навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.04 - 30.06.2021 г.

19.07.2021

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.04 - 30.06.2021 г.

 

COVID-19 – Актуална нормативна уредба за периода 01.04 - 30.06.2021г.

 

I.  ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID-19:

 

 

 

РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години

Относно: Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години.

Временната комисия трябва да провери целесъобразността и законосъобразността, като например:

 – разпределянето на финансови средства от държавния бюджет с постановления или решения на Министерския съвет;

 – осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на държавните дружества „Автомагистрали“ – ЕАД, „Монтажи“ – ЕАД, „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, „Български ВиК Холдинг“ – ЕАД, ДП „Държавна петролна компания“, ДП „Управление и стопанисване на язовирите“, „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, и държавните енергийни дружества – „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД, „Булгаргаз“ – ЕАД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, ДП „Радиоактивни отпадъци“ и „Минпроект“ – ЕАД;

 – дейността на „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, „Терем“ – ЕАД, „Топлофикация – София“, „Търговия и снабдяване“ – ЕАД;

 – разходването на средствата по Националната програма „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“, от Международен фонд „Козлодуй“ (неядрен прозорец), от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД (Фонд на фондовете);

 – финансирането на мерки за борба с епидемията от COVID-19 със средства от държавния бюджет, размера на помощта и спазването на разумни срокове за подкрепа за засегнатите от COVID-19 микро-, малки и средни предприятия;

 – сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването на ефективен контрол върху концесионерите в защита на обществения интерес;

 – възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки;

 – осъществяването дейността на Националния осигурителен институт и разходите, които извършва за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване; ревизия на Националната здравноосигурителна каса; ревизия на Националната агенция за приходите (НАП) и на изтичането на личните данни на над 5 млн. български граждани от НАП; Сребърния фонд; Българската банка за развитие; участията на офшорни дружества в усвояване на публични средства; търговските аташета; Фонда за пътна безопасност към Министерство на вътрешните работи; средствата, дадени през годините, за електронното управление и е-правителство; предоставянето на българско гражданство; програмите за модернизиране на армията; програмите за саниране; програмите за ремонт на язовирите; ВиК сектора; топлофикационните и ВиК дружествата; средствата за изграждането и ремонтите на пътища и магистрали, ВЕЦ-овете и тяхната собственост; средствата за преодоляване на последствията от COVID-кризата и причините за отбелязаната в Република България най-висока смъртност в ЕС по време на пандемията;

 – изплащането на допълнителни възнаграждения в администрацията и на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили;

 – сключването на всички сделки от предприятия и дружества с над 50 на сто държавно участие на „Софийска стокова борса“ – АД.

2. Временната комисия събира информация и документи за установяване на злоупотреби или нарушения в дейността на горепосочените органи и предприятия и е длъжна да разгледа всички сигнали, постъпили до комисията, както и публично достъпни данни за нарушения.

3. Временната комисия трябва да изследва и анализира финансовите отчети, банкови и касови справки, разходни и други счетоводни документи на държавните органи, предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие, на база на които установява има ли нерегламентирани разходи, получени ли са дължимите насрещни престации и надлежно събрани ли са държавни и фирмени вземания по договори, санкции и неустойки.

4. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки от отговорните институции.

5. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група.

6. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Мая Божидарова Манолова-Найденова,

Заместник-председател: Георги Станчев Георгиев,

Членове: Адлен Шукри Шевкед,

Андрей Христов Вълчев,

Борислав Димитров Сандов,

Дани Стефанова Каназирева,

Драгомир Георгиев Ошавков,

Иван Василев Хиновски,

Иван Йорданов Димитров,

Йордан Кирилов Цонев,

Калоян Милков Янков,

Маноил Минчев Манев,

Пламен Иванов Милев,

Пламен Николаев Абровски,

Румен Василев Гечев,

Сергей Манушов Кичиков,

Тома Любомиров Биков,

Явор Руменов Божанков.

7. Временната комисия се създава за срок от три месеца.

Решението е прието от 45-то Народно събрание на 16 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

РЕШЕНИЕ за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19

Относно: Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето

РЕШИ:

Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва:

1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в първото и следващите пленарни заседания на Четиридесет и петото Народно събрание, включително и да положат клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията чрез дистанционно участие.

2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията.

3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в първото пленарно заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол.

4. След приключване на регистрацията по т. 3 дистанционно участващите народни представители полагат клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията.

5. След полагане на клетвата, при желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата.

6. За неуредените въпроси, както и за участие в следващи пленарни заседания за народните представители по т. 1, се прилагат съответно разпоредбите на Решението на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).

Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Електронно достъпно на:

този адрес  

 

 

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID-19:

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 15 ЮНИ 2021 Г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (загл. доп., ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14 май 2020 г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. На лица, извършващи туроператорска дейност, могат да се изплащат средства, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Чл. 2. (1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31 декември 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема е размерът на неусвоените средства по схема за държавна помощ SA.59990 (2020/N), но не повече от 16 491 711,63 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят пропорционално до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот за всеки кандидат в размер до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума на клиенти за неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и не повече от стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., като са налице едновременно следните обстоятелства:

1. към 5 април 2021 г. туроператорът да е осчетоводил дължимата сума към съответния клиент като такава за неосъществени пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., и

2. към 5 април 2021 г. дължимата сума към съответния клиент представлява невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги на туроператора по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и

3. към 5 април 2021 г. туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства за пълно възстановяване на дължимата сума към съответния клиент за неосъществено пътуване в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.

Чл. 4. Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма.

Чл. 5. (1) Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

(2) Туроператорът е длъжен да поддържа счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 6. (1) Допустими кандидати по мярката са предприятия, които към датата на заявяване на помощта са:

1. туроператори, които са регистрирани съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, вписани са в Националния туристически регистър и имат код на основна икономическа дейност 79.12 съгласно Класификатора на икономическите дейности в Република България – КИД-2008, вписан в Годишния финансов отчет за 2019 г.;

2. туроператори, които имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма;

3. туроператори, които към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.);

4. туроператори, които имат невъзстановени суми от доставчиците на туристически услуги по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;

5. туроператори, които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;

6. в съответствие с третото изменение на Временната рамка C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. помощ по настоящата схема може да се предоставя на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;

7. туроператори, които нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

(2) Недопустими кандидати по мярката са:

1. туроператори, които извършват дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите, изложени в т. 23 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;

2. туроператор, който е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и е обявен в несъстоятелност;

3. туроператор, който е получил помощ, която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е изпълнено разпореждане за възстановяването й.

(3) Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля левовата равностойност на 1 800 000 евро на предприятие-кандидат под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси, съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г.

При изчисляване на максималния размер по настоящата схема се отчитат вече получените помощи от туроператора по т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Максималният размер се изчислява на ниво група свързани предприятия. Свързаността се определя съобразно Анекс 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.

(4) Помощта по чл. 2 може да се кумулира с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis – Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(5) Помощта по чл. 2 може да се кумулира с помощи в съответствие с Общия регламент за групово освобождаване, при условие че се спазват разпоредбите и правилата за кумулиране от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване).

Чл. 7. (1) В срок до 14 дни от отваряне на схемата по чл. 2, ал. 1 в Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) кандидатите за предоставяне на безвъзмездни средства попълват и подават по електронен път уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителни документи.

(2) Формулярът следва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, от лицето, което към датата на кандидатстването представлява кандидата или от упълномощено от него лице.

(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, формулярът се подписва с КЕП от всяко от тях.

(4) Във формуляра за кандидатстване по ал. 1 се попълват следните обстоятелства:

1. данни за търговската регистрация на туроператора и уникалният регистрационен номер, с които е вписан съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма в Националния туристически регистър;

2. данни за сключената застраховка „Отговорност на туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за туризма към момента на подаване на заявлението; посочват се задължително застрахователното покритие, застрахователната сума, номерът и датата на застрахователната полица;

3. реализираният оборот през 2019 г. без ДДС, който е база за определяне на помощта;

4. общата стойност на дължимите суми към клиенти за неосъществените пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

5. общата стойност на невъзстановените средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.;

6. код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 г. на Националния статистически институт;

7. фирмена банкова сметка на кандидата.

Чл. 8. (1) Към формуляра се прилагат в електронен формат следните документи – приложения по образец:

1. Приложение № 1 – Изрично пълномощно; образецът на Изричното пълномощно е задължителен, когато се упълномощава едно лице с право да подава заявлението;

2. Приложение № 2 – Декларация; образецът на декларацията за изпълнени условия по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 е задължителен;

3. Приложение № 3 – Декларация; образецът на декларации за съгласие за предоставяне на данните на кандидата от Националния статистически институт на Министерството на туризма по служебен път е задължителен;

4. Приложение № 4 – Декларация; образецът на декларации за дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19 е задължителен.

(2) Документите по ал. 1 се подписват, както следва:

1. подписват се с валиден КЕП на локалния компютър от лице/лица с право да представлява/представляват кандидата (вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени) в зависимост от начина на представляване – заедно и/или поотделно;

2. в случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, документите се попълват и подписват от всяко от тях.

(3) Формулярът за кандидатстване се подписва с квалифициран електронен подпис. Квалифицираният електронен подпис, с който се подписва, следва да бъде с титуляр и автор – упълномощеното физическо лице, а в случай на упълномощаване на юридическо лице – КЕП-ът следва да бъде с титуляр – упълномощеното юридическо лице, и автор – официалният представляващ (вписан в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ) на упълномощеното юридическо лице.

Чл. 9. (1) Подадените формуляри се разглеждат в 20-дневен срок от получаването им по реда на тяхното постъпване от комисия, съставена от длъжностни лица и/или външни експерти, определени със заповед на министъра на туризма, която извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на безвъзмездните средства съгласно законовите изисквания. За наличието или липсата на съответствие се изготвя протокол на комисията.

(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се дава срок 10 дни за отстраняване на нередовностите и/или за предоставяне на допълнителна информация към подадения формуляр за кандидатстване. Административният орган може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация по подаденото проектно предложение.

(3) В случаите по ал. 2 срокът за разглеждане на подадения формуляр спира да тече.

(4) Министърът на туризма утвърждава със заповед правилата за разглеждане на формулярите за помощта и за събиране на служебна информация от компетентните институции.

(5) В срок до 14 дни от представяне на протокола от комисията по ал. 1 министърът на туризма се произнася със заповед за одобрение или отказ от предоставяне на безвъзмездните средства. Заповедта се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Със заповедта на министъра на туризма по ал. 5 се предоставят средствата по схемата за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и 16 от Закона за държавните помощи.

(7) Средствата по схемата за държавна помощ се изплащат по банков път на одобрения за получаване на помощта туроператор.

(8) Заповедта за отказ за предоставяне на безвъзмездните средства подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) Туроператорът изплаща на клиентите дължимите суми за неосъществени пътувания в периода 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради COVID-19 в срок един месец от получаването на държавната помощ.

(2) В срок до три месеца след изплащането на дължимите суми за неосъществени пътувания по ал. 1 туроператорът оповестява в информационната система СУНИ отчетните документи като доказателство за извършените плащания.

Чл. 11. Министерството на туризма води регистър на отпуснатите средства по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма. Регистърът се публикува на институционалната страница на Министерството на туризма.

Чл. 12. (1) Предварителният контрол по схемата за държавна помощ се извършва от министъра на туризма.

(2) Източници на информацията за извършване на предварителния контрол са Националният туристически регистър, Националният статистически институт, Мониторстат, Националната агенция по приходите, Столичната община и общината по регистрация на предприятието. При несъответствие между декларираните от кандидата данни и източниците на информация, изброени по-горе, вторите се приемат за достоверни.

(3) Последващият контрол се извършва по реда на Закона за държавната финансова инспекция.

Чл. 13. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена и получена държавна помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.

(2) Неправомерно предоставената държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Допълнителна разпоредба

§ 1. За целите на настоящата схема за държавна помощ:

1. „Туроператор“ е търговец, който комбинира и продава или предлага за продажба туристически пакети, било то пряко, било то чрез друг търговец или заедно с друг търговец, и е регистриран за упражняване на дейност съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, и е вписан в Националния туристически регистър.

2. „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано в Националния туристически регистър за осъществяване на туристическа агентска дейност, различно от туроператор, което продава или предлага за продажба туристически пакети, изготвени от туроператор.

3. „Оборот без ДДС“ по смисъла на чл. 3 са нетните приходи от продажби, оповестени в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

4. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

5. „Свързани предприятия“ – съгласно дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.

6. „Микро-, малки и средни предприятия (МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014.

7. Квалифициран електронен подпис (КЕП) към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор – физическото лице, което е официален представител на кандидата, или КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалният представител на предприятието-кандидат.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 26а, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; доп., бр. 105 от 2020 г.).

§ 3. Указания по прилагането на постановлението дава министърът на туризма.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 7 МАЙ 2021 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер 120 000 000 лв. за финансиране на проекти „Заетост за теб“, „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, „Запази ме“ и „Родители в заетост“.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери от централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“ по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1 се увеличават утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, да се създаде администриран разходен параграф „Разходи за дейности в подкрепа на заети лица, работодатели, родители и субсидирана заетост за безработни лица в условия на пандемията COVID-19“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.

Чл. 4. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 29 АПРИЛ 2021 Г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер на 83 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 23 000 000 лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19“ по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;

2. за увеличаване в размер на 60 000 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейната отмяна, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 83 000 000 лв.

(3) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за сметка на намаляване на утвърдените разходи, трансфери и бюджетни взаимоотношения съгласно приложението.

Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет да извършат произтичащите промени по бюджетите си за 2021 г., включително по области на политики/функционални области и бюджетни програми, както и на относимите показатели по чл. 86, ал. 2 от Закона за публичните финанси, в т.ч. максималните размери на новите задължения за разходи, и да уведомят министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните разпоредители с бюджет съгласно приложението по чл. 2.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в общ размер до 13 100 000 лв. за обезпечаване на определените за финансиране проекти по проведения през 2020 г. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от Covid-19 – 2020 г.“ и за изпълнението на годишната програма на Фонд „Научни изследвания“ през 2021 г. в по-голям обем.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 29 МАРТ 2021 Г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 96 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 46 000 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19;

2. за увеличаване в размер 50 000 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредната епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейното отменяне съгласно чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 96 000 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

(4) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за сметка на намаляване на утвърдените разходи, трансфери и бюджетни взаимоотношения съгласно приложението.

Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет да извършат произтичащите промени по бюджетите си за 2021 г., включително по области на политики/функционални области и бюджетни програми, както и на относимите показатели по чл. 86, ал. 2 от Закона за публичните финанси, в т.ч. максималните размери на новите задължения за разходи, и да уведомят министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните разпоредители с бюджет съгласно приложението по чл. 2.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 26 март 2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

 

 

III.    АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

 

 

Заповед РД-01-547/30.06.2021 г.

Относно:Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони, както следва:

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-525/ 24.06.2021

Относно:Утвърждавам списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно Приложението.

Електронно достъпно на: този адрес

 

ЗаповедРД-01-519/ 22.06.2021 г.

Относно:„8а. Лабораториите по т. 7 изпращат в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести всяка седмица най-малко 10% от положителните проби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една проба за провеждане на целогеномно секвениране, при спазване на изискванията, посочени в Приложение No 3а.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-515/ 21.06.2021

Относно:Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на:

Електронно достъпно на: този адрес

 

ЗаповедРД-01-496/15.06.2021 г.

Относно: По преценка на работодателите, органите по назначаване и физическите и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да се допусне изключение от изискването за носене на защитна маска за лице, за работните колективи до 7 човека, при условие че всички лица са ваксинирани срещу COVID-19 и/или преболедували COVID-19.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-467/14.06.2021 г.

Относно:Допълвам т. I от Заповед No РД-01-416 от 4.06.2021 г., като в т. 12 след думите „ГКПП „Гюешево“;“ се добавя „ГКПП „Златарево“;“.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-419/08.06.2021 г.

Относно:Временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-416/04.06.2021 г.

Относно: Въвеждане следните временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 05.06.2021 г. до 31.07.2021 г. както следва:

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-384/ 28.05.2021

Относно: Утвърждавам образци на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19, както следва:

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-381/ 28.05.2021

Относно: Възлагам на Националния център по обществено здраве и анализи да извърши анализ на дейностите, свързани със здравното обслужване на населението от 1 март 2020 година до 31 май 2021 година в контекста на епидемията, причинена от SARS-CoV-2, да определи преките и косвени причини за големия брой починали хора и оцени въздействието на разпространението на COVID-19 върху регистрираната смъртност.

Електронно достъпно на:този адрес

 

 

Заповед РД-01-376/27.05.2021 г.

 

Относно: „Приложение No 3 към т. 7

Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“

 

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-373/27.05.2021 г.

 

Относно: Въвеждане навременни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.:

 

Електронно достъпно на: този адрес

 

 

 

Заповед РД-01-354/18.05.2021 г.

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 19.05.2021 г. до 31.05.2021 г., подробно описани в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-350/17.05.2021 г.

Относно: Правила за организация за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари, подробно описани в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-341/11.05.2021 г.

Относно: В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г. и Заповед № РД-01-292 от 5.05.2021 г., Приложение № 1 към т. 3а се изменя така, в заповедта следва: „Приложение № 1 към т. 3а: Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-292/05.05.2021 г.

Относно: В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г., Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г. и Заповед № РД-01-239 от 16.04.2021 г., Приложение № 1 към т. 3а се изменя така, в заповедта следва: „Приложение № 1 към т. 3а: Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-286/05.05.2021 г.

Относно: Допълвам Заповед № РД-01-278 от 29.04.2021 г., както следва:

а) В т. 12 след думите „ГКПП „Русе““ се добавя „ГКПП „Станке Лисичково““.

б) Създава се т. 12а: „12а. Лицата по т. 1, 3, 5, 6 и 8 се допускат на територията на Република България и през ГКПП „Олтоманци“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-285/05.05.2021 г.

Относно: В Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., т. 11 се отменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-278/29.04.2021 г.

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г., подробно описани в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-277/29.04.2021 г.

Относно: В Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-01-195 от 30.03.2021 г. и Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя така, в заповедта следва: „Приложение № 3 към т. 7 Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-274/ 29.04.2021 г.

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г., подробно описани в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-273/ 29.04.2021 г.

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г., подробно описани в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-265/23.04.2021 г.

Относно: I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г., както следва:

1. Точка 6 се изменя така: „6. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.

2. Създава се т. 11а:

„11а. Изключение от забраната по т. 11, изречение трето се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-240/16.04.2021 г.

Относно: I. Изменям Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., както следва:

1. Точка 7 се изменя така:

„7. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала“.

2. В т. 6 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

3. Точка 8 се изменя така:

„8. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.“.

4. В т. 9, 12, 13 и 17 думите „не повече от 30%“ се заменят с „не повече от 50%“.

5. Точка 18 се изменя така: „18. До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-239/16.04.2021 г.

Относно: Нареждам в Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г. и Заповед № РД-01-231 от 13.04.2021 г., Приложение № 1 към т. 3а се изменя, следва приложение: „Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания“, поместено в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-232/13.04.2021 г.

Относно: В Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г. и Заповед № РД-01-195 от 30.03.2021 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя така:

„Приложение № 3 към т. 7 Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ Следва изброяване на лечебни, здравни заведение и регионални здравни инспекции.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-231/13.04.2021 г.

Относно: Изменям Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г. и Заповед № РД-01-202 от 02.04.2021 г, описани подробно в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-220/08.04.2021 г.

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г., описани подробно в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-217/06.04.2021 г.

Относно: Изменям и допълвам Заповед № РД-01-150/10.03.2021 г., както следва: 1. Създава се нова т. II: „II. Забранявам износа на всички лекарствени продукти с международно непатентно наименование Oxygen и Oxygen/Nitrous oxide, получили разрешение за употреба на територията на Република България.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-202/02.04.2021г.

Относно: Изменям и допълвам Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г. и Заповед № РД-01-171 от 17.03.2021 г., както следва:

а) Създават се т. 11а, 11б и 11в: „11а. Данните по т. 11 се въвеждат в регистъра по т. 9 в деня на поставяне на съответната ваксина чрез медицинските софтуери на общопрактикуващите лекари или чрез https://imunno.his.bg/login от временните имунизационни пунктове, посочени в Приложение № 1.

11б. От регистъра по т. 9 се генерира документ (сертификат) за извършената ваксинация.

11в. При необходимост от извършване на корекция или анулиране на данни в регистъра по т. 9 заинтересованите лица (граждани и лечебни заведения) сигнализират съответната регионална здравна инспекция. Корекциите или анулирането на данни се извършва от Министерство на здравеопазването след положително становище на регионалната здравна инспекция съгласно утвърдена стандартна оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система - модул еИмунизация.“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

IV.      АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:

Наредба № 2 от 5 август 2020 г. За прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските

стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от covid-19" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г., доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 20 Април 2021г., В сила от 07.08.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 

 

V.   АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID-19

 

 

Заповед № № 852/31.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 01.06.2021 30.06.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № 788/19.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Относно: изменение на заповед 721/07.05.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № 721/07.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 01.05.2021 31.05.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № 607/22.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Относно: изменение на заповед 575/09.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № 575/09.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 12.04.2021 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

http://www.blgmun.com/files/COVID19/Zapoved_575_09042021.pdf

 

Заповед № № 544/01.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 01.04.2021 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: на община Бургас  25.05.2021 г.

Относно: Мобилните екипи на Домашния социален патронаж в Бургас започнаха от днес ваксинирането по домовете на възрастните хора и лицата с увреждания

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: на община Бургас  20.05.2021 г.

Относно: УЧИЛИЩНИТЕ ЛЕКАРИ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ НА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В БУРГАС ЗА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ КОВИД-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: на община Враца 12.04.2021 г.

Относно: приключи изпълнението на Проект „Подкрепа за маргинализираните групи на територията на община Враца в условията на КОВИД-19“ на Програма РОМАКТ.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: на община Враца 09.04.2021 г.

Относно: подписа договор по проект „3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Враца

Електронно достъпно на:

https://www.vratza.bg/bg/1617954224.html

 

Съобщение: на община Габрово  25.05.2021 г.

Относно: Община Габрово ще получи 930 029.32 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да осигури на нуждаещи се лица патронажна грижа в условията на пандемия.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № 483/07.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА Добрич

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 01.05.2021 31.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

https://www.dobrichka.bg/files/info_pages/Zapobved_483_-_07.05.2021.pdf

 

Съобщение: Кризисен щаб на община Кърджали 22.04.2021 г.

Относно: за удължаване  на  срока за   прием  на   документи  за подбор на персоналзаосигуряване на  подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Електронно достъпно на:

https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=7893

 

Заповед № 1023/28.05.2021 Кмет на община Пазарджик

Относно: ВЪВЕЖДАНЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СЧИТАНО ОТ 01.06.2021 Г. ДО 31.07.2021 Г..

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 816/29.04.2021 Кмет на община Пазарджик

Относно: удължаване наПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СЪС СРОК ДО 31.05.2021 Г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-16-760/31.05.2021 г. Кмет на община Поморие

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки в общинска администрация Поморие до 31.07.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-16-759/31.05.2021 Кмет на община Поморие

Относно: организацията на работа на Пазар за промишлени стоки в гр. Каблешково

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: Кризисен щаб на община Поморие 31.05.2021 г.

Относно: възобновява приемните дни на администрацията  

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: Кризисен щаб на община Поморие 7.05.2021 г.

Относно: Във връзка с предстоящото откриване на активния летен сезон 2021 година предприети действия по масова имунизация срещу COVID-19 на персонала, зает в сектор „Туризъм”  

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-16-600/07.05.2021 г. Кмет на община Поморие

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки в общинска администрация Поморие до 31.05.2021

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: Кризисен щаб на община Пловдив 18.05.2021г.

Относно:  новите услуги за COVID рехабилитация в Спортния диспансер

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 210A-980 от 13.04.2021 г. на кмета на община Пловдив

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на временните противоепидемични мерки

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: Кризисен щаб на община Пловдив 04.04.2021г.

Относно:  допълнителни антиковид мерки за членовете на СИК и РИК в изборната нощ Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение: Кризисен щаб на община Пловдив 09.04.2021г.

Относно: Мобилен екип ваксинира играчи и служители на ПФК „Локомотив 1926“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 24.05.2021г.

Относно:  размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

Информация на Софийския оперативен щаб от 17.05.2021г.

Относно:  размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 12.05.2021г.

Относно:  "Зелени" коридори в 8 общински ДКЦ-та от понеделник

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 10.05.2021г.

Относно:  размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № СОА21-РД09-659/11.05.2021 г. на Столична община.

Относно:  изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със Заповеди №№ СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г., СОА21-РД09-198/30.01.2021 г. на кмета на СО за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 26.04.2021г.

Относно:  размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № СОА21-РД09-591/22.04.2021 г. на Столична община.

Относно:  преустановяване на културните и развлекателни мероприятия на територията на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 19.04.2021г.

Относно:  Информация към 19.04.2021 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 16.04.2021г.

Относно:  Проведе се Софийски оперативен щаб за COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 16.04.2021г.

Относно:  Столична община закупува апарати за подаване на въздух за пациенти с КОВИД

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 12.04.2021г.

Относно:  размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Информация на Софийския оперативен щаб от 05.04.2021г.

Относно:  размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Съобщение:  31.05.2021 г. ОБЩИНА Разград

Относно: ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID – 19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 707/31.05.2021 г. на кмета на Община Разград

Относно: удължаванесрока на въведени противоепидемични мерки в административните сгради ползвани от общинска администрация Разград

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № 535/29.04.2021 г. на кмета на Община Разград

Относно: Въведените противоепидемични мерки в административните сгради ползвани от администрацията на Община Разград, кметствата и кметските наместничества ще са в сила до 31 май 2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение:  27.05.2021 г. ОБЩИНА Силистра

Относно: "МБАЛ - СИЛИСТРА" АД ЗАПИСВА ЖЕЛАЕЩИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение:  14.05.2021 г. ОБЩИНА Силистра

Относно: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение:  10.05.2021 г. ОБЩИНА Силистра

Относно: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение:  29.04.2021 г. ОБЩИНА Силистра

Относно: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 Съобщение:  25.05.2021 г. ОБЩИНА Хасково

Относно: отваря процедурата  за прием на заявления за включване в услугата по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” за периода до 30.06.2021 г. „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение:  29.04.2021 г. ОБЩИНА Хасково

Относно: Сливане на групи в детските градини не е разрешено, съгласно решения на Общинския и Областния кризисен щаб, съобразени с временните противоепидемични мерки до 31.05.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД/02 - 00463 от 20.05.2021. НА КМЕТА НА ОБЩИНА Ямбол

Относно: изменения на заповед относновъвеждане на противоепидемични мерки от 11.05,2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД/02 - 00421 от 11.05.2021 г НА КМЕТА НА ОБЩИНА Ямбол

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 01.05.2021 31.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД/02-00317 от 12.04.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА Ямбол

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки за периода 12.04.2021 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

VI.     АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID-19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

            Относно:Списък на лаборатории, съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, извършващи изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ 

            Електронно достъпно на: този адрес

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

 

Съобщение от 16.06.2021г.

Относно: ЕМА потвърждава, че като цяло съотношението полза/риск на ваксината остава положително

Електронно достъпно на:този адрес

 

 

 

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

    

4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID-19:

 

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

Няма данни за разглеждания период.

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

Няма данни за разглеждания период.

 

VII.  АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID-19:

 

Заповед № № РД-01-563/ 29.04.2021 на директора на РЗИ Благоевград

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки свързани с Великденските празници

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № РД-01-78 / 28.04.2021 на директора на РЗИ Бургас

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.05.2021 до 31.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № РД-01-64 / 19.04.2021 на директора на РЗИ Бургас

Относно: изменение и допълнение на Заповед № РД-01-46/23.03.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-48/25.03.2021г. на директора на РЗИ-Бургас

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № РД-01-63 / 15.04.2021 на директора на РЗИ Бургас

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки от 16.04.2021 до 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № РД-01-122 / 25.05.2021 на директора на РЗИ Велико Търново

Относно: за възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в ЛЗБП на територията на област Велико Търново

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № № РД-01-1871 / 30.04.2021 на директора на РЗИ Видин

Относно: отмяна на предписания за поставяне под карантина

Електронно достъпно на:

този адрес

Заповед № № РД-01-1857 / 01.04.2021 на директора на РЗИ Видин

Относно: отмяна на предписания за поставяне под карантина

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-143/ 21.05.2021 г. на директора на РЗИ Габрово

Относно: определяне на логистични пунктове във всяка община на Област Габрово

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-142/ 21.05.2021 г. на директора на РЗИ Габрово

Относно: определяне на временни имунизационни кабинети в град Габрово и град Севлиево, работещи от 18ч. до 23ч. по график от 25.05.2021г. – 09.06.2021г. включително

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед № РД-01-335/17.05.2021 г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  Кюстендил

Относно: определяне на логистични пунктове за доставяне на ваксини срещу Ковид 19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-376/27.05.2021 г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  Ловеч

Относно: за изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232/13.04.2021 г. и Заповед № РД-01-277/29.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  Ловеч

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-366/21.05.2021 г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  Ловеч

Относно: допълнение на Заповед № РД-01-354 от 18.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-356/18.05.2021 г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  Ловеч

Относно: изменение Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., т. 7

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  Ловеч

Относно: организация за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: за допълнение на Заповед № РД-01-374 от 27.05.2021

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: за допълнение на Заповед № РД-01-374 от 27.05.2021

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-374/27.05.2021 г РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 27.05.2021 г. до 31.07.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-1496/ 28.05.2021 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: отмяна на издадените от директора на РЗИ – Русе предписания за поставяне под карантина на лица.   ..

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-366/21.05.2021РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: допълнение на Заповед № РД-01-354 от 18.05.2021

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-356/18.05.2021РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 19.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-354/18.05.2021 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 19.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г.., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: създаване на необходима организация за приоритетно предоставяне на общопрактикуващите лекари на заявените от тях количества ваксини срещу COVID-19Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01- 285 от 5.05.2021 г  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-1479/ 01.05.2021г., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: документи, удостоверяващи отрицателен резултат от проведено изследване по метода „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ или от бърз антигенен тест

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-278/ 29.04.2021г., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-220/ 08.04.2021г., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-202/ 02.04.2021г., РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -  РУСЕ

Относно: изменение и допълнение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-350/17.05.2021г., изменена със заповед №РД-01-356/18.05.2021г. на министъра на здравеопазването, РЗИ Хасково следва да създадат организация за доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари

Относно: В тази връзка, е изпратено  писмо до всички ОПЛ на територията на област Хасково, всяка седмица от понеделник до четвъртък да изпращат заявка за необходимите количества ваксини на електронната поща на РЗИ Хасково – rzi@haskovo.net.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-282 от 20.05.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол

Относно: определяне на броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ“Св.Пантелеймон-Ямбол“АД

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-273 от 13.05.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол

Относно: определяне на броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ“Св.Йоан Рилски“ООД-гр.Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-195 от 09.04.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол

Относно: осъществяване на спешна мед.помощ по Спешна коремна хирургия от МБАЛ“Св.Йоан Рилски“ООД

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

 

 Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума