навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.12 - 31.12.2021 г.

24.01.2022

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.12 - 31.12.2021 г.

 

I.     ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19

Относно:Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва:

1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание.

2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията.

3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в пленарното заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол.

4. При желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата.

5. За неуредените въпроси за народните представители по т. 1 се прилагат съответно разпоредбите на Решение на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).

Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 10 декември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 463 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно: За одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 54 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за увеличаване на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравнонеосигурени лица.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 54 000 000 лв.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят, както следва:

1. за сметка на икономии на трансферите по централния бюджет за 2021 г., в частта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. – 39 300 000 лв.;

2. за сметка на икономии на трансфери по бюджета на разделеното Министерство на икономиката – 14 700 000 лв.

Чл. 3. (1) Променя бюджетните взаимоотношения (трансфери) по бюджета на разделеното Министерство на икономиката, бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации и предоставени трансфери за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ с 14 700 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на разделеното Министерство на икономиката за 2021 г. с 14 700 000 лв.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването и министърът на икономиката и индустрията да извършат произтичащите промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Относно: За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 40 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за закупуване на бързи антигенни тестове за откриване на SARS-CoV-2 за изследване на учениците.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на здравеопазването.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 1.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 461 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно: За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 13 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с цел осигуряване на бързи антигенни тестове за диагностика на SARS-CoV-2.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) За неусвоените до 31 декември 2021 г. средства по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметката за чужди средства на Министерството на здравеопазването.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 2.

Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 454 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно:За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021г.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. в размер до 60 000 000 лв. за предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, съгласно чл. 109 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със средствата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.

(2) По бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, да се създаде администриран разходен параграф „Предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с разрешение за превоз на пътници, издаден от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, в размер на 60 000 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на транспорта и съобщенията.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията.

Чл. 4. Министърът на транспорта и съобщенията да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 434 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно:За приемане на Наредба за хранителните добавки.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно:За определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

„Чл. 1. На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 6 000 000 лв., които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Чл. 2. (1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно Раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29.06.2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г., и е със срок на действие до 31 декември 2021 г.

(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема е в размер на 6 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без данък върху добавената стойност (ДДС) през 2019 г., но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот без ДДС през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.“ (пълния текст вж. на линка по-долу).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 422 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно: За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. за финансиране на мярката „Запази ме плюс“.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер 100 000 000 лв. за финансиране на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., свързани с мерки за изплащане на компенсации на работници и служители, и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка при условията и реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2021 г.

(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2 (1) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. със сумата по чл. 1, ал. 1.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Агенцията по заетостта (второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика).

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Чл. 4. (1) За изплащане на компенсации на работници и служители, както и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които със заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, отнасящи се за периодите до края на 2021 г., може да се използва сметката за чужди средства на Агенцията по заетостта.

(2) Националният осигурителен институт извършва плащане на компенсациите на одобрените лица при условията и по реда на Споразумение за партньорство, сключено между Агенция по заетостта и Националния осигурителен институт.

(3) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 5. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно:За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 36 000 000 лв. по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. за изплащане на държавна помощ, както следва:

1. 30 000 000 лв. за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки;

2. 6 000 000 лв. на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други съгласно чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Със сумата 36 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г., по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“.

(2) Създават се администрирани разходни параграфи по бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ от бюджета на Министерството на туризма за 2021 г., както следва:

1. „Субсидии за предприятия от туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки“ със сумата 30 000 000 лв.;

2. „Субсидии за туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19“ със сумата 6 000 000 лв.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на туризма.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на туризма.

Чл. 4. Министърът на туризма да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно: За условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници.

„Чл. 1. (1) Държавата предоставя на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници, безвъзмездни средства в общ размер до 40 000,0 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

(3) Безвъзмездните средства по ал. 1 се предоставят за покриване на разходи, извършени след 1 февруари 2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

(4) Безвъзмездните средства по ал. 1 не могат да се натрупват за същите разходи с друга държавна помощ.

Чл. 3. (1) Безвъзмездните средства, които може да получи едно предприятие, не могат да надвишават 8 на сто от нетните приходи от дейността по извършване на автобусен превоз на пътници (нетни приходи от продажби) за съответното предприятие съгласно отчета за приходи и разходи за 2019 г. и не могат да надвишават:

1. 3,5 млн. лв. – за голямо предприятие;

2. 400 000 лв. – за средно предприятие;

3. 200 000 лв. – за микро- и малко предприятие.

(2) Не могат да кандидатстват за получаване на безвъзмездни средства по ал. 1 предприятия, които са били в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) № 651 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Общ регламент за групово освобождаване) към 31 декември 2019 г., в съответствие със Съобщение на Комисията „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19“. За тези предприятия се прилага чл. 4.“ (пълния текст вж. на линка по-долу).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно:За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. в размер до 40 000 000 лв. за подпомагане на автобусните превозвачи съгласно чл. 111 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със средствата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.

(2) По бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г., по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, да се създаде администриран разходен параграф „Подпомагане на автобусни превозвачи, притежаващи лиценз за превоз на пътници“ в размер 40 000 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2021г.

Относно:За одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 61 011 200 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 20 000 000 лв. – за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, чрез изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците;

2. за увеличаване в размер 41 011 200 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

III.             АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19

 

Заповед № 1799 от 01.12.2021 г. на кмета на община - гр.Разград

Относно: Създава се организация по прилагането на въведените със Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в административната сграда на Община Разград, считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

Заповед №  СОА21-РД09-3413 от 21.12.2021 г. на кмета на Столична община

Относно: изменя Заповед СОА20-РД09-1802/15.05.2020 г. на кмета на Столична община така:

„1. Всички ръководители на направления в структурата на Столична община, както и районните кметове на територията на Столична община, да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност, за изпълнение разпоредбите на заповедите на министъра на здравеопазването по повод спазването на действащите противоепидемични мерки при провеждането на прием с граждани и организации.

2. Всички ръководители на направления в структурата на Столична община, както и районните кметове на територията на Столична община, да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност, за изпълнение разпоредбите на заповедите на министъра на здравеопазването по повод спазването на действащите противоепидемични мерки.

3. Обществените консултации под формата на обществени обсъждания по реда на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, приета с Решение 442 по Протокол 37 от 20.07.2017г. на СОС могат да се провеждат при спазване разпоредбите на заповедите на министъра на здравеопазването по повод действащите противоепидемични мерки.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

IV.              АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Заповед № РД-01-1040/21.12.2021 г.

Относно: Изменя Приложение № 1 към т. 3а във връзка със списъка на лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-1036/17.12.2021 г.

Относно: Приложение  1 към т. I, 3 относно списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № РД-01-1031/15.12.2021г.

Относно: Утвърждава образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19 за поставена бустерна доза (реваксинация) срещу COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-1030/15.12.2021 г.

Относно: Изменя Приложение № 1 към т. 3а във връзка със списъка на лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-992/03.12.2021 г.

Относно: Изменя и допълва списъка с лечебни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“. (Приложение №3 към т.7).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-991/02.12.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-973 от 26.11.2021г.

Относно: В т.I от Заповед №РД-01-973 от 26.11.2021г. се правят следните изменения:

а) Точка 16 се отменя;

б) В т. 20, буква „а” се изменя така:

„а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъствено обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

НАРЕДБА № 13 от 6 декември 2021г. на министъра на здравеопазването

Относно: За възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

V.  АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

Решение № РД-НС-04-154/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава, в приложение към Решението по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, стойности за работа при неблагоприятни условия за периода м. април - м. ноември 2021г., за заплащане през м. декември 2021г., в изпълнение на критерии и ред, посочени в Методиката по чл. 344, ал.1, т.6 от НРД за медицински дейности 2020-2022.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-153/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава определените единични суми за всеки вид дейности за формиране на сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ, съгласно т. III от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021г.

Утвърждава определените единични суми за всеки вид дейности за формиране на сумата за еднократно допълнително заплащане за всеки изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение), съгласно т. IV.3. от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021г.

Утвърждава средства по всяка РЗОК за извършване на еднократно допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП и СИМП, съгласно т. V.3. от Условия и ред № РД-НС-01-2 от 11.11.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-151/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава, в приложение към Решението по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, коригирани годишни стойности на средствата на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявената епидемична обстановка поради епидемиологично разпространение на заразна болест по чл.61, ал.1 от Закона за здравето.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-150/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава, в приложение към Решението по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, стойности за работа при неблагоприятни условия през м. ноември 2021г., за заплащане през м. декември 2021г., съгласно реда на т.7.17 от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка“,  приета съгласно договор № РД-НС-4-2 от 06.04.2020г, за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности 2020-2022.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-149/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава, в приложение към Решението по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, увеличение на месечните стойности за заплащане през м. декември 2021г., утвърдени по реда на Правилата по чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г. С утвърдените увеличения ще се приложи реда на чл.369, ал.9 от НРД за медицински дейности 2020-2022.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-148/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава, в приложение към Решението по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ, стойности за работа при неблагоприятни условия през м. ноември 2021г., за заплащане през м. декември 2021г., съгласно реда по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка“,  приета съгласно договор № РД-НС-4-2 от 06.04.2020г, за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности 2020-2022.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-147/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава в приложение към Решението по РЗОК, стойности за изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност и дентална помощ за заплащане през декември 2021г., за работа при неблагоприятни условия през м. ноември 2021г., по реда на т.6, т.8 и т.9 от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод обявена епидемична обстановка“,  съгласно чл. 187а, чл.201а и чл.205а от НРД за медицински дейности 2020-2022 и съгласно чл.122а от НРД за дентални дейности за 2020-2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение № РД-НС-04-146/ 16.12.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

Относно:Утвърждава месечни и индикативни стойности за дейностите болнична медицинска помощ (БМП) и индикативни стойности за медицински изделия и лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги, за за заплащане през 2022г. (дейности месец ноември и декември 2021г.) по РЗОК и по изпълнители на БМП, в приложения 1,2, и 3 към цитираното решение.

Приема в приложение 4 към Решението, Правила за изменение и допълнение на Правилата, приети с Решение на Надзорния съвет РД № РД-НС-04-8 от 21.01.2021г., допълнени с Решение на Надзорния съвет РД № РД-НС-04-111/07.10.2021г., за прилагането им за дейност м. декември 2021г., до влизането в сила на Закона за бюджета на НЗОК за 2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УСЛОВИЯ И РЕДза сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

EMA препоръчва да се одобри употребата на RoActemra при възрастни с тежка форма на COVID-19, 07 Декември 2021

Относно: Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на EMA препоръчва разширяване на показанието на RoActemra (тоцилизумаб), за да се включи лечение на възрастни с COVID-19, които получават системно лечение с кортикостероиди и се нуждаят от допълнителен кислород или механична вентилация.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Препоръки на EMA и ECDC относно курсове на хетероложна ваксинация срещу COVID-19, 07 Декември 2021

Относно: Подходът „смеси и съчетай“ (mix and match) може да се използва както за начални курсове, така и за бустери. В съответствие с мерките, вече приети от много държави членки, при нарастващ брой клинични проучвания, подкрепени от данни от реалния живот, се разглежда възможността да се използват 2 различни ваксини срещу COVID-19, или за първата и втората доза на първичния (началния) курс, известна като хетероложна първична ваксинация, или използване на трета доза от друга ваксина срещу COVID-19 в качеството на бустер, след 3 до 6 месеца след курса на първична ваксинация (хетероложна бустер ваксинация).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Ваксината COVID-19 Vaccine Janssen – препоръки на ЕМА относно бустер доза, 15 Декември 2021

Относно: Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) стигна до заключение, че бустер доза от ваксината COVID-19 Vaccine Janssen може да се постави поне 2 месеца след първата доза на хора на и над 18-годишна възраст.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) издаде препоръка за одобрение на употребата на Kineret при възрастни с COVID-19, 16 Декември 2021

Относно: Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръчва разширяване на обхвата на разрешението за употреба на Kineret (анакинра) като се включи показанието лечение на COVID-19 при възрастни пациенти с пневмония, които имат нужда от допълнителен кислород  (нископоточна или високопоточна кислородна терапия) и при които има риск от развитие на тежка дихателна недостатъчност, според нивото на белтъкa, наречен suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor), което да е най-малко 6 ng/ml.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

EMA препоръчва разрешаване за употреба на лекарство Xevudy, съдържащо антитяло, 26 Декември 2021

Относно: Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към EMA препоръчва разрешаване за употреба на моноклоналното антитяло Xevudy (сотровимаб) за лечение на  COVID-19. Комитетът препоръчва Xevudy да бъде разрешен за лечение на COVID-19 при възрастни и юноши (на възраст 12 и повече години и с тегло поне 40 kg), които не се нуждаят от допълнителен кислород и имат повишен риск от развитие на тежка форма на заболяването.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

EMA препоръчва разрешаване за употреба на Nuvaxovid в ЕС, 22 Декември 2021

Относно: EMA препоръчва да се издаде разрешение за употреба под условие на ваксината срещу COVID-19 на Novavax - Nuvaxovid (известна също като NVX-CoV2373), за предпазване от COVID-19 при хора на възраст 18 години и по-възрастни.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

Няма данни за разглеждания период.

 

4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

 

Няма данни за разглеждания период.

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

 Няма данни за разглеждания период.

 

VI.              АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Заповед на директора на РЗИ Благоевград РД-01-1366/12.10.2021 г.

Относно: Въвеждане на задължително взаимодействие и разпределяне на спешността между МБАЛ Благоевград АД, гр. Благоевград и МБАЛ Пулс АД относно ежедневно нарастващия брой на лица с доказана COVID – 19 инфекция.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №199/13.12.2021г.на Директора на РЗИ Ловеч

Относно: Определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №194/08.12.2021.на Директора на РЗИ Ловеч

Относно: Определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-420/ 31.12.2021 г. на Директора на Столична РЗИ за изменение на Приложение 3 на Заповед РД-01-272/ 16.08.2021 г.

Относно: Промяна на Приложение № 3 от т. 3, неразделна част от Заповед № РД-01-272/16.08.2021г. на директора на Столична РЗИ, с което се определят задължителния брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със SARS CoV-2 в лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение на територията на  София-град при достигане на етап 4 от Националният оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

NB!: Всички Регионални здравни инспекции обявяват на официалната си уеб страница активни линкове към актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за съответния период (същите можете да откриете и по-горе в т. IV).Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума