навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.03 – 01.04.2022 г.

07.07.2022

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.03 – 01.04.2022 г.

I.    ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Решение ДВ бр.21/15.03.2022 г.

Относно: отмяна на Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 55 от 15 февруари 2022 г. на Президента на Републиката за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Относно: § 1. В чл. 26, ал. 1 думите „български“ и „или на самите въздушни превозвачи“ се заличават.

§ 2. В чл. 28 навсякъде думите „през 2021 г.“ се заличават.

§ 3. В § 21б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби в текста преди т. 1 след думите „през 2021 г.“ се добавя „и 2022 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, който влиза в сила от

16 септември 2021 г.

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 10 февруари 2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

II. АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Няма данни за разглеждания период.

 

III.          АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19


Няма данни за разглеждания период.


IV.          АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Заповед № № РД-01-114/ 01.03.2022 г.

Относно: изменение на Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-68 от 03.02.2022 г., Заповед № РД-01-85 от 15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-109 от 25.02.2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г.

Относно: За изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. и Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-126/09.03.2022 г.

Относно: относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-136/14.03.2022 г.

Относно: За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01- 519 от 22.06.2021 г., Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г., Заповед № РД-01-952 от 19.11.2021 г., Заповед № РД-01-992 от 03.12.2021 г., Заповед № РД-01-14 от 11.01.2022 г., Заповед № РД-01-43 от 27.01.2022 г. и Заповед № РД-01-101 от 22.02.2022 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Консолидирана версия на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.

Относно: Изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г., Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г. и Заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-138/17.03.2022 г.

Относно: За изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г., Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 9.03.2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-151/28.03.2022 г.

Относно: За допълнение на Заповед № РД-01-126 от 9.03.2022 г.

PDF файл, 608,4 KB, качен на 28.03.2022

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №  РД-01-152/30.03.2022 г.

Относно: рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19,

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-110/25.02.2022г.

Относно: Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ се изменя така:

„а) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно Заповед № РД-01- 108 от 25.02.2022г. на министъра на здравеопазването, с валидност от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19.”

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, издаден в друга държава на ЕС, с валидност от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-109/25.02.2022 г. (Отменена със Заповед № РД-01-126/09.03.2022 г.)

Относно: Лицата, пристигащи от Украйна, независимо от зоната, в която държавата попада към момента на пристигането им, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. Лицата, които не представят такъв документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Изменя дефиницията за „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“ по следния начин:

„Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване или дата на първия положителен резултат от бърз тест за антигени, включен в одобрения от Комитета за здравна сигурност общ списък на ЕС на тестовете за антигени на COVID-19 и извършен от медицински специалисти или квалифициран тестващ персонал и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).“

Изменя Приложение № 4 - списъка на държавите (териториите), чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-108/ 25.02.2022г.

Относно: Утвърждава образец на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за преболедуване на COVID-19. Сертификатът е валиден от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-103/22.02.2022г.

Относно: Правят се изменения и допълнения в Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 2.12.2021г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022г. относно случаите, при които въведени противоепидемични мерки може да не се прилагат или да се прилагат при посочените в заповедта условия.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-102/22.02.2022г.

Относно: Изменя Приложение № 1 – списъка на лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-101/22.02.2022г.

Относно: Изменя Приложение № 3 – списъка на лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г.

Относно: създава т. 33 в Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021г., съгласно която въведена противоепидемична мярка може да не се прилага и да се провежда присъствен учебен процес във висше училище, ако са изпълнени посочените в заповедта условия; въвежда възможност за представяне на аналогичен цифров сертификат, отговарящ на посочените в заповедта условия.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-85/ 15.02.2022г. (Отменена със Заповед № РД-01-126/09.03.2022г.)

Относно: Изменя списъка на държавите и задморските територии по цветови зони и държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-68/03.02.2022г. (Отменена със Заповед № РД-01-126/09.03.2022г.)

Относно: промяна в списъка с ваксини, разрешени за употреба в ЕС и вписани в списъка на СЗО като одобрени за спешна употреба

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-65/01.02.2022г. за изменение на Заповед №РД-01-1031 от 15.12.2021г.

Относно: Цифровия COVID сертификат на ЕС; Цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза (реваксинация) срещу COVID-19 се създава в електронния имунизационен регистър и за всички приложени до 31 януари 2022 г. бустерни дози (реваксинации) след завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина; Заповедта влиза в сила от 1 февруари 2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

V.  АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.   НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

              Решение № РД-НС-04-43/14.04.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК приема Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на болнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с Председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз Методиката по т. 1.

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

              Решение № РД-НС-04-29/18.03.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК приема Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ и на медико- диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с Председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз Методиката по т. 1.

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

              Решение № РД-НС-04-30/18.03.2022 г. на  Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК приема Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с Председателя на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз Методиката по т. 1.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-31/18.03.2022 г. на  Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК приема „Правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за допълнителни трудови възнаграждения на персонала за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“.

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

              Решение № РД-НС-04-34/28.03.2022 г. на  Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК, стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност и дентална помощ, за заплащане през месец март 2022 г., за работа при неблагоприятни условия през месец февруари 2022 г., т. 6.1., т. 8.1. и т. 9.1. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-35/28.03.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни условия през месец февруари 2022 г., за заплащане през месец март 2022 г., съгласно реда на т. 7.1. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на директорите на РЗОК, утвърдените по т. 1 от настоящото решение стойности, да бъдат заплатени в рамките на утвърдените месечни и индикативни стойности за м. март 2022 г. с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-6 от 27.01.2022 г. и да се отразят в приложение 2 към сключените индивидуални договори на изпълнителите на БМП.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Решение № № РД-НС-04-40/28.03.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК приема Правила за допълнение на „Правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за допълнителни трудови възнаграждения на персонала за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето“, приети с решение № РД-НС-04-31/18.03.2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, сключили допълнителни споразумения за „Ковид зони“ към 04.03.2022г.

Относно:  Актуална информация за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще обслужват пациенти със симптоми на Covid 19 („Ковид зони“), сключили допълнителни споразумения с районните здравноосигурителни каси, към 04.03.2022.

Електронно достъпно на:           

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-20/23.02.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, стойности за работа при неблагоприятни условия през месец януари 2022 г., за заплащане през месец февруари 2022 г., съгласно реда на т. 7.1. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Решение № РД-НС-04-19/23.02.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, специализиране извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност о дентална помощ, за заплащане през месец февруари 2022г., за работа при неблагоприятни условия през месец януари 2022 г., за заплащане през месец февруари 2022 г., съгласно реда на т. 6.1., т.8.1 о т.9.1 от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ № РД-НС-01-1/17.02.2022 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Решение № РД-НС-04-8/03.02.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно: Надзорния съвет на НЗОК приема актуализирана Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ и на медико- диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да съгласува с Председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз Методиката по т. 1.

              Електронно достъпно на: този адрес

 

2.   ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

            Дата на промяна 02 Март 2022

Относно: EMA препоръчва разрешаване за употреба на Spikevax при деца на възраст от 6 до 11 години

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Дата на промяна 02 Март 2022

Относно: EMA препоръчва разрешаване за употреба на Spikevax при деца на възраст от 6 до 11 години

Електронно достъпно на:

този адрес

 

3.   ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

Няма данни за разглеждания период.

 

4.   СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID –19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

 

Статистическа информация за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19

Относно: Статистическа информация достъпна на сайта https://plusmen.bg – част от кампанията на Министерството на здравеопазването „+мен“ за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Данните на сайта се актуализират ежедневно. На него е достъпна и информация за относителния дял на лицата с COVID-19, приети за болнично лечение, които не са ваксинирани. От 1 януари 2021 г. до 30 март 2022 г. 92,7% от хоспитализираните пациенти с COVID-19 са неваксинирани. За същия период болните от COVID, приети в интензивни болнични структури и неваксинирани, са малко над 97%.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Становище от 01.02.2022г. относно проект на ЗБНЗОК за 2022 г. и цени на медицинските дейности по НРД за 2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

 Няма данни за разглеждания период.


VI.          АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Заповед № Заповед РД-01-72 от 30.03.2022 г.

Относно: за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица /отменя Заповед РД-01-41 от 01.03.2022 г.(31.03.2022)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № Заповед РД-01-67 от 24.03.2022 г. 

Относно: за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново/ отменя Заповед РД-01-21 от 31.01.2022 г. (25.03.2022)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № Заповед РД-01-66 от 24.03.2022 г.

Относно: за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-63 от 18.03.2022 г.(25.03.2022

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № Заповед РД-01-58 от 11.03.2022 г. 

Относно: за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-48 от 08.03.2022 г. (14.03.2022)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № Заповед РД-01-46 от 07.03.2022 г. 

Относно: за възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в ЛЗБП /отменя Заповед РД-01-7 от 13.01.2022 г.(09.03.2022)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 01-43/01.03.2022г. на Директора на РЗИ Ловеч

Относно: определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-48 / 01.03.2022 на директора на РЗИ-Ямбол

Относно: определяне на броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № Заповед № РД-01-49 / 02.03.2022 на директора на РЗИ-Ямбол

Относно: определяне на броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № Заповед № РД-01-52 / 16.03.2022 на директора на РЗИ-Ямбол

Относно: определяне на броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

NB!: Всички Регионални здравни инспекции обявяват на официалната си уеб страница активни линкове към актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за съответния период (същите можете да откриете и по-горе в т. IV).

 

Във връзка с отпадането на извънредната епидемична обстановка в Р България от 01.04.2022 г. настоящата справка, в утвърдения до настоящия момент формат, представя последната актуална за посочения период нормативна уредба, свързана с COVID - 19.

Всички следващи актуализации на нормативната уредба, касаещи  COVID - 19 ще бъдат представяни във формат, съответстващ на новите законодателни промени.

 

 Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума