навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 – Актуална правна рамка за периода 01.08-30.09.2020 г.

19.10.2020

COVID-19 – Актуална правна рамка за периода 01.08-30.09.2020 г.

I.         ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018г., бр. 79 от 2019 г. и бр. 44 от 2020 г.).

 

Относно: §1. Създава се чл. 28а:

„Чл. 28а. (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно

предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се

прилага към протокола от заседанието.

(3) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4)Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 3.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието.

(6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3.“

 

Електронно достъпен на: https://lex.bg/laws/ldoc/2132580865

 

РЕШЕНИЕ № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7 от 2020 г.

Относно: Делото е образувано на 14.05.2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето (ЗЗ)(обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.) поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и чл. 8 от Конституцията.

Решение: Конституционният съд отхвърля искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето (ЗЗ) (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.).

Съдиите Георги Ангелов, Таня Райковска и Атанас Семов са подписали решението с особено мнение.

 

Електронно достъпно на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150630

 

ЗАКОНза изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.)

Относно:В глава пета, раздел III се създава чл. 68а:

„Чл. 68а. Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.“

В чл. 105 се създава ал. 6: „(6) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по ал. 1, 3 и 5, дните са учебни, ако са създадени условия за обучение на учениците от разстояние в електронна среда при условията и по реда на чл. 115а, ал. 1, 4 и 5.“

В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: Създава се нова т. 17: „Обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място.“

Създават се нови т. 29 и 30: „29. „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа; 30. „Синхронно извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда“ е извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда, при което педагогическият специалист и децата или учениците взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.“

И др.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151650

 

ЗАКОН за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България

Относно: Член единствен. Ратифицира Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България, подписано за Република България на 8 юли 2020 г. и за Европейската комисия на 15 юли 2020г.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151620

 

 

II.      АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 13 АВГУСТ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно:Министерският съвет одобрява допълнителни разходи в размер 2 454 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150880

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно Министерският съвет одобрява допълнителни разходи в размер 2 532 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за закупуване на съвременни медицински превозни средства – линейки с повишена проходимост (тип В), със съответното оборудване и апаратура за спешна медицинска помощ.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150881

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 13 АВГУСТ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020г.

Относно:Министерският съвет одобрява допълнителни разходи в размер 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150882

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020г.

Относно:условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 

Електронно достъпно на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151000

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 АВГУСТ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2020г. с цел осъществяване на превенция на разпространението на COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията в размер 500 000 лв.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151007

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 17 АВГУСТ 2020г.за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999г., бр. 30, 48 и 98 от 2000г.; попр., бр. 100 от 2000г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002г., бр. 40 от 2003г., бр. 115 от 2004г., бр. 31 и 103 от 2005г., бр. 54 и 93 от 2006г., бр. 101 от 2007г., бр. 26 от 2009г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010г., бр. 63 от 2011г., бр. 17 и 73 от 2013г., бр. 55 от 2014г., бр. 63 от 2015г., бр. 89 от 2016г., бр. 17 и 89 от 2017г., бр. 27, 39 и 65 от 2019г. и бр. 52 от 2020г.)

Относно:Създава се чл. 16б по отношение на право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст.

 

Електронно достъпно на:https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150941

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 20 АВГУСТ 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Относно:Министерският съвет одобрява допълнителен трансфер в размер 106 043 350 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за септември 2020 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.

 

Електронно достъпно на:https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151005

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 27 АВГУСТ 2020г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33 и 37 от 2020г.)

Относно:В допълнителните разпоредби се създават § 1б и 1в. § 1в. При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година се допуска институциите от системата на предучилищното и училищното образование да извършват разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19, въведени по реда на чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, както за сметка на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, така и за сметка на неизразходвани средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие по чл. 12, ал.1, чл. 16а, ал.1 и чл. 52а, ал.1“

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151353

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 27 АВГУСТ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. в размер на 5 622 000 лв. във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничението на последиците от Ковид-19.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151356

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020г.

Относно:МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за персонал в размер 518 661 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. за Държавната агенция за бежанците във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2020 г., бюджетна програма „Убежище и бежанци“.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151518

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Относно:МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в размер 1 847 000 лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. за увеличаване възнагражденията на служителите на Националната здравноосигурителна каса, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

 

Електронно достъпно на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151519

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, отсрочили кредитите си и намиращи се в невъзможност да ги погасят заради възникналата пандемия от COVID-19, съгласно Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

 

Относно:Министерският съвет одобрява допълнителни разходи в размер до 56 580 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, отсрочили кредитите си и намиращи се в невъзможност да ги погасят заради възникналата пандемия от COVID-19, съгласно Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151520

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г.

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителен трансфер в размер 5 503 000 лв. по бюджета на Националния осигурителен институт за 2020 г. за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на Националния осигурителен институт, които са натоварени с дейности по превенция на разпространението на COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията, и за заплащане на свързаните с това задължителни осигурителни вноски за сметка на работодател.

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151521

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

 

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер 1 500 000 лв. за дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията. Средствата да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

 

Електронно достъпно на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151772

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

 

Относно: Министерският съвет одобрява допълнителен трансфер в размер 105 962 800 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за октомври 2020 г.

 

Електронно достъпно на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151773

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.

 

Относно: Министерският съвет допълнителни разходи за персонал в размер до 102 825 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците от COVID-19.

 

Електронно достъпно на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=151775

 

III.        АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временнo подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Относно: С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия (МСП), които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Електронно достъпно на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=150692

 

IV.   АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID –

 

Заповед № РД-37-217 от 19.08.2020 г, Областен кризисен щаб Пловдив

 

Относно:организиране и провеждане на културни и масови мероприятия на открито и закрито на територията на област Пловдив,

 

Електронно достъпно на:

 https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/09/№РД-37-217%20от%2019.08.2020.pdf

 

Заповед № 20 ОА1861 от 15.09.2020 г. на община Пловдив

 

Относно:Въвеждане организация за прилагане и контрол на въведените със заповед № РД 01-489/31.08.2020г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки:

            Дейностите и мероприятията по т, I., 4, 5 от заповед № РД-01-489/31.08.2020г. на министъра на здравеопазването както следва:

-           конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия;

-           културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, занаяти от танцово, творческото и музикално изкуство и др.) на открито и закрито;

 

Електронно достъпно на: https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/09/20%20ОА-1861%20от%2015.09.2020.pdf

 

Заповед №1061/07.08.2020 г. на кмета на общ. Благоевград

 

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки

 

Електронно достъпно на:

 http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved-1061_07082020.pdf

 

Заповед №1234/03.09.2020 г. на кмета на общ. Благоевград

 

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки

 

Електронно достъпно на: http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved_1234_03.09.2020.pdf

 

Заповед №1061/14.09.2020 г. на кмета на общ. Благоевград

 

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки

 

Електронно достъпно на: http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapowed1262-14092020.pdf

 

V.      АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Относно:Въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г. за определени лица. За определени държави се въвежда изискване за представяне на отрицателен PCR тест при влизане в страната ;

 

Електронно достъпно на: този адрес

 

Относно:Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г.засягащи организацията на работодатели, търговци работещи с крайни клиенти и пр. Запазват се въведените противоепидемични мерки от предходния месец;

 

Електронно достъпно на: този адрес

 

Относно:  Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.10.2020 г. до 30.11.2020 г.засягащи учебната дейност и пр. Позволява се провеждането на спортни състезания на закрито с публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, при заетост на местата не повече от 50 % от капацитета на съответното спортно съоръжение.;

 

Електронно достъпно на: този адрес

 

Относно:Въвеждане на задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по

реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните

болести и пр.

 

Електронно достъпно на:  този адресНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума