навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.01 - 31.01.2021 г.

17.02.2021

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.01 - 31.01.2021 г.

I.     ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID-19:


Няма данни за разглеждания период.

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID-19:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020г. за изменение и допълнение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Относно: Министерският съвет постанови:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При продължителност на работния ден 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган по ал. 1, компенсацията е в размер 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности по ал. 1. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ към датата на акта на държавния орган по ал. 1.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Осигурителният доход за октомври 2020 г. се определя, както следва:

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за октомври;

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за октомври;

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;

4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Размерът на компенсацията на всеки работник и служител по ал. 2 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни“ се заменят с „Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на календарната година“.

5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 2. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:

„(3) Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 31 март 2021 г.“

§ 3. В заключителните разпоредби се създава нов § 8:

„§ 8. За целите на това постановление Агенцията по заетостта, Националният осигурителен институт и Националната агенция за приходите обменят по служебен път информация за размера на осигурителния доход на лицата, одобрени за изплащане на компенсации.“

§ 4. Досегашният § 8 става § 9.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Относно: Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

„… Чл. 11. (1) При определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на финансовата неизгодност от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии, се отчитат и всички други средства, предоставени от държавния бюджет и европейските структурни и инвестиционни фондове, по мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

(2) В случай че се извършват субсидирани и несубсидирани дейности и услуги, средствата, предоставени по мерки, свързани с пандемията от COVID-19, се разпределят пропорционално, по подходящ начин, на базата на водената аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност или услуга.

Чл. 60. Въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд по реда на чл. 142 от Закона за публичните финанси за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, свързани с COVID-19, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 125 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел осигуряване на ваксини в борбата с пандемията от COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

III.             АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА:


     Наредба № Т-РД-04-1 от 22 януари 2021г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

     Относно: Наредбата определя редът за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, съгласно чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

     Електронно достъпно на:

този адрес

 

IV.              АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID-19


Заповед № СОА20-РД09-4397/09.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. на кмета на СО

Относно: Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина. музеи, галерии,сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска но отношение на театрите-драматични, музикални, оперни, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. Преустановява се посещението на библиотеките.

Електронно достъпно на: Sofia BG - Заповед № СОА20-РД09-4397/09.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. на кмета на СО - Коронавирус 2019-nCov

 

Заповед № СОА20-РД09-5069/23.12.2020 г. за забрана влизането на МПС и ППС с животинска тяга с изключение на електрическите велосипеди в неработни дни от 11:00 до 14:00 часа по пътищата в Природен парк "Витоша"

Относно: Забранява се влизането на МПС и ППС с животинска тяга с изключение на електрическите велосипеди, в неработни дни от 11:00 до 14:00 часа по пътищата в природен парк "Витоша" в следните участъци: от кв. "Бояна" до "Златните мостове" и от кв. "Драгалевци" до "Щастливеца".

Електронно достъпно на: sofia.bg

 

Заповед № СОА21-РД09-198/30.01.2021 г.  за изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със Заповед № СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

Относно: Дейностите по при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак се извършват при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповеди № РД-01-51/26.01.2021 г., РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

Електронно достъпно на: sofia.bg

 

Заповед № 210A-73 ОТ 15.01.2021 г. на кмета на Община Пловдив

Относно: Въвеждане на организация за прилагане и контрол в община Пловдив на въведените със Заповед № РД – 01-677/13.11.2020г. и Заповед № РД -01-718/18.12.2020г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед № РД – 01-14/28.01.2021г. на РЗИ Видин

Относно: Със заповед на директора на Регионална здравна инспекция – Видин д-р Венцислав Владински се забранява провеждането на масови мероприятия, свързани със струпване на голям брой хора на открити или закрити места по време на предстоящите празници през месец февруари 2021г. на територията на област Видин.

Електронно достъпно на: RD-01-14_28.01.2021.pdf (chuprene.com)

 

Заповед № 122/29.01.2021 г. на кмета на Община Разград

Относно: Във връзка с удължаване на срока на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април със Заповед № 122/29.01.2021 г. на кмета на Община се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Разград.  

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед № РД - 10 - 85 гр. Плевен, 29.01.2021г на кмета на Община Плевен

Относно: Заповед на Кмета на Община Плевен във връзка с удължаване на противоепидемичните мерки до 30 април 2021 год.

Електронно достъпно на: zapoved-kmet-290121.pdf (pleven.bg)

 

Заповед № РД 22 - 193 / 29.01.2021 г. относно удължаване въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Велико Търново

Относно: Заповед на Кмета на Община Велико Търново във връзка с удължаване на противоепидемичните мерки до 30 април 2021 год.

   Електронно достъпно на: rd22-193.pdf (veliko-tarnovo.bg)

 

 

V.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID-19:

 

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.

Относно: Изменям и допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

Удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-51/ 26.01.2021г.

Относно: Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, описани подробно в заповедта.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-50/ 26.01.2021

Относно: Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 29.01.2021г. до 30.04.2021г.

Временно забранява влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт, с изключения, описани в т.2 от заповедта.

Всички лица, на които е разрешено влизането в страната по т. 2, се допускат на територията на Република България при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-47/ 22.01.2021г.

Относно: Изменя Заповед № РД-01-716/18.12.2020 г., която забранява износа на следните лекарствени продукти, получили разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европеиския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европеиска агенция по лекарствата и лекарствени продукти и получили разрешение за употреба по чл. 26, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина: Heparin, Enoxaparin, Nadroparin, Dexamethasone, Pipecuronium и др.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-23/ 15.01.2021г.

Относно: В Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., Приложение № 3 към т. 7 се изменя така: „Приложение № 3 към т. 7 - Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ като се изменя списъка.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-20/ 15.01.2021г.

Относно: Изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., както следва:

1. Създава се т. 1б:

„1б. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на присъственото провеждане на:

а) приравнителни изпити при преместване на ученик;

б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;

в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;

г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;

д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;

е) индивидуални деиности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

з) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

1в. Деиностите по т. 1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от наи-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).“.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на:

а) практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

б) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да бъдат проведени в електронна среда;

в) държавни изпити и защити на дипломни работи.

3. Създава се т. 4а:

„4а. Изключение от забраната по т. 4 се допуска и по отношение на провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие по реда на Наредба № 24 от 2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства“.

4. Точка 19 се отменя.“

Заповедта влиза в сила от 16.01.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

VI.              АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Относно: договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

 

Съобщение от 30.01.2021г.

Относно: EMA препоръчва разрешение за употреба в ЕС на COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 13.01.2021г.

Относно: Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 07.01.2021г.

Относно: Eвропейската агенция по лекарствата препоръчва разрешаване за употреба на ваксината COVID-19 Vaccine Moderna в ЕС.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 07.01.2021г.

Относно: Европейската комисия издаде разрешение за употреба под условие по реда на Регламент (ЕС) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета на ваксина "Comirnaty - COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)"

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Съобщение от 07.01.2021г.

Относно: Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва издаване на разрешение за употреба под условие за ваксина Comirnaty, разработена от BioNTech и Pfizer, за предпазване от Covid-19 (заболяване, причинено от новия 2019-коронавирус, SARS-CoV-2) при лица над 16-годишна възраст. Научното становище на ЕМА предшества издаването от Европейската комисия на първото разрешение за употреба на ваксина срещу Covid-19 в Европейския съюз (ЕС) с всички предпазни мерки, контрол и задължения, които носи със себе си.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

Няма данни за разглеждания период.


4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:


Няма данни за разглеждания период.

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

Относно: Само медицински изделия тестове за COVID-19 са с нулева ставка ДДС от 01.01.2021 г.

Електронно достъпно на: този адрес

VII.           АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

Заповед РД-01-59/25.01.2021 г. на директора на РЗИ - Благоевград

Относно: предстоящо изследване на учители и непедагогически персонал в учебните заведения и работа в Информационната система за борба срещу COVID-19

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед РД-01-/28.01.2021 г. на директора на РЗИ – Видин

Относно: временна забрана за провеждане на масови мероприятия

Електронно достъпно на: rzi-vidin.net

 

Заповед РД-1-9/15.01.2021 г. на директора на РЗИ - Ловеч

Относно: определяне броя на легла за лечение на Ковид 19

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповедите на министъра на здравеопазването са публикувани в почти всички РЗИ-та.Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума