навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - актуална нормативна уредба за периода 01.08-30.11.2021 г.

20.12.2021

COVID-19 - актуална нормативна уредба за периода 01.08-30.11.2021 г.

I.     ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

·  УКАЗ № 251 на Президента на Републиката, издаден в София на 20 септември 2021г.

Относно: Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Астра Зенека, между Република България, Босна и Херцеговина и Астра Зенека и на Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Астра Зенека, между Република България и Босна и Херцеговина, приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г.

„Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Астра Зенека, между Република България, Босна и Херцеговина и Астра Зенека, подписано от Република България на 6 август 2021 г. и от Босна и Херцеговина и от Астра Зенека на 9 август 2021 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Астра Зенека, между Република България и Босна и Херцеговина, подписано от Република България на 6 август 2021 г. и от Босна и Херцеговина на 9 август 2021 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 252 на Президента на Републиката, издаден в София на 20 септември 2021г.

Относно: Закон за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19, приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г.

„Чл. 1. Ратифицира Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19, подписано от Република България и Кралство Норвегия на 19 август 2021 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 253 на Президента на Републиката, издаден в София на 20 септември 2021г.

Относно: Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш

„Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека, подписано от Република България на 3 септември 2021 г., от Народна република Бангладеш на 31 август 2021 г. и от АстраЗенека на 2 септември 2021 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш, подписано от Република България на 3 септември 2021 г. и от Народна република Бангладеш на 31 август 2021 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 233 на Президента на Републиката, издаден в София на 10 септември 2021г.

Относно: Закон за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия

„Чл. 1. Ратифицира Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г.

Чл. 2. Ратифицира втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 7 април 2021 г. и на 9 април 2021 г.

Чл. 3. Приложение I към договора по чл. 1 (специфична/чувствителна информация) и приложение I към договора по чл. 2 (специфична/чувствителна информация) да не се обнародват в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 242 на Президента на Републиката, издаден в София на 14 септември 2021г.

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.)

„§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. на магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в размер на 600 лв.;“

б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

2. В ал. 2 след думите „т. 1“ се добавя „и 2“ и след думата „лекари“ се добавя „и на магистър-фармацевти“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 243 на Президента на Републиката, издаден в София на 14 септември 2021г.

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 234 на Президента на Републиката, издаден в София на 10 септември 2021г.

Относно: Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, и на Споразумение за дарение между Република България и Република Северна Македония

„Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, подписано на 20 август 2021 г., и Споразумението за дарение между Република България и Република Северна Македония, подписано на 20 август 2021 г.

Чл. 2. Разпорежда споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение на народното събрание за приемане на правила за дистанционно участие в заседанията на четиридесет и шестото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради covid-19

Относно: Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето РЕШИ:

Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Четиридесет и шестото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва:

1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Четиридесет и шестото Народно събрание.

2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията.

3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в пленарното заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол.

4. При желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата.

5. За неуредените въпроси за народните представители по т. 1 се прилагат съответно разпоредбите на Решение на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  УКАЗ № 250 на Президента на Републиката, издаден в София на 20 септември 2021г.

Относно: Закон за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан, приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г.

„Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека, подписано от Република България и Кралство Бутан на 15 юли 2021 г. и от АстраЗенека на 18 юли 2021 г., и Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан, подписано от Република България на 15 юли 2021 г. и от Кралство Бутан на 16 юли 2021 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

• Постановление № 405 от 25 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт: за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90; за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29; за „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Чл. 2. (1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г., и е със срок на действие до 31 декември 2021 г.

(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема е в размер 30 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на одобрените заявления за подпомагане и реализирания оборот по допустимите КИД-2008 през 2019 г. без данък върху добавената стойност (ДДС), но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г……………..:; Чл. 6. (1) Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката….” (повече вж. в линка по-долу)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

• Постановление № 379 от 11 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 10 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за субсидии на лечебните заведения за болнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 във връзка с повишените разходи за кислородолечение.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г……………….”

Електронно достъпно на:

този адрес

 

• Постановление № 375 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2 121 000 лв. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. за обезпечаване на дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ в условията на засилен миграционен натиск.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма „Национална сигурност“, по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ да извършва съответните промени по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г…………………..“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

• Постановление № 374 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 24 300 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с цел закупуване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir) за лечение на COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г……….“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

• Постановление № 373 от 4 ноември 2021 г. за изменение на Постановление № 331 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на разчетените разходи по централния бюджет, както следва:

1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;

2. 8 700 000 лв. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 2. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2.Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. до размера на предоставените трансфери и да уведоми министъра на финансите………………..“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

• Постановление № 372 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 46 474 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за закупуване на ваксини срещу COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г……….“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 371 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 15 400 000 лв. за институции в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1. по бюджетите на общините за 2021 г. – 13 691 607 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. – 52 466 лв.;

3. по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. – 158 772 лв.;

4. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. – 1 497 155 лв., в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 26 117 лв.

(2) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 се предоставят на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух и други, включително за тестове за откриване на SARS-CoV-2 на педагогическия персонал, в случай че същите не могат да бъдат осигурени в пълен обем от РЗИ. Разпределението на средствата по образователни институции се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на:

1. предвидените разходи за образование в централния бюджет за 2021 г. – 7 400 000 лв.;

2. резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. – 8 000 000 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г……………“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 370 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2021 г. в общ размер 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища, разпределени съгласно приложението.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и по бюджетите на държавните висши училища.“

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

• Постановление № 365 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в общ размер до 4 695 000 лв., разпределени, както следва:

1. за допълнителна държавна субсидия за вероизповеданията – до 4 000 000 лв., разпределена пропорционално съгласно приложението;

2. за обезпечаване на дейности на Държавната агенция за бежанците в условията на засилен миграционен натиск – до 695 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 60 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Други бюджетни програми“, бюджетна програма „Убежище и бежанци“, по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

(3) Със сумата 4 635 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г………………“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 361 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 38 600 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 7 500 000 лв. – за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, чрез изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците;

2. за увеличаване в размер на 31 100 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г………………“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 360 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 12 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с цел създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г………….“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 359 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. в размер 24 585,6 хил. лв. за изпълнение на сключени договори за осигуряване на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят:

1. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс – 9 035,8 хил. лв.;……“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 356 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. в размер до 15 000 000 лв. за изплащане на обезщетения на пострадали земеделски стопани за преодоляване на последствията от градушки чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 345 от 20 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 771 000 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за Българския институт по метрология за осъществяване на новите функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други съгласно чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качество в подкрепа развитието на икономиката“, по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

(2) Със сумата 769 800 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 350 от 20 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 45 049 800 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за разходи за персонал.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по показател „Персонал“, както следва:

1. „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 29 931 800 лв.

2. „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ – 6 812 000 лв.

3. „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 8 306 000 лв.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 352 от 21 октомври 2021г, за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 70 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. по „Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 343 от 20 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 7 269 800 лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.

(2) Да се увеличат утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., както следва:

1. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. – със сумата 4 844 800 лв.;

2. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. – със сумата 7 269 800 лв.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 326 от 12 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни тран- сфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет съгласно приложение № 1.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери по ал. 1 за месеците октомври, ноември и декември се предоставят по бюджетите на общините в срок до 20 октомври 2021 г.

Чл. 2. (1) Разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 се извършват за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г. и бр. 83 от 2020 г.), до размера на средствата по чл. 1, ал. 1, приложение № 1, колона 3.

(2) Кметовете на общини предоставят средствата по ал. 1 на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и с които съответната Община има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се допуска свръхсубсидиране.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато съответната Община не е възложител на превози по ал. 1.

(4) Остатъкът от средствата по ал. 1 се разходва за други дейности по чл. 1, ал. 1.

(5) Общините предоставят средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени в указания на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 3. Общините представят в Министерството на финансите отчети за размера на изразходваните средства по форма и съдържание, определени с указания на министъра на финансите.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 328 от 14 октомври 2021г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. Настоящото постановление урежда условията и реда за изплащане на компенсации на следните лица, упражняващи трудова дейност в сферата на икономически дейности, за които с акт на държавен орган са въведени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка:

1. работници и служители, наети от работодатели, които са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, кактои чуждестранни юридическилица, които осъществяват стопанска дейност в Република България, и са осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – за времето, през което поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочена в акта на държавния орган, са били в неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда;

2. самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО – за времето, през което са прекъснали дейност поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочени в акта на държавния орган.

Чл. 2. (1) Месечният размер на компенсацията на всяко правоимащо лице по чл. 1, т. 1 е 75 на сто от размера на осигурителния му доход за юли 2021 г. Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, същата се изплаща пропорционално.

(2) Осигурителният доход за юли 2021 г. се определя, както следва:

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец юли;

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец юли;

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;

4. за лицата, които през определени дни от месеца са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

(3) Размерът на компенсацията по ал. 1 на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 2, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се иска компенсацията, и се умножи по броя на работните дни, за които се дължи.

(4) Лицата по чл. 1, т. 1 имат право на компенсация в рамките на 2021 г. за периода, в който са ползвали неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

(5) Компенсации не се изплащат за работници и служители, които:

1. не са били осигурени при същия работодател към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган по чл. 1;

2. за претендирания период ползват отпуск на друго основание.

(6) При прекратяване на трудовия договор на работника или служителя в периода за подкрепа изплащането на компенсацията се прекратява от датата на прекратяването на договора.

Чл. 3. (1) Месечният размер на компенсацията на лицата по чл. 1, т. 2 е 75 на сто от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези категории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията.

(2) Компенсации се изплащат на лицата по чл. 1, т. 2, които упражняват трудова дейност, към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган по чл. 1.

Чл. 4. (1) За получаване на компенсация лицата по чл. 1, т. 1 предоставят на работодателя формуляр за финансова идентификация или декларация, в която посочват данни за лична платежна сметка, обозначена с международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

(2) Работодателят или упълномощен негов представител подава заявление-декларация за изплащане на компенсация от лицата по чл. 1, т. 1, към което прилага следните документи:

1. списък по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, на лицата по чл. 1, т. 1 с посочени брой дни в неплатен отпуск от месеца, период и данни за личната платежна сметка на всяко лице, за което кандидатства за компенсация;

2. подадените от работниците и служителите документи по ал. 1 – еднократно или при промяна на обстоятелствата.

(3) Документите по ал. 2 се подават до 7-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска изплащането на компенсации, в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Чл. 5. (1) За получаване на компенсация лицата по чл. 1, т. 2 подават в дирекция „Бюро по труда“ по адреса на регистрацията им заявление-декларация и списък по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, в който посочват периода и броя на дните от месеца, в които са прекъснали дейност при условията на чл. 1, и данни за личната си платежна сметка, обозначена с международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

(2) Заявленията се подават до 7-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска изплащането на компенсации, в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на осъществяване на дейността.

Чл. 6. (1) Работодателите на лицата по чл. 1, т. 1 следва да запазят заетостта им за период не по-малък от периода, за който на същите са изплатени компенсации по реда на постановлението, с изключение на случаите, когато прекратяването на правоотношението е по инициатива на наетото лице или прекратяването на правоотношението е на основание чл. 330 от КТ.

(2) Лицата по чл. 1, т. 2 следва да запазят дейността си за периодне по-малък от периода, за който са им изплатени компенсации.

Чл. 7. Работодателят информира работниците и служителите за възможностите да получават компенсации по постановлението.

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за провеждане на процедурата за кандидатстване на работодатели и самоосигуряващи се лица за изплащане на компенсациите по чл. 1.

(2) Информация за условията и реда за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

(3) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда“, в срок до 8 работни дни от подаването на документите по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 разглежда документите и отразява в протокол одобрените/неодобрените лица за изплащане на компенсациите.

(4) Директорът на дирекция „Бюро по труда“ в срок до 2 работни дни от изтичането на срока по ал. 3 изпраща в Агенцията по заетостта списъците по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 с право на компенсации.

Чл. 9. (1) Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си информация от комисиите по чл. 8, ал. 3 относно работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени/неодобрени за изплащане на компенсации, както и броя на самоосигуряващите се лица, които са одобрени/неодобрени за изплащане на компенсации, в срок 2 работни дни от изтичане на срока по чл. 8, ал. 4.

(2) Агенцията по заетостта изпраща еднократно на 25-о число на текущия месец по електронен път на Националния осигурителен институт обобщената информация по чл. 8, ал. 4. Документите, подадени след срока по чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 2, се изпращат към Националния осигурителен институт на 25-о число на месеца, следващ месеца на подаването.

Чл. 10. (1) Националният осигурителен институт обработва получената от Агенцията по заетостта информация и изплаща на правоимащите лица в срок до 10 работни дни изчислените по реда на чл. 2 и чл. 3, ал. 1 компенсации по декларираните от тях лични платежни сметки.

(2) Агенцията по заетостта възстановява изплатените суми за компенсации на Националния осигурителен институт в съответствие с бюджетните правила и действащото законодателство. Сроковете, редът и начинът за превеждане на сумите се уреждат в споразумение, сключено между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт.

(3) Компенсациите са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск за работниците и служителите или от датата на акта на държавния орган по чл. 1 за самоосигуряващите се лица, но не по-късно от 31 декември 2021 г.

Чл. 11. (1) Работодател, чиито работници и служители, както и самоосигуряващи се лица, получили компенсации по реда на това постановление, за които Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите съгласно своята компетентност установят, че не изпълняват задълженията си по чл. 6, възстановяват в пълен размер изплатените компенсации по бюджета на Агенцията по заетостта.

(2) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите уведомяват Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства по ал. 1.

(3) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и събират по реда на ДОПК за установяване на публични държавни вземания.

Чл. 12. Изпълнението на дейностите и обменът на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Чл. 13. (1) Националният осигурителен институт създава и поддържа база данни за лицата, на които са изплатени компенсации по това постановление.

(2) Базата данни съдържа информация за размера на изплатените компенсации и броя на работниците и служителите на съответния работодател, както и относимата информация за лицата по чл. 1, т. 2.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 330 от 14 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 19 300 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 7 700 000 лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19“ по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;

2. за увеличаване в размер 11 600 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 331 от 14 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. в размер до 25 000 000 лв. за предоставяне на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на разчетените приходи в размер 25 000 000 лв. и разходи по централния бюджет, както следва:

1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта на допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;

2.8 700 000 лв. за сметка на разходите по централния бюджет за 2021 г.

(3) Средствата по ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. на базата на отчетените постъпления до размера им по чл. 1, ал. 1.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 333 от 14 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 100 000 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. за разплащане на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. в размер 100 000 000 лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 338 от 15 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер до 16 700 000 лв., разпределени, както следва:

1. финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на театралното, танцовото и цирковото изкуство и визуалните изкуства, упражняващи свободни професии в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка, в размер 2 400 000 лв., в т.ч. за разходи за персонал до 340 560 лв.;

2. финансова подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка в размер 8 400 000 лв.;

3. творчески проекти в областта на визуалните изкуства и др. в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка в размер 900 000 лв., в т.ч. за разходи за персонал до 160 000 лв.;

4. компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти в размер 5 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Национален фонд „Култура“.

(2) Със сумата 16 199 440 лв. да се увеличат утвърдените показатели по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 316 от 6 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 5 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“, по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

(2) Със сумата 5 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 315 от 6 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 37 млн. лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на дейността на Министерството на вътрешните работи в условията на засилен миграционен натиск.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“, по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

(2) Със сумата 31 млн. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 317 от 6 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.

   Относно: Министерският съвет постанови:

   „Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. в размер до 25 200 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 2 631 000 лв., за обезпечаване дейността на Министерството на отбраната в условията на засилен миграционен натиск и за възстановяване годността на използване и надграждане на способности на дистанционно управляема летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на пограничната зона на Република България.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата на фактически извършените разходи да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ – до 20 200 000 лв., и бюджетна програма „Сили за специални операции“ – до 5 000 000 лв., по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.

(2) Със сумата 22 569 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 322 от 7 октомври 2021г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г. и бр. 2, 24 и 56 от 2021 г.)

Относно: Министерският съвет постанови:

„§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „април 2021 г.“ се заменят с „юли 2021 г.“;

б) в т. 2 думите „април 2021 г.“ се заменят с „юли 2021 г.“.

2. В ал. 3 думите „за април 2021 г.“ се заменят със „за юли 2021 г.“.

3. В ал. 4:

а) в основния текст думите „април 2021 г.“ се заменят с „юли 2021 г.“;

б) в т. 1 думите „за април“ се заменят със „за юли“;

в) в т. 2 думите „за април“ се заменят със „за юли“.

4. В ал. 6, т. 1 думите „преди 1 януари 2021 г.“ се заменят с „преди 1 май 2021 г.“.

5. В ал. 7 думите „от 1 юни до 31 юли 2021 г.“ се заменят с „от 1 август до 31 декември 2021 г.“.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „за април 2021 г.“ се заменят със „за юли 2021 г.“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че са учредени преди 1 декември 2019 г.“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“;

б) в т. 2 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“.

3. В ал. 3:

а) в т. 1 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“;

б) в т. 2 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 5. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и септември 2021 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 31 октомври 2021 г.

§ 6. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за ноември 2021 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 10 декември 2021 г. в условията на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 до 31 декември 2021 г.

§ 7. Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на средства за декември 2021 г. след и в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.

§ 8. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) и чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2021 г.).

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 313 от 6 октомври 2021г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 51 от 2021 г.)

Относно: Министерският съвет постанови:

§ 1. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:

„(1) Туроператорът изплаща на клиентите дължимите суми за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок до 30 ноември 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 312 от 30 септември 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 214 600 000 лв. за изплащане на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 3 500 000 лв. за разходи за персонал.

(2) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 1 000 000 лв. за разходи за персонал.

(3) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна програма „Социални помощи“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 124 600 000 лв., в т.ч. в размер до 122 600 000 лв. за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по показатели „Целеви помощи за отопление – Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление“ и „Месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст“ и в размер до 2 000 000 лв. за разходи за персонал.

(4) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 81 000 000 лв., в т.ч. в размер до 79 000 000 лв. за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по показател „Механизъм лична помощ“ и в размер до 2 000 000 лв. за разходи за персонал.

(5) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“, бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 4 500 000 лв. за разходи за персонал.

Чл. 3. Със сумата в размер до 201 600 000 лв. да се увеличат утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 308 от 29 септември 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за издръжка по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. в размер до 8 426 800 лв., както следва:

1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“ – 3 000 000 лв.;

2. по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолация за правонарушителите“ – 5 426 800 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 311 от 29 септември 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 38 880 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с цел закупуване на лекарствения продукт Veklury (INN Remdesivir) за лечение на COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Постановление № 305 от 17 септември 2021г за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Относно: Приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на обща стойност 123 784,2 хил. лв. съгласно приложението.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

III.   АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19

 

·  Заповед № 1635/ 03.11.2021г. на кмета на Община Враца

Относно: Считано от 04.11.2021г. до 18.11.2021г. се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на общината

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-16-1736/03.11.2021 на кмета на община Поморие

Относно: Въвежда противоепидемични мерки в общинска администрация Поморие до 30.11.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение – община Пловдив от 04.11.2021г.

Относно: Ще настаняват бездомните пловдивчани във временни центрове след тест за Ковид – 19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение – община Хасково от 26.11.2021г.

Относно: Във връзка с въведените нови мерки за намаляване на разпространението на заразата от COVID 19 и ограниченията за част от бизнеса, въведени със Заповед на министъра на здравеопазването, кметът на #община #Хасково Станислав Дечев предлага: Да бъдат освободени от такса "тротоарно право“ фирмите, чиято дейност е спряна от #противоепидемичните #мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването за периода 27 ноември – 21 декември 2020г.; Да бъдат освободени от наем на фирмите-наематели на обекти- общинска собственост, чиято дейност е спряна с противоепидемичните мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването за периода 27 ноември – 21 декември 2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Съобщение – община Хасково от 25.11.2021г.

Относно: Община Хасково и БЧК от днес започнаха раздаването на помощи на лица, засегнати от епидемичната обстановка вследствие на COVID-19, които не получават социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане. Помощта се осъществява съгласно Постановление на Министерски съвет, с което бяха отпуснати 800 хиляди лева. С тези средства са купени хранителни продукти от първа необходимост за семействата, които не получават друга социална помощ.

Електронно достъпно на:

този адрес

·  Заповед № 1751/16.08.2021г. на кмета на Община Благоевград

Относно: Създаване на организация за функциониране на централния кооперативен пазар в гр. Благоевград

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед №1211/09.09.2021г. на кмета на Община Добрич

Относно: До 31.10.2021г. се преустановява дейността на пенсионерски и младежки клубове.

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

·  Заповед № 9191/01.09.2021г. на кмета на Община Кърджали

   Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Кърджали, считано от 1.09.2021 г. до 30.11.2021г.

   Електронно достъпни на:

този адрес

 

·  Заповед № 1514/02.08.2021г. на кмета на Община Пазарджик

   Относно: Удължаване временните противоепидемични мерки на територията на Община Пазарджик със срок до 31.08.2021 г.

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

·  Заповед № РД-16-1224/04.08.2021 г., на Община Поморие

   Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки в общинска администрация Поморие до 31.08.2021 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-16-1225/04.08.2021 на Община Поморие

   Относно: Създаване на организацията на работа на Пазар за промишлени стоки в гр. Каблешково.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № СОА21-РД09-1279/29.09.2021 г. на кмета на Столична Община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2720/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2718/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1800/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2716/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1801/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2722/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2719/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1804/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2717/29.10.2020г.) и Заповед № СОА20-РД09-1806/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2714/29.10.2020г.).

Относно: В раздел I, т. 1 думите „Допускат се посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.“се заменят с думите:„Свижданията в институцията се организират по ред, определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства  (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № СОА21-РД09-1357/19.10.2021 г. на кмета на Столична Община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1800/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1801/15.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020г., Заповед № СОА20-РД09-1804/15.05.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1806/15.05.2020 г.

Относно: „1. В раздел I, т. 1, думите „Свижданията в институцията се организират по ред, определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време“, се заменят с думите „Да не се допускат посещения на външни  лица в сградите, включително на близки и роднини на клиентите в сградата на специализираната институция.“

2. В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2720/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2718/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1800/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2716/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1801/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2722/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2719/29.10.2020г.), Заповед № СОА20-РД09-1804/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2717/29.10.2020г.) и Заповед № СОА20-РД09-1806/15.05.2020г. (изм. със Заповед № СОА20-РД09-2714/29.10.2020г.), изменени със Заповед № СОА21-РД09-1279/29.09.2021 г., остават непроменени.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09 2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична Община (изм. и доп.)

Относно: промяна в прилагането на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № ЗК-1311/ 23.08.2021 г. на кмета на Община Силистра

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки при достъпът до сградата на общинска администрация Силистра

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД/ 02 – 005 52/ 12.08.2021г. на кмета на Община Ямбол

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД 02-00773/ 20.08.2021г. на кмета на община Ямбол

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки при достъпа до сградата на общинска администрация Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД 02-00865/ 16.09.2021г. на кмета на община Ямбол

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД 02-00982/ 15.10.2021г. на кмета на община Ямбол

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол, считано от 00.00 ч. на 18.10.2021г. за срок от три седмици.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

IV.    АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

·  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 58 от 2019 г., бр. 54 от 2020 г., бр. 79 от 2021 г.; попр., бр. 81 от 2021 г.)

Относно: „§ 1. В чл. 22е се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В случаите когато базата за обучение е различна от висшето училище, регистрирало специализанта, се прилагат изискванията на чл. 20, ал. 4, 5 и 6.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) По време на обявената към момента на влизане в сила на тази наредба извънредна епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна базите за обучение могат да сключват срочни трудови договори по чл. 11, ал. 1, т. 1 без провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда с лекарите, работещи във:

1. клиники или отделения по анестезиология и интензивно лечение, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 – за придобиване на специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;

2. клиники или отделения, осъществяващи лечение на пациенти с COVID-19 – за придобиване на специалностите „Инфекциозни болести“, „Вътрешни болести“ или „Пневмология и фтизиатрия“;

3. структури, осъществяващи медицинска помощ по специалността „Спешна медицина“ – за придобиване на специалност „Спешна медицина“.

(2) В случай че базата за обучение желае мястото за специализант по ал. 1 да бъде финансирано от държавата, тя уведомява писмено Министерството на здравеопазването за това и предоставя информация за назначения специализант в 10-дневен срок от сключването на срочния трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1.

(3) За специализантите по ал. 2 Министерството на здравеопазването финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и осигурява средствата по чл. 42б от датата на започване на обучението им за придобиване на специалност.

(4) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища за предоставяне на средствата по ал. 3 при спазване на изискванията на чл. 43, ал. 5, 6, 7 и 8.

§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-977/ 26.11.2021г.

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки, изчерпателно изброени в заповедта, относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г., съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-973/ 26.11.2021г.

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021г. до 31.03.2022г. като се преустановяват посещенията в различни обекти. Въведена е възможност за изключение от правилото при наличие на изпълнени изчерпателно изброени условия. Дадена е дефиниция за целите на заповедта на понятието “валиден документ за ваксинация“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-968/ 26.11.2021г.

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.: Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения (изчерпателно изброени в заповедта)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед №РД-01-954/19.11.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г. и Заповед № РД-01-874 от 26.10.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г.)

Относно: Въведени са промени в горните заповеди във връзка с изискванията за поставяне под карантина, както и са въведени изменения в Списъка на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-952/19.11.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г. и Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г.

Относно: В Приложение № 1 към т. 2 от горните заповеди, след думите:

„В. Потвърден случай:

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии“ се добавя:

„Г. Повторен потвърден случай на COVID-19 (реинфекция)

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии за случай на COVID-19

И

дата на лабораторното потвърждение e 90 дни от датата, на която е поставена диагноза COVID-19 при предходното заразяване (боледуване).“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-950/19.11.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-379 от 28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-711 от 18.08.2021 г., Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-921 от 10.11.2021 г.

Относно: В т.8 от изброените заповеди думите „чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения преглед и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие“ се заличават.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-921/10.11.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г., Заповед № РД-01-341 от 11.05.2021 г., Заповед № РД-01-379 от 28.05.2021 г., Заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г., Заповед № РД-01-711 от 18.08.2021 г. и Заповед № РД-01-744/31.08.2021 г.

   Относно: а) Приложение №1 към т. 3а се изменя така:

„Приложение №1 към т. 3а: Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания (приложен списък с лечебни заведения)

б) Приложение №2 към т. 7б, ал. 2 се изменя така:

„Приложение №2 към т. 7б, ал. 2: Временни имунизационни пунктове, които работят с интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“(приложен списък)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-919/ 10.11.2021г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед РД-01-915/ 09.11.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-973/26.11.2021г.)

Относно: Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед РД-01-915 от

09.11.2021 г., като в т. I, 2 думите „92% специфичност и най-малко 97% чувствителност“ се заменят с „97% специфичност и най-малко 92% чувствителност“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-915/ 09.11.2021г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-890 от 03.11.2021 г. (Отменена със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.)

Относно: Правят се изменения и допълнения на посочената заповед;

„2. В т. II, 3 се създава буква „г”:

„г) Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро медицински изделия - IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете трябва да са с най-малко 92% специфичност и най-малко 97% чувствителност.

Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се издава за изследвания, направени след влизането в сила на тази заповед.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-890/ 03.11.2021г. (Отменена със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г.)

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г. като се преустановяват посещенията в различни обекти. Въведена е възможност за изключение от правилото при наличие на изпълнени изчерпателно изброени условия. Дадена е дефиниция за целите на заповедта на понятието “валиден документ за ваксинация“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (oбн., ДВ, бр. 29 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г. и бр. 83 от 2020 г.)

   Относно: § 1. Създава се чл. 47в:

„Чл. 47в. (1) Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебните заведения по чл. 47а за поддържане на резерв от лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, необходими при лечението на заразната болест, причинила епидемичното разпространение, за преодоляване на възникнала липса или недостиг от такива продукти.

(2) Създаването на резерв и лекарствените продукти, включени в него, се определят със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на експертните съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.

(3) Контролът по разходването на лекарствените продукти по ал. 1 се осъществява при условия и ред, определени в заповедта по ал. 2.

(4) Стойността по ал. 1 се определя на база шестмесечен разход за лекарствените продукти, предназначени за лечение на COVID-19, които са включени в резерва.“

§ 2. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 47б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието на приложението се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 47б, ал. 2 и чл. 47в, ал. 4“.

2. В т. 7а се създава буква „В“:

„В. Общата прогнозна стойност на включените лекарствени продукти по чл. 47в, ал. 1 се изчислява по цените, публикувани в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като количествата се формират в съответствие със заявените от лечебните заведения количества, изчислени за шестмесечен период по процедурата за „Сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“.“

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

·  Заповед РД-01-673/02.08.2021г.

   Относно: Списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-701/ 13.08.2021

   Относно: Списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-712/19.08.2021 г.

   Относно: Допълва се  Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г., как се създават нови  т. 7а, 7б и 7в:, например т.„7а. Въведената противоепидемична мярка по т. 2 – 7, ограничаваща до 50% възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията, за които се отнася, може да не се прилага при следните условия: а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран” и пр.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-733/27.08.2021 г.

Относно: Въвеждат се временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.09.2021 г. до 30.11.2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-748/02.09.2021 г.

Относно: Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г., като напр. провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция и др.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-767/ 10.09.2021г.

   Относно: определя списък на държавите и съответните цветови зони., като влиза в сила от 15.09.2021 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-820/08.10.2021г

Относно: Определя се списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа, както и списък на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-835/ 13.10.2021г.

   Относно: Разрешава се лечението на пациенти с COVID-19 с комбинирания лекарствен продукт от две моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab, (REGN-COV2).

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-856/ 19.10.2021г.

Относно: Въвеждат се временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г, като напр. преустановяване посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца, преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.

Изключения се допускат за лица, ваксинирани или преболедували COVID-19,  с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-874/ 26.10.2021г.

Относно: Изменя се  Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 като се определя  списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

V.  АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

·  Договор № РД-НС-01-4-12 от 4 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

   Относно:

„§ 1. (1) При условията на § 10 и 11 от ЗБНЗОК за 2021 г. лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ с НЗОК и посочени в заповед на министъра на здравеопазването и/или директора на РЗИ, за времето на обявената извънредна обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, могат да сключат допълнителни споразумения към договорите с НЗОК за изпълнение на КПр № 3 и КПр № 4 за лечение на пациенти с доказан COVID-19.

(2) Лечебните заведения по ал. 1 подават заявления и сключват допълнителни споразумения към договорите с НЗОК през цялото време на обявената извънредна обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.

§ 2. (1) За периода на обявената извънредна обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, лечебните заведения – изпълнители на КПр № 3 и КПр № 4, могат да приемат пациенти с доказан COVID-19 директно в структура по „Анестезиология и интензивно лечение от второ и/или трето ниво на компетентност“.

(2) В случаите по ал. 1 „История на заболяването“ се изготвя в съответната структура, осъществила приема и лечението на пациента…….“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-130/ 02.11.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно: Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойност за работа при неблагоприятни условия през месец септември 2021г., за заплащане през месец ноември 2021г., съгласно  реда на т. 7.17. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнител на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно договор РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-131/ 02.11.21г. на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно: При установени неусвоени средства за здравноосигурителни плащания за дейности в болничната медицинска помощ към края на 2021г., същите да бъдат разпределени по критерии и ред за определяне на изпълнители на болнична медицинска помощ по чл.4, ал.5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г., неразделна част от Методиката по чл.344, ал.1, т.6 от Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-133/ 09.11.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно: Приема, в Приложение към решението, критерии за разпределение на средствата и коефициенти на тежест за ПИМП и СИМП по проект за „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал.2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021г., определени съвместно между НЗОК и БЛС.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-140/ 25.11.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно:. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностични дейност и дентална помощ за заплащане през месец ноември 2021г., за работа при неблагоприятни условия през месец октомври 2021г., по реда на т.6, т.8 и т.9  от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнител на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, съгласно чл. 187а, чл. 201а и чл. 205а от Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022г. и съгласно чл. 122а от Националния рамков договор за дентални дейности.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-141/ 25.11.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно:. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойности за работа при неблагоприятни условия през месец октомври 2021г., за заплащане през месец ноември 2021г., съгласно  реда на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнител на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно договор РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение № РД-НС-04-142/ 25.11.2021г. на Надзорния съвет на НЗОК

   Относно:. Утвърждава, в приложение към настоящото решение по РЗОК и по изпълнители на болнична медицинска помощ (БМП), стойност за работа при неблагоприятни условия през месец октомври 2021г., за заплащане през месец ноември 2021г., съгласно  реда на т. 7.17. от „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнител на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, приета съгласно договор РД-НС-01-4-2 от 06.04.2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020-2022г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Договор № РД-НС-01-4-11 от 9 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.)

   Относно:“ § 1. В чл. 338в, ал. 23 се правят следните изменения:

„(23) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна НЗОК заплаща за КП № 39, КП № 48 и КП № 104 цена 1400 лв. за случаите, представляващи потвърден случай на COVID-19 (положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS-CoV-2) (код 92191-01), съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19.“

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

·  Списък на лаборатории, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, извършващи изследване „полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ от 28. 10.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  НЗОК регламентира облекчени условия за сключване на договор за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 в извънболничната медицинска помощ

Относно: На 31.08.2021г. на официалната страница на НЗОК е публикувана информация, във връзка с дадено указание, към РЗОК, че при заявено желание от страна на изпълнителите на СИМП, отговарящи на условията по сега действащата Методика, да организират сключването на анекси към договорите им по всяко време, когато са подадени заявителните документи.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  НЗОК предлага анекс към НРД ЗА МД за 2020-2022 г.

Относно: Във връзка с очаквана поредна вълна и повишена заболеваемост от COVID-19 Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изпрати писмо до Управителния съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС) с предложение за актуализиране цената на КП №№ 39, 48 и 104 за лечение на пациенти с доказан COVID-19. С писмо, с изх. № 17-01-186/03.08.2021 г., НЗОК предостави на БЛС проект на Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за 2020-2022 г. между НЗОК и БЛС, касаещ увеличаване на цената на КП №№ 39, 48 и 104 за случаите с доказан COVID-19, за изразяване на становище. След получаване на становището Надзорният съвет (НС) на НЗОК и УС на БЛС ще пристъпят към преговори и подписване на Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за 2020-2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  НЗОК ще заплаща лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията на COVID-19, считано от 17 септември т.г.

Относно: Във връзка със заседание на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от 15.09.2021 г. и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 10 от 2009 г., на интернет страницата на НЗОК, линк „Лекарства, медицински изделия и храни”, подлинк „Лекарствени продукти“ е публикуван актуализиран Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 17 септември 2021 г. В него са отразени включените в Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията на острото инфекциозно заболяване COVID-19.

В отговор на писмо от НЗОК, до момента са подадени заявления от притежатели на разрешителни за употреба/ упълномощени представители  ( Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № 10 от 2009 г.) за заплащане на 18 лекарствени продукта. Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) са уведомени по електронна поща за извънредната актуализация на Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10.

Списъкът с промените, в сила от 17.09.2021 г..

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

·  Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията на covid-19

Относно: На 17.09.2017г. НЗОК публикува на официалната си страница информация относно заплащаните от НЗОК лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията от острото инфекциозно заболяване COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1.а за домашно лечение, на сайта на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия и храни”, подрубрика “Търговците на дребно с лекарства – аптеки”  - „Правила за реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с Covid 19 за времето на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на посоченото остро инфекциозно заболяване”.

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

·  От 01.11.2021г. до 05.11.2021г. кампания на ИАЛ: „Седмица на лекарствената безопасност. Ваксини“

   Относно: Нежелани реакции, формуляри за съобщаването им от немедицински и медицински специалисти; ползи от ваксинацията.

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

 

·  Предложение на БЛС до НС на НЗОК за условия и ред в изпълнение на § 1., ал. 2 ОТ ЗБНЗОК ЗА 2021г.

Относно: Предложение на БЛС за Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Интерактивен справочник за лечение на COVID-19

Относно: БЛС публикува на страницата си - от лекари на първа линия за лекари на първа линия Интерактивен справочник за лечение на COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

Не се открива информация за разглеждания период!

 

VI.    АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

·  Заповед № РД-01-1366/12.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Благоевград

Относно: Разпределяне на спешността между „МБАЛ – Благоевград“ АД и „МБАЛ Пулс“ АД, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка на територията на Област Благоевград, и ежедневно нарастващия брой на лица с доказана COVID-19 инфекция, нуждаещи се от хоспитализация.

 

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-203 от 18.08.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно:  Определяне на болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с Covid-19 в неусложнено състояние и пациенти с Covid-19 нуждаещи се от интензивно лечение в лечебните заведения

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-283 от 28.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно:  временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-274 от 21.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Относно: временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-232 от 10.09.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно: временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-227 от 07.09.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно: разкриване на временни ваксинационни пунктове за ваксиниране срещу Covid-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-220 от 30.08.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно: за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-214 от 25.08.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно: временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-211 от 25.08.2021 г. на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Относно: временна промяна на легловата база на МБАЛ "Павликени" гр. Павликени

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед №РД-01-229/01.10.2021 г. на Регионална здравна инспекция - Габрово.

Относно: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на гр. Габрово за периода 04.10-17.10.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-275/20.10.2021 г. на директора на Регионална Здравна Инспекция - Враца

Относно: определяне на  допълнителни временни ПЕМ за училищата в Общините: Роман, Мездра, Враца и Бяла Слатина от 25.10.2021 г. до 07.11.2021 г. вкл.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-271/19.10.2021 г. на директора на Регионална Здравна Инспекция - Враца изменяне на т.1 от за заповед №РД-01-251/23.09.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-268/14.10.2021 г.  на директора на Регионална Здравна Инспекция - Враца 

Относно: Определяне на допълнителни временни  ПЕМ за училищата  в Община Роман от 15.10.2021 г. до 28.10.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед на директора на Регионалната здравна инспекция - Габрово, РД-01-238/15.10.2021 г.

Относно: Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на гр. Габрово за периода 18.10-31.10.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповеди на Директора на Регионалната здравна инспекция - Ловеч

Относно: Заповед №171/22.10.2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения; Заповед №170/21.10.2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Заповед №168/19.10.2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Заповед №167/18.10.2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Заповед №160/29.09.2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Заповед №137/16.08.2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД – 01-  315/ 12.10.2021г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – Монтана

Относно: Въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана считано от 00:00 часа на 13.10.2021 до 26.10.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД – 01 - 472 на Регионална здравна инспекция Софийска Област

Относно: На територията на Софийска област се въвеждат  временни

противоепидемични мерки, считано от 02.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД 01-534 от 11.10.2021г. на Регионална здравна инспекция Софийска Област

Относно: На територията на Софийска област се въвеждат   допълнителни временни противоепидемични мерки, считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г.

 

·  Заповед № РД 01-550 от 20.10.2021г. на Регионална здравна инспекция Софийска Област

Относно: Отменя се Заповед № РД-01-534/ 11.10.2021г. на директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област, считано от 21.10.2021г. Областен управител на Софийска област и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност, следва да създадат необходимата организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки. При констатиране на тежки нарушения на въведените със заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки контролните органи изпращат незабавно сигнал до прокуратурата за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-344/ 13.10.2021 г. на директора на Столична Регионална Здравна Инспекция за изменение и допълнение на заповед РД-01-343/ 12.10.2021 г.

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-343/ 12.10.2021 г. на директора на Столична Регионална Здравна Инспекция

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 12.10.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед РД-01-350/ 15.10.2021 г. на директора на Столична Регионална Здравна Инспекция

Относно: Действията, които трябва да предприемат директорите на училищата/детските градини при (+) резултат за COVID

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № РД-01-625/15.10.2021 г. на директора на Регионална Здравна Инспекция  Ямбол

Относно: Въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

NB!: Всички Регионални здравни инспекции обявяват на официалната си уеб страница активни линкове към актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за съответния период (същите можете да откриете и по-горе в т. IV).

 Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума