навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.11 - 31.12.2020 г.

05.02.2021

COVID-19 - Актуална нормативна уредба за периода 01.11 - 31.12.2020 г.

I.     ЗАКОНИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

РЕШЕНИЕ № 15 от 17 ноември 2020 г. по конституционно дело № 4 от 2020г.

Относно: Обявява за противоконституционни чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 5 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 69 от 4.08.2020 г.) и § 51 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.; посл. изм. и доп., бр. 98 от 17.11.2020 г.).

„Възможността органите на МВР да имат достъп до трафични данни за местонахождение, събирани общо и неизбирателно за период от шест месеца, относима и към оспорената разпоредба на чл. 251б, ал. 2, изречение трето ЗЕС във връзка с чл. 61 ЗЗ, се явява несъразмерна в контекста на обществените отношения, които регулира. Те по дефиниция са свързани с определен и ограничен период от време, който в общите случаи е значително по-кратък от общо предвидения шестмесечен срок, а именно: докато трае задължителната изолация и/или лечението на съответното лице (а тя се определя от различни здравни органи, извършили диагностициране и предписали съответен режим и лечение). В обсъжданата хипотеза, отнасяща се до инфекциозните болести и общественото здраве, за нуждите на принудителното „довеждане“ на отклонилите се от задължителна изолация или лечение достъпът до данните на тези лица не следва да се обвързва с общия срок от шест месеца, а да се допуска само за времето от момента на налагане на болничното лечение и/или задължителната изолация занапред до момента на отпадане необходимостта от задължителна изолация, съответно до излекуване на болния, въз основа на представена от здравните органи надеждна, но в същото време и чувствителна информация за конкретното здравословно състояние на дадено лице, която не следва да става обществено достояние без негово съгласие.

Налице е непропорционален характер на предвидения от законодателя и относим към конкретната хипотеза, уредена от чл. 251б, ал. 2, изречение 3 ЗЕС, общ шестмесечен срок, приложим за всички случаи, налагащи запазване на трафични данни, независимо от вида на данните, специфичния кръг засегнати лица и независимо от особеностите на целите, за които тези данни се съхраняват. Дефинираната специална цел – принудителното изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 ЗЗ, които са отказали или не изпълняват задължителната изолация и лечение, налага строго отграничаване както на лицата, спрямо които е приложима, така и определяне на необходим и подходящ срок, съобразен с особеностите на предвидените в чл. 61 ЗЗ случаи.“

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 235, на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

§ 1. В чл. 6а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“, а думата „неговата“ се заменя с „нейната“.

2. В ал. 2 в изречение първо след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“, думата „неговата“ се заменя с „нейната“ и след думата „конкуренцията“ се добавя „и на Комисията за защита от дискриминация“, в изречение второ накрая се добавя „освен ако в процесуален закон е предвидено друго“, а в изречение трето след думата „конкуренцията“ се добавя „или Комисията за защита от дискриминация“.

3. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт може да създадат организация за отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати. Административните ръководители на органите на съдебната власт може еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания и насрочените за този период съдебни заседания да бъдат отсрочени.

(4) По време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа се връчват на посочения от страната електронен адрес, ако страната е поискала връчването да става по електронен път. В този случай връчването се смята за извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението. Ако потвърждение не бъде извършено в тридневен срок от изпращане на съобщението, връчването се извършва по общия ред.

(5) По време на извънредната епидемична обстановка съдът може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19 страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства.“

§ 2. В чл. 7 се създава ал. 3:

„(3) Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.“

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите „30 септември“ се заменят с „31 декември“.

2. В ал. 8 думата „август“ се заменя с „декември“.

§ 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 10:

а) в ал. 1 думите „31 октомври 2020 г.“ се заменят с „31 януари 2021 г.“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.“;

в) в ал. 3 в изречение първо думата „октомври“ се заменя с „декември“, думите „с 6 месеца“ се заменят със „със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство“, в изречение второ думите „само на територията на Република България“ се заменят с „в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за определяне на специални и временни мерки с оглед на избухването на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (ОВ, L 165/10 от 27 май 2020 г.)“, а в изречение трето цифрата „6“ се заменя със „7“;

г) създава се ал. 4:

„(4) По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка и при условията на реципрочност, чужденец или гражданин на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, който е влязъл по законоустановения ред на територията на страната, може да напусне Република България през граничните контролно-пропускателни пунктове в рамките на срока, за който държавата, която е издала паспорта или личната карта, е нотифицирала Република България, че тяхната валидност е удължена, както и при условие, че е осигурен транзит на лицето до държавата на крайната му дестинация.“

2. Създава се § 10а:

„§ 10а. По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка службите за административен контрол на чужденците може да продължат пребиваването с три месеца на лицата, които са влезли на територията на Република България при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване, както и на лицата, които са влезли с виза за краткосрочно пребиваване. Лицата имат право да кандидатстват за продължаване на разрешения срок на пребиваване с три месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства. Заявлението за продължаване на разрешения срок на пребиваване се подава до службите за административен контрол на чужденците по местопребиваване на кандидатите.“

3. В § 51а в изречение първо цифрите „7, 8“ се заличават, създава се ново изречение второ: „Разпоредбите на чл. 7 и 8 се прилагат по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ДВ, бр. 58 от 2019 г.) в § 29 от заключителните разпоредби думите „1 януари 2021 г.“ се заменят с „2 август 2021 г.“.

§ 6. В Закона за чужденците в Република България се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24, ал. 13:

а) в изречение първо думите „изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно“ се заменят с „изтича по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца след отмяната на извънредното“, а думата „три“ се заменя с „9“;

б) в изречение второ думите „в срок до три месеца“ се заменят с „по време на обявено извънредно положение или в срок до 9 месеца“, след думата „виза“ се добавя „за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1“ и думата „три“ се заменя с „9“.

2. В чл. 44:

а) създава се нова ал. 14:

„(14) Срокът по ал. 13 за провеждане на действия по първоначална идентификация, установяване на самоличност и за предприемане на последващи административни мерки се удължава с периода, през който чужденецът е бил поставен в изолация, болнично лечение или карантина.“;

б) досегашната ал. 14 става ал. 15.

§ 7. Сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 г. по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители се удължават с три месеца.

§ 8. Параграф 3 влиза в сила от 31 август 2020 г., а § 4, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ влизат в сила от 31 октомври 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 232, на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4:

„(4) Устният превод и тълкуването може да се извършат и чрез видеоконференция, като преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“

§ 2. Създава се чл. 135а:

„Участие на страните чрез видеоконференция

Чл. 135а. (1) Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда.

(2) При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, определен по реда на чл. 156а, ал. 2 – 4, място за лишаване от свобода или ареста.

(3) Съдът уведомява страните за условията за провеждане на видеоконференция.“

§ 3. В чл. 136 се създава ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 1 не се допуска разглеждане на делото чрез видеоконференция, освен при съгласие на страната.“

§ 4. В чл. 143 се създава ал. 4:

„(4) При провеждане на заседание чрез видеоконференция съдът следи:

1. за спазването на техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и начините на извършването им, предвидени в глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт;

2. използваната комуникационна връзка да позволява едновременното предаване и приемане на образ и звук;

3. процесуалните действия да се възприемат от всички участници в заседанието, намиращи се на различни места;

4. за извършването на запис от видеоконференцията.“

§ 5. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) При провеждане на видеоконференция в протокола се вписват името и длъжността на съдебния служител от районния съд или на началника на затвора или началника на ареста или определен от тях служител, присъстващ на видеоконференцията.“

2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

3. Създава се ал. 6:

„(6) За извършената видеоконференция, след уведомяване на участниците в нея, се изготвя видеозапис върху електронен носител. Видеозаписът се прилага към делото.“

§ 6. В чл. 151 се правят следните допълнения:

1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Когато в заседанието е използвана и видеоконференция, съдът се произнася по искането за допълване или поправяне и след възпроизвеждане на записа от нея.“

2. Създава се ал. 6:

„(6) Записът на видеоконференцията се пази до изтичането на срока за съхранение на делото.“

§ 7. В чл. 156, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и необходимостта от видеоконференция за тяхното събиране“.

§ 8. Създава се чл. 156а:

„Събиране на доказателства чрез видеоконференция

Чл. 156а. (1) Събиране на доказателства чрез видеоконференция може да стане по искане на страна, а при изслушване на вещо лице – и служебно от съда.

(2) Разпит на свидетел и обяснения на страна чрез видеоконференция са допустими, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда по делото и се намират извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.

(3) Изслушване на вещо лице чрез видеоконференция е допустимо, когато поради служебна ангажираност или други обективни обстоятелства вещото лице не може да се яви пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.

(4) Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по мястото на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето.

(5) Свидетелите, страните и вещите лица, чиито изявления ще бъдат изслушани чрез видеоконференцията, се призовават за датата и часа на съдебното заседание, като им се указва съдът, в който следва да се явят, съответно мястото за лишаване от свобода или ареста, където ще се използва видеоконференцията.

(6) Самоличността на лицето, което участва чрез видеоконференция, се проверява от служителя по чл. 150, ал. 3, който присъства на видеоконференцията.

(7) Преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“

§ 9. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За допускане на събиране на доказателства чрез видеоконференция съдът се произнася с мотивирано определение, в което се обосновава необходимостта от провеждане на видеоконференция.“

§ 10. В чл. 176, ал. 4 накрая се добавя „или чрез видеоконференция“.

§ 11. След чл. 639 се създава подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:

„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“

§ 12. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.

Заключителни разпоредби

§ 13. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42 и 77 от 2018 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 94 от 2019 г. и бр. 44 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14:

а) в ал. 2 се създава изречение трето: „Устният превод може да се извършва чрез видеоконференция.“;

б) в ал. 5 се създава изречение второ: „Правилото на ал. 2, изречение трето се прилага и по отношение на тълковника.“

2. В чл. 46 се създават ал. 4 – 6:

„(4) Устното изслушване по ал. 1 може да бъде извършено и чрез видеоконференция.

(5) За всяко процесуално действие, извършено чрез видеоконференция, водещият производството административен орган съставя протокол, в който се посочват данните по ал. 2 и се вписват данните на всички участници във видеоконференцията и на лицето, което ги е удостоверило.

(6) За извършената видеоконференция, след уведомяване на участниците в нея, се изготвя видеозапис върху електронен носител. Видеозаписът се прилага към административната преписка.“

3. В чл. 96:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Заинтересованите страни могат да бъдат изслушани по реда на чл. 46, ал. 4 – 6.“

4. В чл. 171:

а) създава се нова ал. 3:

„(3) Съдът може да изслушва страна и да извършва разпит на свидетели и вещи лица чрез видеоконференция.“;

б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

5. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 8:

„8. „Видеоконференция“ е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“

§ 14. В Наказателно-процесуалния кодекс се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 65, ал. 3 се създава изречение трето: „Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие задържаният обвиняем може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител.“

2. В чл. 139 се създава ал. 11:

„(11) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.“

3. В чл. 142 се създава ал. 4:

„(4) Разпитът може да бъде извършен и чрез видеоконференция.“

4. В чл. 143:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Алинеи 1 – 3“ се заменят с „Алинеи 1 – 4“.

5. В чл. 171 се създава ал. 8:

„(8) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.“

6. Създава се чл. 236а:

„Протоколи за действия по разследването, извършени чрез видеоконференция

Чл. 236а. (1) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя протокол, в който се посочват данните по чл. 129, ал. 1 и се вписват данните на всички участници в действието и на лицето, установило самоличността им. Протоколът се подписва от разследващия орган и от участниците, намиращи се при него.

(2) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя видеозапис по реда на чл. 239 и 240, за което всички участници изрично се уведомяват.“

7. В чл. 239:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването.“;

б) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.

8. В чл. 439:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие осъденият може да участва в делото чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се проверява от началника на затвора или определен от него служител.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5.

9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава ал. 5:

„(5) „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

РЕШЕНИЕ на Народното събрание за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето

Относно: участие по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 258 на Президента,издаден в София на 1 декември 2020 г. на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България.

Относно: ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. по приходи и трансфери – всичко на обща сума 5 341 312,9 хил. лв.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 262 на Народното събрание от 2.12.2020г., издадена на основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България.

Относно: ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2021г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

РЕШЕНИЕ за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и на предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.

Относно: Одобрява предложеното от Министерския съвет участие на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемане на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.

Електронно здравеопазване:

този адрес

 

УКАЗ № 270 на Президента от 7 декември 2020 г., издаден на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Правят се изменения и допълнения чл. 61 и се създава чл. 61а.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 287 на Президент на Републиката от 16 декември 2020 г., издаден на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

§ 1. Създава се чл. 36б:

„Доставка на ваксини срещу COVID-19 и на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19

Чл. 36б. (1) Облагаема доставка с нулева ставка с място на изпълнение на територията на страната е:

1. доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини;

2. доставката на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, и услугите, пряко свързани с тези изделия.

(2) Алинея 1 се прилага, когато ваксините срещу COVID-19 и ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия.“

§ 2. Създава чл. 64a:

„Вътреобщностно придобиване с нулева ставка

Чл. 64а. Облагаеми с нулева ставка са вътреобщностните придобивания на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на територията на страната е посочена в чл. 36б.“

§ 3. Създава се глава двадесет и първа „а“ с чл. 168а.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

РЕШЕНИЕ за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19

Относно: Народното събрание реши: Одобрява предложеното от Министерския съвет участие на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти CureVac AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 295 на Президента от 18 декември 2020 г., издадено на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:

„(4) При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Министерският съвет може да вземе решение за промяна на срока по ал. 2 и критичния момент. Решението се публикува на интернет страниците на Министерския съвет и на Националния статистически институт.“

§ 2. В § 4, т. 3 думите „срок до 31 декември 2021 г.“ се заменят с „едногодишен срок от провеждане на преброяването“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 296 на Президент на Републиката от 21 декември 2020 г., издаден на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, приет от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г.

§ 1. Създава се чл. 6в:

„Чл. 6в. (1) По време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна министрите, областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат заповеди, за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели.“

§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 10 и ал. 11:

„(10) В процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и на лица, за които са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и на лица, чиито задължения са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

(11) Обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия при участие в процедура за подбор на проектни предложения и сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да се посочат от кандидата и във Формуляра за кандидатстване към проектното му предложение.“

2. Досегашната ал. 10 става ал. 12.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

УКАЗ № 301 на Президента на Република България от 21 декември 2020 г., издаден на основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

Относно: Законът за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV, приет от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

II.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно:Министерският съвет постанови:

Одобрява допълнителни разходи в размер 150 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., както следва:

1. за лечебните заведения за болнична помощ като субсидии за болнична помощ за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето (коронавирусна инфекция) в размер 45 000 000 лв.;

2. за осигуряване на ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 в размер 105 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г .

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.

Относно:Одобрява допълнителни разходи в размер 51 000 000 лв. по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. за изплащане на лица, предоставящи туроператорска и туристическа агентска дейност, на безвъзмездни средства в размер 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., които приоритетно се използват за компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчиците на услуги суми.

Електронно достъпно на :

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2020г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.

Относно: …“§ 5. Създават се чл. 14в и 14г:

„Чл. 14в. При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка поради разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето лекарите от лечебните заведения за първична извънболнична помощ може да издават медицински направления за извършване на определени с националния рамков договор медико-диагностични изследвания за установяване на заразното заболяване при пациент от техния регистър по чл. 6, ал. 3 и без извършване на преглед на пациента, но след провеждане на телефонна консултация за обсъждане на неговите оплаквания и снемане на анамнезата. В тези случаи в издадения амбулаторен лист изрично се вписва, че преглед не е извършен, и се посочват причините за издаване на направлението. Екземпляр от амбулаторния лист може да не бъде предоставен на пациента.

Чл. 14г. (1) При техническа възможност медицинското направление по чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и чл. 14в може да бъде издадено под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Техническите и организационните условия за това се осигуряват от Министерството на здравеопазването и НЗОК.

(2) В случаите по ал. 1 направлението се издава, въвежда, обработва и съхранява чрез специализиран медицински софтуер при спазване на изискванията, въведени с националните рамкови договори. Медицинското направление е достъпно в специализирания медицински софтуер на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, и не се изисква предоставянето му от здравноосигуреното лице при избор на лечебно заведение.“

Електронно достъпно на:

този адрес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на икономии на разходи по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020г.

Относно:Одобрява допълнителни разходи в размер 5 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за закупуване на апаратура и други медицински изделия за Медицинския институт на МВР, необходими за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 и други съпътстващи заболявания.

Електронно достъпно:

този адрес

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020г.

Относно:Одобрява допълнителен трансфер в размер 61 015 900 лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. за финансиране на утвърдените разходи във връзка с неизпълнението на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.

Относно:Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер до 16 872 440 лв. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.

Относно:Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер до 14 000 000 лв. с цел закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2020г. на Министерски съвет за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.  

Относно: Одобрява промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. във връзка с превенция на разпространението и/или преодоляването на последиците от пандемията COVID-19, като увеличава утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектор туризъм“, със 100 000 лв. за сметка на намаление на утвърдените разходи за издръжка със 100 000 лв.

Със сумата 100 000 лв. да се намалят показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, Наредба за допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2020 г.)

   Относно: § 1. В чл. 16 се създава ал. 6:

„(6) По време на извънредна епидемична обстановка, въведена съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, се преустановява издаването на справки на хартиен носител по ал. 1, т. 4 и 5 и се въвежда допълнителна услуга за издаване на справка на хартиен носител в срок до 3 работни дни срещу заплащане на такса от 8 лв.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 404 от 19 ноември 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 декември 2020 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

   БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, Наредба за допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81 и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.)

   Относно:  § 1. В чл. 28 се създава ал. 5:

„(5) По време на извънредна епидемична обстановка, въведена съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, се преустановява издаването на справки на хартиен носител по ал. 1, т. 4 и 5 и се въвежда допълнителна услуга за издаване на справка на хартиен носител в срок до 3 работни дни срещу заплащане на такса от 8 лв.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 403 от 19 ноември 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 декември 2020 г.

   Електронно достъпно на:

този адрес

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 26 НОЕМВРИ 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

   Относно: Урежда условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

   Електрнно достъпно на:

този адрес

  

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 25 НОЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

   Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

   Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер до 14 000 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на COVID-19.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 23 НОЕМВРИ 2020г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

   Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 16б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думите „ползва платен отпуск“ се добавя „или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност“;

б) в т. 2 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 4“;

в) в т. 4 думите „отглеждане на дете до една година“ се заменят с „бременност и раждане“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.“

3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.

4. В ал. 3 т. 2 се изменя така:

„2. децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.“

5. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата.“

6. В ал. 5 думите „по ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3“ се заменят с „по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4“.

7. В ал. 6 думите „при условията на ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „при условията на ал. 1, 3 и 4“.

8. Създава се нова ал. 7:

„(7) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1.“

9. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.

10. В ал. 9 и 10 думите „условията по ал. 2, т. 2“ се заменят с „условията по ал. 3, т. 2“ и думите „размер по ал. 6“ се заменят с „размер по ал. 8“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. До 31 декември 2021 г. разпоредбата на чл. 16б се прилага единствено при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, на територията на Република България, свързана с разпространение на COVID-19.

§ 3. (1) Кметът на общината/района в 3-дневен срок уведомява дирекция „Социално подпомагане“ за въведени ограничения за посещаване на детски заведения поради предприети мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19.

(2) Регионалното управление по образование в срок до седем дни уведомява съответната регионална дирекция за социално подпомагане за преустановяване на присъствения образователен процес в паралелки, в които има ученици на възраст до 14 години, поради предприети мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19.

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на това постановление производства се довършват по досегашния ред.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г.

   Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. в размер 30 000 000 лв. за закупуване на необходими за преодоляване на последиците от кризисна ситуация видове и количества държавни резерви.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти“, бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“, на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 40, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

   Електронно здравеопазване:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Относно: Министерският съвет постанови:

Чл.1.(1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. в размер 6 374 930 лв. за осигуряването на допълнително финансиране за допълване на бюджета на Инструмента за спешна подкрепа (ESI) по член 4, параграф5, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза, изменен с Регламент (ЕС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 г. за активиране на спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 и за изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид избухването на COVID-19.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.

(3) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с 6 374 930 лв.

Чл. 2. Със сумата 6 374 930 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. с 6 374 930 лв., както следва:

1. по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“ с 1 321 130 лв. и бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“ с 1 920 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с 1 920 000 лв.;

2. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ с 900 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с 900 000 лв.;

3. по бюджетна програма „Администрация“ с 2 233 800 лв., в т.ч. показател „Персонал“ с 1 000 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. с 6 374 930 лв.

Чл. 4. Със сумата 2 554 930 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 5. Министърът на здравеопазването и министърът на финансите да извършат съответните промени по бюджетите на Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите за 2020 г. Министърът на здравеопазването да уведоми министъра на финансите за извършените от него промени.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 20 ноември 2020г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Относно:МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 105 925 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2020 г.

(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.

(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 от 20 ноември 2020г. за допълнение на Постановление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2020 г.; изм и доп., бр. 20, 39 и 56 от 2020 г.)

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

§ 1. Създава се чл. 66:

„Чл. 66. (1) Средствата от заема по споразумението за заем между Европейския съюз и Република България, сключено съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г. за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 (OВ, L 159 от 20 май 2020 г.), постъпват в централния бюджет.

(2) Постъпленията от заема по ал. 1 се администрират от Министерството на труда и социалната политика, а плащанията по неговото обслужване – от Министерството на финансите.

(3) Средствата от заема по ал. 1 постъпват по отделно открита за целта сметка в евро на централния бюджет в Българската народна банка с титуляр – Министерството на труда и социалната политика.

(4) След постъпването им по сметката по ал. 3 сумите от съответния транш по заема се превеждат по определена от министъра на финансите сметка на централния бюджет.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 5 ноември 2020г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. в размер 1476 лв. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. по „Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“, разпределени, както следва:

1. по бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ – 269 лв.;

2. по бюджетна програма „Медицинско обслужване“ – 1207 лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 от 10 ноември 2020г. за одобряване на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ

Относно: МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл.1. Одобрява финансирането от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ в размер до 65 млн. лв., както следва:

1. за лечебни заведения като субсидии за осъществяване на болнична помощ за ноември и декември, които ще осигурят над 50 на сто от легловия си капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция в условия на извънредна епидемична обстановка, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването – в размер до 50 млн. лв.;

2. за закупуване на бързи антигенни тестове – в размер до 15 млн. лв.

Чл. 2. Министерският съвет до 9 декември 2020 г. да одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за финансиране на мерките по чл. 1.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси и § 22 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

III.             АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

·   Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)

Относно: Преходни и заключителни разпоредби

       § 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.

(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.

(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

IV.              АКТОВЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИ – информация и изменения свързана с COVID – 19

 

 

БЛАГОЕВГРАД

 

·  Заповед 1788/22.12.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Допълнение към заповед 1787/22.12.2020 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед 1787/22.12.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината до 31.12.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед 1697/03.12.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Допълнение към заповед 1672/27.11.2020 г

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед 1672/27.11.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината до 21.12.2020г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед 1603/18.11.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно: допълване и изменение на Заповед 1578/12.11.2020

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед 1578/12.11.2020 на кмета на Община Благоевград

Относно:: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  ЗАПОВЕД №1559/06.11.2020 г. на кмета на Община Благоевград

Относно: Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината

Електронно достъпно на: този адрес

 

ВАРНА

·  Заповед № 0205/28.01.2021 г. на Кмета на Община Варна

Относно: отменяне на Заповед № 4526/21.12.2020 г.

Електронно достъпно на:  този адрес

 

·  Заповед № 0204/28.01.2021 г. на Кмета на Община Варна

Относно: отменяне на Заповед № 4298/27.11.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 4526/21.12.2020 г. на Кмета на Община Варна

Относно: отменяне на Заповед № 4299/27.11.2020 г.

Електронно достъпно натози адрес

 

·  Заповед № 4299/27.11.2020 г. на Кмета на Община Варна

Относно: отменяне на Заповед № 4076/16.11.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 4298/27.11.2020 г. на Кмета на Община Варна

Относно:отменяне на Заповед № 3739/22.10.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

Заповед № 4076/16.11.2020 г. на Кмета на Община Варна

Относно:отменяне на Заповед № 4055/12.11.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 4055/12.11.2020 г. на Кмета на Община Варна

Относно: отменяне на Заповед № 3815/28.10.2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

ДОБРИЧ

·  Заповед № 108/ 28.01.2021 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: въвеждане на противоепидемични мерки от 1 февруари до 30 април 2021 г.

              Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 107/ 28.01.2021 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: предоставяне на социални услуги в специализираните институции предвид епидемичната обстановка

              Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 11877/ 21.12.2020 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: удължаване на противоепидемичните мерки до 31.01.2021 г.

              Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 1749/ 26.11.2020 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодатели и органи по назначение от 27 ноември до 31 януари 2020 г.

              Електронно достъпно на: този адрес

 

 

·  Заповед № 1748/ 26.11.2020 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки от 23.30 часа на 27 ноември до 21 декември 2020 г.

              Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 1666/ 16.11.2020 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки от 16 до 30 ноември 2020 г.

              Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 1662/ 12.11.2020 г. на кмета на Община Добрич

              Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки от 12 до 30 ноември 2020 г,

              Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 1547/ 28.10.2020 г. на кмета на Община Добрич

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 29 октомври 2020 г. до 12 ноември 2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 

КЪРДЖАЛИ

·  Заповед № 1205/ 27.11.2020 г. на кмета на Община Кърджали

Относно: Работа на детски градини

Електронно достъпно на: този адрес

 

·  Заповед № 1166/ 16.11.2020 г. на кмета на Община Кърджали

Относно: Въвеждам   следните   временни   противоепидемични   мерки   на

територията на община Кърджали, за срок от 16.11. 2020 г. до 30. 11. 2020 г.

Електронно достъпно на: този адрес

 

 

ПАЗАРДЖИК

·  Заповед № 227/01.02.2021г. на кмета на Пазарджик

Относно: удължаване временните противоепидемични мерки на територията на Община Пазарджик със срок до 28.02.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 2484/21.12.2020г. на кмета на Пазарджик

Относно: удължаване въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Пазарджик считано от 22.12.2020 г. До 31.01.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 2314/01.12.2020г. на кмета на Пазарджик

Относно: въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на Община Пазарджик считано от 01.12.2020 г. До 21.12.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

·  Заповед № 2224/12.11.2020г. на кмета на Пазарджик

Относно: въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на Община Пазарджик считано от 12.11.2020 г. До 30.11.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

·  Заповед № 2161/01.11.2020г. на кмета на Пазарджик

Относно: въвеждане временни противоепидемични мерки на територията на Община Пазарджик считано от 02.11.2020 г. До 12.11.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

ПЕРНИК

·  Заповед № 1574/06.11.2020 г. на кмета на Община Перник

Относно: удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Община Перник

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

ПЛОВДИВ

·  Заповед № 21 0А – 73/15.01.2021г. на кмета на Община Пловдив

Относно: Организация за прилагане на контрол на заведенията относно заповед на министъра на здравеопазването

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 20 0А – 2216/27.11.2020г. на кмета на Община Пловдив

Относно: I.    Отменям моя Заповед № 20ОА 2448/19.11.2020.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

РАЗГРАД

·  Заповед № 61/19.01.2021г. на кмета на Община Разград

Относно: Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването е допълнена Заповед № 1771/21.12.2020 г. на кмета на Община Разград.

Допълненията са свързани с поетапното облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 1772/21.12.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. до 31.01.2021 г. остават да действат въведените противоепидемични мерки в административните сгради ползвани от общинска администрация Разград, кметствата и кметските наместничества.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 1771/21.12.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Противоепидемични мерки за периода от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 1613/01.12.2020 г. на кмета на Община Разград

Относно: въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Разград до 21.12.2020 г. и се отменя Заповед № 1556/27.11.2020 г. на кмета на Община Разград

Електронно достъпно на:

този адрес


·  Заповед № 1557/27.11.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки до 31.01.2021 г. в административните сгради ползвани от общинска администрация Разград, кметствата и кметските наместничества. - ОТМЕНЕНА

Електронно достъпно на:

този адрес


·  Заповед № 1556/27.11.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Разград - ОТМЕНЕНА

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 1464/16.11.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: магазините за хранителни стоки и аптеките на територията на общината следва да организират работата си в съответствие с часовите коридори за лица на и над 65 години – ОТМЕНЕНА

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 1448/12.11.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Заповед № 1447/12.11.2020г. на кмета на Община Разград

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Разград - ОТМЕНЕНА

Електронно достъпно на: този адрес

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Заповед  № СОА21-РД09-198/30.01.2021 г. 

Относно: изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община, изм. със Заповед № СОА20-РД09-2704/29.10.2020г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № СОА20-РД09-4410/11.12.2020 г. 

Относно: отмяна на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-2753/30.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № СОА20-РД09-4397/09.12.2020 г. 

 Относно: изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. на кмета на СО

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед № СОА20-РД09-4109/28.11.2020г.

Относно: Определяне на дежурни детски градини във връзка с оказването на помощ и подкрепа на работещите лекари, медицинските сестри и санитари от КОВИД отделенията в болниците и Диагностично-консултативните центрове на територията на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Заповед № СОА20-РД09-3335/23.11.2020г.

Относно: Въвеждане на мерки на откритите Коледни базари на територията на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

            Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020г.

Относно: С Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 г. се създават нови параграфи в Преходните и заключителните разпоредби на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.) и Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

СТАРА ЗАГОРА

·  Заповед № 10-002996/01.12.2020 г. на кмета на Стара Загора

Относно:преустановяване на посещенията и провеждане на мероприятия в пенсионерски клубове на територията на Община Стара Загора

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

ТЪРГОВИЩЕ

·  Заповед № З-01-945/26.12.2020 г. на кмета на Община Търговище

Относно:временни противоепидемични мерки на територията на община

Търговище считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

ХАСКОВО

·  Община Хасково удължава проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, който предоставя мрежа от услуги в домашна среда 04.01.2021 г.

Относно: Подкрепата е за лицата, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване, самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа, лица над 18 г. с увреждания и техните семейства, както и поставени под карантина от здравните власти и самотни родители  c дете до 12 г .

Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Решение от заседание на Общинския щаб за предприемане на мерки за Хранителни и хигиенни пакети за лица, засегнати от епидемичната обстановка заради COVID-19  25.11.2020 г.

              Относно: Раздаването на помощи на лица, засегнати от епидемичната обстановка вследствие на COVID-19, които не получават социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане.

Електронно достъпно на:

този адрес

 УДЪЛЖАВА СЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001 - 2.103-0080 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 4“04.01.2021 г.

·  УДЪЛЖАВА СЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.103-0080 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 4 /9.11.2020 г./

Относно: Подкрепата е за лицата, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19.

 Електронно достъпно на:

този адрес

 

·  Община Хасково продължава да предоставя мрежа от услуги в домашна среда по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, Подкрепата за лица, които са уязвими и застрашени в най – голяма степен от COVID – 19 /02.11.2020 г./

Относно: Социални асистенти продължават да предоставят мобилни услуги до дома с цел ограничаване контактите между хората. Подкрепата е за лица, които са уязвими и застрашени в най - голяма степен от COVID 19. Целева група по проекта са: - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; - самотно живеещи възрастни хора, които имат необходимост от подкрепа; - лица над 18 г. с увреждания.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

V.  АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

              Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

              Относно:Създава се глава седма с чл. 70 – 74:

„Глава седма: ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕДПИСАНИЯ

Чл. 70. (1) Предписването на лекарствен продукт, с изключение на лекарствените продукти по глава трета, раздели II, III и V, се извършва с електронно предписание.

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

              Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК..

Относно: В чл. 8, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „а за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани по протокол лекарствени продукти, чието ниво на заплащaне e 100 на сто – по 2,20 лв.“.

Електронно достъпно:

този адрес

 

Заповед № РД-01-682/30.11.2020 г.

Относно: В Приложението „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ се заличава ред № 16.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-680/ 27.11.2020

Относно: Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1.12.2020 г. до 31.01.2021 г. Временно забранява влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт, с изрично упоменати изключения. Заповед No РД-01-547 от 30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020г. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Заповед No РД-01-655 от 13.11.2020 г. се отменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-676/ 25.11.2020

Относно: В Заповед No РД-01-648 от 10.11.2020 г., изменена със Заповед No РД-01-658 от 16.11.2020 г., Приложение No 3 към т. 7 (Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19) се изменя.

Електронно достъпно на:

 

Заповед № РД-01-675/ 25.11.2020

Относно: Въвежда противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения и др. Заповед No РД-01-609 от 21.10.2020 г. се отменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-658/16.11.2020 г.

Относно: В Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г., Приложение No 3 към т. 7 (Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19) се изменя.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 (отменена)

Относно: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г. Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. се отменя

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 (отменена)

Относно: Въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. Отменя Заповед №РД-01-626 от 27.10.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г.

Относно: Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. Отменя Заповед № РД-01-637/06.11.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-637/06.11.2020 г. (отменена)

Относно: Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

болести.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

Заповед № РД-01-632/04.11.2020 г.

Относно: В Приложението „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ към Заповед No РД-01-388/07.07.2020 г., допълнена със Заповед No РД-01-400/13.07.2020 г., Заповед No РД-01-486/31.08.2020 г., Заповед No РД-01-516/15.09.2020 г.; Заповед No РД-01-550/30.09.2020 г.; Заповед No РД-01- 568/06.10.2020 г.; и Заповед No РД -605/16.10.2020г ред No 66 се допълва със следната лекарствена форма и количество на активното вещество „100 mg powder for concentrate for solution for infusion“.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

 

VI.              АКТОВЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

1.    НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /НЗОК/:

 

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-4 от 23 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Относно:договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 2 септември 2020г. по административно дело № 9163 от 2020 г.

Относно: С жалбата е направено искане за спиране действието на Изискванията на НЗОК поради това, че е налице реална възможност да настъпят значителни или трудно поправими вреди за болни от хроничен вирусен С хепатит пациенти, техните близки и българското общество като цяло. Конкретно първото съображение е, че като се елиминира алтернативата на клиничната епикриза, а именно етапната епикриза с амбулаторен лист от преглед при специалист, ответникът поставя в непосредствена опасност живота и здравето на българските граждани, като ги принуждава да постъпват в болница за преглед и изследвания, които могат да бъдат извършени извънболнично, и с това се увеличава вероятността те, както и пребиваващите отпреди това в болницата лежащо болни пациенти да се заразят с COVID-19, както и болничният персонал.

Водим от изложеното и на основание чл. 190, ал. 1 във връзка с чл. 166, ал. 2 и 4 АПК, Върховният административен съд, пето отделение, ОПРЕДЕЛИ:

Спира действието на Изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18-годишна възраст в извънболнична помощ, утвърдени от управителя на НЗОК, в сила от 15 август 2020 г., до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-3 от 1 декември 2020г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Относно: между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с обявена извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки се сключи този договор за изменение и допълнение на Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:

§ 1. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична дентална помощ“, раздел ІV, чл. 105а, ал. 5 се изменя така:

„(5) За дейност м. декември 2020 г., подлежаща на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г., се прилагат цените по ал. 1.“

Електронно достъпно на:

този адрес

  

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-5 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40 и 77 от 2020 г.)

   Относно:

§ 1. В чл. 174а, ал. 1 датата „30.11.2020 г.“ се заменя с „31.12.2020 г.“.

§ 2. В чл. 175а, ал. 1 датата „30.11.2020 г.“ се заменя с „31.12.2020 г.“.

§ 3. В чл. 176а, ал. 1 датата „30.11.2020 г.“ се заменя с „31.12.2020 г.“.

§ 4. Създава се чл. 201б със следното съдържание:

„Чл. 201б. (1) Изпълнител на СИМП (ДКЦ/МЦ) има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, в случай че отговаря на определени условия, посочени в методиката по чл. 201а, ал. 2.

(2) При наличие на условията, посочени в методиката по чл. 201а, ал. 2, изпълнителят на СИМП (ДКЦ/МЦ) представя в РЗОК необходимите документи, удостоверяващи спазването им (декларации, списъци и графици), и сключва допълнително споразумение с РЗОК за заплащане за работа при неблагоприятни условия по ал. 1.“

§ 5. В глава седемнадесета се създава раздел ХІ „Назначаване от общопрактикуващ лекар и изпълнение на високоспециализирани медико-диагностични изследвания „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна“.

§ 6. В чл. 278 се създават ал. 4 и 5:

„(4) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна с оглед осигуряване на достъп до болнична медицинска помощ на ЗОЛ след проверка и разрешение от съответната районна здравна инспекция (РЗИ) изпълнителят на болнична помощ може да преструктурира и увеличи броя на разкритите легла, в т.ч. и тези за интензивно лечение, за пациенти с COVID-19.

(5) Преструктурираните и новоразкритите болнични легла се отразяват в информационната система на НЗОК със самостоятелен код в номенклатурата на клиниките/отделенията и се използват за отчитане само на пациенти с COVID-19.“

§ 7. В чл. 338а се създава ал. 25:

„(25) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна НЗОК заплаща за КП № 39 и КП № 48 цена 1200 лв. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19.“

§ 8. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения и допълнения:

1.    В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“:

2.    В КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“

3.    В КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“:

§ 9. Програмните интерфейси и номенклатурите за обмен на информация между софтуера на ИМП и НЗИС се актуализират текущо в съответствие със степените на изграждане и внедряване на нови функционалности в НЗИС.

§ 10. (1) Във връзка с § 13 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) може да бъде издадено и в електронен формат чрез НЗИС за изследвания с кодове 01.01; 01.03; 01.38; 01.40; 10.64 и 06.30. В този случай медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК само електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност в определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря специалист, извършил изследванията.

(2) В случаите по ал. 1 след издаването на направлението за медико-диагностична дейност чрез софтуера на ИМП то се регистрира в НЗИС, откъдето получава НРН, който се вписва в амбулаторния лист. Националният референтен номер на направлението се предоставя от ОПЛ или лекаря специалист на ЗОЛ, което от своя страна го предоставя на избран от него ИМП за извършване на МДИ или ВСМДИ.

(3) При електронно издадено направление не се прилага изискването на чл. 207, ал. 4.

(4) Във връзка с § 16, ал. 1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. при осигурена техническа възможност резултатите от МДИ (включително интерпретация на резултатите или референтните стойности) се отчитат в НЗИС.

§ 11. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1.11.2020 г.

§ 12. Националната здравноосигурителна каса заплаща по цените, посочени в § 7, за пациенти, дехоспитализирани след датата на влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.

§ 13. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.

§ 14. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

   Електронно достъпно на:

този адрес

 

Актове на Столичната здравноосигурителна каса:

 

Вътрешни правила:

Относно: Работата на комисията по договаряне на стойността на медицинските изделия, прилагани в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК № РД-16-67/27.11.2020 г.

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

2.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА /ИАЛ/:

 

 

3.    ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР /ИАМН/:

 

4.    СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - информация и изменения, свързани с COVID – 19:


4.1. БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/:Български лекарски съюз и Сдружение "Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма" започват Информационна кампания за популяризиране необходимостта от даряване на реконвалесцентна плазма - "Дари плазма! Спаси трима!"


Електронно достъпно на:

този адрес

 

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022 -Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка

Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

4.2. БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ:

 

VII.           АКТОВЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ – информация и изменения, свързани с COVID – 19:

 

Регионална здравна инспекция - София

 

              Столична Регионална здравна инспекция представя на вниманието на гражданите описани правила - ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОТВЪРДЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

              Столична Регионална здравна инспекция определя в заповед ЛЗ за болнична помощ на територията на област София-град и болничните легла за лечение на пациенти с COVID-19

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

 

Регионална здравна инспекция – Бургас

             

              Регионална здравна инспекция – Бургас представя списък с актуалните телефонни номера и адреси на всички общопрактикуващи лекари, сключили договор с РЗОК-Бургас за оказване на първична извънболнична медицинска помощ

              Електронно достъпно на: този адрес

 

Регионална здравна инспекция – Видин

 

              Заповед № РД-01-558/02.11.2020г.

              Относно: за временна противоепидемична мярка на територията на обл. Видин

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

              Заповед № РД-01-563/09.11.2020г.

              Относно: за преустановяване провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в ЛЗБП на територията на обл. Видин до 30.11.2020г.

              Електронно достъпно на:

този адрес

 

Регионална здравна инспекция – Габрово

 

              Във връзка с повишената заболеваемост от коронавирусна инфекция в габровска област и с цел подобряване на качеството на обслужване на пациентите, от понеделник (23.11.2020 г.) в Първа база на ДКЦ -  І в гр.Габрово се разкрива COVID кабинет.

              Електронно достъпно на:

този адресНовини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума