навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.02 - 31.03.2021 г.

20.04.2021

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.02 - 31.03.2021 г.

I. ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

РЕШЕНИЕ № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г.

Относно: Делото е образувано на 15.07.2020 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г.; посл. доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.).

Според вносителя на искането с оспорените разпоредби се ограничава упражняването на основни права на гражданите – правото на свободно придвижване по територията на страната и на напускане на нейните предели (чл. 35, ал. 1 от Конституцията) и правото на личен живот (чл. 32, ал. 1 от Конституцията), наред с нарушаването на конституционни принципи – принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията) и принципа на неотменимост на основните права (чл. 57, ал. 1 от Конституцията). В допълнение към искането от 20.07.2020 г. вносителят твърди, че разпоредбата на чл. 171, т. 2, буква „к“ ЗДвП противоречи и на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията.“

Конституционният съд реши:

Обявява за противоконституционни чл. 171, т. 1, буква „д“ и чл. 171, т. 2, буква „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г.; посл. доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

РЕШЕНИЕ № 2 от 16 март 2021 г.по конституционно дело № 13 от 2020 г.

Относно: Делото е образувано по искане на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (ЗЗ) (ДВ, бр. 96 от 10 ноември 2020 г.) – по-нататък наричано накратко „Решението от 6 ноември 2020 г.“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 75 на Президента на Републиката, издаден в гр. София, от 4 март 2021 г., на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Законът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, приет от 44-то Народно събрание на 25 февруари 2021 г.

„Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) По изключение през 2021 г. при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, механизмът по чл. 45, ал. 31 не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани от НЗОК:

1. напълно или частично за домашно лечение на територията на страната;

2. в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги.

(2) Разходите на НЗОК за лекарствените продукти по ал. 1 над определените целеви средства в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., като се отчита и делът на резерва при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7, не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба/техните упълномощени представители на лекарствените продукти, за които механизмът по чл. 45, ал. 31 се прилага.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

РЕШЕНИЕ, прието от 44-то Народно събрание на 5 март 2021г.

Относно: За възлагане на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за провеждане на своевременни консултации с Европейската комисия с цел проучване на възможностите за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, които са получили разрешение за употреба в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 73 на Президента на Републикта, издаден в София, от 2 март 2021 г., на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от 44-то Народно събрание на 24 февруари 2021 г.

„§ 11. В чл. 17, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма;“.

§ 67. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:

1.                   Алинея 1 се изменя така:

д) осигуряване на условия за използване на мрежата или услугата по отношение на съобщения, отправяни от държавните органи към обществото за предупреждение в случай на непосредствени заплахи и за смекчаване на последиците от тежки извънредни ситуации и бедствия;

е) осигуряване на условия за използване на мрежата и на съоръженията от нея при обявено бедствено положение по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма, за обезпечаване на комуникациите между службите за спешно реагиране и държавните органи;

§ 115. В чл. 120 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават;

б) в т. 1 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“;

в) точка 3 се отменя.

Чл. 242б. Когато са налични системи за предупреждение на населението, предупрежденията за тежки извънредни ситуации и бедствия, които предстоят или са в ход, се предават от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера до засегнатите крайни ползватели.

§ 318. В наименованието на глава осемнадесета думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“.

§ 319. В чл. 300, ал. 2 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“.

§ 320. В чл. 301, ал. 1 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“.

§ 321. В чл. 302 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „режим „военно положение“ или режим „положение на война“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ и думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Разпределението на радиочестотния спектър при положение на война, военно положение или извънредно положение се осъществява от компетентен орган, определен по реда на чл. 114 и 122 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“

§ 322. В чл. 303 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) При осъществяването на правомощията си по чл. 17 председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ използва, модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма, съобщителните обекти със специално предназначение – елемент от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили, и инсталираните мощности за военно време.

(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и имащи военновременни задачи, използват и поддържат в готовност електронните съобщителни мрежи за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 67 на Президента на Републикта, издаден в София, на 17 февруари 2021г., на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно:Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, приет от 44-то Народно събрание на 24 февруари 2021 г.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 39. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато като временна противоепидемична мярка е преустановено посещението в киносалоните, при изчисляване на компонентите за база се взема средният приход на прожекция в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на преустановяване на посещенията.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 55 на Президента на Републиката, издаден в София на 17 февруари 2021г., на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, приет от 44-то Народно събрание на 12 февруари 2021 г.

§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:

„(5) Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации въз основа на акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на работниците и служителите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки.“

§ 2. В чл. 6в, ал. 1 след думите „държавна собственост“ се добавя „както и органите за управление на държавните предприятия и търговските дружества със 100 на сто държавно участие в капитала, предоставили под наем или за ползване техни имоти“.

§ 3. Създава се чл. 6г:

„Чл. 6г. (1) За периода от 1 януари 2021 г. до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери за общините с невъзстановените в срок безлихвени заеми, предоставени от централния бюджет на общините по чл. 103 и 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси, и по § 38 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.).

(2) За периода от 1 януари 2021 г. до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху неиздължения размер на безлихвените заеми по ал. 1 не се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(3) Прихванатите в периода по ал. 1 трансфери с невъзстановени в срок безлихвени заеми по ал. 1 се сторнират служебно от Министерството на финансите след писмено искане от кмета на общината до министъра на финансите, направено в срок до 28 февруари 2021 г.

(4) За невъзстановените в срок безлихвени заеми по ал. 1, които са прихванати от подлежащи на отпускане трансфери в периода по ал. 1 и не са сторнирани служебно от Министерството на финансите по реда на ал. 3, размерът на дължимата лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания се изчислява до датата, на която е извършено прихващането.“

§ 4. В чл. 15а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Средства може да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването.“

2. Създават се ал. 2 – 4:

„(2) Министерството на здравеопазването може да изплаща допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, включително за дейности, свързани с поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(3) Ограниченията по чл. 67, ал. 9 и 10 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 15 и 16 от Кодекса на труда може да се превишават до размера на възнагражденията по ал. 2 и дължимите върху тях осигурителни вноски.

(4) Периодичността на изплащане на възнагражденията по ал. 2 се определя със заповед на министъра на здравеопазването, като не се прилагат ограниченията по чл. 67, ал. 8 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 15 от Кодекса на труда.“

§ 5. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) На микро, малки и средни предприятия, които в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., се предоставят безвъзмездни средства в размер на процент от оборота им без ДДС за същия календарен период в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г. включително, за срок до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността. За предприятия, които след 1 януари 2020 г. са започнали/възобновили дейност, която е преустановена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването, безвъзмездните средства са в размер на процент от оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността. Средствата по предходното изречение се предоставят за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните от месеца.“

2. В ал. 2 се създава изречение второ: „В процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена на лица, които нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задълженията им са отсрочени, разсрочени или обезпечени, включително на лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки.“

§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 4а, ал. 1 и 2 числото „60“ се заменя с „90“.

2. Създава се § 21б:

„§ 21б. (1) През 2021 г. ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат прилагани и на:

1. лица, пребиваващи продължително в Република България;

2. членове на дипломатически и консулски представителства и на представителства на международни организации, акредитирани в Република България, както и членове на техния административно-технически и обслужващ персонал;

3. членове на семействата на лицата по т. 2, които живеят с тях в едно домакинство в Република България.

(2) Условията и редът за ваксинирането на лицата по ал. 1 се определят в националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 7 декември 2020 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 34 на Президент на Републиката, издаденна 3 февруари 2021г., на основание чл. 98, т. 4 отКонституцията на Република България

Относно: Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

§ 1. Създава се чл. 28:

„Чл. 28. (1) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването съгласувано с главния държавен здравен инспектор въвежда противоепидемични мерки, свързани с изборния процес.

(2) Централната избирателна комисия въз основа на противоепидемичните мерки по ал. 1 с решение определя организацията на изборите и гласуването на избирателите, включително на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

(3) Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. Срокът за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е не по-късно от три дни преди изборния ден. Органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс вписват избирателите по изречение първо в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция, за което се изготвя справка.

(4) Броят на членовете на секционна избирателна комисия по ал. 3 е не по-малък от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс.

(5) Решението по ал. 2 се обявява по реда на чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от същия кодекс.

(6) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка с решение на Централната избирателна комисия броят на членовете на секционна избирателна комисия извън страната може да бъде не по-малък от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс.

(7) Министерският съвет обезпечава изборния процес с всички необходими средства за защита, като разходите за тях се включват в план-сметката за изборите.

(8) Мероприятията, свързани с предизборна агитация, се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки.

(9) Централната избирателна комисия провежда разяснителна и обучителна кампания за гласуването по време на извънредна епидемична обстановка.“

§ 2. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка избирателите удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, съответно с удостоверение за пребиваване в Република България за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, независимо от изтичането на сроковете по ал. 1 или 2, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 24 март 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 52 000 000 лв. за изплащане на разходите по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна програма „Социални помощи“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна програма „Социални помощи“, да се създаде администриран разходен параграф „Месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.

Чл. 4. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. на база фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 19 март 2021г. за изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

§ 1. В чл. 1 ал. 6 се изменя така:

„(6) Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 година и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.“

§ 2. В чл. 7 ал. 3 думите „не по-късно от 31 март 2021 г.“ се заменят с „не по-късно от 30 юни 2021 г.“.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 18 март 2021г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

§ 1. В чл. 1, ал. 6 думите „от 1 януари до 31 март 2021 г.“ се заменят с „от 1 април до 31 май 2021 г.“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „същия месец на предходната календарна година“ се заменят с „усреднените приходи за 2019 г.“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „същия месец на предходната календарна година“ се заменят с „усреднените приходи за 2019 г.“.

§ 3. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създават ал. 3 и 4:

„(3) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на ДОО и могат да се използват за допълнителни плащания през 2021 г. за същата цел.

(4) За операциите по ал. 3 може да се прилага сметката за чужди средства по ал. 1, като съответните суми по възстановяването и извършването на допълнителните плащания се отразяват в отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДОО за 2021 г. съгласно изискванията на чл. 148 от Закона за публичните финанси.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 11 март 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постанови:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 7 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с цел осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектанти в борбата с пандемията от COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електрнно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 11 март 2021г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ постановява:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер 4 267 250 лв. за финансова подкрепа за програми на артисти-изпълнители в областта на музикалното изкуство, упражняващи свободни професии, в условията на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г. и удължена с решения № 378, 418, 482, 525, 609, 673 и 855 от 2020 г. и с Решение № 72 на Министерския съвет от 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Национален фонд „Култура“, като се създава администриран разходен параграф „Субсидии за програми и проекти за подпомагане на дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни професии“.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 от 5 март 2021 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Относно: Приема Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

„Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Отменя Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с Постановление № 292 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.).

§ 2. До влизането в сила на наредбата по член единствен продължава да се прилага Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с Постановление № 292 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.).

§ 3. Наредбата по член единствен влиза в сила от 1 септември 2021 г.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 18 февруари 2021г. за одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с COVID-19

Относно: Чл. 1. (1) Министерството на здравеопазването може да извършва през 2021 г. плащания в размер до 90 000 000 лв. за:

1. допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер до 5 000 000 лв. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ, от тях:

а) до 2 500 000 лв. – за разходи за персонал по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“;

б) до 2 500 000 лв. – за разходи за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“;

2. предоставяне на допълнителен трансфер в размер до 85 000 000 лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейното отменяне съгласно чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) Плащанията по ал. 1 са за сметка на неусвоените до 31 януари 2021 г. средства в размер до 90 000 000 лв. по сметката за чужди средства на Министерството на здравеопазването по чл. 3, ал. 1 от Постановление № 401 от Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020г. (ДВ, бр. 110 от 2020 г.) и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 409 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2021 г.).

(3) За извършването на плащанията по ал. 1 за сметка на средствата по ал. 2 може да продължи да се прилага сметката за чужди средства по ал. 2, като съответните суми се отразяват в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. съгласно изискванията на чл. 148 от Закона за публичните финанси.

(4) Сумите по ал. 1, т. 2 се предоставят периодично на Националната здравноосигурителна каса в зависимост от очаквания размер на месечните плащания, като неусвоените суми се възстановяват по бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 2. Увеличава разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“, в размер 2 500 000 лв. за сметка на намаляването на разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.

Чл. 3. (1) Сумите по чл. 1 и 2 се отразяват като компенсирана промяна в съответните разходни показатели и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

(2) Министърът на здравеопазването да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по реда на чл. 112, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси и да уведоми министъра на финансите.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 4 февруари 2021г. за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Относно: Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 8:

„§ 8. Разходите за медицински изследвания на командированите лица по метода на полимеразната верижна реакция за доказване на COVID-19, които се изискват за влизане на територията на държавата, в която е командировано лицето, са за сметка на ведомството или предприятието, което е командировало лицата, или на ведомството или предприятието, което поема разходите по чл. 4.“

Електронно достъпно на:

 този адрес

 

 

III.     АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ:

              Споразумение за принос между Европейската инвестиционна банка и Република България по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19

              Относно: Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 30 септември 2020г. В сила за Република България от 19 октомври 2020г.

              Електронно достъпно на:

              този адрес

 

 

IV.     АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19

 

Заповед № 210A-793 от 19.03.2021 г. на кмета на община Пловдив

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на временните противоепидемични мерки

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решения на Софийския оперативен щаб от 10.03.2021г.

Относно:  Софийски оперативен щаб взема решения във връзка с преустановяването на учебния процес на учениците в София -  от петък, 12 март, всички ученици от 5. до 12. Клас  в София преминават на онлайн обучение, а всички заведения, в това число и тези в хотелите и игралните зали, ще работят с ограничено работно време до 22 ч. Преустановява се присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. Срокът на действие на тези мерки към момента е двуседмичен – от 12 до 26 март.

В домовете за социални услуги на територията на Столична община се забраняват посещенията на външни лица.

На територията на Столична община се забранява провеждането на организирани екскурзии, фестивали и събори, при които се планира събиране на голям брой хора на открито.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № СОА20-РД09-442/19.03.2021 г. за определяне на дежурни детски градини във връзка с оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и ДКЦ на територията на Столична община.

Относно:  На територията на Столична община се определят  дежурни детски градини във връзка с оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и ДКЦ на територията на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед  № СОА21-РД09-442/19.03.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на дежурни детски градини във връзка с оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и Диагностично-консултативните центрове на територията на Столична община, издадена на основание чл. 44, ал. 2 ат Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, писмо № 1004-23/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

Относно: На територията на Столична община се определят  дежурни детски градини с цел постигане на ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19) и оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и общинските Диагностично-консултативни центрове на територията на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 0510/01.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 0205/28.01.2021 г.

Относно: Възлагане на Началник отдел КТД при дирекция УСКОР, кметовете на райони и кметства и Звено „Общинска полиция“ да създадат организация за извършване на проверки по спазване на въведените ограничения във връзка с противоепидемичната обстановка.

Електронно достъпно на:

--

 

Заповед № 0510/01.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 0205/28.01.2021 г.

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Варна

Електронно достъпно на:

--

 

Заповед РД-01-703/13.03.2020 г. на кмета на Община Русе

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед  № СОА21-РД09-198/30.01.2021 г.   за изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със Заповед № СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

Относно: Определяне на противоепидемични мерки при сключването на граждански бракове в обредните запи на територията на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед № СОА21-РД09-206/01.02.2021 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г., допълнена със Заповед № СОА20-РД09-2900/09.11.2020 г.

Относно: Изпълнителният директор на Център за градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на сектор „Общинска полиция“/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация, за определяне на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със задължителното поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, когато се намират в транспортните средства за обществен транспорт на територията на Столична община, в т.ч. спирки на наземния градски транспорт и метростанции, намиращи се на територията на Столична община.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 210A-406 от 01.02.2021 г. на кмета на Община Пловдив

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на въведените със Заповед № РД – 01-677/13.11.2020г., Заповед № РД 01-20/15.02.2021г. и Заповед № РД – 01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 210A-626/1 от 26.02.2021 г. на кмета на Община Пловдив

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на временните противоепидемични мерки

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед №121-ЧР/01.03.2021 г. на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на временните противоепидемични мерки в Община Благоевград

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 357/12.03.2021 г. на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на временните противоепидемични мерки в Община Благоевград

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № 409/19.03.2021 г. на кмета на Община Благоевград инж. Румен Томов

Относно: Въвеждане на организация за прилагане на контрол на временните противоепидемични мерки в Община Благоевград

Електронно достъпно на:

този адрес

 

V.   АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

 

Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г.

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г., подробно посочени в заповедта.

Електронно достъпно на:

httpsтози адресf

 

Заповед № РД-01-196/31.03.2021 г.

Относно: Въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-195/30.03.2021 г.

Относно: В Заповед №РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г. и Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя така:

„Приложение № 3 към т. 7

Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-194/30.03.2021г. (Отменена със Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г.)

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. – подробно посочени в заповедта

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-02-50/25.03.2021 г.

Относно: Създава Експертен консултативен съвет.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-177/22.03.2021 г.

Относно: Допълва Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., като създавам т. 8а:

„8а. По изключение, изолацията на лицата по т. 7 в домашни условия може да се преустанови след седмия ден на задължителната изолация при наличие на два отрицателни резултати от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 в два последователни дни“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г..

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти от професионално направление „Медицина“, „Дентална медицина“, „Здравни грижи“, „Фармация“ и „Обществено здраве“, както и държавните изпити и защити на дипломни работи за всички професионални направления.

Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, театри, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други), включително и такива провеждани на открито (събори, фестивали и др.)

Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.

И др.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-171/17.03.2021г.

Относно: В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г., Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г. и Заповед № РД-01-162 от 11.03.2021 г., се правят следните изменения и допълнения-

Създават се т. 7а и 7б:

„7а. Лицата, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, могат да заявят желанието си за това при общопрактикуващия си лекар или във временен имунизационен пункт, посочен в Приложение No 1.

7б. (1) Желание за ваксиниране може да се заяви и чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на този адрес.

(2) Ваксинацията на лицата по ал. 1 се извършва във временни имунизационни пунктове, посочени в Приложени № 2, а списъка на лечебните заведения и РЗИ по области, в които се откриват временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационна кампания се изменя, съгласно заповедта“

Електронно достъпно на:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/17/zapowedrd-01-171-17-03-2021.pdf

 

 

Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г.

Относно: Изменям и допълвам Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед No РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед No РД-01-52 от 26.01.2021 г., Заповед No РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед No РД-01-132 от 26.02.2021 г. – от 18.03.2021г. до 29.04.2021г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за ученици от пети до дванадесети клас при спазването на графика, посочен в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-167/12.03.2021г. (Отменена със Заповед № РД-01-196/31.03.2021 г.)

Относно: Въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 13.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед № РД-01-166/12.03.2021г.

Относно: В Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г. и Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя списъка на лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-162/11.03.2021 г.

Относно: В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г. и Заповед № РД-01-142 от 04.03.2021 г., Приложението към т. 3а се изменя списъка с лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-150/ 10.03.2021г.

Относно: На основание чл. 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз, чл. 10 от Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за износ, чл. 217д от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и писмо с вх. No 12-01-18/ 10.03.2021 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата и във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, министъра нарежда - забранява износа на изчерпателно изброените лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) No 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата и лекарствени продукти и получили разрешение за употреба по чл. 26, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-149/10.03.2021г.

Относно: В Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя така:

„Приложение № 3 към т. 7

Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция“ се изменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-142/04.03.2021г.

Относно: За изменение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г. и Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г.

В Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г. и Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г., Приложението към т. 3а се изменя така:

   „Приложение към т. 3а:

Лечебни заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания…“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-132/ 26.02.2021г. (влиза в сила от 01.03.2021г.)

Относно: Изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021г.

Допуска се провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания.

Допуска се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и школи при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м., носене на защитни маски за лице и др.

Допуска се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и др. в присъствена форма при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м., носене на защитни маски за лице и др.

Допуска се посещения в заведения за хранене и развлечения при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време (от 6:00ч. до 23:00ч.). Считано от 01.04.2021г.се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.

До 31.03.2021г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с органичзниран транспорт в чужбина.

И др.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-118/23.02.2021г.

Относно: В Заповед  № РД-01-726 от 23.12.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-92 от 11.02.2021 г., Приложението към т. 3а относнолечебните заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампаниясе изменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-105/ 16.02.2021г. (Отменя Заповед № РД-01-74 от 01.02.2021г.)

Относно: Въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 17.02.2021 г. до 30.04.2021 г. както следва:

Временно забранява влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт, с изкл. на изчерпателно изброените в т.2. Всички лица, на които е разрешено влизането в страната по т. 2, се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът по т. 5 трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на лицата по предходния абзац, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID- 19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-92/11.02.2021г.

Относно: За допълнение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19

Създават се т. 3а и 3б:

„3а. Определям лечебните заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания съгласно Приложението.

3б. Всички общопрактикуващи лекари да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица от техните пациентски листи.“

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-98/ 14.02.2021г.

Относно: За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021г., като създава:

„1ж. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.“, считано от 15.02.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-91/11.02.2021 г.

Относно: За изменение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД- 01-23 от 15.01.2021 г.

В Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Приложение № 3 със списъка на лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19  към т. 7 се изменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-74/01.02.2021 г. (Отменя Заповед № РД-01-50 от 26.01.2021 г.)

Относно: Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 2.02.2021 г. до 30.04.2021 г. както следва:

Временно забранява влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт, с изкл. на изчерпателно изброените в т.2. Всички лица, на които е разрешено влизането в страната по т. 2, се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът по т. 5 трябва да съдържа имената на лицето съгласно документа за самоличност, с който пътува, данни за лабораторията, извършила изследването (наименование, адрес или други данни за контакт), дата, на която е извършено изследването, изписани на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), позволяващи интерпретация на документа.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

VI.     АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

   Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Относно: Националната здравноосигурителна каса и Българския фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-28 от 23.02.2021 г. и Решение на Управителния съвет на БФС от 10.02.2021 г., съгласно Протокол № 129 от 10.02.2021 г. приемат следните изменения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл.  изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред) (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-30/23.02.2021г.

Относно: Утвърждава стойности за работа при неблагоприятни условия на изпълнителите на медицинска помощ.

   Електронно достъпно на:

   този адрес

 

Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-25/12.02.2021г.

Относно: Изменя и допълва „Правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнители на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка.

Електронно достъпно на:

   този адрес

 

   ДОГОВОР № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

   Относно: § 1. В чл. 12а се създава ал. 7:

„(7) Сумите за неблагоприятни условия за работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, в т. ч. и за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, могат да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването.“

§ 2. В чл. 223д се правят следните изменения и допълнения:

1. Съдържанието на чл. 223д става ал. 1.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:

„(2) Изпълнителят на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ по чл. 223б има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, когато с акт на Народното събрание е обявено извънредно положение или с решение на Министерския съвет е обявена извънредна епидемична обстановка и изпълнителят на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.

(3) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки изпълнител по чл. 223б по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЛС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за период, определен със закон.

(4) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) Изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ (МЦ/ДКЦ) и болнична медицинска помощ, определени със заповед на министъра на здравеопазването, получават сума в размер на 10 лв. за поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID-19.

(2) Дейността по ал. 1 се извършва по реда на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България и се подава в Националната здравно-информационна система (НЗИС).

(3) Общопрактикуващите лекари не могат да отказват препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на желаещи да се имунизират лица, вписани в техните регистри, при отсъствие на противопоказания за прилагане на съответната ваксина.

(4) Отчитането на дейността по ал. 1 за изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ се извършва с „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1), като кодът на имунизацията срещу COVID-19 по КСМП е 92192-00.

(5) Отчитането и заплащането на дейността по ал. 1 се извършва при условията и в сроковете, регламентирани в раздел VІІІ, глава седемнадесета.

(6) След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните електронни отчети по реда на ал. 5 НЗОК с цел осъществяване на предварителен контрол извършва сравнение между постъпилите в НЗИС данни и данните от месечните електронни отчети.

(7) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал. 1 след установено съответствие при сравнението по ал. 6.

(8) Установено несъответствие при сравнението по ал. 6 е основание за отхвърляне от заплащане на отчетена дейност по ал. 1, за която е установено несъответствието.

(9) За дейността по ал. 1 на изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ (МЦ/ДКЦ) и на болнична медицинска помощ НЗОК заплаща брой поставени дози на препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на базата на вписаните в НЗИС поставени дози и изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето. Документът за информирано съгласие се съхранява в съответното лечебно заведение и се предоставя на контролните органи на НЗОК за последващ контрол.

§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1 януари 2021 г.

   Електронно достъпно на:

   този адрес

  

   Изменения и допълнения на Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 28 от 2019 г.)

Относно: Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз приемат следните изменения и допълнения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред):

§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 изречение второ се отменя.

2. Създава се ал. 3а:

„(3а) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен продукт на цена не по-висока от утвърдената му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.“

3. Създава се ал. 3б:

„(3б) В случаите на намаляване на утвърдената цена на лекарствен продукт с ниво на заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изпълнителят отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекарствения продукт на стойност не по-висока от новата утвърдена пределна цена на съответния лекарствен продукт, в случай че продуктите са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на наличните количества са издадени кредитни известия на търговците на дребно.“

§ 2. Създава се нова глава седма:

„Глава седма

ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕДПИСАНИЯ

Чл. 50а. Отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, за домашно лечение се извършва с електронно предписание при условията и по реда на глава седма на Наредба № 4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.), както и изискванията на приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК).“

§ 3. Досегашната глава седма става глава осма.

§ 4. Към настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред) се създава приложение „Образец на типово допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

Съобщение от 23.03.2021г.

Относно: Европейската агенция по лекарствата съветва да не се използва ивермектин извън рандомизирани клинични изпитвания за предпазване или лечение на Covid-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 19.03.2021г.

Относно: Продуктова информация за Covid-19 Vaccine Janssen инжекционна суспензия.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 19.03.2021г.

Относно: Изпълнителна агенция по лекарствата разпореди освобождаване на блокираните налични в страната количества от лекарствения продукт Covid-19 Vaccine AstraZeneca след приключилия от Европейската агенция по лекарствата предварителен преглед на тромбо-емболични събития след прилагане на ваксината.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 19.03.2021г.

Относно: Изпълнителна агенция по лекарствата разпореди блокиране на наличните в страната количества от лекарствения продукт Covid-19 Vaccine AstraZeneca като превантивна мярка и във връзка със започнал от Европейската агенция по лекарствата преглед на тромбо-емболични събития след прилагане на ваксината.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 11.03.2021г.

Относно: EMA започва „rolling review“ на ваксината срещу COVID-19 Sputnik V.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 11.03.2021г.

Относно: Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 02.02.2021г.

Относно: Продуктова информация за COVID-19 Vaccine AstraZeneca инжекционна суспензия

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 02.02.2021г.

Относно: ЕМА препоръчва разрешение за употреба в ЕС на COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

   Съобщение от 26.02.2021г.

Относно:Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ започва извънредна проверка в РЗОК Монтана за изпълнението на договорите с лечебни заведения за болнична помощ, осигуряващи лечение на пациенти с КОВИД-19 инфекция.

Електронно достъпно на:

този адрес/

 

Съобщение от 18.02.2021г.

Относно: Становища на експертните съвети към министъра на здравеопазването за прилагането на ваксините срещу COVID-19 при трансплантирани пациенти.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:

 

Няма данни за разглеждания период.

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

Съобщение от 02.02.2021г.

Относно: Информация за медицинските специалисти от ИАЛ за ваксините срещу COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

VII.  АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

Заповед РД-01-97/ 05.03.2021 г. на директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 08.03.2021 г.

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 08.03.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-112/ 11.03.2021 г. на директора на Столична РЗИ

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 12.03.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-120/ 13.03.2021 г. на Директора на Столична РЗИ

Относно: Определяне на ЛЗ за болнична помощ на територията на област София-град и болничните легла за лечение на пациенти с COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-126/ 15.03.2021 г. на директора на Столична РЗИ

Относно: Изменение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 15.03.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-137/23.03.2021 г. на директора на Столична РЗИ

Относно: Отм. на Заповед № РД-01-112/11.03.2021 г., изм. и допъл. със Заповед № РД-01-126/15.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-61/05.03.2021г. на Директора на РЗИ Враца

Относно: Заповед за определяне на дежурни екипи на разположение от РЗИ - Враца за  периода  06.03.  -  07.03. 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед  № РД-01-82 от 18.03.2021 г. на Директора на РЗИ – Враца

Относно: Заповед за определяне на екип за дежурства на  20.03.2021 г (събота) и  21.03. 2020 г. (неделя).

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-1848 / 12.03.2021 г. за спиране на употреба на наличните количества от лекарствения продукт Covid-19 Vaccine AstraZeneca - vial x 10 doses

Относно: Спиране на употреба на наличните количества от лекарствения продукт Covid-19 Vaccine AstraZeneca - vial x 10 doses

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-1852 / 18.03.2021 г. за временни противоепидемични мерки

Относно: Определяне на временни противоепидемични мерки на територията на област Видин.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-78 / 01.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен

Относно: Определяне на специализирани кабинети за имунизация срещу COVID-19 в област Плевен

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-84/04.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен

Относно: Определяне на противоепидемични мерки на територията на област Плевен

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-111/19.03.2021г. на директора на РЗИ – Плевен

Относно: Определяне на противоепидемични мерки на територията на област Плевен

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № рд-01-786 / 11.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна

Относно: Определяне на противоепидемични мерки на територията на област Варна

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № рд-01-794 / 17.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна

Относно: Определяне на противоепидемични мерки на територията на област Варна

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № рд-01-809 / 25.03.2021 г. за увеличение броя на леглата за лечение на положителни пациенти с COVID-19

Относно: Увеличение броя на леглата за лечение на положителни пациенти с COVID-19 на територията на област Варна

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № рд-01-843 / 30.03.2021 г. за увеличение броя на леглата за лечение на положителни пациенти с COVID-19

Относно: Увеличение броя на леглата за лечение на положителни пациенти с COVID-19 на територията на област Варна

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-46/23.03.2021 на Директора на РЗИ-Бургас за въвеждане на допълнителни временни  противоепидемични мерки на територията на Област Бургас

Относно: Определяне на допълнителни временни  противоепидемични мерки на територията на Област Бургас

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед РД-01-48/25.03.2021 г. на Директора на РЗИ-Бургас за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-46/23.03.2021 г. на директора на РЗИ-Бургас относно допълнителни временни  противоепидемични мерки на територията на Област Бургас

Относно: Определяне на допълнителни временни  противоепидемични мерки на територията на Област Бургас

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-122 от 01.03.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол за разрешаване дейността на читалищата и пенсионерските клубове при използване на 50% от капацитета на помещенията, в които се извършват дейностите

Относно: Разрешаване дейността на читалищата и пенсионерските клубове при използване на 50% от капацитета на помещенията, в които се извършват дейностите

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-132 от 08.03.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол считано от 12:00ч. на 08.03.2021г. до 00:00 ч. на 21.03.2021г.

Относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-137 от 10.03.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол считано от 00:00ч. на 11.03.2021г.

Относно: Въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол считано от 00:00ч. на 11.03.2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-150 от 16.03.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол за разпределение на броя на легла за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол, в сила от 17:00 ч. на 16.03.2021 г.

Относно: Разпределение на броя на легла за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-161 от 23.03.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол за изменение и допълнение на заповед №РД-01-158 от 18.03.2021 г. за  разпределение на броя на легла за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол, в сила от 14:00 ч. на 23.03.2021 г.

Относно: Разпределение на броя на легла за лечение на пациенти с COVID-19 в област Ямбол

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед №РД-01-167 от 24.03.2021 г. на директора на РЗИ-Ямбол за определяне на легла за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД-гр.Елхово

Относно: Определяне на легла за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ЕООД-гр.Елхово

Електронно достъпно на:

този адресНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума