 2, когато в срока по изречение 1  не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на срока по изр.1.

Електронно достъпен на:

този адрес

 

 •  Закон за изменение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г. и бр. 28, 54 и 71 от 2020г.) -УКАЗ № 203 на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България, издаден в София на 29 септември 2020г.

Относно: § 1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думата „наредба“ се заменя с „наредби“.

§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Съветът на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима членове.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.“

§ 3. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Договорът за управление и контрол на членове на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала по чл. 63, ал. 3 се сключва при условията и по реда на Закона за публичните предприятия и на правилника за прилагането му.

(2) Договорът по ал. 1 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 24 от Закона за публичните предприятия.“

§ 4. В Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.; изм., бр. 100 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:

„(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.“

2. В чл. 22, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „с изключение на съветите на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, за които се прилага разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните заведения“.

3. В преходните и заключителните разпоредби в § 3, ал. 4 накрая се добавя „с изключение на съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия – лечебни заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, които се привеждат в съответствие с изискванията му в 16-месечен срок“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 •  Закон за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург -

Относно: ратифициране на Споразумението

Електронно достъпно на:

 този адрес

 

 • РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов относно това как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19

Относно: В срок до един месец Министерският съвет да актуализира и приведе в действие Националния план на Република България за готовност при пандемия.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 след думите „Хотелиерство и ресторантьорство“ се добавя „и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 3, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „от 1 юли до 30 септември“ се заменят с „от 1 октомври до 31 декември“.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 2. Навсякъде в чл. 3 думата „юни“ се заменя със „септември“.

§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите „чл. 1, ал. 4“ се заменят с „чл. 1, ал. 5“.

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 1, ал. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 1, ал. 5, т. 1 и 2“.

§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:

„(3) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.“

§ 6. Навсякъде в постановлението думите „за май“ се заменят със „за август“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 2 100 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел закупуване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.

Относно: Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините – 12 207 968 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 53 862 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата – 190 266 лв.;

4. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 1 547 904 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 21 514 лв.

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят и предоставят на държавните и общинските училища за осигуряване на преносими компютри за учителите и учениците съгласно условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката. Заповедта, както и минималните характеристики, на които следва да отговарят устройствата, се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 105 925 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за ноември 2020 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.

(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33, 37 и 77 от 2020г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

§ 1. В чл. 3б се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „от 5-годишна възраст до постъпването им в І клас“ се заличават.

2. В ал. 3, т. 2 думите „от 2- до 4-годишна възраст“ се заменят с „от 2- до 3-годишна възраст“.

§ 2. В глава втора се създава чл. 9а:

„Чл. 9а. Когато обучението в дистанционна форма или синхронното обучение от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, училището, в което е записан ученикът, превежда 75 на сто от средствата по стандарта за ученик на училището, провеждащо обучението, пропорционално на времето, през което ученикът се е обучавал в дистанционни учебни часове.“

§ 3. Създава се чл. 69а:

„Чл. 69а. (1) Когато обучението в дистанционна форма или обучението от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, обучението се осъществява в групи, формирани с минимален брой 15 и максимален брой 30 ученици от един клас, като в групата може да се включват ученици от различни училища.

(2) Броят на групите по ал. 1 се определя от директора на училището, провеждащо обучението, в рамките на минималния и максималния брой на учениците в тях.

(3) Група с брой на учениците под минималния се формира след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане от директора на училището, съгласувано с началника на съответното регионално управление на образованието.

(4) Когато броят на учениците се намали под норматива за минималния брой, групата може да продължи да функционира след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане от директора на училището, съгласувано с началника на съответното регионално управление на образованието.“

§ 4. В чл. 71 се създава ал. 9:

„(9) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, броят на групите по ал. 1 може да се определя и с брой на учениците в тях под минималния брой.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 4 860 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел закупуване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., с 24 300 000 лв. и нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., с 9 720 000 лв.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

 • АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 •  
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.)

Относно: § 6. Създава се чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.

(2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага придобиването на компетентностите по чл. 28, ал. 2, като използваните ресурси се избират от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата.

(3) Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете по ал. 1 се определя от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно.

(4) Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие по ал. 1 се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите.

(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата не се пишат отсъствия.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2020 г.)

Относно: § 1. Създава се чл. 4а:

„Чл.4а. (1) За времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа чрез дистанционни учебни часове съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора.

(2) За времето на несинхронно обучение от разстояние в електронна среда за изпълнение на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономически часа седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по текуща обратна връзка за резултатите от обучението и по оценяване на учениците съобразно график за дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването, утвърден от директора.

(3) За времето на осъществяване на педагогическото взаимодействие при условията на чл. 68а от ЗПУО за изпълнение на нормата преподавателска работа на педагогически специалист в детските градини и в групите за задължително предучилищно образование в училище се приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономически часа седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по провеждане на педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда, проследяването на постиженията на децата и обратна връзка с родителите.

(4) При непълно работно време броят на часовете по ал. 2 и 3 се определя пропорционално на продължителността на работното време.

(5) Организацията на отчитането на работата от разстояние в електронна среда се извършва от директора на детската градина или училището.“

§ 2. В чл. 11 се създава т. 6:

„6. в училищата, провеждащи обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 115а, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.“

§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При определяне на числеността на персонала в училищата, които извършват обучение на ученици от друго училище в дистанционна форма или от разстояние в електронна среда, се гарантира освен изпълнението на дейностите по ал. 1 и провеждането на обучението в групите, формирани от ученици от други училища.“

§ 4. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 6:

„6. за провеждане на допълнително обучение на ученици за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.“

§ 5. В чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.; доп., бр. 43, 78 и 85 от 2020 г.) думите „за учениците от V до XII клас“ се заменят с „за учениците от IV до XII клас“.

 

 

 • АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19
 •  
 • Заповед 1512/29.10.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: допълване на Заповед 1508/28.10.2020

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед 1508/28.10.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед 1454/19.10.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед 1405/09.10.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед 3815/28.10.2020 на кмета на Община Варна

Относно: Отменя своя Заповед 3744/23.10.2020г. и възлагане на директора на дирекция УСКОР, кметове на райони и кметства и Звено „Общинска полиция“ за създаване на организация за извършване на проверки на въведените забрани и Заповед РД-01-611/22.10.2020г. на министъра на здравеопазването.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед 3744/23.10.2020 на кмета на Община Варна (отменена с горната)

Относно: Въвежда противоепидемичните мерки до 30.11.2020г. и възлагане на директора на дирекция УСКОР, кметове на райони и кметства и Звено „Общинска полиция“ за създаване на организация за извършване на проверки на въведените забрани и Заповед РД-01-611/22.10.2020г. на министъра на здравеопазването.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед 3739/22.10.2020 на кмета на Община Варна

Относно: Въвежда противоепидемичните мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед 3513/30.09.2020 на кмета на Община Варна

Относно: Нарежда до 30.11.2020г. временно преустановяване на работата на пенсионерските клубове; извършване на проверки; домашен социален патронаж и обществените трапезарии продължават да функционират при спазване на противоепидемичните мерки и др.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед 2274/28.10.2020г. на кмета на Община Габрово

Относно: Нарежда до 12.11.2020г. да се извършват ежедневни проверки за спазване на изискването за спазване на защитни средства за лице на определените места.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-02-01-145/24.10.2020г. на областния управител на Област Габрово

Относно: Нарежда до 02.11.2020г. да не се допускат посещенията на нощин барове, дискотеки и т.н

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1547/ 28.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 29 октомври 2020 г. до 12 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1519/ 26.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя своя Заповед № 1501/23.10.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1501/ 23.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя своя Заповед № 1420/14.10.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1488/ 22.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя своя Заповед № 1342/30.09.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1420/ 14.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя своя Заповед № 1404/09.10.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1404/ 09.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.; Отменя своя Заповед № 1343/30.09.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 1113/ 30.10.2020 г. на кмета на Община Кърджали

Относно: До второ нареждане  Общинска контрола  от състава на отдел ,,ТРДОК“ и определени общински служители да извършват ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки, както следва:

 - На общинските пазари в гр. Кърджали и с. Мост

  - На спортните  зали Арпезос 1 и 2 по време на спортно тренировъчния процес на спортните клубове.

 - На търговските обекти в общината.

И др.  

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № 1104/ 28.10.2020 г. на кмета на Община Кърджали

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич до 30 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-00-1226/ 30.10.2020 г. на кмета на Община Кюстендил

Относно: Преустановява действието на всички заповеди за удължаване на работното време на всички заведения за хранене и развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на Община Кюстендил, считано от 31.10.2020г. до 12.11.2020г. До изтичането на този срок всички лица, извършващи търговска дейност в изброените в изр. първо, на които са издадени заповеди за удължаване на работното време, следва да спазват работно време в часовия диапазон от 7:00ч. до 24:00ч.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-00-1215/ 28.10.2020г. на кмета на Община Кюстендил

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община Кюстендил до 12 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 20 0А – 2251//29.10.2020г. на кмета на Община Пловидив

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.; Отменя Заповед № 20 0А – 2220//23.10.2020 и Заповед № 20-0А-2051/07.10.2020 на кмета на Община Пловидив

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 20 0А – 2220//23.10.2020г. на кмета на Община Пловидив (отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 20 0А-2051/07.10.2020г. на кмета на Община Пловидив (отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 1374/28.10.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.; Отменя Заповед1352/23.10.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 1373/28.10.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.; Отменя Заповед1341/22.10.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 1351/23.10.2020г. на кмета на Община Разград (отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.; Отменя Заповед1340/22.10.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 1340/22.10.2020г. на кмета на Община Разград (отменена)

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 1254/01.10.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД - 1079/23.10.2020г. на кмета на Община Смолян

Относно: Въвежда противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес  

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2753/30.10.2020г. на кмета на Столична община

Относно:. Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, считано от 06:00 часа на 01.11.2020 г. до 00:00 часа на 12.11.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2704/29.10.2020г. на кмета на Столична община

Относно: изменя Заповед № СОА20 - РД09 – 2681/27.10.2020г. за сключването на граждански бракове при определени условия.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2681/27.10.2020г. на кмета на Столична община (изменена)

Относно: сключването на граждански бракове при определени условия.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2675/26.10.2020г. на кмета на Столична община

Относно: Нарежда изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари да предприемат необходимите деиствия и да създадат необходимата организация за спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването, както и заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, както и да прилагат посочените в заповедта  мерки на пазарните площадки.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2674/26.10.2020г. на кмета на Столична община

Относно: Изменя и допълвам Заповед №СОА20-РД09-1485 на кмета на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2661/22.10.2020г. на кмета на Столична община

Относно: Нарежда Изпълнителният директор на Център за градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите деиствия и да създадат необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки; Директорът на Столичен инспесторат, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите деиствия и да създадат необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на въведени със заповеди на министъра на здравеопазването, съответно директора на Столична регионална здравна инспекция, противоепидемичните мерки, в търговски обекти и нощни заведения на територията на Столична община; При констатирани нарушения на установените противоепидемични мерки, упълномощените със заповед № СОА20-РД09-2654/22.10.2020 г. на кмета на Столична община по длъжностни лица - инспектори от Столичен инспекторат, да съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на чл. 209а. ал. 3 от Закона за здравето на физически/юридически лица.; Отменя Заповед № СОА20 - РД09 – 2653/21.10.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2659/22.10.2020г. на кмета на Столична община

Относно: Изменя и допълва Заповед №СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020г. на кмета на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № СОА20 - РД09 – 2653/21.10.2020г. на кмета на Столична община (отменена)

Относно: Нарежда Изпълнителният директор на Център за градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите деиствия и да създадат необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки; Директорът на Столичен инспекторат, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите деиствия и да създадат необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки; При констатирани нарушения на въведените с т. I - 3, 4, 5 и т. 9 от Заповед №РД-01- 548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, упълномощените със заповед №СОА20-РД09-2614/13.10.2020 г. на кмета на Столична община по т. I - т. 2 длъжностни лица - инспектори от Столичен инспекторат, да съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на чл. 209а, ал. 3 от Закона за здравето на физически/юридически лица.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № 10 – 00 – 2505/16.10.2020г. на кмета на Община Стара Загора

Относно: въведени противоепидемични мерки

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № З-01-793/22.10.2020г. на кмета на Община Търговище

Относно: въведени противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Община Хасково по Проект BG05M9OP001-2.101-0059-C01„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ от 05.10.2020г.

Относно: Социални асистенти предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за лицата, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа, лица над 18 г. с увреждания и техните семейства, както и поставени под карантина от здравните власти.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Решение от заседание на Общинският щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID 19 в Хасково (16.10.2020г.)

Относно: въвежсдане на противоепидемични мерки до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

 • АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

 • Заповед РД-19-7/29.10.2020

Относно: Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-626/27.10.2020

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. относно преустановяване на:

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-619/23.10.2020

   Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

   Електрнно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-611/22.10.2020

   Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

   Електрнно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-610/22.10.2020

Относно: Правила за задължителна изолация и/или болнично лечение, лица с потвърден PCR тест, контактни лица и др. Процедури тест за COVID-19. Отменя Заповед РД-01-604 от 13.10.2020 г.

   Електрнно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-609/21.10.2020

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г. – указания за всички работодатели и органи по назначаване за въвеждане на противоепидемични мерки в работните помещения

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-608/21.10.2020

Относно: Приложение 3 към т. 7 от Заповед РД-01-552 от 02.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед РД-01-583 от 12.10.2020 г. се изменя: Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 – допълване на списък с лечебни заведения.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-605/16.10.2020

   Относно: Създават се редове 67, 68, 69, 70 и 71 към Приложение „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ към Заповед РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед РД-01-400/13.07.2020 г., Заповед РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед РД-01-516/15.09.2020 г., Заповед РД-01-550/30.09.2020 г. и Заповед РД-01- 568/06.10.2020 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-604/13.10.2020

   Относно: ОТМЕНЕНА със Заповед РД-01-610/22.10.2020

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-603/13.10.2020

   Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-583/12.10.2020

   Относно: ОТМЕНЕНА със Заповед РД-01-637/06.11.2020г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-572/07.10.2020

   Относно: ОТМЕНЕНА със Заповед РД-01-603/13.10.2020г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-568/06.10.2020

   Относно:. Създава се ред 66 към Приложение „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ – REMDESIVIR- 100 mgconcentrate for solusion for infusion.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-552/02.10.2020

   Относно:. Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба 21 от 2005. За реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести – ОТМЕНЕНА със Заповед РД-01-637/06.11.2020г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед №РД-01-550/30.09.2020

   Относно: Създават се редове 63, 64, 65 към Приложение „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ и към Заповед РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед РД-01-400/13.07.2020 г., Заповед РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед РД-01-516/15.09.2020 г., се допълва ред 51, като в колона „Лекарствена форма и количество на активното вещество се добавя „solution for injection 10 mg/ml – 10 ml“

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г.)

Относно: В § 3а от преходните и заключителните разпоредби думите „една година“ се заменят с „две години“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

 • НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

 • Решение №РД-НС-04-106/27.10.2020г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: приема промени в бюджета на НЗОК за 2020г., приема вътрешно-компенсаторни промени в средствата за плащания от трансфери от МЗ; приема актуализирано месечно разпределение на бюджета за 2020г.;

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Решение №РД-НС-04-107/27.10.2020г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: утвърждава стойности за ИПИМП, СИМП, медико-диагностична дейност и дентална помощ, заплащане през м. октомери за работа при неблагоприятни условия.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Решение №РД-НС-04-108/27.10.2020г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: утвърждава стойности за заплащане на ИБМП през м. октомери за работа при неблагоприятни условия.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Решение №РД-НС-04-109/27.10.2020г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: утвърждава стойности за заплащане на ИБМП през м. октомери за работа при неблагоприятни условия.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Решение №РД-НС-04-110/27.10.2020г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Утвърждава одобрените от директорите на РЗОК стойности на незаплатените дейности в БМП за 2015г. и 2016г., установени след проверка на контролните отгани; възлага на управителя на НЗОК да упълномощи директорите на РЗОК с нарочни пълномощни за сключване на споразумения по Условия и ред РД-НС-01-2/20.20.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Решение №РД-НС-04-105/20.10.2020 на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Одобрява проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2021г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Решение №РД-НС-04-104/19.10.2020 на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Разрешава на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД - гр. Гоце Делчев сключването на договор с четирима лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на непълно работно време , на допълнителен трудов договор, по медицинска целесъобразност и предвид усложнената ситуация с COVID-19, с цел осигуряване на достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ на населението.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 

 • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

 • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

 • СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

 

 • Относно: Национален консенсус за лабораторна диагностика на SARS-COV 2 инфекция.

Електронно достъпно на:

този адрес

 • Относно: БЛС с ключова роля в реализацията на проект за безвъзмездна психологическа помощ на медиците в България. След началото на епидемията от Ковид-19 у нас група млади ентусиасти стартират инициативата „Happy Doctors“, насочена към медиците участващи в борбата с пандемията. Тя представлява уеб базирана платформа, чрез която, изложените на извънреден стрес медицински работници,  могат да се свържат със специалисти, готови да им окажат безвъзмездна психологична подкрепа с най-високите стандарти в сферата.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

Относно: В момента се изгражда Национална здравна информационна система (НЗИС). Магистър-фармацевтите, които ще изпълняват предписания в НЗИС (електронна рецепта), трябва да имат електронен подпис на физическо лице.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

 • Заповед № РД-01-973/25.10.2020 на директора на РЗИ - Благоевград

Относно: Временни противоепидемични мерки, считано от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 г. (дискотеките, пиано-барове, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Международни COVID-19 препоръки за хора с МС -  РЗИ – Бургас (23.10.20г.)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-202/31.10.2020 на директора на РЗИ – Велико Търново

Относно: до лечебните заведения за преустановяване на планов прием и планова оперативна дейност и др., считано от 31.10.2020г. до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-201/29.10.2020 на директора на РЗИ – Велико Търново

Относно: Отменя т.2, 4, 7, 8 и 9 от Раздел I на Заповед № РД-01-195/26.10.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-195/26.10.2020г. на директора на РЗИ – Велико Търново

Относно: Временни противоепидемични мерки, считано от 27.10.2020 г. до 10.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-249/27.10.2020 на директора на РЗИ - Габрово

Относно: Считано от 28.10.2020 г. до 02.11.2020 г. се преустановяват посещенията на дискотеки, пиано-барове, нощби барове, нощни клубове и други на закрито на територията на област Габрово.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-243/22.10.2020 на директора на РЗИ - Габрово

Относно: Община Габрово считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-369/24.10.2020 на директора на РЗИ - Добрич

Относно: Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с COVID – 19, не по-малко от 5% от обявените в РЗИ-Добрич легла на лечебните заведения за болнична помощ

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-339/14.10.2020 на директора на РЗИ - Добрич

Относно: Отменя всички издадени от Директора на РЗИ-Добрич или упълномощено от него лице Предписания за изолация в домашни условия на лица с положителен резултат за COVID-19 от контролно изследване, извършено след 14 дневна домашна изолация, чийто краен срок е до излизане на отрицателен резултат от изследване по метода PCR за доказване на COVID-19.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-687/26.10.2020 на директора на РЗИ - Кюстендил

Относно: Преустановява планов прием и плановяа оперативна дейност в ЛЗБП на територията на област Кюстендил до 30.11.2020г.; Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с COVID – 19, не по-малко от 10% от обявените в РЗИ-Кюстендил легла на лечебните заведения за болнична помощ.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-275/30.10.2020 на директора на РЗИ - Монтана

Относно: Въвежда противоепидемични мерки от 00:00ч. на 30.10.2020г. до 12.11.2020г. в Област Монтана.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-871/ 28.10.2020 на директора на РЗИ - Плевен

Относно: Въвежда противоепидемични мерки от 00:00ч. на 22.10.2020г. до 08.11.2020г. в Област Плевен.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-253/21.10.2020 на директора на РЗИ - Пловдив

Относно: ограничава работното време до 23:30ч. за заведенията, регистрирани в ОДБХ-Пловдив.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-864/26.10.2020 на директора на РЗИ - Пловдив

Относно: да се преустанови провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията на област Пловдив, за срок до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-287/27.10.2020 на директора на РЗИ - Русе

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Област Русе, за срок от 28.10.2020г. до 08.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-283/25.10.2020 на директора на РЗИ - Русе

Относно: да се преустанови провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията на област Русе, за срок до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-209/28.10.2020г. на директора на РЗИ - Силистра

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Област Силистра, за срок от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД – 19-315/24.10.2020г. на директора на РЗИ - Сливен

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Област Силистра, за срок от 25.10.2020г. до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД - 01-130/28.10.2020г. на директора на РЗИ - Смолян

Относно: изпълнение на противоепидемичните мерки в Заповед РД 01-626/27.20.2020г. на министъра на здравеопазването и се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Смолян.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД - 01-690/19.10.2020г. на директора на РЗИ – София-град

Относно: Изменя и допълва Приложение No 1 към Заповед No РД-01-387/01.09.2020 г., изм. и допълнено със заповед No РД-01-683/15.10.2020 г. и изм. и допълнено със заповед No РД-01-689/19.10.2020 г. – Лечебни заведения за болнична помощ приемащи пациенти с COVID-19, като добавям нови лечебни заведения за болнична помощ приемащи пациенти с COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД - 01-308/27.10.2020г. на директора на РЗИ – Стара Загора

Относно: въвеждат се допълнителни мерки на територията на област Стара Загора. До 30 октомври кметове на общини и ръководителите на съответните лечебни заведения трябва да разкрият кабинети за пробонабиране на материал за PCR изследване за COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-235/24.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол (отменена)

Относно: да се преустанови провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията на област Ямбол, за срок до 30.11.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-237/26.10.2020г. на директора на РЗИ - Ямбол

Относно: въвеждат се допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-241/27.10.2020г. на директора на РЗИ - Ямбол

Относно: преустановява дейността на читалища, пенсионерски клубове и др.  на територията на област Ямбол.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-243/28.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол (отменена)

Относно: преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията на област Ямбол, за срок до 30.11.2020г.

на територията на област Ямбол; Отменя Заповед № РД-01-235/24.10.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 • Заповед № РД-01-244/29.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол (отменена)

Относно: преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения на територията на област Ямбол, за срок до 30.11.2020г.

на територията на област Ямбол; Отменя Заповед № РД-01-243/28.10.2020г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-245/30.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол

Относно: Определя в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-246/30.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол

Относно: Определя в МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ ООД, гр. Ямбол, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-247/30.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол

Относно: Определя в СБАЛ по кардиология-Ямбол“ЕАД, гр. Ямбол, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 • Заповед № РД-01-248/30.10.2020г. на директора на РЗИ – Ямбол

Относно: Определя в МБАЛ „Св. Панталеймон - Ямбол“ АД, гр. Ямбол, легла за извършване на лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

Електронно достъпно на: този адрес









Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума